Betolvex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Betolvex 1 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Betolvex 1 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53346
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Betolvex

®

1 mg, filmovertrukne tabletter

Cyanocobalamin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Betolvex

3. Sådan skal du tage Betolvex

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Betolvex indeholder B

-vitamin, som

er nødvendigt for nervesystemets

funktion og for dannelsen af røde

blodlegemer.

Du kan tage Betolvex til langtids-

behandling af sygdommen perniciøs

anæmi. Det er en alvorlig form for

blodmangel, som skyldes mangel på

-vitamin.

Kontakt lægen, hvis du får det værre,

eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Betolvex

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Betolvex hvis du

• er allergisk over for vitamin B

eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Betolvex (angivet i afsnit 6).

• har en sjælden, arvelig sygdom i

synsnerverne kaldet Lebers

hereditære synsnerveatrofi.

• har nedsat syn på grund af

over drevent tobaks- og

alkoholforbrug.

• har en sjælden nervesygdom

kaldet tropisk ataksisk neuropati.

Brug af anden medicin sammen med

Betolvex

Fortæl det altid til lægen eller

apoteks personalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

• p-piller.

• medicin mod alvorlige infektioner

(aminoglycosider,

chloramphenicol).

• medicin mod kronisk, blødende

betændelse i tarmen

(amino salicylsyre).

• medicin mod epilepsi (phenytoin).

• medicin mod diabetes (metformin).

• medicin mod forhøjet kolesterol

(colestyramin).

• medicin mod kaliummangel

(kaliumsalte).

• medicin mod forhøjet blodtryk

(methyldopa).

• medicin mod for meget mavesyre

(f.eks. omeprazol og cimetidin).

Brug af Betolvex sammen med mad

og drikke

Du skal tage Betolvex med et glas

vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har

mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller

apoteks per sonalet til råds, før du

tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan tage Betolvex under graviditet.

Amning

Betolvex går over i modermælken,

men det er ikke sandsynligt, at det vil

skade dit barn. Tal med lægen, hvis du

har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Betolvex påvirker ikke

arbejds sikker

heden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage

Betolvex

Tag altid Betolvex nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

1 tablet dagligt.

Hvis du har taget for mange

Betolvex

Kontakt lægen, skadestuen eller

apoteket, hvis du har taget flere

Betolvex, end der står i denne

informa

tion, eller flere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Betolvex giver som regel ingen

symptomer ved overdosering.

Hvis du har glemt at tage Betolvex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage

Betolvex

Spørg lægen eller apotekspersonalet

hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter.

• Pludseligt hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer),

pga. overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter.

• Allergiske reaktioner inklusive

udslæt, nældefeber og hævelser.

Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Hvis der er hævelse af ansigt, læber

og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

• Feber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelsstyrelsen via

Lægemiddelsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

10-2017

P507745-5

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

5. Opbevaring

Opbevar Betolvex utilgængeligt

for børn.

Du kan opbevare Betolvex ved

almindelig temperatur.

Tag ikke Betolvex efter den

udløbs

dato, der står på pakningen

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide

medicin

rester i afløbet, toilettet eller

skralde spanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Betolvex indeholder:

– Aktivt stof: cyanocobalamin.

– Øvrige indholdsstoffer: mannitol,

pregelatineret stivelse,

mikrokrystallinsk cellulose,

magnesium stearat, stearinsyre,

kartoffelstivelse, hypromellose,

macrogol 400, titandioxid

(E 171), gul jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Betolvex er en rund, konveks, rosa

tablet mærket CCO.

Pakningsstørrelser

Betolvex fås i pakningsstørrelser á

100 og 120 (2x60) filmovertrukne

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af

markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Betolvex

er et registreret varemærke,

der tilhører Actavis Group hf.

Denne indlægsseddel blev senest

ændret oktober 2017