Branzil Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Branzil Vet. 1000 mg/g oralt pulver
 • Dosering:
 • 1000 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • oralt pulver
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Branzil Vet. 1000 mg/g oralt pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Akvakultur-dyr (f.eks. fisk )

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 39702
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

20. februar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Branzil Vet., oralt pulver

0.

D.SP.NR

08635

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Branzil Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Oxolinsyre 1000 mg/g

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oralt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Fisk

4.2

Terapeutiske indikationer

Furunkulose og rødmundsyge (ERM) hos fisk.

4.3

Kontraindikationer

Ingen

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Man bør undgå at indånde støv under blandingen. Foretages blandingen indendørs, bør der

være udsugning i lokalet.

Andre forsigtighedsregler

39702_spc.doc

Side 1 af 3

Hyppig og gentagen anvendelse af samme type antibiotika indebærer risiko for udvikling

af resistens i en bakteriepopulation. Hvis muligt, bør anvendelse af præparatet baseres på

forudgående følsomhedstest. Den anførte dosering bør altid følges for at minimere risikoen

for udviklingen af krydsresistens.

4.6

Bivirkninger

Ingen

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering (aktivt stof):

10 mg/kg legemsvægt

Mængde oralt pulver:

10 g/1.000 kg fisk pr. dag

Varighed af behandling:

10 dage

Mængde oralt pulver opblandet i færdigfoder:

100 g/100 kg foder, hvilket forudsætter en

daglig fodertildeling på 1% af

legemsvægten.

Oralt pulver opblandet i tørfoder anvendes til akut indsat behanding ved klinisk sygdom.

Efter initialbehandling med oralt pulver kan den resterende behandling gennemføres med

færdigfremstillet foderlægemiddel.

Ved akutte sygdomstilfælde med nedsat ædelyst bør dagsdosis opblandes i mindre end den

daglige fodermængde, idet der efterfodres med ikke-medicineret foder.

For at opnå en god opblanding af pulver i foderet, anbefales det at opblande pulveret i en

lille mængde af foderet, f.eks. i forholdet 1:9 og herefter opblande denne forblanding i

resten af foderet.

4.10

Overdosering

Ingen

4.11

Tilbageholdelsestid

Ved vandtemperaturer over 10

C: 30 døgn.

Ved vandtemperaturer under 10

C: 60 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

ATC-kode: QJ 01 MB 05

Oxolinsyre er et antibiotikum af quinolongruppen og virker ved hæmning af bakteriernes

DNA-gyrase, hvorved DNA-replikation forhindres. Oxolinsyre virker baktericidt på især

gramnegative bakterier.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

39702_spc.doc

Side 2 af 3

Oxolinsyre fra Branzil Vet. absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt. Halveringstiden i

fisk er ca. 12 timer.

5.3

Miljømæssige forhold

Der er en meget stor sikkerhedsmargin ved anvendelse af oxolinsyre, idet toksikologiske

undersøgelser har demonstreret en meget lav toksicitet for alle testede arter. Selv for de

mest følsomme testorganismer ses ingen påvirkning ved 10.000 gange den maksimalt

målte koncentration i udløbet fra et behandlet dambrug, og IC-50 nås først ved mere end

30.000 gange denne koncentration.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ingen

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballage

PP-spand foret m/PE-pose (1 og 2,5 kg).

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vetrepharm A/S

Lanciavej 12 G

7100 Vejle

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

39702

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. maj 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. februar 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

39702_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

25-4-2018

Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum Transplant

Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum Transplant

Title: Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum TransplantCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/24/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-4-2018

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety