Brentacort

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Brentacort 20+10 mg/g creme
 • Dosering:
 • 20+10 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Brentacort 20+10 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 06888
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brentacort creme 20 mg/g / 10 mg/g

miconazolnitrat / hydrocortison

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil

vide.

Lægen har ordineret Brentacort til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Bemærk, at den seneste indlægsseddel for dette produkt er på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Brentacort.

Sådan skal du bruge Brentacort.

Bivirkninger.

Opbevaring.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Brentacort indeholder et svampemiddel (miconazolnitrat) og et binyrebarkhormon

(hydrocortison), som virker mod eksem, rødme og udslæt.

Anvendelse

Du kan bruge Brentacort mod svamp og eksem i huden.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BRENTACORT

Brug ikke Brentacort

hvis du er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer, lignende stoffer eller et af

de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du har en hudlidelse med røde, betændte knopper og udvidede blodkar på

næsen og i huden omkring den (rosacea).

hvis du har eksem eller udslæt omkring munden.

hvis du har meget uren hud (akne).

hvis du har betændelse i huden på grund af bakterier eller virus.

Advarsler og frosigtighedsregler

Stop behandlingen med Brentacort, hvis du får overfølsomhedsreaktioner (allergi)

eller irritation.

Undgå at få Brentacort i øjnene. Du må ikke bruge Brentacort i ansigtet.

Du må ikke bruge Brentacort på store områder eller under tæt forbinding i ansigtet.

Børn og unge

Du må normalt kun bruge Brentacort til børn efter aftale med en læge. Vær ekstra

forsigtig, hvis du bruger cremen på store områder eller under en tæt forbinding

(inklusive bleer), da større mængder medicin derved kan optages i huden. Dette

gælder også, hvis cremen bruges til barnets ansigt. Brentacort må ikke bruges til børn i

længere tid.

Ældre

Hos ældre forekommer der naturlig udtynding af huden, derfor skal ældre patienter

anvende lægemidlet sparsomt og højst i nogle få uger. Brug kun Brentacort i den tid,

lægen har anvist.

Brentacort creme indeholder et binyrebarkhormon (hydrocortison), og det er derfor ikke

egnet til langvarig brug. Når symptomerne på en betændelsestilstand (f.eks. rødme og

kløe) er forsvundet, kan du gå over til behandling med miconazolholdig creme, som

kun indeholder svampemidlet (miconazol) 20 mg/g, i stedet for Brentacort. Fortsæt

behandlingen, så længe lægen anbefaler.

Brentacort kan beskadige visse syntetiske materialer, derfor anbefales bomuldstøj,

hvis det behandlingskrævende område kommer i kontakt med tøj.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller

har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager følgende:

blodfortyndende medicin så som warfarin

medicin mod diabetes til indtagelse gennem munden

medicin mod epilepsi (phenytoin)

medicin mod betændelsestilstande (hydrokortison)

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer eller har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at

bliver gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger

Brentacort.

Fertilitet

Reproduktionsforsøg på dyr med miconazol har ikke vist nogen effekt på fertiliteten.

Der er ikke udført reproduktionsforsøg på dyr med hydrocortison til vurdering af

fertiliteten.

Graviditet

Du må ikke bruge Brentacort på store hudområder eller under tæt forbinding.

Miconazol har i dyrefosøg ikke vist sig at være fosterskadende, men der er set

fosterskader ved doser der er toksiske for moderdyr.

Amning

Der foreligger ikke tilstrækkelige velkontrollerede studier af lokal administration af

Brentacort under amning. Det vides ikke, om lokal administration af Brentacort på

huden kunne føre til at hydrocortison og miconazol optages i kroppen i så store

mængder at det ville kunne påvises i modermælk. Du må ikke bruge Brentacort på

store hudområder eller under tæt forbinding.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Brentacort

Brentacort indeholder:

butylhydroxyanisol (E320), der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem),

irritation af øjne og slimhinder.

benzoesyre (E210), der kan virke let irriterende på hud, øjne og slimhinder.

