Brimonidintartrat "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Brimonidintartrat "2care4" 2 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Brimonidintartrat "2care4" 2 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50760
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Brimonidintartrat 2care4

2 mg/ml øjendråber, opløsning

Brimonidintartrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Brimonidintartrat 2care4

3. Sådan skal du bruge

Brimonidintartrat 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Brimonidintartrat 2care4 indeholder

det aktive stof brimonidintartrat, der

anvendes til at sænke trykket i øjet

hos patienter med åbenvinklet glaukom

eller ved forhøjet tryk i øjet.

Brimonidintartrat 2care4 øjendråber kan

anvendes alene eller sammen med andre

former for medicin til at sænke trykket

i øjet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre,

eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før

du begynder at bruge

Brimonidintartrat 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Brimonidintartrat 2care4:

– hvis du er allergisk over for

brimonidintartrat eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Brimonidintartrat

2care4 (angivet i afsnit 6).

– hvis du er i behandling med en type

medicin, der kaldes MAO-hæmmere

(monoaminooxidasehæmmere),

der anvendes til behandling af

depression eller Parkinsons sygdom

f.eks. selegelin, phenelzin.

– hvis du er i behandling med visse

typer medicin mod depression

(såsom tricykliske antidepressiva

f.eks. clomipramin, amitriptylin eller

mianserin).

Brimonidintartrat 2care4 må ikke

anvendes til nyfødte børn eller

spædbørn (0-2 år).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

før du bruger Brimonidintartrat 2care4:

– hvis du har en alvorlig eller

ustabil hjertesygdom, som ikke er

velbehandlet.

– hvis du har en depression.

– hvis du lider af nedsat blodforsyning

til hjernen eller til hjertet f.eks.

angina eller blokade af blodårerne.

– hvis du har for lavt blodtryk, der

medfører svimmelhed, når du rejser

dig op fra siddende eller liggende

til stående stilling (ortostatisk

hypotension).

– hvis du har sammentrækning

af blodårerne, især i hænder og

arme (Raynauds syndrom) eller en

kronisk betændelsesagtig lidelse i

blodårerne, hvor blodårerne tillukkes

(thrombangitis obliterans).

Graviditet

Der er endnu ikke udført undersøgelser,

der skal fastslå, om det er sikkert

at anvende Brimonidintartrat

2care4 under graviditet. Derfor bør

Brimonidintartrat 2care4 kun anvendes

med forsigtighed under graviditet

og kun hvis den potentielle fordel

for moderen vejer tungere end den

potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det vides ikke, om brimonidintartrat

udskilles i modermælk. Hvis du

ammer, må du derfor ikke tage

Brimonidintartrat 2care4.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brimonidintartrat 2care4 kan forårsage

træthed og/eller døsighed, som kan

nedsætte evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner.

Brimonidintartrat 2care4 kan forårsage

sløret syn og/eller unormalt syn.

Dette kan påvirke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner

især i mørke og under dårlige

lysforhold.

Du bør vente med at køre eller betjene

maskiner, indtil disse symptomer har

fortaget sig.

Brimonidintartrat 2care4 indeholder

benzalkoniumchlorid

Brimonidintartrat 2care4

indeholder konserveringsmidlet

benzalkoniumchlorid, som kan

give irritation af øjnene. Undgå

kontakt med bløde kontaktlinser. Tag

kontaktlinserne ud, inden medicinen

bruges, og vent mindst 15 minutter,

før du sætter kontaktlinserne i igen.

Brimonidintartrat 2care4 kan misfarve

bløde kontaktlinser.

3. Sådan skal du bruge

Brimonidintartrat 2care4

Brug altid Brimonidintartrat

2care4 nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Det er meget vigtigt, at du anvender

Brimonidintartrat 2care4 i hele den

periode du har fået anvist af lægen.

Tal med lægen, hvis du synes, at

virkningen af Brimonidintartrat 2care4

er for kraftig eller for lille.

