Bonus Malathion Insektmiddel

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bonus Malathion Insektmiddel Olie i vand emulsion
 • Lægemiddelform:
 • Olie i vand emulsion
 • Sammensætning:
 • 440 g/l malathion
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Bonus Malathion Insektmiddel Olie i vand emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Produktresumé

Cheminova A/S

Phone (+45) 96 90 96 90

P.O. Box 9

Fax (+45) 96 90 96 91

DK-7620 Lemvig

www.cheminova.com

Denmark

CVR-No. DK 12 76 00 43

Produktnr.:

31R/3110

GHB/November 2002 – DANMARK

Produktnavn:

MALADAN 44 EW

Erstatter udgave GHB/September 2002

Aktivstof:

Malathion

Side 1 af 9

Leverandørbrugsanvisning i overensstemmelse med 91/155/EEC som ændret, samt dansk lovgivning.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

MALADAN 44 EW

Indholdsfortegnelse:

Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/

Fysisk-kemiske egenskaber

virksomheden

Stabilitet og reaktivitet

Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Toksikologiske oplysninger

Fareidentifikation

Miljøoplysninger

Førstehjælpsforanstaltninger

Bortskaffelse

Brandbekæmpelse

Transportoplysninger

Forholdsregler over for udslip ved uheld

Oplysninger om regulering

Håndtering og opbevaring

Andre oplysninger

Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Revideret udgave: ændrede afsnit er markerede med

1.

IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Miljøfarlig

Produktnavn

MALADAN 44 EW

Anvendelse

Insekticid

Producent

CHEMINOVA A/S

P.O.Box 9

DK-7620 Lemvig

Danmark

Nødtelefonnr.

97 83 53 53

2.

♣♣

SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

2.1.

AKTIVSTOF:

FYFANON

CAS-navn .....................................

Butanedioic acid, [(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-, diethyl ester

CAS-nr. ........................................

121-75-5

IUPAC-navn .................................

S-[1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl] O,O-dimethyl fosforodithioat

ISO-navn/EU-navn .......................

Malathion

EF-nr. (EINECS-nr.) ....................

204-497-7

EU index-nr. ................................

015-041-00-X

EU-klassificering af aktivstoffet ...

Xn;R22: Farlig ved indtagelse

Empirisk formel ...........................

Molekylvægt ................................

330,36

Strukturformel ...............................

COOC

COOC

2.2.

TYPISK INDHOLD:

Aktivstof .......................................

Fyfanon

(Malathion) Teknisk .................

vægt%

Andre indholdsstoffer ...................

Emulgatorer, hjælpestoffer ........................

vægt%

Vand ..........................................................

ad 100

vægt%

Cheminova A/S

Phone (+45) 96 90 96 90

P.O. Box 9

Fax (+45) 96 90 96 91

DK-7620 Lemvig

www.cheminova.com

Denmark

CVR-No. DK 12 76 00 43

Produktnr.:

31R/3110

GHB/November 2002 – DANMARK

Produktnavn:

MALADAN 44 EW

Erstatter udgave GHB/September 2002

Aktivstof:

Malathion

Side 2 af 9

Leverandørbrugsanvisning i overensstemmelse med 91/155/EEC som ændret, samt dansk lovgivning.

Oplysningspligtige stoffer .............

Polyarylalkylphenol-polyethylenglycol-

fosforsyre ester ..........................................

vægt%

EU-klassificering: Xi;R36 R53: Irriterer øjnene. Kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Polyalkylenglycol ether .............................

vægt%

EU-klassificering: R53: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

2.3.

Produktets EU-klassificering ........

N;R50/53; se pkt. 15.1.

2.4.

WHO-klassificering .....................

Unlikely to present acute hazard in normal use

3.

FAREIDENTIFIKATION

3.1.

Farer (akutte og kroniske) .............

