Bilaska

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bilaska 20 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bilaska 20 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54798
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bilaska.

3. Sådan skal du tage Bilaska.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Bilaska indeholder bilastin, som er et antihistamin

• Bilaska anvendes til voksne og børn (12 år og derover) for at lindre

symptomerne på høfeber (nysen, kløende, løbende eller tilstoppet

næse og røde øjne, der løber i vand), andre former for allergisk

forkølelse og til behandling af kløende hududslæt (nældefeber).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplys-

ningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Bilaska

Tag ikke Bilaska

• hvis du er allergisk over for bilastin, eller et af de øvrige indholds-

stoffer i Bilaska (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Bilaska

• hvis din nyrefunktion er moderat eller stærkt nedsat, og du bruger

anden medicin (se nedenfor).

Børn og unge

Bilaskas sikkerhed og virkning hos børn under 12 år er endnu ikke

klarlagt.

Brug af anden medicin sammen med Bilaska

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

• Svampeinfektion i hud, hår, negle, mund og slimhinder (ketocona-

zol).

• Infektion hvor du tager antibiotikum (erythromycin).

• Angina pectoris (diltiazem).

• Nedsættelse af dit immunforsvar, hvis du har fået en transplanta-

tion (ciclosporin).

• HIV (ritonavir).

• Turberkulose (rifampicin).

• Angst, uro (lorazepam).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Bilaska sammen med mad og drikke og alkohol

Du må ikke tage tabletterne i forbindelse med et måltid eller sam-

men med grapefrugtsaft eller anden frugtsaft, da det kan nedsætte

virkningen af Bilaska. For at undgå dette kan du:

• tage tabletten og vente i en time, før du indtager mad eller frugt-

saft – eller

• vente i to timer, før du tager tabletten, hvis du allerede har indta-

get mad eller frugtsaft.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun tage Bilaska efter aftale med lægen.

Amning:

• Hvis du ammer, må du kun tage Bilaska efter aftale med lægen.

• Du skal evt. stoppe med at amme, hvis behandling med Bilaska er

nødvendig. Tal med lægen.

Frugtbarhed:

• Der er ingen eller utilstrækkelig viden om Bilaska påvirker din evne

til at få børn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bilaska kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejds-

sikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Bilaska

Tag altid Bilaska nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har

svært ved at sluge den hel.

Tabletten skal indtages en time før eller to timer efter indtagelse af

føde eller frugtjuice.

Det anbefales at tage hele den daglige dosis på én gang

Hvad angår behandlingens varighed, vil lægen finde frem til, hvilken

sygdom du lider af, og fastsætte, hvor længe du bør tage Bilaska.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år:

1 tablet dagligt.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre patienter.

Brug til børn under 12 år:

Børn under 12 år må normalt ikke få Bilaska.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvis-

ninger.

Hvis du har taget for mange Bilaska

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere

Bilaska, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

• Hovedpine, svimmelhed, kvalme.

Hvis du har glemt at tage Bilaska

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Bilaska

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Døsighed.

• Hovedpine.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

BILASKA 20 mg tabletter

Bilastin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Bilaska til dig

personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste

indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

94537-001-02

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Forkølelsessår (herpes ved munden).

• Øget appetit.

• Angst.

• Søvnløshed.

• Susen for ørerne (tinnitus).

• Svimmelhed (vertigo).

• Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Unormalt hjertediagram (EKG).

• Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø). Det kan hos nogle udvikle sig

til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

• Ubehag/tørhed i næsen.

• Mavesmerter.

• Kvalme.

• Mavebesvær.

• Diaré.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du

tager Bilaska i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhy-

giejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

• Sure opstød/halsbrand.

• Mavesmerter, kvalme, opkastninger (gastritis).

• Kløe.

• Tørst.

• Feber.

• Træthed.

• Kraftesløshed og svaghed.

• Bedring af underliggende sygdom.

• Forhøjet levertal (ingen symptomer).

• Blodprøver der viser forandringer i nyrefunktionen.

• Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i

blodet.

• Vægtstigning.

Bilaska kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker

noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks.

blodprøver herunder kolesterol, leverfunktion, nyrefunktion som

igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Bilaska utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Bilaska efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis

pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

• Du kan opbevare Bilaska ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys-

ninger

Bilaska indeholder:

Aktivt stof:

Bilastin 20 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A, udvun-

det af kartofler), kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

Pakningsstørrelser:

Bilaska fås i:

Bilaska 20 mg i pakninger med 30 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Bilaska også som Revitelle.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2017

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700