Den sædvanlige dosis er

Voksne (herunder ældre)

Medmindre lægen har anvist andet er

den sædvanlige dosis 1 dråbe 2 gange

dagligt med ca. 12 timers mellemrum i

det/de angrebne øje/øjne.

Brug til børn under 12 år

Brimonidintartrat 2care4 frarådes

til børn under 12 år, og det må i

særdeleshed ikke anvendes til spædbørn

under 2 år.

12-2016

P066946-4

– hvis du har lever- eller

nyreproblemer.

Børn og unge

Brimonidintartrat 2care4 må ikke

anvendes til nyfødte og spædbørn (fra

fødsel til 2 år).

Brimonidintartrat 2care4 anbefales

normalt ikke til børn (fra 2-12 år)

på grund af en forhøjet risiko for

bivirkninger (f.eks. søvnighed).

Brug af anden medicin sammen med

Brimonidintartrat 2care4

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Brug ikke Brimonidintartrat

2care4 hvis du er i behandling

med MAO-hæmmere

(monoaminooxidasehæmmere),

et tricyklisk antidepressivum

eller mianserin (se ”Brug ikke

Glaudin”).

Midler der påvirker

centralnervesystemet (CNS):

Virkningen af midler, der påvirker

centralnervesystemet (CNS) (f.eks.

alkohol, barbiturater bruges f.eks.

mod epilepsi såsom phenobarbital,

opiater der bruges til smertelindring

f.eks. codein, beroligende midler

der bruges til at få dig til at

falde til ro, f.eks. diazepam eller

bedøvelsesmidler) kan forstærkes af

Brimonidintartrat 2care4.

Medicin til behandling af lidelser

i nervesystemet (chlorpromazin,

methylphenidat) og forhøjet

blodtryk (reserpin): Der bør udvises

forsigtighed hos patienter, der

behandles med medicin, der kan

påvirke optagelsen og omsætningen

af adrenalin, noradrenalin og andre

såkaldte biogene aminer i blodet.

Blodtrykssænkende midler,

hjertemedicin: Der er observeret

et mindre blodtryksfald hos nogle

patienter efter administration

af Brimonidintartrat 2care4. Der

bør udvises forsigtighed, når

Brimonidintartrat 2care4 anvendes

sammen med blodtrykssænkende

medicin (bruges til at sænke

blodtrykket) og/eller hjertemedicin,

der tilhører gruppen af

digitalisglykosider.

Lægemidler som forstærker

eller blokerer overførslen

af nerveimpulser (såkaldte

adrenoceptor agonister eller

antagonister): Der bør udvises

forsigtighed, hvis du for eksempel

bruger alfaadrenoreceptor agonister

såsom phenylephrin (som f.eks.

øjendråber, næsespray) eller

antagonister (isoprenalin eller

prazosin) (som bruges til behandling

af forhøjet blodtryk eller problemer

med blodomløbet).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer,

har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du

bruger dette lægemiddel.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Brugsanvisning

Brimonidintartrat 2care4 må kun

anvendes som øjendråber og må

ikke synkes.

Vask altid hænderne, inden du

bruger øjendråberne.

Sådan anvendes øjendråberne:

1. Læg hovedet tilbage og se op i

loftet.

2. Træk forsigtigt det nederste

øjenlåg ned, så der dannes en lille

lomme.

3. Tryk på flasken for at udløse en

dråbe i øjet.

Straks efter inddrypning af hver dråbe

bør du lukke øjet og presse med en

finger ved den inderste øjenkrog i 1

minut. Derved mindskes optagelsen af

brimonidintartrat i kroppen.

Hvis du anvender mere end en type

øjenmedicin, bør der gå mindst 5-15

minutter mellem anvendelse af de

forskellige typer øjenmedicin.

Sæt hætten på igen straks efter brug

og hold den tæt tillukket. Undgå

kontakt med dråbetælleren og øjet eller

omgivelserne i øvrigt.

Hvis du har brugt for meget

Brimonidintartrat 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller

apoteket, hvis du har brugt mere af

Brimonidintartrat 2care4, end der står

i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler

dig utilpas).

