Bonzi

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bonzi Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 4 g/l paclobutrazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bonzi Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

L1010453 DENM/06T PPE 4053023

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

Må kun anvendes til vækstregulering og til for-

øgelse af blomster på potteplanter i væksthuse.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før

anvendelse.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME

the SYNGENT

A Logo and the PURPOSE ICON

are Trademarks of a Syngenta Group Company

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P273

Undgå udledning til miljøet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til vækstregulering og til forøgelse af blomster på potteplanter i væksthuse.

Må kun anvendes til automatisk udvanding eller automatisk udsprøjtning.

Ved håndtering af prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Vækstreguleringsmiddel nr. 1-164

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat

Indeholder: Paclobutrazol 4 g/l (0,4% w/w)

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 1 L

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00

BRUGSANVISNING

Produktdata

Aktivstof

Paclobutrazol 4 g/l (0,4% w/w)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Fareklasse

Ingen

Emballage

Opbevaring

Frostfrit

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til vækstregulering og til forøgelse af blomster på potteplanter i væksthuse.

Behandlingsfrister og restriktioner

Bonzi

er kun til brug på potteplanter.

Virkemåde og virkningsspektrum

Bonzi

er et systemisk middel til vækstregulering af potteplanter. Bonzi

optages i planten gennem stængel og blade samt rødder. Midlet reducerer internodielæng-

den og plantehøjden, samt nedsætter planternes naturlige topskuds

dominans. Man kan derfor forvente kraftigere forgrening, således at potteplanterne fremstår mere

kompakte og robuste med mere mørkegrønne blade. Afhængig af behandlingstidspunktet og planteart påvirkes planternes vege

tative vækst, så større knopsætning kan

forventes.

Midlet er forenelig med biologisk bekæmpelse med Guldøjelarver: Chrysoperla carnea, Løbebiller: Poecilus cupreus, Snyltehveps: Trichogramma carcoeciae, Rovmide-

protonymfer: Typhlodromus pyri.

Forenelighed med anvendelsen af de øvrige nyttedyr er ukendt.

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Bonzi

er godkendt til brug på potteplanter i væktshuse. Ved automatisk udsprøjtning kan Bonzi

anvendes maksimalt 7 gange med minimum 7 dages interval. Ved

automatisk udvanding må Bonzi

anvendes 1 gang. Se tabellen nedenfor for anbefaling i de enkelte kulturer.

Bonzi

er afprøvet i følgende kulturer: Azalea, Beloperone guttata, Exacum affine, Euphorbia pulcherrima (Poinsettia), Eustoma grandiflorum, Kalanchoe, Miniatureroser,

Pelargonium zonale og Solanum pseudocapsicum.

Da Bonzi

kan optages gennem såvel rødder som via blade, egner produktet sig ikke til anvendelse i “snitblomster”, hvor flere afgrøder vokser i samme voksemedium.

Under anvendelsen bør det sikres, at sprøjte eller udvandingsvæsken ikke kommer i kontakt med jord/kompost eller andre medier, f.eks. betongulv, der skal anvendes til

efterfølgende planter. Visse grøntsagskulturer er ekstremt følsomme over for Bonzi

. Undgå “top vanding” 24 timer efter anvendelse.

Anvendelse af Bonzi

i andre arter end de her nævnte sker på egen risiko og bør kun ske efter en forudgående egen afprøvning på et mindre antal planter.

Af hensyn til de vidt forskellige forhold, hvorunder præparatet kan komme til anvendelse, påtager Syngenta Nordics A/S sig intet ansvar for mulige direkte eller indirekte

skader.

STYRKE (%)

METODE

ANTAL BEHAND­

LINGER

INTERVAL MELLEM

BEHANDLINGER

UDVIKLINGSTRIN FOR

FØRSTE BEHANDLING

Azalea

1,25-2,5

Udsprøjtning

ca. 14 dage

3-7 cm lange skud

Beloperone guttata

0,5-2,0

Udsprøjtning

ca. 14 dage

4-10 cm høje planter

Euphorbia

0,25-0,5

Udsprøjtning

ca. 7-10 dage

1-6 cm lange skud

Eustoma

0,1-0,2

Udvanding

10-14 dage efter knibning

Exacum affine

0,25-0,5

Udvanding

2-8 cm høje planter

Kalanchoe

0,05

Udvanding

Synlig - stor knop

Kalanchoe

0,25-0,5

Udsprøjtning

Synlig - stor knop

Miniatureroser

1,25-2,5

Udsprøjtning

ca. 7-10 dage

1-4 cm lange skud

Pelargonium

0,125-0,25

Udsprøjtning

2-3 uger efter potning

Solanum

1,0-2,0

Udsprøjtning

1½-3 uger

5-7 cm høje planter

Stephanotis

4,0-5,0

Udsprøjtning

1½-3 uger

Alle udviklingstrin

Stephanotis

Udvanding

Alle udviklingstrin

Sprøjteteknik, rengøring m.m.

Bonzi

må kun anvendes ved automatisk udvanding eller automatisk udsprøjtning. Ved automatisk forstås, at der ikke må anvendes håndholdt sprøjteudstyr.

Udsprøjtning: Anvend 200 ml sprøjtevæske/m2 eller tilstrækkelig væskemængde til fuld dækning af planterne, hvilket vil sige til begyndende afdrypning.

Udvanding: Anvend 50 ml/potte (10 cm). Ved andre pottestørrelser bør mængden reguleres i forhold hertil.

Fyld tanken halvt med vand og tilsæt den angivne mængde Bonzi

. Omrør mens tanken fyldes helt. Ofte eller konstant omrøring af tankvæsken anbefales. Rengør

tanken grundigt efter brug.

Læs i øvrigt Bek. nr. 1598 af 18.12.2014: Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Spild og rengøring

Ved spild på jord fjernes kraftigt forurenede jordlag. Ved spild på gulv blandes med sand, jord eller andet ikke reaktivt adsorberende materiale. Indendørs forurenet om-

råde rengøres grundigt med sæbe og vand. Udslip til afløb forhindres. Opsamlet forurenet materiale opbevares i lukkede beholdere. Opsamlet materiale er farligt affald,

som bortskaffes gennem den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovatio-

nen. Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold

Retarderingseffekten ved behandling med Bonzi

kan variere afhængig af sort, vækststadie og lokale forhold i øvrigt. Avleren anbefales derfor at prøvebehandle nogle få

planter med den anbefalede dosering inden brug i større skala. Det kan være nødvendigt at øge eller sænke doseringen for at afstemme med de lokale forhold.

Afgrøden: Undgå at sprøjte på våde planter. Anvend ikke Bonzi

på udtørrede eller på anden måde stressede planter.

Tankblanding

Bonzi

må ikke blandes med andre produkter.

Omsåning; efterfølgende afgrøder

Jord/vækstmedium fra behandlede planter må ikke anvendes til efterfølgende kulturer. Under anvendelsen bør det sikres, at sprøjte- eller udvandingsvæsken ikke kom-

mer i kontakt med jord/kompost eller andre medier, f.eks. betongulv, der skal anvendes til efterfølgende planter. Visse grøntsagskulturer er ekstremt følsomme over for

Bonzi

At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og

anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig

opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke

produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Bonzi

®

Revideret: 2015-06-02 (ver.3)

SIKKERHEDSDATABLAD

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktidentifikator

Produktnavn

Bonzi

Design code

A10784A

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse

Plantevækst regulator

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel: 32 87 11 00, Fax: 32 87 11 99, E-mail adresse: dk@syngenta.com

Nødtelefon

Nødtelefon

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

FAREIDENTIFIKATION

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 3

H412

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

Ikke klassificeret i henhold til EU lovgivning.

Mærkningselementer

Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Faresætninger:

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P273

Undgå udledning til miljøet.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Supplerende information:

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

EUH208

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: -

Andre farer: Ingen kendte.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS­nr.

EF­nr.

Registreringsnummer

Klassifikation

(67/548/EØF)

Klassifikation

(FORORDNING (EF)

Nr. 1272/2008)

Koncentration

% W/W

1,2-Propandiol

57-55-6

200-338-0

10 - 15

paclobutrazol

76738-62-0

Xn, N

R20/22

R50/53

Acute Tox.4; H302

Eye Irrit.2; H319

Repr.2; H361d

Acute Tox.4; H332

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

Stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd: Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når Giftlinjen eller lægen kontaktes.

Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftin-

formationen.

Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Vask forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker IKKE opkastning.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Ingen information tilgængelig.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk råd: Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: Slukningsmidler - mindre brande: Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid. Slukningsmidler - større brande: Alkoholbestandigt skum eller

vandtåge. Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Da produktet indeholder brændbare organiske forbindelser vil brand fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsproduk-

ter (se punkt 10). Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

Anvisninger for brandmandskab: Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet åndedræts

værn.

Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloak-

system.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i

affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

Henvisning til andre punkter: Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Der henvises til bortskaffelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 13.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering: Ingen særlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under

brugen. For personlig beskyttelse se punkt 8.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Ingen specielle opbevaringsforhold påkrævet. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret

sted. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Fysisk og kemisk stabilt i mindst 2 år ved opbevaring i uåbnet originalembal-

lage ved tempererede omgivelser.

Særlige anvendelser: Registrerede plantebeskyttelsesmidler: For korrekt og sikker brug af dette produkt, venligst referer til godkendelsesforholdene beskrevet på produktetiketten.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Kontrolparametre

Komponenter

Grænseværdi(er)

Type af grænseværdi

Kilde

paclobutrazol

5 mg/m3

8 t TWA

SYNGENTA

1,2-Propandiol

10 mg/m3 (Partikler)

150 ppm, 470 mg/m3 (Totalt (dampe & partikler))

8 t TWA

8 t TWA

UK HSE

UK HSE

Følgende anbefalinger for eksponeringskontrol/personlig beskyttelse er bestemt for fremstillingen, formuleringen og pakningen af produktet.

Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige tekniske beskyttelse hvis eksponering ikke kan undgås. Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på

den aktuelle risiko. Hvis luftbåren tåge eller damp dannes, brug lokalt ventilationsanlæg. Bedøm eksponering og brug yderligere forholdsregler for at holde luftbårne partikler under relevant

eksponeringsgrænse. Om nødvendigt, søg yder ligere arbejdshygiejniske råd.

Beskyttelsesforanstaltninger: Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug frem for at bruge personligt beskyttelsesudstyr. Når personligt beskyttelsesudstyr vælges, søg sagkyndigt

råd. Personligt beskyttelsesudstyr skal være certificeret i henhold til gældende standard.

Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Åndedrætsværn med partikelfilter kan være nødvendigt indtil effektivt teknisk udstyr er installeret.

Beskyttelse af hænder: Passende materiale: Nitrilgummi. Gennemtrængningstid: > 480 min. Handske tykhed: 0,5 mm. Brug handsker som er modstandsdygtige mod kemiske stoffer.

Handsker skal være godkendte til formålet. Handskernes modstandsdygtighed skal passe til eksponeringens varighed. Handskernes modstandsdygtighed varierer med tykkelsen, materialet

og producent. Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.

Beskyttelse af øjne: Særligt udstyr er sædvanligvis ikke påkrævet. Følg altid gældende forskrifter.

Beskyttelse af hud og krop: Vurder eksponeringen og vælg passende beskyttelsestøj i forhold til mulig eksponering og beskyttelsestøjets gennemtrængelighed. Vask med sæbe og vand

efter at have taget beskyttelsestøjet af. Vask forurenet arbejdstøj før genanvendelse, eller anvend en-gangsudstyr (dragt, forklæde, ærmer, støvler, etc.). Bær passende: Uigennemtrængelig

beskyttelsesdragt.

FYSISK­KEMISKE EGENSKABER

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Væske

Form

Suspension

Farve

Lysegrøn til mørkegrøn

Lugt

Aromatisk

Lugttærskel

Ingen data tilgængelige

pH-værdi

5-9 ved 1 % w/v

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval

100 °C

Flammepunkt

> 102 °C ved 101,6 kPa Pensky-Martens c.c.

Fordampningshastighed

Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart)

Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

Ingen data tilgængelige

Massefylde

1,02 g/cm3

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

> 650 °C

Termisk spaltning

Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk

25-162 mPa.s ved 20 °C, 21-120 mPa.s ved 40 °C

Viskositet, kinematisk

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende

Andre oplysninger

Blandbarhed

Blandbar

Overfladespænding

49,3 mN/m ved 20 °C

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Se punkt 10.3 ”Risiko for farlige reaktioner”.

10.2 Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner ved normal håndtering og opbevaring i henhold til bestemmelserne.

10.4 Forhold, der skal undgås: Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.5 Materialer, der skal undgås: Ingen stoffer er kendt som fører til dannelse af farlige stoffer eller termiske reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Forbrænding eller termisk nedbrydning danner giftige og irriterende dampe.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet: LD50 hun rotte, > 5.000 mg/kg.