Aktivstoffet Fyfanon

(malathion) er en cholinesterasehæmmer af

lav toksicitet for pattedyr. Dog kan den giftigere og synergistiske

forurening isomalathion (LD

, oral, rotte, 89 mg/kg) dannes ved

oplagring ved for høje temperaturer. Fyfanon

optages let i

organismen ved al hudkontakt og ved stænk i øjnene.

Gentagen kontakt med cholinesterasehæmmere såsom Fyfanon

kan imidlertid, uden forudgående varsel, medføre øget følsomhed

over for alle cholinesterasehæmmere.

3.2.

Forgiftningssymptomer ................

Hovedpine, kvalme, opkastning, krampe, svaghed, sløret syn,

dobbeltsidig pupilforsnævring til knappenålsstørrelse, trykken for

brystet, åndedrætsbesvær, stærk sved, spyt- og tåresekretion,

rykvise muskeltrækninger, svigtende vejrtrækning og coma.

3.3.

Miljøfarer ......................................

Se sektion 12.

4.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1.

Første hjælp

Generelt ...................................

Hvis et eller flere af symptomerne nævnt under pkt. 3.2. viser sig,

kontakt læge eller sygehus øjeblikkeligt. Forklar, at tilskadekomne

har været eksponeret for malathion, et organofosfor insekticid, og

beskriv tilskadekomnes tilstand. Fjern øjeblikkeligt tilskadekomne

fra området, hvor Fyfanon

findes. Tilsmudset tøj tages straks af

og al eksponeret hud vaskes omgående.

Ved åndedrætsstandsning gives øjeblikkeligt kunstigt åndedræt, og

der fortsættes hermed, indtil en læge overtager behandlingen.

Inhalation ................................

Fjern øjeblikkeligt vedkommende fra eksponering, hvis ubehag

mærkes. Tilkald lægehjælp hurtigst muligt, hvis symptomer (se pkt.

3.2.) udvikler sig.

Indtagelse ................................

Hvis personen er ved bevisthed, skal opkastning fremkaldes

hurtigst muligt. Lad tilskadekomne drikke 1 eller 2 glas vand eller

mælk og lad ham/hende fremkalde opkastning ved at berøre det

bageste af svælget med en finger eller en stump genstand. Lad

personen drikke væske igen, hvis opkastning sker. Giv aldrig vand

eller andre drikke til en bevidstløs person. Tilkald lægehjælp

Cheminova A/S

Phone (+45) 96 90 96 90

P.O. Box 9

Fax (+45) 96 90 96 91

DK-7620 Lemvig

www.cheminova.com

Denmark

CVR-No. DK 12 76 00 43

Produktnr.:

31R/3110

GHB/November 2002 – DANMARK

Produktnavn:

MALADAN 44 EW

Erstatter udgave GHB/September 2002

Aktivstof:

Malathion

Side 3 af 9

Leverandørbrugsanvisning i overensstemmelse med 91/155/EEC som ændret, samt dansk lovgivning.

hurtigst muligt.

Øjenkontakt .............................

Skyl omgående med meget vand eller isotonisk øjenskyller, mens

øjenlågene åbnes indimellem, indtil kemikaliet er fjernet helt.

Kontaktlinser fjernes efter få minutter og øjnene skylles igen.

Tilkald omgående lægehjælp, hvis symptomer udvikler sig.

Hudkontakt ..............................

Skyl omgående med store mængder vand samtidig med, at

forurenet tøj og forurenede sko tages af. Vask med vand og sæbe.

Tilkald omgående lægehjælp, hvis symptomer udvikler sig.

4.2.

Anvisninger til lægen ....................

Fyfanon

(malathion) er en cholinesterasehæmmer som påvirker

både det centrale og det perifere nervesystem og medfører

åndedrætsbesvær.

Cholinesterase inhibition – behandling Dekontaminering såsom kropsafvaskning, maveudskylning og

administration af aktivkul er ofte nødvendig.

Modgift: Hvis symptomerne nævnt under pkt. 3.2. viser sig,

injektion af atropin sulfat, som ofte er livsvigtigt, i store doser, TO

til FIRE mg intravenøst eller intramuskuløst så snart som muligt.

Fortsæt atropin injektion med 5-10 minutters mellemrum indtil tegn

på atropinisering viser sig og fasthold fuld atropinisering indtil alt

organofosfat er omsat.

Obidoxim chlorid (Toxogonin), eller alternativt pralidoxim chlorid

(2-PAM), kan anvendes som et supplement til, men ikke som

erstatning for atropin sulfat. Behandlingen med oxim bør fortsættes

så længe atropin sulfat administreres.

Så snart tegn på lungeødem viser sig, skal tilskadekomne have

supplerende ilt og behandles symptomatisk.

Tilbagefald kan forekomme efter begyndende bedring.

PATIENTEN SKAL OVERVÅGES NØJE I MINDST 48 TIMER

AFHÆNGIG AF FORGIFTNINGENS ALVOR.

5.

BRANDBEKÆMPELSE

5.1.

Slukningsmidler og fremgangsmåde

Pulver eller kulsyre ved mindre brande, vandtåge eller skum ved

større brande.

Tanke og beholdere skal holdes lukkede og nedkølede ved

oversprøjtning med rigelige mængder vand. Ved forbrænding af

stoffet dannes giftige gasser, hvorfor man skal nærme sig

brandstedet fra vindsiden og bære beskyttelsesmaske. Indtrængning

i rum må kun ske under fuld åndedrætsbeskyttelse. Undgå hvis

muligt, at vandet løber ned i kloakker. Anvend ikke samlet

vandstråle.

5.2.

Farlige nedbrydningsprodukter ved

brand

De væsentligste nedbrydningsprodukter er: dimethylsulfid,

svovldioxid, kulmonoxid, kuldioxid og fosforpentaoxid.

5.3.

Specielle brand- og explosionsfarer

Se pkt. 10.1.

Cheminova A/S

Phone (+45) 96 90 96 90

P.O. Box 9

Fax (+45) 96 90 96 91

DK-7620 Lemvig

www.cheminova.com

Denmark

CVR-No. DK 12 76 00 43

Produktnr.:

31R/3110

GHB/November 2002 – DANMARK

Produktnavn:

MALADAN 44 EW

Erstatter udgave GHB/September 2002

Aktivstof:

Malathion

Side 4 af 9

Leverandørbrugsanvisning i overensstemmelse med 91/155/EEC som ændret, samt dansk lovgivning.

6.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1.

Personlig beskyttelse ....................

Anvend alle nødvendige personlige værnemidler (se pkt. 8).

6.2.

Forholdsregler ved spild ................

Det anbefales at have en handlingsplan forberedt i tilfælde af spild.

Spildet søges standset hurtigst muligt, hvis det kan gøres sikkert.

Undgå yderligere spredning på overflade, jord eller i vandløb.

Små væskespild på gulvet eller på anden uigennemtrængelig flade

fjernes omgående eventuelt ved hjælp af absorption med læsket

kalk, Fullers jord eller et andet absorberende stof og samles i

egnede beholdere. Arealet renses med meget vand og stærk

detergent.

Store væskespild på gulvet eller på anden uigennemtrængelig flade

søges standset, inddæmmet og fjernet omgående, eventuelt ved

hjælp af absorption med læsket kalk, Fullers jord eller et andet

absorberende stof. Det forurenede absorberende materiale samles

og placeres i egnede beholdere. Arealet renses med meget vand og

stærk detergent.

Store spild som trænger ned i jorden skal graves op og opsamles i

egnede containere.

Spild i vand søges inddæmmet så meget som muligt ved isolation af

det forurenede vand, som skal samles og fjernes til behandling eller

bortskaffelse.