Voksne

Under afsnit 4 i indlægssedlen

er nævnt bivirkninger, som er

rapporteret for voksne, der har brugt

mere Brimonidintartrat 2care4 i øjet

end anbefalet.

Der er rapporteret om tilfælde med lavt

blodtryk, hvor voksne ved en fejltagelse

havde indtaget Brimonidintartrat

2care4. Derefter sås en stigning i

blodtrykket hos nogle patienter.

Kontakt straks lægen hvis du kommer

til at indtage Brimonidintartrat

2care4 ved en fejltagelse. Følgende

bivirkninger er rapporteret efter

indtagelse af anden medicin, der virker

på samme måde som brimonidin,

når det tages gennem munden:

Usædvanlig afmatning, opkastning,

træthed, svækket bevidsthed, langsom

hjerterytme, ændring i hjerterytmen,

formindsket pupilstørrelse, slaphed i

kroppen, vejrtrækningsproblemer, lav

kropstemperatur og krampeanfald.

Børn

Der er rapporteret om tilfælde af

overdosering hos børn der ved

en fejltagelse havde indtaget

Brimonidintartrat 2care4.

Symptomerne har været forbigående

koma eller lavt bevidsthedsniveau,

søvnlignende sløvhedstilstand,

søvnighed, slaphed, langsom

hjerterytme, lav kropstemperatur,

bleghed og vejrtrækningsbesvær.

Kontakt straks læge, hvis nogle af disse

symptomer forekommer.

Hvis du har glemt at bruge

Brimonidintartrat 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har glemt at bruge

Brimonidintartrat 2care4, skal du

inddryppe den glemte dosis, så snart

du kommer i tanke om det. Hvis det

imidlertid snart er tid til næste dosis,

skal du springe den glemte dosis

over og fortsætte med den næste

inddrypning som planlagt.

Hvis du holder op med at bruge

Brimonidintartrat 2care4

Du må ikke afbryde eller stoppe

behandlingen med Brimonidintartrat

2care4 øjendråber uden at have talt

med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet,

hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Hvis du får nogle af følgende

bivirkninger eller de bliver alvorlige

under behandling med Brimonidintartrat

2care4, skal du straks kontakte lægen

eller skadestuen:

Meget almindelig: Kan forekomme

hos flere end 1 ud af 10 behandlede

– Øjenirritation herunder allergiske

reaktioner (rødmen, smerte, svien,

brænden, kløe, fornemmelse af

fremmedlegeme i øjet).

Almindelig: Kan forekomme hos op til

1 ud af 10 behandlede

– Misfarvning/pletter på hornhinden

(øjets overflade), blæredannelse,

hævelse eller alvorlig skade (som

kan ses af en øjenlæge eller kan

forårsage ubehag eller smerter i

øjet) på øjets overflade (sygdom i

hornhinden og farvning).

Ikke almindelig: Kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 behandlede

– Allergiske reaktioner som kan

forårsage åndedrætsbesvær, åndenød,

hævelse i ansigt, hals eller tungen.

Meget sjælden: Kan forekomme hos

op til 1 ud af 10.000 behandlede

– Betændelse i øjets farvede del, som

kan forårsage rødmen, sløret syn og

ændring i pupillens form (den sorte

del af øjet) og hovedpine (iritis).

Andre bivirkninger:

Meget almindelig: Kan forekomme

hos flere end 1 ud af 10 behandlede

– Røde øjne, der løber i vand og

kløe med et klæbende udflåd

(øjenbetændelse som kan skyldes

allergi eller betændelse), sløret syn,

røde og hævede øjenlåg (som kan

skyldes allergi (blefaritis), hævelse

på øjets overflade, som kan ses af en

optiker (follikulær konjunktivit).

– Hovedpine, mundtørhed, træthed/

døsighed.

Almindelig: Kan forekomme hos op til

1 ud af 10 behandlede

– Tåreflåd, lysfølsomhed, beskadigelse

af den forreste del af øjet (skade

på overfladen af hornhinden),

øjentørhed, synsforstyrrelser.

