Bricanyl Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 0,5 mg/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30502
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Bricanyl Turbuhaler.

3. Sådan skal du bruge Bricanyl Turbuhaler.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin

ger.

1. Virkning og anvendelse

• Bricanyl Turbuhaler indeholder et bronkieud‑

vidende middel, der afslapper musklerne i

luftvejene og ophæver herved den pludse‑

lige forsnævring i bronkierne, som optræder

i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan

nu lettere passere, og det bliver nemmere

at trække vejret. Bricanyl Turbuhaler virker i

løbet af få minutter, og virkningen holder sig

i ca. 6 timer.

• Du kan bruge Bricanyl Turbuhaler til behand‑

ling af astmaanfald og andre former for vejr‑

trækningsbesvær. Du skal kun bruge Bricanyl

Turbuhaler, når du har behov for det i forbin‑

delse med et astmaanfald. Brug ikke Bricanyl

Turbuhaler som vedligeholdelsesbehandling.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne informati‑

on. Følg altid lægens anvisning og oplysninger‑

ne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du

begynder at bruge Bricanyl

Turbuhaler

Brug ikke Bricanyl Turbuhaler

• hvis du er overfølsom over for terbutalinsul‑

fat.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du

bruger Bricanyl Turbuhaler, hvis:

• du har hjerte/karsygdomme. Kontakt lægen

hvis du under brug af Bricanyl Turbuhaler

oplever brystsmerter eller andre symptomer

på forværring af din hjertesygdom.

• du har for højt blodtryk eller høj uregelmæs‑

sig puls, og du er i behandling med digoxin

eller anden hjerte medicin.

• du har sukkersyge.

• du har for højt stofskifte.

• medicinen ikke har samme virkning som den

plejer, og du får flere symptomer på astma,

f.eks. hoste og åndenød eller dit forbrug af

Bricanyl Turbuhaler stiger.

Lægen bør regelmæssigt kontrollere din inha‑

lationsteknik samt justere til den mest optimale

dosis.

Hvis du oplever, at din astma forværres, skal du

straks kontakte lægen.

Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at

niveauet kalium i blodet bliver for lavt, især

hvis du samtidig tager vanddrivende medicin,

astmamedicin med theofyllin eller lignende

stoffer eller binyrebarkhormoner.

Samtidig behandling med anden medicin kan

medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug

af anden medicin”.

Doping: Der kræves en særlig dispensation,

Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behand‑

ling med Bricanyl Turbuhaler. TUE skal anmel‑

des til stævneledelsen før konkurrencer.

• Uregelmæssig puls. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag.

• Kvalme.

• Nældefeber, hududslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK‑2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E‑mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Bricanyl Turbuhaler utilgængeligt

for børn.

• Brug ikke Bricanyl Turbuhaler efter den

udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pak‑

ningen er mærket med EXP betyder det at

udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

• Opbevar Bricanyl Turbuhaler tørt og med

beskyttelseshætten skruet tæt til.

• Opbevar ikke Bricanyl Turbuhaler ved tempe‑

raturer over 25 °C.

• Opbevar ikke Bricanyl Turbuhaler i køleskab.

• Frys ikke Bricanyl Turbuhaler, og udsæt det

ikke for frost.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Bricanyl Turbuhaler, 0,5 mg/dosis, inhalations-

pulver indeholder:

Terbutalinsulfat.

Øvrige indholdsstoffer:

Bricanyl Turbuhaler indeholder ingen hjælpe‑

stoffer.

Pakningsstørrelser:

Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver fås i:

Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver 0,5 mg/

dosis i pakninger med 100 doser og 2x100

doser.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01

Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin

og ved reklamationer kan du henvende dig til

Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

07/2017.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

BRICANYL

®

TURBUHALER

®

0,5 mg/dosis inhalationspulver

Terbutalinsulfat

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

93326‑002‑02

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Bri‑

canyl Turbuhaler til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Brug af anden medicin sammen med Bri-

canyl Turbuhaler

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

• Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta‑

blokkere, spørg din læge).

• Forstyrrelser i hjerterytmen (digitalis).

• Grøn stær (visse øjendråber, spørg lægen).

• Svær inflamation (binyrebarkhormon)

• Væske i kroppen (vanddrivende medicin)

• Svær astma eller KOL (xanthinderivat, spørg

lægen).

Visse typer narkose bør undgås, når du tager

Bricanyl Turbuhaler, da samtidig brug kan

påvirke hjerterytmen. Du skal oplyse til narko‑

selægen, hvis du tager Bricanyl Turbuhaler.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis

du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotek‑

spersonalet til råds, før du bruger dette læge‑

middel.

Graviditet:

• Du kan bruge Bricanyl Turbuhaler under gra‑

viditet, men rådfør dig med din læge.

• Bricanyl Turbuhaler kan hæmme veerne

under fødslen.

Amning:

• Du kan bruge Bricanyl Turbuhaler, selvom du

ammer, men rådfør dig med din læge.

