Botanigard WP

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Botanigard WP Vanddispergerbart pulver
 • INN (International Name):
 • GHA
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart pulver
 • Sammensætning:
 • 44000000000 g/kg Beauveria bassiana GHA
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Botanigard WP Vanddispergerbart pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Botanigard WP (reg. nr. 784-1) mod Trips i prydplanter i væksthuse.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og

vejledning i henhold til artikel 51 i plante-

beskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre

anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det

muligt at anvende et allerede godkendt

plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er

omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar

for så vidt angår midlets effektivitet og

eventuelle skader

på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal

også overholdes i forbindelse med den mindre

anvendelse.

Vejledning for Botanigard WP (reg. nr. 784-1) i

prydplanter i væksthuse.

Insektmiddel:

• Må kun anvendes i prydplanter i væksthuse til

behandling af trips.

•Max 25 behandlinger pr. sæson.

Advarsel:

Se Botanigard WP etiketten.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke

overskrides.

Brugsanvisning for Botanigard WP i prydplanter i

væksthuse.

Skadegører: trips

Dosering: 0,625 ‰ (62,5 g middel pr. 100 liter vand).

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

• Bedste effekt opnås ved luftfugtigheder på over 95 %

og temperaturer på 20-28° C, forhold der ofte findes i

formeringsafdelingen i væksthuset.

•Behandling tidligt i kulturforløbet er også en fordel;

f.eks. dypning-/sprøjtning af stiklinge inden anbringelse i

formeringstelt.

•Ved behandling senere i kulturforløbet sikres høj

luftfugtighed i min. 48 timer efter behandling (f.eks. ved

vanding og regulering af ventilation), såfremt dette ikke

skønnes at medføre gener for kulturen.

Behandling foretages eftermiddag/aften. God dækning

af sprøjtevæske er vigtig, da flest mulige trips bør

rammes. Sørg derfor for at alle plantedele rammes; også

undersiden af blade, samt skudspidser. Alle planter bør

behandles.

Antal behandlinger: Der må maximalt behandles 25

gange pr. år. Der skal minimum være 5 dage mellem

hver behandling.

Risiko for skade: Bemærk, at Botanigard kan være

skadeligt for visse nyttedyr og bestøvere (bier).

27.10.2015

BETINGELSER FOR GOD EFFEKT

HØJ LUFTFUGTIGHED,

min. 70-80 % RH i

mere end 48 timer efter behandling.

TEMPERATUR, min. 18° C

Bedste effekt opnås ved

luftfugtigheder på over 95 % og

temperaturer på 20-28° C, forhold

der ofte findes i formerings-

afdelingen i væksthuset.

Behandling tidligt i kulturforløbet

er også en fordel; f.eks. dypning-

/sprøjtning af stiklinge inden

anbringelse i formeringstelt.

Ved behandling senere i

kulturforløbet sikres høj

luftfugtighed i min. 48 timer efter

behandling (f.eks. ved vanding og

regulering af ventilation), såfremt

dette ikke skønnes at medføre

gener for kulturen.

BotaniGard® WP

Insektmiddel.

Må kun anvendes til bekæmpelse af mellus i

prydplanter i væksthus.

Gældende fra 26. november 2015: Dette

plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

Forsigtig:

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Indeholder Beauveria bassiana GHA; kan udløse

en allergisk reaktion.

Undgå indånding af støv/spray (P261).

Undgå kontakt med huden.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler

for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt

fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af mellus i

prydplanter i væksthus.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og

ikke i højere doseringer end de i

brugsanvisningen nævnte.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer

Førstehjælp:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt

sæbe og vand (P302 + P352).

Insektmiddel nr. 784-1.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-

middelforordningen 1107/2009.

Godkendelsesindehaver:

LAM International, 117 South Parkmont, Butte,

MT 59701, USA

Indeholder 4,4 x 10

CFU/g, ca. 22 % (w/w)

Beauveria bassiana GHA.

Midlet er et vanddispergerbart pulver (WP).

Nettoindhold: 500 gram

BATCH Nr: se emballage

UDLØBSDATO: se emballage

VIRKEMÅDE

BotaniGard® WP indeholder sporer af den

insektparasitiske svamp Beauveria bassiana GHA,

som er særdeles infektivt overfor mellus. Under

optimale forhold (HØJ LUFTFUGTIGHED) vokser

svampen ind gennem insektets hud for at blive

opformeret i kropsvævet. 7-10 dage efter

infektion dør insektet. Ved høj luftfugtighed kan

svampen vokse ud igen og producerer et hvidt

melet lag sporer på insektets yderside, der kan

sprede infektionen til andre mellus.

ANVENDELSE

Dosis: 0,625 ‰

(62,5 g middel pr. 100 liter vand)

Fyld sprøjtetanken med halvdelen af den

krævede mængde vand (vandtemperatur:

15-20° C) og start omrøring.

Bland den ønskede mængde BOTANIGARD

i og omrør grundigt så midlet opløses.

Tilsæt den resterende mængde vand og

sørg for omrøring i tanken under

behandling.

Opløsningen bør bruges umiddelbart efter

opblanding og kan ikke bruges dagen

efter.

Behandling foretages eftermiddag/aften.

God dækning af sprøjtevæske er vigtig, da

flest mulige skadedyr bør rammes.

Sørg derfor for at alle plantedele rammes;

også undersiden af blade, samt skudspidser.

Alle planter bør behandles.

Der må maximalt behandles 25 gange pr. år.

Der skal minimum være 5 dage mellem hver

behandling.

NB! Det kan være en stor fordel at dyppe

stiklinge, da dette kan give en bedre

dækning på undersiden af blade end

sprøjtebehandling efter stikning.

Botanigard kan være uforeneligt med flere

fungicider og nogle insekticider og bør

derfor ikke tankmixes med pesticider.

Sprøjteudstyr bør rengøres grundigt for

pesticidrester inden brug. Der bør ikke

behandles med Botanigard i perioder hvor

der behandles med uforenelige pesticider i

kulturen.

Bemærk, at Botanigard kan være skadeligt

for visse nyttedyr og bestøvere (bier) i

væksthuse.

Kontakt Borregaard BioPlant (tlf.

86786988) for mere information om

ventetid og forenelighed med

planteværnsmidler og nyttedyr.

Hvis produktet anvendes for første gang i en

kultur, bør tålsomhed altid afprøves på et

mindre areal inden brug i hele kulturen.

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjteudstyret

rengøres enten i marken eller på vaskepladsen; jf.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr.1355 af

14/12/2012 FORENELIGHED MED BIOLOGISKE

MIDLER

Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering. (P501):

Tom emballage og rester kan bortskaffes med

dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til

økologisk jordbrugsproduktion efter retnings-

linjerne i kommissionsforordning nr. 889/2008.

OPBEVARING

Opbevares tørt og køligt ved 5-25° C.

Bedste holdbarhed opnås ved 5-10° C.

Må ikke udsættes for frost.