Borgal Mite Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Borgal Mite Vet. 62,5 + 12,5 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 62,5 + 12,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Borgal Mite Vet. 62,5 + 12,5 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 06343
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Produktresumé

21. maj 2013

PRODUKTRESUMÉ

for

Borgal Mite Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

3052

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Borgal Mite Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder: Sulfadoxin 62,5 mg, Trimethoprim 12,5 mg.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af sulfonamid/trimethoprimfølsomme mikroorganismer.

4.3

Kontraindikationer

Allergi mod indholdsstoffer.

4.4

Særlige advarsler

Særlige advarsler for hver dyreart

Må ikke anvendes til detomidinbehandlede dyr.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

På nyfødte dyr, samt dyr med nedsat lever- og nyrefunktion kan dosering over længere tid

medføre akkkumulation af TMP/sulfadoxin og metabolitter.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

06343_spc.doc

Side 1 af 4

06343_spc.doc

Side 2 af 4

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen

4.6

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

4.7

Drægtighed og diegivning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

1 ml/5 kg legemsvægt 1 gang dagligt i 4-6 dage.

Applikation: intramuskulært, intravenøst eller subkutant.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation

QJ 01 EW 13

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Borgal Vet. er et potentieret, bredspektret sulfonamidpræparat og indeholder trimethoprim

(TMP) og sulfadoxin i forholdet 1:5.

TMP og sulfadoxin er hver for sig bakteriostatiske, men har tilsammen synergistisk baktericid

virkning, idet de griber ind i to på hinanden følgende trin i bakteriernes folinsyresyntese.

Kombinationen TMP/sulfadoxins antibakterielle spektrum omfatter de fleste grampositive og

gramnegative bakterier med undtagelse af Pseudomonas, Mycobacterium spp. og visse

Proteusstammer.

Bakteriel resistens forekommer og er plasmidbåren eller mutagen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter intramuskulær og intravenøs administration opnås maksimale serumkoncentrationer

efter 1-3 timer.

TMP har et højt fordelingsvolumen (>1.2 l/kg), der medfører at vævskoncentrationer er større

end plasmakoncentrationen. Sulfadoxin har et lavt fordelingsvolumen (0.3 l/kg) og lavere

koncentrationer i væv end i plasma.

TMP metaboliseres i udstrakt grad og kun få procenter af dosis udskilles uomdannet i urin og

fæces. Plasmahalveringstiden varierer mellem 1 og 4 timer. Sulfadoxin metaboliseres delvis

og udskilles såvel uomdannet som metaboliseret i urin og fæces. Plasmahalveringstiden

varierer mellem 8 og 11 timer.

06343_spc.doc

Side 3 af 4

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lidocainhydrochlorid, natriumhydroxid, diethalonamin, glycerolformal og vand til

injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Santé Animale

10, Avenue de La Ballastiere

F-33500 Libourne

Frankrig

Repræsentant

Ceva Animal Health A/S

Andkærvej 19

7100 Vejle

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

6343

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. juli 1973

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. maj 2013

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

06343_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-4-2018

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Rising Health, LLC]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Preferred Pharmacetucials Inc.]

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Preferred Pharmacetucials Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [QPharma Inc]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

Levaquin vs. Bactrim

Levaquin vs. Bactrim

Levaquin (levofloxacin) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat several types of bacterial infections. Levaquin and Bactrim belong to different drug classes. Levaquin is a fluoroquinolone antibiotic and Bactrim is a combination of a sulfonamide antibiotic (a "sulfa" drug) and a folic acid inhibitor.

US - RxList

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [A-S Medication Solutions]

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [McKesson Corporation]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

16-2-2018

TRIMETHOPRIM Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

TRIMETHOPRIM Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat a variety of bacterial infections.

US - RxList

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

TRIMETHOPRIM Tablet [AvKARE, Inc.]

TRIMETHOPRIM Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [AvKARE, Inc.]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Major Pharmaceuticals]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Cardinal Health]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

TRIMETHOPRIM SULFATE AND POLYMYXIN B SULFATE Solution [Akorn, Inc.]

TRIMETHOPRIM SULFATE AND POLYMYXIN B SULFATE Solution [Akorn, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

19-12-2017

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

TRIMETHOPRIM Tablet [Novel Laboratories, Inc.]

TRIMETHOPRIM Tablet [Novel Laboratories, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

TRIMETHOPRIM Tablet [Mayne Pharma]

TRIMETHOPRIM Tablet [Mayne Pharma]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Denton Pharma, Inc.]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Mylan Institutional Inc.]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

TRIMETHOPRIM Tablet [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

TRIMETHOPRIM Tablet [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Injection [Mylan Institutional LLC]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Injection [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Suspension [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Suspension [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

Bactrim vs. Cipro

Bactrim vs. Cipro

Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) is a combination of two antibiotics (a sulfa drug and a folic acid inhibitor) and Cipro (ciprofloxacin) is a quinolone antibiotic. Both drug are used to treat bacterial infections such as urinary tract infections, bronchitis and other lung infections. Bactrim is also used to treat ear infections (acute otitis media), Shigellosis, Pneumocystis pneumonia, traveler's diarrhea, and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Cipro is also prescribed to trea...

US - RxList