– Symptomer i de øvre luftveje,

svimmelhed, mave- og tarmsmerter,

svaghedsfølelse, ændret

smagsopfattelse.

Ikke almindelig: Kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 behandlede

– Hjertebanken/uregelmæssig

hjerterytme (bl.a. langsom eller

hurtig hjerterytme), depression,

næsetørhed.

Sjælden: Kan forekomme hos op til 1

ud af 1.000 behandlede

– Åndenød (dyspnø).

Meget sjælden: Kan forekomme hos

op til 1 ud af 10.000 behandlede

– Nedsat pupilstørrelse (miosis).

– Besvimelse, forhøjet blodtryk

(hypertension), nedsat blodtryk

(hypotension), søvnløshed (insomni).

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke

vurderes ud fra de eksisterende

oplysninger

– Hudreaktioner herunder hævelse

i ansigt, rødmen i huden (som

kan skyldes, at blodårerne udvider

sig), kløe i huden, udslæt, kløende

øjenlåg, betændelse i de indre dele

af øjet med smerter og rødme.

Andre bivirkninger hos børn og unge

Meget almindelig: Kan forekomme

hos flere end 1 ud af 10 børn

– Døsighed (somnolens). Dette kan

forekomme hos flere end 1 ud af

hvert andet barn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Brimonidintartrat 2care4

utilgængeligt for børn.

Brug ikke Brimonidintartrat 2care4 efter

den udløbsdato, der står på pakningen

efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Efter åbning skal Brimonidintartrat

2care4 anvendes inden for 28 dage.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Brimonidintartrat 2care4 indeholder:

– Aktivt stof: brimonidintartrat.

– 1 ml opløsning indeholder

2 mg brimonidintartrat svarende til

1,3 mg brimonidin.

– Øvrige indholdsstoffer:

Benzalkoniumchlorid (se afsnit 2

Brimonidintartrat 2care4

indeholder benzalkoniumchlorid),

poly(vinyl)alkohol, natriumchlorid,

natriumcitrat, citronsyremonohydrat,

renset vand og natriumhydroxid og

saltsyre til pH-justering.

Udseende og pakningsstørrelser

Brimonidintartrat 2care4 er en klar,

grøngul til lys grøngul opløsning.

Brimonidintartrat 2care4 2 mg/ml fås

i pakningsstørrelser á 5 ml og 3 x 5 ml

øjendråber, opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Brimonidintartrat 2care4 svarer til

Glaudin.

Indehaver af

markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest

ændret december 2016.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

18-4-2018

Ambien (Zolpidem Tartrate) - updated on RxList

Ambien (Zolpidem Tartrate) - updated on RxList

Learn about the prescription medication Ambien (Zolpidem Tartrate), drug uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, reviews and patient labeling.

US - RxList

18-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

TYLAN SOLUBLE (Tylosin Tartrate) Powder [Elanco US Inc.]

TYLAN SOLUBLE (Tylosin Tartrate) Powder [Elanco US Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METOPROLOL TARTRATE (Metoprolol) Tablet [Proficient Rx LP]

METOPROLOL TARTRATE (Metoprolol) Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H. J. Harkins Co., Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H. J. Harkins Co., Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Medical Purchasin Solutions, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Medical Purchasin Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

METOPROLOL (Metoprolol Tartrate) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [McKesson Corporation]

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

BRIMONIDINE TARTRATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

BRIMONIDINE TARTRATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

RUMATEL 88 (Morantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

RUMATEL 88 (Morantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

EXELON (Rivastigmine Tartrate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

EXELON (Rivastigmine Tartrate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

ALPHAGAN P (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Allergan, Inc.
]

ALPHAGAN P (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Allergan, Inc. ]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Title: Coreg vs. Metoprolol TartrateCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

ERGOTAMINE TARTRATE AND CAFFEINE Tablet, Film Coated [Cintex Services, LLC]

ERGOTAMINE TARTRATE AND CAFFEINE Tablet, Film Coated [Cintex Services, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

BRIMONIDINE (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

BRIMONIDINE (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed