Betoptic S

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Betoptic S 2,5 mg/ml øjendråber, suspension
 • Dosering:
 • 2,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Betoptic S 2,5 mg/ml øjendråber, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14779
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

KAPVORM

140 x 335 / 140 x 22 mm

AANTAL KLEUREN : 1

RVDV

13/03/2009

recto-verso

Betoptic S 5 ml - 3 x 5 ml

45206-3

BELGIUM

V3

Quark 7

PMS ZWART

à 100%

Læs

denne

indlægsseddel

grundigt,

inden

du

begynder

at

bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret BETOPTIC

S til dig personligt. Lad der-

for være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge BETOPTIC

Sådan skal du bruge BETOPTIC

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

BETOPTIC

S er et middel til at sænke trykket i øjet. Det tilhører

gruppen selektive betablokkere, som virker ved at nedsætte pro-

duktionen af væske i øjet.

Du skal bruge BETOPTIC

S til behandling af grøn stær (glaukom).

Lægen kan have givet dig BETOPTIC

S for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2.

DET

SKAL

DU

VIDE,

FØR

DU

BEGYNDER

AT

BRUGE

BETOPTIC

S

Brug ikke BETOPTIC

S, hvis du

er allergisk over for betaxolol, anden medicin af samme type

(betablokkere) eller et af de øvrige indholdsstoffer

lider af alvorligt hjertesvigt eller meget langsom puls

har eller har haft astma eller kronisk bronkitis (f.eks. ryger-

lunger).

Vær ekstra forsigtig med at bruge BETOPTIC

S

Tal med lægen, inden du bruger BETOPTIC

S, hvis du

lider af en lungesygdom

har en hjertesygdom

har sukkersyge (diabetes mellitus) eller tendens til lavt blod-

sukker. Betablokkere kan skjule tegn og symptomer på lavt

blodsukker, f.eks. hurtig puls, sult og sveden

lider af alvorlig muskelsvækkelse (myasthenia gravis)

har for højt stofskifte. Betablokkere kan dæmpe symptomer

som hjertebanken og almindelig uro

skal

gennemgå

større

operation.

skal

informere

lægen, om at du bruger BETOPTIC

S, før du skal bedøves

har en særlig form for grøn stær (snævervinklet glaukom)

tager medicin for hjertet, blodtrykket eller mod rytmeforstyr-

relser i hjertet (f.eks. betablokkere).

Vær opmærksom på

Hvis du bruger kontaktlinser, skal du tage kontaktlinserne ud,

før du drypper øjnene, og vente 15 minutter, før du sætter kon-

taktlinserne i øjnene igen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlæge-

midler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager

medicin, som påvirker blodtrykket eller hjerterytmen, (f.eks.

betablokkere (som tabletter), digoxin)

medicin mod migræne eller hedeture (clonidin)

medicin mod sukkersyge (insulin og tabletter). BETOPTIC

kan påvirke dit blodsukker

medicin mod smerter eller gigt (NSAID, f.eks. acetylsalicylsyre,

ibuprofen eller diclofenac).

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minut-

ter mellem drypning med BETOPTIC

S og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form

for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge BETOPTIC

S. Tal

med lægen.

Amning

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med BETOPTIC

er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

BETOPTIC

S kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at

køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er

klart igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer

BETOPTIC

S indeholder benzalkoniumchlorid, et konserverings-

middel, som kan give øjenirritation og misfarve bløde kontaktlin-

ser. Tag kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges, og vent mindst

15 minutter efter drypning, før du sætter dem i igen.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE BETOPTIC

S

Brug altid BETOPTIC

S nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 dråbe 2 gange daglig.

Normalt virker dråberne efter 30 minutter, og virkningen holder i

ca. 12 timer.

Sådan bruger du BETOPTIC

S korrekt

Vask hænder og sæt dig foran et spejl.

Skru låget af flasken.

Pas på, at flaskens spids ikke berører noget, da indholdet så

kan blive forurenet.

Hold

flasken

bunden

vejret

mellem

hånds

tommel- og langfinger.

Læn hovedet tilbage og træk det nedre øjenlåg nedad på det

pågældende øje ved hjælp af den anden hånds pegefinger.

Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet, men uden at den berø-

rer det. Tryk let på flaskens bund med pegefingeren, så drå-

ben falder ned i sprækken mellem øjet og det nederste øjenlåg.

Slip det nederste øjenlåg og luk øjet i 2 minutter. Luk tåreka-

nalen

fingeren

minutter.

Dette

hjælpe

nedsætte optagelse af BETOPTIC

S i resten af kroppen.

Hvis det andet øje også skal behandles, gentages trin 5- 7.

Til sidst skrues låget på flasken.

Hvis du har brugt for meget BETOPTIC

S

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

BETOPTIC

S, end der står her, eller mere end lægen har fore-

skrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af overdosering med BETOPTIC

Hvis du har dryppet for meget BETOPTIC

S i øjet, kan det skyl-

les væk med lunkent vand.

Hvis du har glemt at bruge BETOPTIC

S

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i

tanker om det. Men hvis det snart er tid til næste dosis, skal du

springe den glemte dosis over og fortsætte med den sædvanlige

doseringsplan. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge BETOPTIC

S

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med

lægen.

4.

BIVIRKNINGER

BETOPTIC

S kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

Irritation eller smerter i øjet, rødme, sløret syn, øget tårepro-

duktion.

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

Kløe i øjet, følelse af noget i øjet, lysfølsomhed, forskel i pupil-

størrelse.

Sjældne bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom

puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød eller astma. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Smerter i øjet pga. overfladisk betændelse (infektion) i horn-

hinden. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirk-

ning. Tal med lægen.

Øjenallergi, tørre øjne, hængende øjenlåg, tab af øjenvipper.

Hovedpine.

Søvnbesvær, muskelsvaghed eller -smerte.

Rødme af huden, hårtab.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemid-

delstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine

pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddel-

styrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5.

OPBEVARING

Opbevar BETOPTIC

S utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare BETOPTIC

S ved almindelig temperatur.

Brug ikke BETOPTIC

S efter den udløbsdato, der står på pak-

ningen.

Efter åbning af flasken skal BETOPTIC

S anvendes inden 4 uger.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

BETOPTIC

S 2,5 mg/ml øjendråber, suspension indeholder

Aktivt stof: betaxolol.

Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid (konserveringsmid-

del)

, amberlite, carbomer, borsyre, mannitol, laurylsarcosinat,

dinatriumedetat, natriumhydroxid og/eller saltsyre (til justering

af surhedsgraden) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

BETOPTIC

S er en hvid suspension i 5 ml og 3 x 5 ml dråbebe-

holder (polyethylenflaske) (2,5 mg/ml).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

SA Alcon-Couvreur NV,

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgien

Fremstiller

SA Alcon-Couvreur NV, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgien

Repræsentant i Danmark

Alcon Danmark A/S, Rødovre Parkvej 25, 2610 Rødovre

Tlf. 36 36 34 34

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2008

45206-3

BETOPTIC

S

2,5 mg/ml, øjendråber, suspension

Betaxolol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

DK

KAPVORM

Quark 7

140 x 335 / 140 x 22 mm

AANTAL KLEUREN : 1

RVDV

13/03/2009

recto-verso

Betoptic S 5 ml - 3 x 5 ml

45206-3

BELGIUM

V3

PMS ZWART

à 100%

45206-3

02-2009

© 2006, 2009 Alcon, Inc.

BETOPTIC

S 2,5 mg/ml,

øyedråper, suspensjon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Dette pakningsvedlegget inneholder ikke all informasjon om BETOPTIC

S. Hvis du har spørsmål, eller

er usikker på noe, kontakt din lege eller ditt lokale apotek.

• Oppbevar pakningsvedlegget på et sikkert sted, helst sammen med legemidlet da du kan få bruk

for å lese det igjen. Kast det ikke før du er ferdig med å bruke BETOPTIC

• Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet Betoptic

S til en annen bruk og/eller med en annen

dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift hvis den er angitt på apoteketiketten.

NO

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon

om følgende:

1. Hva er BETOPTIC

S og hva brukes det mot?

Hva du må ta hensyn til før du bruker BETOPTIC

3. Hvordan du bruker BETOPTIC

4. Mulige bivirkninger.

5. Oppbevaring av BETOPTIC

Legemidlets navn, styrke og legemiddelform

BETOPTIC

S øyedråper 2,5 mg/ml, suspensjon.

• Virkestoff er Betaksolol 2,5 mg/ml.

Øvrige innholdstoffer er benzalkoniumklorid (kon-

serveringsmiddel), polysulfonsyre, karbomer, bor-

syre,

dinatriumedetat, mannitol, lauroylsarkosinat,

natriumhydroksid og/eller saltsyre (for å justere

pH), sterilt vann.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og til

virker :

SA Alcon-Couvreur NV, Rijksweg 14, B-2870 Puurs,

Belgia.

Norsk representant & informasjonsansvarlig:

Alcon Norge AS, Postboks 618 Skøyen, 0214 Oslo.

Tel.: 23 25 25 50.

1. HVA ER BETOPTIC

S OG HVA BRUKES DET

MOT?

BETOPTIC

S inneholder betaksolol som er en såkalt

selektiv

betablokker

senker

trykket

øyet

hovedsakelig

redusere

produksjonen

kammervann (væske som sirkulerer i øyets fremre

deler). Skarpsynet eller størrelsen på pupillen påvirkes

ikke.

BETOPTIC

S brukes til nedsettelse av høyt trykk i

øyet.

Til pasienter som har grønn stær (glaukom)

med åpen kammervinkel.

Effekten

kommer

vanligvis

halv

time

etter

inndrypping. Effekten er størst etter et par timer og

vedvarer i ca. 12 timer. Når riktig dose tas hver dag,

opprettholdes effekten. Det kan gå en måned før

trykket ligger på et stabilt nivå. BETOPTIC

S brukes

i blant sammen med andre midler mot grønn stær.

2. HVA MÅ DU TA HENSYN TIL FØR DU BRUK-

ER BETOPTIC

S?

