Bretaris Genuair

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bretaris Genuair
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bretaris Genuair
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Narkotika til obstruktiv luftvejssygdomme
 • Terapeutisk område:
 • Pulmonal sygdom, kronisk obstruktiv
 • Terapeutiske indikationer:
 • Bretaris Genuair er indiceret som vedligeholdelsesbronkodilatorbehandling for at lindre symptomer hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (COPD).

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/002706
 • Autorisation dato:
 • 20-07-2012
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/002706
 • Sidste ændring:
 • 26-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

EMA/283296/2017

EMEA/H/C/002706

EPAR – sammendrag for offentligheden

Bretaris Genuair

aclidiniumbromid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Bretaris

Genuair. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Bretaris Genuair bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Bretaris Genuair, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Bretaris Genuair, og hvad anvendes det til?

Bretaris Genuair er et lægemiddel, der anvendes til at lindre symptomerne på kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL) hos voksne. KOL er en langvarig sygdom, hvor luftveje og lungeblæresække bliver

beskadiget eller blokeret, så vejrtrækningen vanskeliggøres. Bretaris Genuair anvendes til

vedligeholdelsesbehandling (regelmæssig behandling).

Bretaris Genuair indeholder det aktive stof aclidiniumbromid.

Hvordan anvendes Bretaris Genuair?

Bretaris Genuair fås som et inhalationspulver i en bærbar inhalator. Hver inhalation indeholder

375 mikrogram aclidiniumbromid svarende til 322 mikrogram aclidinium.

Den anbefalede dosis af Bretaris Genuair er en inhalation to gange dagligt. De nærmere oplysninger

om korrekt brug af inhalatoren fremgår af anvisningerne i indlægssedlen.

Bretaris Genuair udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Bretaris Genuair?

Det aktive stof i Bretaris Genuair, aclidiniumbromid, er en antimuskarin bronkodilator. Det betyder, at

det udvider luftvejene ved at blokere de muskarine receptorer. De muskarine receptorer styrer

Bretaris Genuair

EMA/283296/2017

Side 2/3

muskelsammentrækningen, og når aclidiniumbromid inhaleres, får det musklerne i luftvejene til at

slappe af. Dette hjælper med at holde luftvejene åbne, så patienten bedre kan trække vejret.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Bretaris Genuair?

En hovedundersøgelse med 828 patienter med KOL viste, at Bretaris Genuair var mere effektivt end

placebo (en virkningsløs behandling) til at forbedre lungefunktionen. I undersøgelsen blev to doser af

Bretaris Genuair (200 mikrogram og 400 mikrogram) inhaleret to gange dagligt sammenlignet med

placebo. Virkningen blev hovedsagelig målt på, hvordan Bretaris Genuair forbedrede patienternes

forcerede ekspirationsvolumen (FEV

, den maksimale luftmængde, en person kan udånde på et

sekund). I gennemsnit steg FEV

hos patienter, der fik 200 mikrogram og 400 mikrogram Bretaris

Genuair, sammenlignet med placebo med henholdsvis 99 ml og 128 ml efter seks måneders

behandling. Dosen på 400 mikrogram Bretaris Genuair svarer til en inhalation af 322 mikrogram

aclidinium.

Hvilke risici er der forbundet med Bretaris Genuair?

De hyppigste bivirkninger ved Bretaris Genuair (som optræder hos mere end 5 ud af 100 patienter) er

hovedpine og betændelse i næse og svælg (nasofaryngitis). Andre almindelige bivirkninger (som

optræder hos mere end 1 ud af 100 patienter) er bihulebetændelse (sinusitis), hoste, kvalme og

diarré. Den fuldstændige liste over alle bivirkninger og begrænsninger ved Bretaris Genuair fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Bretaris Genuair godkendt?

