Branzil Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Branzil Vet. 1000 mg/g oralt pulver
 • Dosering:
 • 1000 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • oralt pulver
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Branzil Vet. 1000 mg/g oralt pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Akvakultur-dyr (f.eks. fisk )

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 39702
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

20. februar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Branzil Vet., oralt pulver

0.

D.SP.NR

08635

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Branzil Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Oxolinsyre 1000 mg/g

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oralt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Fisk

4.2

Terapeutiske indikationer

Furunkulose og rødmundsyge (ERM) hos fisk.

4.3

Kontraindikationer

Ingen

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Man bør undgå at indånde støv under blandingen. Foretages blandingen indendørs, bør der

være udsugning i lokalet.

Andre forsigtighedsregler

39702_spc.doc

Side 1 af 3

Hyppig og gentagen anvendelse af samme type antibiotika indebærer risiko for udvikling

af resistens i en bakteriepopulation. Hvis muligt, bør anvendelse af præparatet baseres på

forudgående følsomhedstest. Den anførte dosering bør altid følges for at minimere risikoen

for udviklingen af krydsresistens.

4.6

Bivirkninger

Ingen

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering (aktivt stof):

10 mg/kg legemsvægt

Mængde oralt pulver:

10 g/1.000 kg fisk pr. dag

Varighed af behandling:

10 dage

Mængde oralt pulver opblandet i færdigfoder:

100 g/100 kg foder, hvilket forudsætter en

daglig fodertildeling på 1% af

legemsvægten.

Oralt pulver opblandet i tørfoder anvendes til akut indsat behanding ved klinisk sygdom.

Efter initialbehandling med oralt pulver kan den resterende behandling gennemføres med

færdigfremstillet foderlægemiddel.

Ved akutte sygdomstilfælde med nedsat ædelyst bør dagsdosis opblandes i mindre end den

daglige fodermængde, idet der efterfodres med ikke-medicineret foder.

For at opnå en god opblanding af pulver i foderet, anbefales det at opblande pulveret i en

lille mængde af foderet, f.eks. i forholdet 1:9 og herefter opblande denne forblanding i

resten af foderet.

4.10

Overdosering

Ingen

4.11

Tilbageholdelsestid

Ved vandtemperaturer over 10

C: 30 døgn.

Ved vandtemperaturer under 10

C: 60 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

ATC-kode: QJ 01 MB 05

Oxolinsyre er et antibiotikum af quinolongruppen og virker ved hæmning af bakteriernes

DNA-gyrase, hvorved DNA-replikation forhindres. Oxolinsyre virker baktericidt på især

gramnegative bakterier.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

39702_spc.doc

Side 2 af 3

Oxolinsyre fra Branzil Vet. absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt. Halveringstiden i

fisk er ca. 12 timer.

5.3

Miljømæssige forhold

Der er en meget stor sikkerhedsmargin ved anvendelse af oxolinsyre, idet toksikologiske

undersøgelser har demonstreret en meget lav toksicitet for alle testede arter. Selv for de

mest følsomme testorganismer ses ingen påvirkning ved 10.000 gange den maksimalt

målte koncentration i udløbet fra et behandlet dambrug, og IC-50 nås først ved mere end

30.000 gange denne koncentration.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ingen

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballage

PP-spand foret m/PE-pose (1 og 2,5 kg).

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vetrepharm A/S

Lanciavej 12 G

7100 Vejle

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

39702

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. maj 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. februar 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

39702_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.