Bisolvon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bisolvon 8 mg opløselige tabletter
 • Dosering:
 • 8 mg
 • Lægemiddelform:
 • opløselige tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Bisolvon 8 mg opløselige tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 19427
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

8. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Bisolvon, opløselige tabletter

0.

D.SP.NR.

2800

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bisolvon

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Bromhexinhydrochlorid 8 mg

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Indeholder 5,26 mg saccharose pr opløselig tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Opløselige tabletter

Firkantede pudeformede beige-gule tabletter med orange prikker.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ekspektorerende.

Sjögrens syndrom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne og børn over 10 år:

8-16 mg 3 gange daglig

Børn 6-10 år:

4-8 mg 3 gange daglig

Tabletterne opløses i et glas varmt eller koldt vand. Straks efter omrøring drikkes

opløsningen.

Behandlingsvarighed

Ved akutte respiratoriske tilfælde inklusive tilstande med respirationsbesvær bør der altid

søges læge. Ved feber, forværring, eller hvis ikke symptomerne forbedres inden for 3-5 dage,

bør der også søges kontakt til læge.

19427_spc.doc

Side 1 af 6

Ved keratokonjunctivis sicca (Sjögrens syndrom)

Op til 32 mg (4 tabletter) 3 gange daglig.

Pædiatrisk population

Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion ved nyreinsufficiens.

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion ved alvorligt nedsat leverfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Nylig hæmoptyse.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med ulcus pepticum, da mucosabarrieren i

ventriklen kan påvirkes.

Patienter der behandles med bromhexinhydrochlorid bør gøres opmærksom på, at der kan

forventes øget slimsekretion.

I forbindelse med indtagelse af bromhexinhydrochlorid er der set tilfælde af alvorlige

hudlæsioner, såsom erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom (SJS)/toksisk

epidermal nekrolyse (TEN) og akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP). Hvis

der er symptomer eller tegn på progressiv hududslæt (sommetider med blærer eller

slimhindelæsioner), skal behandlingen med bromhexinhydrochlorid stoppes med det

samme, og der skal søges lægelig rådgivning.

Saccharose

En Bisolvon opløselig tablet indeholder 5,26 mg saccharose svarende til 15,8 – 31,6 mg pr.

anbefalet total daglig dosis hos voksne og børn over 10 år.

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans,

glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der kendes ikke til relevante interaktioner med andre lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke foretaget forsøg med human fertilitet.

Graviditet

Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide. Prækliniske data kombineret med erfaring

fra mennesker har ikke vist uønskede virkninger af bromhexin under graviditet.

19427_spc.doc

Side 2 af 6

Amning

Bromhexin bør ikke anvendes i ammeperioden.

Bromhexin forventes at passere over i modermælken og bør således ikke indtages under

amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier af bromhexins virkning på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Det synes sandsynligt, at bromhexin ikke eller kun i ubetydelig grad

påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Op til 2 % af de behandlede patienter kan forvente bivirkninger.

De hyppigst forekommende bivirkninger er milde gastrointestinale gener.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed ud fra følgende konvention:

Meget almindelig (≥ 1/10);

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10);

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100);

Sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000);

Meget sjælden (< 1/10.000),

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Immunsystemet

Sjælden

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner

Anafylaktiske reaktioner herunder

anafylaktisk shock, angioødem og pruritus

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke kendt

Bronkospasme (overfølsomhedsreaktion)

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Milde gastrointestinale gener, diarré, kvalme

og opkastning

Hud og subkutane væv

Sjælden

Ikke kendt

Udslæt, urticaria

Alvorlige kutane reaktioner (herunder

erythema multiforme, Stevens-Johnsons

syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og

akut generaliseret eksantematøs pustulose).

19427_spc.doc

Side 3 af 6

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer: Kvalme og opkastninger.

Behandling: Symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 05 CB 02 Midler mod hoste og forkølelse, mucolytica.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Bromhexin er et syntetisk derivat af det aktive naturstof vasicin. Præklinisk er det vist, at

bromhexin øger mængden af serøst sekret fra bronkierne og øger slimtransporten ved at

reducere viskositeten af mukøst spyt og ved at øge den cililære aktivitet.