Præventionsmidler af naturgummi (latex)

Sørg for, at Brentacort og præventionsmidler af naturgummi (latex), f.eks. kondomer

og pessarer, ikke kommer i kontakt med hinanden. Indholdsstofferne i Brentacort kan

skade gummiet (latexen), så præventionsmidlerne måske ikke forebygger graviditet

eller kønssygdomme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brentacort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE BRENTACORT

Brug altid Brentacort nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Du skal smøre Brentacort på det angrebne hudområde 2 gange daglig i et tyndt lag.

Du skal fortsætte behandlingen i 1-2 uger efter, at symptomerne er forsvundet.

Børn

Du må kun bruge Brentacort til børn efter aftale med en læge.

Åbning af tuben

Skru hætten af.

Bryd tubens forsegling ved at vende hætten om og presse hættens yderside mod

tubens spids.

Vask det angrebne hudområde og tør det godt. Gnid cremen let ind i huden med

fingerspidserne. Cremen skal ikke kun smøres på den angrebne hud, men også på

området omkring den. Vask hænderne grundigt efter påsmøring af cremen, med

mindre det er dine hænder, der behandles. Dette er særlig vigtigt for at undgå at

overføre bakterier fra den angrebne hud til andre legemsdele eller andre mennesker.

Reserver et håndklæde til eget brug - derved kan du undgå at overføre smitte til andre.

Tøj, der kommer i kontakt med den angrebne hud, skal skiftes regelmæssigt for at

undgå, at du smitter dig selv igen.

Hvis du har brugt for meget Brentacort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Brentacort, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler

dig utilpas).

Langvarig og overdreven brug kan give hudirritation, som forsvinder, når du holder op

med at bruge Brentacort.

Hvis du bruger meget Brentacort i lang tid, kan dine binyrers hormondannelse blive

nedsat. Det kan give dig problemer ved akut sygdom.

Hvis du har glemt at bruge Brentacort

Smør Brentacort på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt behandlingen som

anvist af lægen. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Enkelte tilfælde af irritation eller brændende fornemmelse i forbindelse med brug af

Brentacort er rapporteret. Som ved alle produkter, der påføres huden, kan en

allergisk reaktion over for indholdsstofferne forekomme. Yderligere er følgende

bivirkninger rapporteret:

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed ikke kendt (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende kliniske

forsøgsdata):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til

timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring

112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 patienter):

Irritation af huden

Brændende fornemmelse i huden

Nældefeber

Kløe

Irritabel adfærd

Hyppighed ikke kendt (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende forsøgsdata):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Overfølsomhed.

Kontakteksem.

Rødmen af huden.

Betændelsestilstand i huden.

Lyse pletter på huden (mindre pigment).

Reaktion på stedet, hvor cremen smøres på.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk, eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2

C – 8

Brug ikke Brentacort efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

(EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Brentacort indeholder

Aktive stoffer: miconazolnitrat og hydrocortison

Øvrige indholdsstoffer: pegoxol-7-stearat; peglicol-5-oleat; paraffinolie;

benzoesyre (E210); dinatriumedetatdihydrat; butylhydroxyanisol (E320); renset

vand.

Pakningsstørrelser

Tube med 15 g og 30 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren

af markedsføringstilladelsen

Fremstiller:

JANSSEN-CILAG A/S

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Hammerbakken 19

B-2340 Beerse

3460 Birkerød

Belgien

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 03/2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-2-2019

EU/3/05/296 (Diurnal Europe B.V.)

EU/3/05/296 (Diurnal Europe B.V.)

EU/3/05/296 (Active substance: Hydrocortisone (modified release tablet)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)1358 of Thu, 14 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002750

Europe -DG Health and Food Safety

4-2-2019

Plenadren (Shire Services BVBA)

Plenadren (Shire Services BVBA)

Plenadren (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)839 of Mon, 04 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5781 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4689

Europe -DG Health and Food Safety