Agenturets udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at Bretaris Genuair havde vist

sig at være effektivt til at lindre symptomerne på KOL, og lægemidlets gavnlige virkninger blev

fastholdt i op til et år. CHMP konkluderede endvidere, at der ikke var væsentlige sikkerhedsproblemer

forbundet med Bretaris Genuair, hvis bivirkninger er reversible og ligner de bivirkninger, der er

forbundet med andre antimuskarine bronkodilatorer. CHMP konkluderede derfor, at fordelene ved

Bretaris Genuair opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Bretaris

Genuair.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Bretaris Genuair?

Da antimuskarine bronkodilatorer kan påvirke hjerte og blodkar, vil virksomheden nøje overvåge

lægemidlets kardiovaskulære virkninger og gennemføre endnu en patientundersøgelse med henblik på

at identificere eventuelle risici.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Bretaris

Genuair.

Andre oplysninger om Bretaris Genuair

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Bretaris Genuair den 20. juli 2012.

Bretaris Genuair

EMA/283296/2017

Side 3/3

Den fuldstændige EPAR for Bretaris Genuair findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Bretaris Genuair, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2017.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Bretaris Genuair 322 mikrogram inhalationspulver

Aclidinium (aclidiniumbromid)

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bretaris Genuair

Sådan skal du bruge Bretaris Genuair

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Genuair-inhalatoren: Brugsanvisning

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Det aktive indholdsstof i Bretaris Genuair er aclidiniumbromid, som tilhører en række lægemidler

betegnet bronkodilatorer. Bronkodilatorer afspænder luftvejene og holder bronchiolerne åbne.

Bretaris Genuair er en tørpulverinhalator, som bruger dit åndedræt til at levere medicinen direkte til

lungerne. Det gør det lettere for patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) at trække

vejret.

Anvendelse

Bretaris Genuair anvendes til at hjælpe med at åbne luftvejene og aflaste symptomer på KOL, en

alvorlig, langsigtet lungesygdom karakteriseret ved vejrtrækningsbesvær. Regelmæssig brug af

Bretaris Genuair kan hjælpe dig, når du oplever vedvarende åndenød relateret til din sygdom, og vil

hjælpe dig med at minimere sygdommens påvirkning af din hverdag.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bretaris Genuair

Brug ikke Bretaris Genuair

hvis du er allergisk over for aclidiniumbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Bretaris Genuair:

hvis du for nylig har haft hjerteproblemer.

hvis du har regnbuesyn, dvs. ser en regnbuefarvet ring omkring lys eller farvede billeder

(glaukom).

hvis du har en forstørret prostata, problemer med vandladning eller blokering i blæren.

Bretaris Genuair anvendes som vedligeholdelsesbehandling og skal ikke anvendes til at behandle et

pludseligt anfald af kortåndethed eller hvæsende vejrtrækning. Hvis dine KOL-symptomer (åndenød,

hvæsen, hoste) ikke bliver bedre, eller hvis de bliver værre, skal du snarest muligt spørge din læge til

råds.

Tør mund, som er blevet set med lægemidler såsom Bretaris Genuair, kan efter langvarig brug af

lægemidlet være forbundet med huller i tænderne. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på

tandhygiejnen.

Hold straks op med at tage Bretaris Genuair og søg lægehjælp:

hvis du oplever trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller kortåndethed

umiddelbart efter brug af lægemidlet. Dette kan være tegn på en tilstand betegnet

bronkospasme.

Børn og unge

Bretaris Genuair er ikke beregnet til brug hos børn eller unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Bretaris Genuair

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Fortæl lægen, hvis du har taget eller aktuelt tager andre lignende lægemidler for

vejrtrækningsproblemer, såsom lægemidler, der indeholder tiotropium, ipratropium. Spørg din læge

eller på apoteket, hvis du ikke er sikker. Brug af Bretaris Genuair med disse lægemidler anbefales

ikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage

Bretaris Genuair, hvis du er gravid eller ammer, medmindre din læge fortæller dig, at du skal gøre det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bretaris Genuair kan i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Lægemidlet kan forårsage hovedpine, svimmelhed eller sløret syn. Hvis du er påvirket af nogen af

disse bivirkninger, må du ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner, før hovedpinen eller

fornemmelsen af svimmelhed er gået væk, og dit syn er blevet normalt igen.