Farmakodynamisk virkning

Koncentration af antibiotika (amoxicillin, erythromycin og oxytetracyklin) i sputum og

bronkopulmonalt sekret er øget efter administration af bromhexin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Kliniske studier har vist sekretolytisk og secretomotorisk effekt i bronkierne, hvorved

ekspektoration fremmes og hoste lettes.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bromhexin absorberes hurtigt og fuldstændig fra mavetarmkanalen. Maksimal

plasmakoncentration opnås indenfor 1 time. Den absolutte biotilgængelighed efter peroral

administration er ca. 20-30 %.

Fordeling

Fordelingsvolumen er 1209 + 206 l. Vævskoncentrationen 2 timer efter oral administration

er 3-4 gange højere i lungevæv end i plasma.

19427_spc.doc

Side 4 af 6

Biotransformation

Bromhexin metaboliseres næsten fuldstændig til en række forskellige hydroxylerede

metabolitter og en mindre del til dibromanthranilinsyre – sidst nævnte sikkert via P450

3A4. Relevant interaktion med stoffer, der nedbrydes via CYP 450 2C9 eller 3A4 er ikke

sandsynlig.

Elimination

Halveringstiden for bromhexin er ca. 1 time og der ses ikke nogen akkumulation ved steady

state.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Farmakokinetiske data for ældre eller for patienter med nyre eller lever insufficiens haves

ikke.

Fødeindtag samtidig med indtag af bromhexin øger plasmakoncentrationen, sandsynligvis

på grund af delvis hæmning af first pass effekten.

De farmakokinetiske egenskaber er ikke påvirket i nogen relevant grad af ampicillin eller

oxytetracyklin. Historiske data angiver, at der ikke ses nogen interaktion med erytromycin.

De mange års markedsføring af Bisolvon antyder ingen relevante interaktioner med

digoxin og antikoagulantia.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Akut har bromhexinhydrochlorid et meget lavt toxicitetsindex: oral LD

værdier var > 5 g/kg

hos rotter, > 4 g/kg hos kaniner, > 10 g/kg hos hunde og > 1 g/kg hos nyfødte rotter. LD

efter i.p. administration hos rotter var 2 g/kg. LD

værdier for mikstur formuleringen (0,8

mg/ml var > 10 ml/kg)hos mus og rotter. Der blev ikke observeret kliniske symptomer ved

disse akutte doser.

I toksicitetsstudier med gentagen oral dosering over 5 uger tolererede mus 200 mg/kg (no

observed adverse effect level NOAEL). Ved 2000 mg/kg var dødeligheden stor. De få

overlevende mus havde reversibel øgning af lever vægt og serum cholesterol. Rotter

tolererede 25 mg/kg over 26 eller 100 uger, mens der ved 500 mg/kg forekom kramper og

dødsfald. De centrilobulære hepatocyter var forstørrede pga. vakuole ændringer. Et andet 2

års studie bekræftede at doser op til 100 mg/kg var veltolererede, mens der ved 400 mg/kg

forekom kramper sporadisk hos få rotter. Hunde tolererede 100 mg/kg (NOAEL) oralt i 2 år.

Bisolvon mikstur (0,8 mg/ml) var veltolereret op til 20 ml/kg hos rotter, men der var simple

reversible centrilobulære fedtændringer af leveren. En i.m. dosis på 8 mg injektionsopløsning

blev tolereret godt både lokalt og systemisk hos hunde behandlet i 6 uger.

Bromhexin var hverken embryotoksisk eller teratogent i segment II ved orale doser op til 300

mg/kg (rotte) of 200 mg/kg (kanin). Fertilitet var ikke beskadiget i segment I ved doser op til

300 mg/kg. NOAEL under peri- og postnatal udvikling i segment III var 25 mg/kg.

Bromhexin har ingen mutagen potentiale (vist i to studier: Ames og micronucleus tests).

Bromhexin viste ingen tumor potentiale i et 2-års studie på rotter ved doser op til 400

mg/kg og på hunde ved doser op til 100 mg/kg.

19427_spc.doc

Side 5 af 6

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose; mikrokrystallinsk

Crospovidon

Vinsyre

Acesulfamkalium

Betacaroten (E160a)

Saccharose (hjælpestof til betacaroten)

Fumarsyre

Macrogol 6000

Talcum

Citronaroma

Pebermyntearoma

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30º C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning. Aluminium/aluminium lister

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

sanofi-aventis Denmark A/S

Slotsmarken 13

2970 Hørsholm

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

19427

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. februar 1967

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. januar 2018

19427_spc.doc

Side 6 af 6

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her