Bonus Ekstra koncentreret All-Round Ukrudtsmiddel

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bonus Ekstra koncentreret All-Round Ukrudtsmiddel Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 120 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Bonus Ekstra koncentreret All-Round Ukrudtsmiddel Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Endnu ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Fortyndes

til ca. 30 liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø

skal brugsanvisningen følges nøje:

Pas på vinddrift - ofte er det nødvendigt at anven-

de en afskærmet sprøjtning.

Vask huden efter arbejdet. Emballagen må ikke gen-

bruges. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har

regler om arbejde med og udsættelse for plantebe-

skyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovplig-

tige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets infor-

mationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbe-

kæmpelse, til nedvisning af græsplæner samt stød-

behandling af træer. Ukrudtsbekæmpelse under

frugttræer må kun foretages indtil 1 måned før høst

og om efteråret efter høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke

overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med

produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb. Rester og tom em-

ballage skal afleveres til den kommunale affaldsord-

ning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaf-

fes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør

skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken. Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikke-

varer og foderstoffer.

Deklaration: Ukrudtsmiddel nr. 582-10.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om be-

kæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforord-

ningen 1107/2009.

Analyse: Glyphosat 120 g/L ( 12% w/w )

Indhold:

1 liter

BRUGSANVISNING :

Bonus Konc. All-Round Ukrudtsmiddel bruges til bekæmpelse af

uønsket plantevækst. Det kan anvendes fra om foråret når væksten

begynder og indtil om efteråret når væksten standser. Bedste effekt

opnås i tørvejr og med planterne i god vækst. Der kan gå op til 3

uger før nedvisningen er komplet.

Dosering: Brug 30 ml pr 1 liter vand. Det rækker til 15-20 m2.

Brug et målebæger til at afmåle mængden helt nøjagtigt.

Udbringning: Bonus Konc. All-Round Ukrudtsmiddel udbringes

med en havesprøjte eller en sprayflaske.

Pas på vinddrift: det kan ofte være nødvendigt at foretage en

afskærmet sprøjtning for at beskytte andre planter.

Udyrkede arealer, under træer og buske: Ved behandling under

buske og træer er det ofte nødvendigt at behandle selektivt, da

sprøjtning på eventuelle rodskud kan skade moderplanten.

Arealer med belægninger: På arealer med belægninger af sand,

grus, fliser, sten o. lign. må der kun sprøjtes på ukrudtet. Undgå

at ramme arealet uden om ukrudtet.

Nedvisning af græsplæner: Nedvisning af gamle græsplæner

kan foretages med omtalte dosering. Arealet kan bearbejdes og

tilsås 1-2 uger efter sprøjtning.

Selektiv behandling og stødbehandling:

Bonus Konc. All-Round Ukrudtsmiddel kan anvendes meget effektivt

ved pensling eller dupning af uønskede planter f.eks. skvalderkål.

Midlet fortyndes til dette formål med vand i forhold 1:1.

Pas på berøring af planter der ønskes bevaret.

Genvækst og rodskud fra fældede træer og buske kan undgås ved

at smøre/pensle stubbens snitflade.

Behandlingen foretages umiddelbart efter fældning. Ved eventuelle

sammenvoksninger af rodnet med nabotræer, kan disse skades.

Optimal effekt opnås fra oktober til marts.

Rengøring af sprøjten: Sprøjten vaskes grundigt med vand efter

brugen: Skyllevandet bruges på det behandlede areal.

Bortskaffelse af tom emballage: Rester skal afleveres til den

kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Førstehjælp:

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning;

kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med

store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt

med vand.

Fortyndes

til ca. 30 liter

7 0 8 7 8 7

0 0 0 1 1 8

Varenr.: 102158 BC·BD

Denne kopi er IKKE egnet til tryk

Fausol varenr. 102158

ÆSKE

Bonus All-Round 1,0 lit. Ekstra koncentreret Ukrudtsmiddel

Reg nr. 582-10

Journalnr. MST-661-04299

20. jan. 2014

Fausol A/S · Metalvej 7

4000 Roskilde

www.fausol.dk

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudts-

bekæmpelse, nedvisning af græsplæner

samt stødbehandling af træer

1 liter

koncentreret

bekæmpelse

All-Round

Ukrudtsmiddel

Ekstra koncentreret

1 liter

koncentreret

bekæmpelse

All-Round

Ukrudtsmiddel

Ekstra koncentreret

All-Round

Ukrudtsmiddel

Ekstra koncentreret

All-Round

Ukrudtsmiddel

Ekstra koncentreret

All-Round

Ukrudtsmiddel

Rækker til ca. 500 m

²

Ekstra koncentreret

Rækker til ca. 500 m

²

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudts-

bekæmpelse, nedvisning af græsplæner

samt stødbehandling af træer

Rækker til ca. 500 m

²

Producent: Cab Dan Aps, Mågevej 80, 6705 Esbjerg Ø.

Distributør:

Holdbar til: Se emballage

Batch nr.: Se emballage