Bretaris Genuair indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du bruge Bretaris Genuair

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er én inhalation to gange dagligt, morgen og aften.

Virkningen af Bretaris Genuair varer i 12 timer. Du skal derfor forsøge at bruge Bretaris Genuair-

inhalatoren på samme tid hver morgen og aften. Det garanterer, at der altid er tilstrækkelig medicin i

din krop til at hjælpe dig med at trække vejret lettere hele dagen og natten. Det vil også hjælpe dig

med at huske at bruge den.

Den anbefalede dosis kan anvendes til ældre patienter og til patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion. Det er ikke nødvendigt at justere dosen.

KOL er en langvarig sygdom. Det anbefales derfor, at Bretaris Genuair anvendes hver dag, to gange

om dagen og ikke kun, når du oplever vejrtrækningsproblemer eller andre symptomer på KOL.

Anvendelsesmåde

Medicinen er til inhalation.

Se punkt 7 i indlægssedlen for anvisninger i brug af Genuair-inhalatoren. Er du i tvivl om, hvordan du

skal bruge Bretaris Genuair, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du kan bruge Bretaris Genuair på ethvert tidspunkt før eller efter indtagelse af mad eller drikke.

Hvis du har brugt for meget Bretaris Genuair

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du mener, at du har brugt mere Bretaris Genuair, end du

burde.

Hvis du har glemt at bruge Bretaris Genuair

Hvis du glemmer en dosis af Bretaris Genuair, skal du inhalere dosen, så snart du husker det. Hvis det

næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den manglende dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Bretaris Genuair

Lægemidlet er beregnet til langvarig brug. Tal med din læge inden, hvis du ønsker at stoppe

behandlingen, da dine symptomer kan blive værre.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner kan forekomme i sjældne tilfælde (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer).

Hold op med at tage lægemidlet og kontakt straks din læge, hvis du udvikler hævelse i ansigt, hals,

læber eller tunge (med eller uden vejrtræknings- eller synkebesvær), svimmelhed eller besvimelse,

hurtigere hjerterytme, eller hvis du får hævede, meget kløende knopper på huden (nældefeber), da det

kan være symptomer på en allergisk reaktion.

Følgende bivirkninger kan forekomme under brug af Bretaris Genuair:

Almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 10 mennesker

Hovedpine

Bihulebetændelse (sinusitis)

Forkølelse

Hoste

Diaré

Kvalme

Ikke almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 100 mennesker

Svimmelhed

Tør mund

Betændelse i munden (stomatitis)

Hæshed (dysfoni)

Hurtig puls (hurtige hjerteslag

takykardi)

Følelse af hjertebanken (palpitationer)

Vandladningsbesvær (urinretention)

Sløret syn

Udslæt

Kløe på huden

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på inhalatorens etiket og karton efter "Anvendes

inden". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Lad inhalatoren forblive i posen, indtil administrationsperioden begynder.

Skal anvendes inden for 90 dage, efter posen åbnes.

Brug ikke Bretaris Genuair, hvis du bemærker, at pakningen er beskadiget, eller der er synlige tegn på

manipulering.

Når du har taget den sidste dosis, skal inhalatoren bortskaffes. Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bretaris Genuair indeholder:

Aktivt stof: aclidiniumbromid. Hver leveret dosis indeholder 375 mikrogram aclidiniumbromid

svarende til 322 mikrogram aclidinium.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se punkt 2 "Bretaris Genuair indeholder lactose").

Udseende og pakningsstørrelser

Bretaris Genuair er et hvidt eller næsten hvidt pulver.

Genuair-inhalatoren er hvid med en indbygget dosisindikator og en grøn doseringsknap. Mundstykket

er dækket med en aftagelig grøn beskyttelseshætte. Den leveres i en plastikpose.

Leverede pakningsstørrelser:

Karton, der indeholder 1 inhalator med 30 doser.

Karton, der indeholder 1 inhalator med 60 doser.

Karton, der indeholder 3 inhalatorer hver med 60 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Fremstiller

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.

Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona

Spanien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC”

Tel: +370 52 691 947

България

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

EООД

тел.: +359 2 96 55 365

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.

Tel: +420 267 199 333

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Tel.: +36 23501301

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Tel: +49 (0) 30 67070

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Eesti

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Tel: +372 667 5001

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

MENARINI HELLAS AE

Τηλ: +30 210 8316111-13

Österreich

A. Menarini Pharma GmbH.

Tel: +43 1 879 95 85-0

España

Laboratorios Menarini S.A.

Tel: +34-93 462 88 00

Polska

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 566 21 00

France

MENARINI France

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 1 4821 361

România

Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L.

Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

Tel: +421 2 544 30 730

Italia

Laboratori Guidotti S.p.A.

Tel: +39- 050 971011

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

Tel: +371 67103210

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

7.

Genuair-inhalatoren: brugsanvisning

Dette afsnit indeholder information om, hvordan du bruger Genuair-inhalatoren. Spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bruge din inhalator.

Læs alle instruktionerne, inden du bruger Genuair-inhalatoren.

Lær Bretaris Genuair at kende: Tag Genuair-inhalatoren ud af posen og bliv bekendt med dens

komponenter.

Sådan skal du bruge Bretaris Genuair

Sammendrag

For at bruge din Genuair-inhalator skal du gøre to ting, efter du har taget hætten af:

Trin 1:

Tryk og SLIP den grønne knap og tøm lungerne helt for luft, væk fra inhalatoren.

Trin 2:

Luk læberne tæt om mundstykket og træk vejret KRAFTIGT og DYBT ind gennem

inhalatoren.

Husk efter inhalation at sætte beskyttelseshætten på igen

Kom i gang

Inden første brug rives den forseglede pose op ved hakket og Genuair-inhalatoren tages ud.

Når du er klar til at tage din dosis lægemiddel, skal du fjerne beskyttelseshætten ved at klemme

let på pilene vist på hver side og trække udad (se billede 1).

Beskyttelses-

hætte

Mundstykke

Farvet

kontrolvindue

Grøn knap

Dosis-

indikator

BILLEDE 1

Tjek, at der ikke er noget, som blokerer mundstykket.

Hold Genuair-inhalatoren vandret med mundstykket mod dig og den grønne knap vendt lige op

(se billede 2).

TRIN 1: TRYK den grønne knap helt ned og SLIP den så (se billede 3 og 4).

DU SKAL IKKE FORTSÆTTE MED AT HOLDE DEN GRØNNE KNAP NEDE.

Stop og tjek: Sørg for, at dosen er klar til inhalation

Sørg for, at det farvede kontrolvindue har skiftet til grøn (se billede 5).

Det grønne kontrolvindue bekræfter, at dit lægemiddel er klart til inhalation.

HVIS DET FARVEDE KONTROLVINDUE BLIVER VED MED AT VÆRE RØDT, SKAL

DU GENTAGE PROCEDUREN TRYK NED OG SLIP (SE TRIN 1).

BILLEDE 5

Klar til brug

GRØN

BILLEDE 3

BILLEDE 4

TRYK den grønne knap

helt ned

SLIP den grønne knap

Hold med den grønne knap

vendt lige op. VIP IKKE:

BILLEDE 2

Inden du anbringer inhalatoren foran munden, skal du tømme lungerne helt for luft. Ånd ikke

ud gennem inhalatoren.

TRIN 2: Anbring læberne tæt omkring Genuair-inhalatorens mundstykke og træk vejret KRAFTIGT

og DYBT ind gennem mundstykket (se billede 6).

- Dette kraftige, dybe åndedræt trækker lægemidlet gennem inhalatoren og ind i lungerne.

Mens du trækker vejret ind, vil du høre et “KLIK,” hvilket signalerer, at du anvender Genuair-

inhalatoren korrekt.

Bliv ved at trække vejret ind, selv efter du har hørt inhalatorens “KLIK” for at være sikker på,

at du får den fulde dosis.

