Bovalto Ibraxion

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bovalto Ibraxion
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bovalto Ibraxion
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Kvæg
 • Terapeutisk område:
 • Immunologiske stoffer til bovidae
 • Terapeutiske indikationer:
 • Aktiv immunisering af kvæg for at reducere de kliniske tegn på infektiøs bovin rhinotracheitis (IBR) og feltvirusudskillelse. Immunitetens begyndelse er 14 dage, og immunitetens varighed er 6 måneder.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/V/C/000051
 • Autorisation dato:
 • 09-03-2000
 • EMEA kode:
 • EMEA/V/C/000051
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

+44 (0)20 3660 5545

EMA/CVMP/190466/2007

EMEA/V/C/000051

EPAR - sammendrag for offentligheden

Bovalto Ibraxion

bovin rhinotracheitis (IBR)-vaccine (inaktiveret)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Bovalto

Ibraxion. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Bovalto Ibraxion bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Bovalto Ibraxion,

kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Bovalto Ibraxion og hvad anvendes det til?

Bovalto Ibraxion er en veterinær vaccine til beskyttelse af kvæg mod infektiøs bovin rhinotracheitis

(IBR)-virus. IBR-virusinfektioner påvirker luftvejene i form af udflåd fra næsen, konjuktivitis

(øjenbetændelse) og hoste.

Bovalto Ibraxion indeholder det aktive stof inaktiveret IBR-virus, hvor det specifikke gen er fjernet.

Hvordan anvendes Bovalto Ibraxion?

Bovalto Ibraxion fås som en emulsion og udleveres kun efter recept. Vaccinen injiceres i halsregionen

foran skulderen. Der gives 2 injektioner med 21 dages mellemrum hos kvæg i alderen 2 uger og derover,

som ikke har antistoffer mod IBR-virus fra moderen. Hvis der findes antistoffer, skal vaccinen gives fra 3

måneders alderen. Der gives en booster-injektion med 6 måneders mellemrum.

Beskyttelsen opnås 14 dage efter vaccinationen og varer i 6 måneder.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Bovalto Ibraxion?

Bovalto Ibraxion er en vaccine, der indeholder en version af IBR-virus, som er blevet inaktiv, så den ikke

kan forårsage infektion. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar),

hvordan det skal forsvare organismen mod en sygdom. Når Bovalto Ibraxion gives til kvæg, registrerer

dyrenes immunsystem den inaktive virus som "fremmed" og reagerer ved at danne antistoffer mod den.

Bovalto Ibraxion

EMA/CVMP/190466/2007

Side 2/2

Hvis dyret efterfølgende udsættes for den inaktive virus, vil immunsystemet reagere hurtigere. Virussen

i vaccinen er også blevet ændret for at kunne skelne vaccinerede dyr fra naturligt smittede dyr og for

derved bedre at kunne behandle sygdommen.

Bovalto Ibraxion indeholder let paraffinolie, for at fremme immunreaktionen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Bovalto Ibraxion?

Der blev gennemført feltundersøgelser hos 300 stykker kvæg i forskellige aldersgrupper både i et

IBR-inficeret og et IBR-frit område. Kvæg vaccineret med Bovalto Ibraxion havde beskyttelsesniveauer af

antistoffer mod IBR-virus 2 uger efter vaccinationen, og beskyttelsen varede i 6 måneder.

Hvilke risici er der forbundet med Bovalto Ibraxion?

Injektion med Bovalto Ibraxion kan forårsage en forbigående vævsreaktion på injektionsstedet, som kan

vare ved i tre uger og i sjældne tilfælde op til fem uger Ibraxion kan medføre en let forhøjelse af

kropstemperaturen (under 1° C) inden for 48 timer efter injektionen. Dette påvirker ikke dyrets helbred

eller præstationer.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Bovalto Ibraxion er en emulsion, der indeholder mineralsk olie. Utilsigtet selvinjektion kan medføre svære

smerter og hævelse, navnlig hvis der injiceres i et led eller en finger – dette kan medføre tab af en finger,

medmindre der straks iværksættes lægelig behandling. Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges

lægehjælp, selv om den injicerede mængde er meget lille. Indlægssedlen skal vises til lægen. Hvis

smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal der søges lægehjælp igen.

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan slagtes,

og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Det er også den tid, der skal gå efter administration af

et lægemiddel, før mælken kan anvendes til menneskeligt konsum. Tilbageholdelsestiden for kød og

mælk fra kvæg, der behandles med Bovalto Ibraxion , er "nul" dage, hvilket vil sige, at der ikke er nogen

påkrævet ventetid.

Hvorfor blev Bovalto Ibraxion godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Bovalto Ibraxion

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Bovalto Ibraxion:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union

for Bovalto Ibraxion den 9. marts 2000.

Lægemidlets navn blev ændret til Bovalto Ibraxion den 10. august 2016.

Den fuldstændige EPAR for Bovalto Ibraxion findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig for

dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Bovalto Ibraxion, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i august 2016.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL FOR:

Bovalto Ibraxion emulsion til injektion

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelse

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrig

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse

Merial

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest

Frankrig

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Bovalto Ibraxion injektionsvæske, emulsion.

3.

ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

En dosis på 2 ml indeholder:

gE-deleted, inaktiveret IBR-virus, min. ................................................................................. 0,75 VN.U*

adjuvans: tynd paraffin olie ............................................................................................ 449,6 - 488,2 mg

* VN.U: vironeutraliserende antistoftiter efter vaccination af marsvin

4.

INDIKATIONER

Aktiv immunisering af kvæg resulterende i en nedsættelse af kliniske symptomer på infektiøs bovin

rhinotracheitis (IBR) og udskillelse af markvirus.

Indtræden af immunitet: 14 dage.

Varighed af immunitet: 6 måneder.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.

BIVIRKNINGER

Injektion med vaccinen kan forårsage forbigående vævsreaktion på injektionsstedet, der kan vedvare i

op til tre uger, i sjældne tilfælde op til 5 uger.

Vaccinationen kan forårsage en let temperaturforhøjelse (mindre end 1°C) i en forbigående periode

(inden for 48 timer efter injektionen) uden nogen betydning for dyrets sundhed og ydelse.

Vaccinationen kan undtagelsesvis give anledning til overfølsomhedsreaktion. Relevant symptomatisk

behandling bør administreres.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 dyr)

Ualmindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

Kvæg.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Omrystes før brug.

Vaccinen skal have en temperatur på 15°C – 25°C før ibrugtagning.

Anvend sterile sprøjter og kanyler.

1 dosis (2 ml) injiceres subkutant i halsmuskulaturen i henhold til følgende program:

Tilstedeværelse af maternelle antistoffer over for infektiøs bovin rhinotracheitis virus kan interferere

med vaccinationen og kræver nøjagtig udført vaccinationsprogram.

Basisvaccination: to injektioner med et interval på 21 dage. Vaccinen kan anvendes til dyr fra 2-ugers

alderen ved fravær af maternelle antistoffer over for IBR-virus, eller fra 3-måneders alderen ved

tilstedeværelse af maternelle antistoffer.

Revaccination: En injektion bør administreres med 6 måneders intervaller.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Se ovenfor.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

0 dage.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn

Opbevares og transporteres koldt (2°C - 8°C).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 6 timer.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på etiketten efter EXP.

12.

SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige forholdsregler til brug hos dyr:

Vacciner kun raske dyr.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Til brugeren:

Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre

alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde

medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående.

Hvis du ved et uheld injiceres med dette veterinærlægemiddel, skal du søge omgående lægehjælp,

også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde, og tage indlægssedlen med dig.

Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal du søge lægehjælp igen.

Til lægen:

Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Selv hvis der er tale om små injicerede mængder,

kan uforsætlig injektion af produktet medføre kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i

iskæmisk nekrose og endog tab af en finger. Der kræves ØJEBLIKKELIG kirurgisk behandling, og

der kan opstå behov for tidlig incision og irrigation af det injicerede område, navnlig når det drejer sig

om fingerbløddele eller –sener.