Bruk ikke BETOPTIC

S :

hvis

allergisk

overfor

noen

innholds-

stoffene

ved unormal lav puls

ved alvorlig hjertesykdom

Vis forsiktighet ved bruk av BETOPTIC

S :

på grunn av innhold av benzalkoniumklorid (som

vil kunne medføre misfarging) bør BETOPTIC

ikke

brukes

samtidig

myke

kontaktlinser.

Linsene kan brukes etter 15 minutter.

dersom du har ustabil diabetes (sukkersyke).

dersom du har alvorlig astma eller andre kroniske

lungesykdommer.

til barn (ikke anbefalt p.g.a. manglende erfaring

ved bruk hos denne pasientgruppen).

dersom du får behandling med betablokker mot

høyt blodtrykk e.l.

dersom

overproduksjon

skjold-

bruskkjertel hormoner (tyreotoksikose).

Graviditet.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen

form for medisin.

Bør ikke brukes under graviditet

Amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen

form for medisin.

Kan brukes av ammende kvinner. Det er lite sannsynlig

at barnet som ammes vil bli påvirket av behandlingen.

Bilkjøring og bruk av maskiner

BETOPTIC

S kan gi irritasjon og tåkesyn etter dryp-

ping i øyet. Du må derfor forsikre deg om at du ser

klart før du f. eks. kjører bil eller utfører annet arbeide

som krever godt syn.

Bruk

av

andre

legemidler

sammen

med

BETOPTIC

S

Rådfør deg altid med lege eller apotek dersom du

bruker eller nylig har brukt andre legemidler, også

reseptfrie legemidler.

BETOPTIC

S vil kunne påvirke annen legemiddel-

behandling, spesielt di/tiazem, smerte-og betennel-

sesdempende midler (NSAIDs) og legemidler som

påvirker hjerterytmen (antiarytmika klasse I).

3. HVORDAN DU BRUKER BETOPTIC

S

Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for

deg.

Normaldosering: 1 dråpe i det angrepne øyet 2 ganger

daglig.

Bruksanvisning:

Rist flasken godt.

Vask hendene.

Sitt ned foran et speil slik at du ser hva du gjør.

Skru korken av flasken.

Hold flasken opp-ned i den ene hånden mellom

tommelen og pekefingeren.

Bruk pekefingeren på den andre hånden og dra

forsiktig ned det nedre øyelokket av det angrepne

øyet.

Plasser flasken nær øyet, men ikke slik at den

rører ved øyet. Gi flasken et lite tapp i bunnen

slik at en dråpe drypper inn i rommet mellom

øyet og nedre øyelokk.

Slipp nå nedre øyelokk, og blunk noen ganger

for å være sikker på at hele øyet blir dekket av

væsken.

Gjenta fra punkt 5-8 for et andre øyet, dersom

dette også skal behandles.

10)Skru korken godt til.

Hvis du mener at virkningen av BETOPTIC

S er for

kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen

eller apoteket om dette. Behandlingen må ikke avbrytes

uten etter samtale med lege.

Dersom du tar for mye av BETOPTIC

S

Dersom du har dryppet for mange dråper i øyet kan

du bli svimmel, få pustebesvær eller langsom puls.

Kontakt

umiddelbart

lege,

sykehus

eller

Giftinfor-

masjonssentralen (tl. 22 59 13 00) hvis du har fått i

deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg

legemiddel ved et uhell.

Dersom du har glemt å ta BETOPTIC

S

Dersom du har glemt en dose kan denne tas så snart

du husker det, og siden kan du gå tilbake til normal

dosering. Dersom der er kort tid igjen til den tiden

du normalt skulle ta neste dose, kan du hoppe over

den glemte dosen. Du skal aldrig ta dobbel dose

som erstatning for en glemt dose.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som andre legemidler kan BETOPTIC

S ha bivirkninger.

Vanlige (>1/100) :

Kortvarig svie eller økt tåreutskil-

lelse i forbindelse med inndryppingen. Tåkesyn.

Mindre

vanlige

(>1/1000

og

<1/100) :

Horn-

hinnebetennelse,

ulikhet

pupillstørrelse,

lysføl-

somhet (øye).

Sjeldne (<1/1000): Søvnløshet, nedstemthet, rødhet

i huden, tungpustethet og innsnevringer I lufrveiene

pasienter

spesielt

følsomme

overfor

betablokkere. Disse sjeldne bivirkningene skyldes at

legemidlet til en viss grad tas opp i blodbanen og

dermed kan påvirke andre organer enn øynene.

Kontakt lege dersom bivirkningene blir plagsomme

eller om du opplever andre bivirkninger enn de som

er nevnt i pakningsvedlegget.

5. OPPBEVARING AV BETOPTIC

S

Oppbevares utilgjengelig for barn.

BETOPTIC

S må ikke oppbevares i kjøleskap og

må ikke fryses.

Uåpnet flaske er holdbar til den utløpsdato som er

angitt på pakningen.

Åpnet flaske er holdbar i 4 uker.

Dette pakningsvedlegget ble godkjent:

Juni 2002