Fjern Genuair-inhalatoren fra munden og hold vejret så længe, det er behageligt. Ånd derefter

langsomt ud gennem næsen.

Bemærk: Nogle patienter fornemmer en let sødlig eller bitter smag eller en kornet fornemmelse, når

lægemidlet inhaleres; det er individuelt fra patient til patient. Du skal ikke tage en ekstra dosis, hvis

du ikke smager eller føler noget efter inhalation.

Stop og tjek: Sørg for, at du har inhaleret korrekt

Sørg for, at det farvede kontrolvindue har skiftet til rød (se billede 7). Dette bekræfter, at du

har inhaleret hele dosen korrekt.

HVIS DET FARVEDE KONTROLVINDUE STADIG ER GRØNT, SKAL DU IGEN

TRÆKKE VEJRET KRAFTIGT OG DYBT IND GENNEM MUNDSTYKKET (SE TRIN 2).

Inhaleret korrekt

RØD

BILLEDE 7

OBS: HOLD IKKE DEN GRØNNE KNAP NEDE,

MENS DU TRÆKKER VEJRET IND.

BILLEDE 6

RIGTIGT

FORKERT

Hvis vinduet stadig ikke skifter til rød, er det muligt, at du har glemt at slippe den grønne knap

inden inhalering, eller du har måske ikke inhaleret korrekt. Hvis det sker, prøv igen.

Sørg for, at du har SLUPPET den grønne knap og taget en KRAFTIG dyb indånding gennem

mundstykket.

Bemærk: Hvis du efter flere forsøg ikke kan indånde korrekt, skal du konsultere din læge.

Når først vinduet har skiftet til rød, skal du sætte beskyttelseshætten på igen ved at trykke den

tilbage på mundstykket (se billede 8).

Hvornår skal du anskaffe en ny Genuair-inhalator?

Genuair-inhalatoren er udstyret med en dosisindikator, som viser dig cirka hvor mange doser

er tilbage i inhalatoren. Dosisindikatoren tæller langsomt ned og viser intervaller på 10 (60,

50, 40, 30, 20, 10, 0) (se billede A). Hver Genuair-inhalator vil levere mindst 30 eller 60 doser,

afhængig af pakningsstørrelsen .

Når et rødstribet bånd vises i dosisindikatoren (se billede A), betyder det, at du nærmer dig din

sidste dosis, og du skal anskaffe en ny Genuair-inhalator.

Bemærk: Hvis din Genuair-inhalator lader til at være beskadiget, eller hvis du mister hætten, skal din

inhalator udskiftes. Du BEHØVER IKKE at rengøre din Genuair-inhalator. Hvis du ønsker at rengøre

den, skal du imidlertid gøre dette ved at aftørre ydersiden af mundstykket med en tør serviet eller et

tørt stykke køkkenrulle.

Brug ALDRIG vand til at rengøre Genuair-inhalatoren, da det kan beskadige din medicin.

Hvordan ved du, om din Genuair-inhalator er tom?

Dosisindikatoren tæller ned med intervaller

på 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Dosisindikator

Rødstribet bånd

BILLEDE A

BILLEDE 8

Når et 0 (nul) vises midt i dosisindikatoren, skal du fortsætte med at bruge eventuelle doser,

som er tilbage i Genuair-inhalatoren.

Når den sidste dosis er blevet klargjort til inhalation, vil den grønne knap ikke returnere helt til

sin øverste stilling, men vil være låst i midterstillingen (se billede B). Selvom den grønne knap

er låst, kan din sidste dosis stadig inhaleres. Derefter kan Genuair-inhalatoren ikke anvendes

igen, og du skal begynde at bruge en ny Genuair-inhalator.

BILLEDE B

Locked

Låst

10-7-2017

TUDORZA PRESSAIR (Aclidinium Bromide) Inhalant [AstraZeneca Pharmaceuticals LP]

TUDORZA PRESSAIR (Aclidinium Bromide) Inhalant [AstraZeneca Pharmaceuticals LP]

Updated Date: Jul 10, 2017 EST

US - DailyMed