Drægtighed og laktation:

Bovalto Ibraxion kan anvendes under drægtighed og laktation.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af

et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

Ingen bivirkninger, andre end de nævnt under punktet “Bivirkninger”, er blevet observeret efter

administration af en overdosis.

Uforligeligheder:

Må ikke blandes med andre veterinære lægemidler.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med

de lokale krav.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

{DD/MM/ÅÅÅÅ}

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Bovalto Ibraxion er en inaktiveret vaccine med adjuvans (olie-vand emulsion), hvor det specifikke gE-

gen er fjernet. Vaccinen virker ved en aktiv immunisering af kvæg ved dannelse af Infektiøs Bovin

Rhinotracheitis (IBR) vironeutraliserende antistoffer.

Fjernelsen af gE-genet muliggør differentiering mellem dyr vaccineret med gE-negative vacciner (anti

gE antistof negative, IBR vironeutraliserende antistof positive) og naturligt inficerede dyr (positive

over for både IBR vironeutraliserende antistof og anti gE antistof). Bovalto Ibraxion kan anvendes

som en markør vaccine i forbindelse med en passende diagnostisk testmetode.

Fremstilling, indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller anvendelse af Bovalto Ibraxion er eller kan

være forbudt i en medlemsstat på hele eller en del af dens område i henbhold til national lovgivning..

Enhver, som har til hensigt at fremstille, indføre, besidde, sælge, levere og/eller anvende Bovalto

Ibraxion, skal rådføre sig til med relevante medlemsstats kompetente myndighed vedrørende

gældende vaccinationspolitik forinden fremstilling, indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller

anvendelse finder sted.

Type I-glasflasker med en nitril-elastomerprop og forseglet med en aluminiumshætte.

Æske med 1 eller 10 flasker á 5 doser..

Æske med 1 eller 10 flasker á 10 doser.

Æske med 1 eller 10 flasker á 25 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is notifying the public that co-administration of Victrelis (boceprevir), a hepatitis C virus (HCV) protease inhibitor, along with certain ritonavir-boosted human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors, is not recommended at this time because of the possibility of reducing the effectiveness of the medicines, permitting the amount of HCV or HIV virus in the blood (viral load) to increase.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

FDA approves first test for screening Zika virus in blood donations

FDA approves first test for screening Zika virus in blood donations

The U.S. Food and Drug Administration today approved the cobas Zika test, a qualitative nucleic acid test for the detection of Zika virus RNA in individual plasma specimens obtained from volunteer donors of whole blood and blood components, and from living organ donors.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2017

FDA provides new tools for the development and proper evaluation of tests for detecting Zika virus infection

FDA provides new tools for the development and proper evaluation of tests for detecting Zika virus infection

As an additional measure in the fight against Zika virus, today the U.S. Food and Drug Administration announced that it has made available a panel of human plasma samples to aid in the regulatory evaluation of serological tests to detect recent Zika virus infection.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

Epstein-Barr Virus Protein and Autoimmune Diseases

Epstein-Barr Virus Protein and Autoimmune Diseases

Epstein-Barr Virus Protein Can 'Switch On' Risk Genes for Autoimmune Diseases

US - eMedicineHealth

18-4-2018

Can 'Mono' Virus Up Odds for 7 Other Diseases?

Can 'Mono' Virus Up Odds for 7 Other Diseases?

Title: Can 'Mono' Virus Up Odds for 7 Other Diseases?Category: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-4-2018

Zulvac 8 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 8 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 8 Ovis (Active substance: Inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02 RP* = 1) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2244 of Fri, 13 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

Zulvac 1 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1 Bovis (Active substance: Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1 RP = 1) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2127 of Fri, 06 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

Zulvac 1 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1 Ovis (Active substance: Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1 RP = 1) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2128 of Fri, 06 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

Zulvac 8 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 8 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 8 Bovis (Active substance: Inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02 RP* = 1) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2129 of Fri, 06 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Zulvac SBV (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac SBV (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac SBV (Active substance: Inactivated Schmallenberg virus, strain BH80/11-4) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2057 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Versican Plus DHPPi/L4 (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi/L4 (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi/L4 (Active substance: Vaccine against canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza-2 virus and leptospirosis) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2059 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Versican Plus DHPPi (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi (Active substance: Canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza type 2 virus) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2058 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Zulvac 1+8 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1+8 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1+8 Ovis (Active substance: Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1 / Inactivated Bluetongue Virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2061 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Zulvac 1+8 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1+8 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1+8 Bovis (Active substance: Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1 / Inactivated Bluetongue Virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2062 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