De brugte beholdere mærkes. Alt opsamlet materiale, forurenet

affald eller absorbent transporteres til et egnet destruktionssted i

overensstemmelse med instruktionerne under Bortskaffelse (se

pkt.13).

Undgå udskylning til spildevandssystemer. Ukontrolloret udslip i

vandløb skal meldes til de ansvarlige myndigheder.

Fyfanon

kan forsæbes i vand ved opvarmning og indstilling af pH

(basisk). Produktet kan også bortskaffes ved kontrolleret

forbrænding.

7.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1.

Forholdsregler ved håndtering ......

Produktet er et registreret bekæmpelsesmiddel, som udelukkende

må bruges til godkendte anvendelser. Til brug som pesticide findes

brugsanvisninger tilsammen med alle nødvendige forholdsregler og

anvisninger til brug af personlige værnemidler på eller i

emballagen.

I en industriel omgivelse, såsom formulering, påfyldning eller

indpakning, anbefales at undgå alt personlig kontakt med stoffet,

hvis muligt ved brug af fjernstyrede lukkede systemer. Ellers bør

effektiv mekanisk ventilation eller lokal udsugning forefindes.

Udstødningsgasserne bør renses eller behandles på anden vis. Se

pkt. 8 for personlig beskyttelse i denne situation.

Cheminova A/S

Phone (+45) 96 90 96 90

P.O. Box 9

Fax (+45) 96 90 96 91

DK-7620 Lemvig

www.cheminova.com

Denmark

CVR-No. DK 12 76 00 43

Produktnr.:

31R/3110

GHB/November 2002 – DANMARK

Produktnavn:

MALADAN 44 EW

Erstatter udgave GHB/September 2002

Aktivstof:

Malathion

Side 5 af 9

Leverandørbrugsanvisning i overensstemmelse med 91/155/EEC som ændret, samt dansk lovgivning.

7.2.

Forholdsregler ved oplagring ........

Fyfanon

er stabilt, når det lagres ved temperaturer, der ikke

overskrider 25

Produktet må aldrig opvarmes til temperaturer over 55

C, ligesom

lokal opvarming over denne temperatur skal undgås. Produktet

opbevares fortrinsvis i skyggen og direkte sollys i længere perioder

bør undgås.

Produktet opbevares i lukkede beholdere. Undgå at forurene vand,

madvarer, foderstoffer eller såsæd ved oplagring eller bortskaffelse.

7.3.

Forebyggelse af brand og eksplosion

8.

♣♣

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1.

Grænseværdier for eksponering

Malathion

OSHA (USA) PEL

2000

TWA 15 mg/m

total støv

Anmærkning for optagelse gennem huden

ACGIH (USA) TLV

2001

TWA 10 mg/m

Anmærkning for optagelse gennem huden; BEI

NIOSH (USA) REL

2000

TWA 10 mg/m

Anmærkning for optagelse gennem huden

Tyskland, MAK

2002

TWA 15 mg/m

målt som aerosolens respirable del

LOFT 60 mg/m

Maks. varighed per skifte: 15 min. (gennemsnitsværdi)

Maks. antal gange per skifte: 4, med 1 times mellemrum

Danmark, HGV

2000

5 mg/m

Anmærkning for optagelse gennem huden

En gaskromatografisk metode til bestemmelse af malathion i luft

kan rekvireres fra producenten, Cheminova A/S.

8.2.

Personlige værnemidler .................

Når arbejdet foregår i lukkede systemer, er der ikke behov for

personlige værnemidler. Følgende gælder andre situationer, når

lukkede systemer ikke kan anvendes, eller når det er nødvendigt at

åbne systemet i tilfælde af vedligehold, reparation, fjernelse af

fremmed materiale, i tilfælde af spild, prøveudtagelse, etc.

Det bør overvejes at rense systemet før åbning for at undgå

risikabel eksponering.

Åndedrætsværn .............................

Det ufortyndede produkt giver almindeligvis ikke anledning til fare

ved eksponering ved normal anvendelse på grund af dets lave

damptryk. Hvis der i arbejdets medfør eller ved et uheld opstår

tunge dampe eller tåge, skal arbejderne bruge åndedrætsværn.

Filtertype A2B2E2K2P3 (kombinationsfilter; farvekode brun, grå,

gul, grøn og hvid).

Beskyttelseshandsker ...................

Anvend kemikalieresistente handsker som laminat, butylgummi,

nitrilgummi eller viton. Gennembrudstiden af disse materialer for

malathion kendes ikke, men det forventes, at de vil give

tilstrækkelig beskyttelse på grund af stoffets lave giftighed ved

hudkontakt.

Cheminova A/S

Phone (+45) 96 90 96 90

P.O. Box 9

Fax (+45) 96 90 96 91

DK-7620 Lemvig

www.cheminova.com

Denmark

CVR-No. DK 12 76 00 43

Produktnr.:

31R/3110

GHB/November 2002 – DANMARK

Produktnavn:

MALADAN 44 EW

Erstatter udgave GHB/September 2002

Aktivstof:

Malathion

Side 6 af 9

Leverandørbrugsanvisning i overensstemmelse med 91/155/EEC som ændret, samt dansk lovgivning.

Ansigts- og øjenbeskyttelse ...........

Anvend sikkerhedsbriller.

Anden beskyttelse ........................

Anvend overtræksdragt eller skjorte med lange ærmer og lange

bukser. Anvend sko og sokker.

8.3.

Sikkerhedsforanstaltninger ............

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er

udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet

eller amning (jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets

udførelse).

Personer, der arbejder med produktet gennem en længere periode,

bør jævnligt have deres cholinesteraseniveau kontrolleret ved hjælp

af blodprøvetagning. Hvis cholinesteraseniveauet falder under et

kritisk niveau, bør de ikke udsættes for yderligere eksponering, før

blodprøverne viser, at cholinesteraseniveauet igen er blevet

normalt.

Hold personer, der ikke bærer beskyttelsesbeklædning, borte fra

områder, hvor der arbejdes med produktet.

Handsker skal vaskes grundigt med vand og sæbe, før de tages af.

Vask altid hænder, ansigt og arme med vand og sæbe før

tobaksrygning og indtagelse af mad og drikke.

Efter arbejdets udførelse totalafvaskes kroppen med vand og sæbe,

og alle beklædningsgenstande skiftes. Vask beskyttelses-

beklædning og beskyttelsesudstyr med vand og sæbe straks efter

brug.

8.4.

Miljøbeskyttelse ............................

Se sektion 13.

9.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1.

Tilstandsform ...............................

Væske

9.2.

Farve .............................................

Tonet hvid

9.3.

Lugt ..............................................

Lim-agtig

9.4.

Smeltepunkt .................................

Under 0

9.5.

Kogepunkt ....................................

Malathion

: 156-157

C ved 0,7 mm Hg (se dog pkt. 10.1.,

Thermostabilitet)

9.6.

Massefylde ...................................

1,101 g/ml ved 20

9.7.

Damptryk .....................................

Malathion

: 3,4 x 10

mm Hg ved 25

1,4 x 10

mm Hg ved 45

9.8.

Viskositet .....................................

16,4-187 cP, afhængig af shear rate (hastighedsgradient)

9.9.

Opløselighed i vand .......................

Malathion

: 148,2 mg/l ved 25°C

Produktet kan dispergeres i vand

9.10.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

Malathion

= 560

9.11.

Overfladespænding .......................

1g/l suspension i vand: 39,2 mN/m ved 22°C

9.12.

pH .................................................

4,22 ved 20°C for en frisk produceret prøve. pH forventes at falde

ved langvarig lagring.

9.13.

Flammepunkt ...............................