• Terbutalinsulfat bliver udskilt i moder‑

mælken, og kan påvirke dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl Turbuhaler påvirker ikke arbejdssik‑

kerheden og evnen til at færdes sikkert i trafik‑

ken.

3. Sådan skal du bruge

Bricanyl Turbuhaler

Brug altid Bricanyl Turbuhaler nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersona‑

let.

Den sædvanlige dosis er

Dosis er individuel. Du skal bruge Bricanyl Tur‑

buhaler i forbindelse med et astmaanfald og

ikke som vedligeholdelsesbehandling.

Voksne, børn over 12 år og ældre:

Sædvanligvis 1 sug (0,5 mg) efter behov. I

svære tilfælde kan du tage op til 3 sug (1,5 mg)

under samme anfald. Du bør ikke tage mere

end 12 sug (6 mg) i døgnet.

Børn (3-11 år):

1 sug (0,25 ‑ 0,5 mg) efter behov. I svære til‑

fælde kan et barn tage op til 2 sug (1 mg)

under samme anfald. Et barn bør ikke tage

mere end 8 sug (4 mg) i døgnet.

Når mindre børn får ordineret Bricanyl Turbu‑

haler er det nødvendigt at sikre, at de kan

følge brugsanvisningen.

Anbring inhalatoren et sikkert sted, da der er

risiko for at der løbende kan sætte sig tørt

pulver i mundstykket. Det tørre pulver kan

blive frigjort, hvis inhalatoren tabes eller fal‑

der ned, f.eks. på gulvet.

Ved hver inhalation kan noget af medicinen

sætte sig inde i din mund og svælg. Det

anbefales, at du så vidt muligt skyller din

mund med vand efter hver brug af Bricanyl

Turbuhaler, for at mindske risikoen for unø‑

dig medicinpåvirkning.

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen nøje igennem før du

bruger Bricanyl Turbuhaler.

Turbuhaleren er indåndingsaktiveret, hvilket

betyder, at lægemidlet følger med luften

ned i lungerne, når man inhalerer gennem

mundstykket.

Bryd forseglingen omkring bundstykket og

beskyttelseshætten ved de røde pile. Skru

beskyttelseshætten af.

Hold turbuhaleren lodret og drej det blå

bundstykke 1 gang frem og tilbage til der

lyder et klik. Det er underordnet, om du dre‑

jer til højre eller venstre først, bare der har

lydt et klik.

Sæt mundstykket for munden og tag en dyb

og kraftig indånding. Tag turbuhaleren fra

munden og ånd langsomt ud. Hvis du skal

have endnu en dosis, så gentag punkt 2‑3.

Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Inhalationspulveret er meget følsomt over for

fugt, undlad derfor at ånde ud i Turbuhaleren.

Bricanyl Turbuhaler

indeholder ingen hjælpe‑

stoffer. Du kan ikke smage eller mærke dosis.

Når du kan se et rødt mærke øverst i dosisin‑

dikatoren, er der ca. 20 doser tilbage. Bricanyl

Turbuhaler er tom, når det røde felt når bun‑

den af dosisindikatoren (se figur A).

Selv om du drejer det blå bundstykke flere

gange før en inhalation, er der kun én dosis

klar til inhalation. Man skal dog være opmærk‑

som på, at dosisindikatoren tæller hver frem‑

drejning, og den vil derfor vise rødt (og demed

signalere at beholderen er tom) for tidligt.

Drej derfor kun det blå bundstykke frem og til‑

bage 1 gang umiddelbart før hver inhalation.

Rengøring: Rengør mundstykkets yderside 2‑3

gange om ugen med en serviet. Du må ikke

skille Turbuhaleren ad.

OBS: Brug aldrig vand

Hvis du har brugt for meget Bricanyl

Tur-

buhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere Bricanyl Turbuhaler, end der

står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller

bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

•Længerevarende muskelkramper.

•Hovedpine, kvalme, angst, rysten.

•Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvor‑

ligt. Tal med lægen.

•Hjertebanken.

•Blodtryksfald.

•Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt

blodsukker (blodglukose).

•Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga.

for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blo‑

det kan i meget sjældne tilfælde blive alvor‑

lig med lammelser og forstyrrelser i hjertets

rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

•Hovedpine, træthed, kvalme og opkastnin‑

ger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige

tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og

hurtig vejrtrækning.

Hvis du har glemt at bruge Bricanyl

Turbuhaler

Bricanyl Turbuhaler

anvendes ved behov og

ikke som regelmæssig behandling.

Hvis du holder op med at bruge Bricanyl

Turbuhaler

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget,

du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin‑

ger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling

til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.

Ring 112.

• Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær /

Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 patienter):

• Hovedpine, rysten.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller

bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet

kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig

med lammelser og forstyrrelser i hjertets

rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

• Langvarige muskelkramper.

• Hjertebanken.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Søvn‑ og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

hyperaktivitet og rastløshed.

5-8-2015

Asthma inhaler recalled

Asthma inhaler recalled

Pharmaceutical company AstraZeneca recalls a batch of Bricanyl Turbuhaler. One inhaler of this batch is empty and contains no medicine.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.