Akut toksicitet ved indånding: Estimat for akut toksicitet han og hun rotte, > 5 mg/l, 4 t. Baseret på indgående komponenter.

Akut dermal toksicitet: LD50 han og hun rotte, > 5.000 mg/kg.

Hudætsning/­irritation: Kanin: Ikke irriterende.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kanin: I praksis ikke irriterende.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Buehler Test Marsvin: Ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Kimcellemutagenicitet paclobutrazol: Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

Kræftfremkaldende egenskaber paclobutrazol: Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

Fosterbeskadigelse paclobutrazol: Ingen information tilgængelig.

Reproduktionstoksicitet paclobutrazol: Embryo/føtotoksiske effekter er blevet rapporteret i rotter ved doser i modertoksicitet.

Gentagne STOT­eksponeringer paclobutrazol: Ingen information tilgængelig.

MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Toksicitet for fisk: LC50 Cyprinus carpio (Karpe), 14,9 mg/l, 96 t.

Giftighed for vandlevende hvirvelløse dyr: EC50 Daphnia magna (Stor dafnie), > 100 mg/l, 48 t.

Giftighed for vandplanter: ErC50 Lemna gibba (andemad), > 100 mg/l, 7 d.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed paclobutrazol: Ikke let bionedbrydelig.

Stabilitet i vand paclobutrazol: Halveringstid for nedbrydning: 167 - 1.378 d. Persistent i vand.

Stabilitet i jord paclobutrazol: Halveringstid for nedbrydning: 43 - 634 d. Persistent i jord.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

paclobutrazol: Bioophober ikke.

12.4 Mobilitet i jord

paclobutrazol: Paclobutrazol har medium mobilitet i jord.

12.5 Resultater af PBT­ og vPvB­vurdering

paclobutrazol: Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT). Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger: Andre oplysninger: Klassificering af produktet er baseret på sammenlægning af koncentrationerne af klassificerede komponenter.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt: Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Affald må ikke komme i kloakken. Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller

forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer.

Forurenet emballage: Tøm for resterende indhold. Skyl beholderne tre gange. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

Tomme beholdere må ikke genbruges.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport (ADR-RID)

Ikke farlige stoffer

14.1

UN­nummer

Ikke anvendelig

14.2

UN­forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendelig

14.3

Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig

14.4

Emballagegruppe

Ikke anvendelig

14.5

Miljøfarer

Ikke anvendelig

Søtransport (IMDG)

Ikke farlige stoffer

14.1

UN­nummer

Ikke anvendelig

14.2

UN­forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendelig

14.3

Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig

14.4

Emballagegruppe

Ikke anvendelig

14.5

Miljøfarer

Ikke anvendelig

Lufttransport (IATA-DGR)

Ikke farlige stoffer

14.1

UN­nummer

Ikke anvendelig

14.2

UN­forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendelig

14.3

Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig

14.4

Emballagegruppe

Ikke anvendelig

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC­koden: Ikke anvendelig.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: -

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger

Fulde ordlyd af eventuelle R­sætninger angivet under punkt 2 og 3:

R20/22

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

Irriterer øjnene.

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3:

H302

Farlig ved indtagelse.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332

Farlig ved indånding.

H361d

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADR:

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

RID:

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

IMDG:

International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA-DGR:

International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations

LC50:

Lethal concentration, 50%

LD50:

Lethal dose, 50%

EC50:

Effective dose, 50%

GHS:

Globalt Harmoniseret System for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS)

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitets

angivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Produktnavne er trademarks eller registrerede varemærker for et Syngenta Group Company.

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad findes også på www.syngenta.dk

L1010453 DENM/06T PPE 4053023

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

Må kun anvendes til vækstregulering og til for-

øgelse af blomster på potteplanter i væksthuse.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før

anvendelse.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME

the SYNGENT

A Logo and the PURPOSE ICON

are Trademarks of a Syngenta Group Company

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P273

Undgå udledning til miljøet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til vækstregulering og til forøgelse af blomster på potteplanter i væksthuse.

Må kun anvendes til automatisk udvanding eller automatisk udsprøjtning.

Ved håndtering af prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Vækstreguleringsmiddel nr. 1-164

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat

Indeholder: Paclobutrazol 4 g/l (0,4% w/w)

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 1 L

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00