> 100

C (Pensky-Martens closed tester; se dog pkt. 10.1.,

Thermostabilitet)

9.14.

Selvantændelsestemperatur ..........

> 400°C

9.15.

Eksplosivitet .................................

Ikke eksplosivt

Cheminova A/S

Phone (+45) 96 90 96 90

P.O. Box 9

Fax (+45) 96 90 96 91

DK-7620 Lemvig

www.cheminova.com

Denmark

CVR-No. DK 12 76 00 43

Produktnr.:

31R/3110

GHB/November 2002 – DANMARK

Produktnavn:

MALADAN 44 EW

Erstatter udgave GHB/September 2002

Aktivstof:

Malathion

Side 7 af 9

Leverandørbrugsanvisning i overensstemmelse med 91/155/EEC som ændret, samt dansk lovgivning.

10.

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1.

Thermostabilitet ...........................

Fyfanon

(malathion) nedbrydes hurtigt ved opvarmning til

temperaturer over 100

C, som kan forårsage eksplosionsfare.

Nedbrydningen er afhængig af tiden og temperaturen p.g.a.

eksotherme og autokatalytiske reaktioner, som omfatter omlejringer

og polymerisering og som afgiver flygtige, lugtende og brandfarlige

stoffer som dimethylsulfid.

10.2.

Farlige nedbrydningsprodukter ....

Se pkt. 3.1. og 5.2.

10.3.

Materialer der skal undgås ............

Stærke alkaliprodukter, aminer og stærkt oxiderende stoffer.

Produktet kan angribe jern, stål, bly, kobber og hvidblik. Fyfanon

hydrolyseres hurtigt ved pH > 7.0 eller < 5.0.

11.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1.

Sundhedsfarer ................................

Se pkt. 3.1.

11.2.

Akut giftighed ...............................

Produktet anses ikke for at være sundhedsskadeligt, hverken ved

indånding, hudkontakt eller indtagelse. Det kan dog blive farligt

efter opbevaring ved for høje temperaturer. Se pkt. 3.1.

11.2.

Optagelsesvej:

- Indtagelse

, oral, rotte: > 5000 mg/kg

- Hud

, dermal, rotte: > 5000 mg/kg

- Indånding

, inhalation, rotte (M): > 7.74 mg/l/4 h (maksimalt opnåelig

koncentration)

11.3.

Irriterende egenskaber ...................

Produktet er ikke hudirriterende og moderat øjenirriterende.

11.4.

Allergisk sensibilisering ................

Produktet er ikke allergifremkaldende

11.5.

Kræftfremkaldende egenskaber .....

IARCs evaluering: De oplysninger, som er til rådighed, indeholder

ingen bevis på, at det er sandsynligt, at malathion er kræft-

fremkaldende for mennesker.

11.6.

Virkninger på forplantningsevne

Der er ikke fundet skadelige virkninger på forplantningsevnen ved

brug af malathion i forsøg med rotter og mus ved doser, som ikke

er giftige for moderdyrene.

11.7.

Teratogenicitet ..............................

Der er ikke fundet indikationer for teratogene effekter af

malathion.

11.8.

Mutagenicitet ...............................

Malathion er ikke mutagent.

12.

MILJØOPLYSNINGER

Produktets økotoksicitet er målt til:

- Fisk

Regnbueørred (Salmo gairdneri) .......................

96 timers LC

: 0,74 mg/l

- Invertebrater

Dafnier (Daphnia magna) ..................................

48 timers EC

: 4,4

- Regneorm

Eisinia foetida foetida .........................................

14 dages LC

: 285 mg/kg tør jord

- Fugle

Virginsk trevagtel (Colinus virginianus) .............

: 528 mg/kg

Cheminova A/S

Phone (+45) 96 90 96 90

P.O. Box 9

Fax (+45) 96 90 96 91

DK-7620 Lemvig

www.cheminova.com

Denmark

CVR-No. DK 12 76 00 43

Produktnr.:

31R/3110

GHB/November 2002 – DANMARK

Produktnavn:

MALADAN 44 EW

Erstatter udgave GHB/September 2002

Aktivstof:

Malathion

Side 8 af 9

Leverandørbrugsanvisning i overensstemmelse med 91/155/EEC som ændret, samt dansk lovgivning.

12.2.

Mobilitet ........................................

Under normale omstændigheder er Fyfanon

moderat mobilt i

jord.

12.3.

Persistens og nedbrydelighed ........

Fyfanon

er ikke persistent. Det er bionedbrydeligt. Det nedbrydes

hurtigt i miljøet og i spildevandsrensningsanlæg. Koncentrationer

op til 100 mg/l giver ingen skadelige virkninger i spildevands-

rensningsanlæg. Nedbrydningen sker både aerobt, anaerobt,

biologisk og abiologisk.

Nedbrydningstider varierer med omstændighederne, men er normalt

nogel få dage i ærob jord eller ærobt vand. pH har en stor

indflydelse. Nedbrydningen foregår hurtigere ved høj pH.

12.4.

Bioakkumulationspotentiale...........

Fyfanon

bioakkumulerer ikke. Det bliver hurtigt nedbrudt og

udskilt. Bioakkumulationsfaktoren for malathion er 95, målt på

hele fisken (blågællet mola, Lepomis macrochirus).

13.

BORTSKAFFELSE

13.1.

Bortskaffelse af affald ...................

Bortskaffes i overensstemmelse med dansk lovgivning som

kemikalieaffald ved aflevering til kommunal modtagestation eller

Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe: T

Kemikalieaffaldskortnr.: 05.12

EAK-kode: Pesticider, 20 01 19 00

Undgå at forurene vand, madvarer, foderstoffer eller såsæd ved

oplagring eller bortskaffelse.

13.2.

Bortskaffelse af tom emballage .....

Bortskaffes i overensstemmelse med dansk lovgivning som farligt

affald.

14.

TRANSPORTOPLYSNINGER

UN-KLASSIFICERING:

Proper Shipping Name ..................

Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. (Malathion)

UN-nr. ...........................................

3082

Class ..............................................

Packaging group ............................

Primary hazard ..............................

Miscellaneous

Subsidiary risk ...............................

Marine pollutant (P/PP) .................

(IMDG-Code)

Marine Pollutant

15.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1.

I EU:

Klassificering og mærkning

(ifølge 1999/45/EF som ændret)

Cheminova A/S

Phone (+45) 96 90 96 90

P.O. Box 9

Fax (+45) 96 90 96 91

DK-7620 Lemvig

www.cheminova.com

Denmark

CVR-No. DK 12 76 00 43

Produktnr.:

31R/3110

GHB/November 2002 – DANMARK

Produktnavn:

MALADAN 44 EW

Erstatter udgave GHB/September 2002

Aktivstof:

Malathion

Side 9 af 9

Leverandørbrugsanvisning i overensstemmelse med 91/155/EEC som ændret, samt dansk lovgivning.

Faresymbol ...........................

Miljøfarlig

Indeholder ............................

Malathion

R-sætninger ..........................

R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan

forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger ...........................

S57-60-61: Skal indesluttes forsvarligt for at undgå

miljøforurening. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes

som farligt affald. Undgå udledning til miljøet. Se særlig

vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med

eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller

lignende.

15.2.

Status i forhold til regulativer ........

Produktet er et registreret bekæmpelsesmiddel, som udelukkende

må bruges til godkendte anvendelser i overensstemmelse med dets

officielt godkendte etiket.

Alle ingredienser i dette produkt er omfattet af EU-kemikalie-

lovgivning.

16.

ANDRE OPLYSNINGER

Materialet må kun anvendes af personer, som er bekendt med dette produkts farlige egenskaber og er nøje

instruerede i arbejdets udførsel og de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her