Suvaxyn PCV (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn PCV (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn PCV (Active substance: Porcine circovirus recombinant virus (cpcv) 1-2, inactivated) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1927 of Mon, 26 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-3-2018

Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDC

Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDC

Title: Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDCCategory: Health NewsCreated: 3/8/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-2-2018

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (Active substance: Cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1182 of Thu, 22 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3829/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

9-2-2018

Variant Influenza Virus Swine Flu Symptoms

Variant Influenza Virus Swine Flu Symptoms

Variant Influenza Virus (Swine Flu) Symptoms

US - eMedicineHealth

2-2-2018

West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to Fetus

West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to Fetus

Title: West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to FetusCategory: Health NewsCreated: 1/31/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/1/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

26-1-2018

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (Active substance: Human Papilloma Virus-16 and Human Papilloma Virus 18 L1 proteins) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)547 of Fri, 26 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-1-2018

Aftovaxpur Doe (Merial)

Aftovaxpur Doe (Merial)

Aftovaxpur Doe (Active substance: purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir, SAT2 Saudi Arabia) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)230 of Tue, 16 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2018

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Title: Human Immunodeficiency Virus (HIV)Category: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-1-2018

Respiratory Virus Lurks as Wintertime Worry

Respiratory Virus Lurks as Wintertime Worry

Title: Respiratory Virus Lurks as Wintertime WorryCategory: Health NewsCreated: 1/7/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/8/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-12-2017

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Title: Human Cold Virus Killed ChimpanzeesCategory: Health NewsCreated: 12/27/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-11-2017

Bovilis Blue-8 (Intervet International B.V.)

Bovilis Blue-8 (Intervet International B.V.)

Bovilis Blue-8 (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) serotype 8) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)7894 of Thu, 23 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4776

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2017

Ebola Virus Disease (Ebola Hemorrhagic Fever)

Ebola Virus Disease (Ebola Hemorrhagic Fever)

Ebola (Ebola Hemorrhagic Fever or Ebola Virus Disease)

US - eMedicineHealth

11-10-2017

Ambirix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Ambirix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Ambirix (Active substance: Inactivated hepatitis A virus, Hepatitis B surface antigen (rDNA)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6900 of Wed, 11 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

6-10-2017

FDA OKs First Test to Screen Zika Virus in Donated Blood

FDA OKs First Test to Screen Zika Virus in Donated Blood

A test for screening donated blood for the Zika virus that was pressed into service on an experimental basis during last year's red-alert outbreak was approved today by the US Food and Drug Administration (FDA).

US - RxList

25-9-2017

Bovalto Ibraxion (Merial)

Bovalto Ibraxion (Merial)

Bovalto Ibraxion (Active substance: Not available) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6487 of Mon, 25 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2017

FDA Provides New Tools for the Development and Proper Evaluation of Tests for Zika Virus

FDA Provides New Tools for the Development and Proper Evaluation of Tests for Zika Virus

As an additional measure in the fight against Zika virus, today the U.S. Food and Drug Administration announced that it has made available a panel of human plasma samples to aid in the regulatory evaluation of serological tests to detect recent Zika virus infection.

US - RxList

7-8-2017

BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria, S.A.)

BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria, S.A.)

BLUEVAC BTV8 (Active substance: Bluetongue virus inactivated, serotype 8) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 5614 of Mon, 07 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

15-6-2017

Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?

Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?

Title: Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?Category: Doctor's & Expert's views on SymptomsCreated: 6/15/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-6-2017

Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: Study

Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: Study

Title: Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: StudyCategory: Health NewsCreated: 6/9/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/12/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-5-2017

Powassan Virus Disease

Powassan Virus Disease

Title: Powassan Virus DiseaseCategory: Diseases and ConditionsCreated: 5/22/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/22/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet