Betasana Duo

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Betasana Duo Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 80 g/l desmedipham; 80 g/l phenmedipham
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Betasana Duo Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Afprøvet i Landsforsøg
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Produktresumé

BETASANA DUO

Preparation Date 19-dec-2012

SÄKERHETSDATABLAD

Reviderad datum 19-dec-2012

Revisionsnummer 1

HBR01

Rekommendation beträffande

användning

ogräsmedel

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Rent ämne/beredning

Nödtelefonnummer

(CARECHEM 24): +44 (0) 1235 239670

Beredning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.1 Produktbeteckning

Sverige

Giftinformationscentralen (SV): +46 8 33 12 31

Handelsnamn

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

avråds från

BETASANA DUO

_____________________________________________________________________________________________

Produktkod

E-postadress

info.uk@uniphos.com

Sida 1 / 11

United Phosphorus Limited

Ramskovvej 11

DK-7550 Sørvad

Tel +45 7666 0300

Fax +45 7666 0303

Leverantör

_____________________________________________________________________________________________

BETASANA DUO

Reviderad datum 19-dec-2012

Xi - Irriterande

N - Miljöfarlig

För den kompletta texten för R-fraserna nämnda i denna sektion, se under sektion 16

Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG

2.3 Andra faror

Symbol(er)

Xi - Irriterande

N - Miljöfarlig

Ingen information tillgänglig.

R-code(s)

R-fras(er)

R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt

Xi;R36/37, R43 - N;R51-53

R36/37 - Irriterar ögonen och andningsorganen

R51/53 - Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

2.1 Blandningens klassificering

2.2 Märkningsuppgifter

2. FARLIGA EGENSKAPER

S-fras(er)

S 2 - Förvaras oåtkomligt för barn

S13 - Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder

S24 - Undvik kontakt med huden

S26 - Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

S29/35 - Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt

S37 - Använd lämpliga skyddshandskar

_____________________________________________________________________________________________

Sida 2 / 11

Symbol(er)

Märkning enligt EU-direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG

_____________________________________________________________________________________________

BETASANA DUO

Reviderad datum 19-dec-2012

EINECS-Nr.

Isopropylamine Alkyl

Benzene Sulphonate

271-531-5

68584-24-7

Kontakt med ögon

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten. Efter första sköljningen, ta av eventuella

kontaktlionser och fortsätt sköljningen i minst 15 minuter

Om ögonirritation består, kontakta en specialist

5 - 10

Xn; R22 Xi; R38

Xi; R41

Skin Irrit. 2

(H315)

Eye Dam. 1

(H318)

Acute Tox. 4

(H302)

inga tillgängliga

data

Kontakt med hud

Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. Ta av alla nedsmutsade kläder och skor

Kontakta om nödvändigt läkare

CAS-Nr

Vikt %

Alcohols, C11-14-iso-,

C13-rich, ethoxylated

Förtäring

Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare vid exponering eller om man känner sig

dålig

Framkalla INTE kräkning

78330-21-9

1 - 5

Xn;R22

Xi;R41

Eye Dam. 1

(H318)

Acute Tox. 4

(H302)

Inandning

Flytta ut i friska luften

inga tillgängliga

data

Klassificering

EU - GHS

Substance

Classification

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

REACH Nr.

För den kompletta texten för R-fraserna nämnda i denna sektion, se under sektion 16

Ingen information tillgänglig.

Phenmedipham

237-199-0

13684-63-4

4.3 Indikation på omedelbar medicinsk vård och vid behov specialbehandling

Den utförliga texten för H-översikterna nämnda i detta avsnitt, se avsnitt 16

5 - 10

N; R50/53

Behandla symptomatiskt.

Aquatic Acute 1

(H400)

Aquatic Chronic

1 (H410)

inga tillgängliga

data

3.2. Blandningar

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Desmedipham

237-198-5

13684-56-5

5 - 10

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

N;R50-53

_____________________________________________________________________________________________

Aquatic Acute 1

(H400)

Aquatic Chronic

1 (H410)

inga tillgängliga

data

Sida 3 / 11

Kemiskt namn

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

_____________________________________________________________________________________________

BETASANA DUO

Reviderad datum 19-dec-2012

Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt

Se till att materialet inte förorenar grundvattnet

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem

Använd inte en kraftig vattenstråle då den sprida och utvidga elden.

Lämpligt brandsläckningsmedel

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

vattenbesprutning

Torrt kemiskt pulver, Koldioxid, Sand

Absorbera spill med inert material (t ex torr sand eller jord) och lägg det i en behållare för kemiskt avfall

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Evakuera personal till säkra platser

Undvik kontakt med huden och ögonen

Använd tryckluftsmask och skyddskläder

5.1 Släckmedel

_____________________________________________________________________________________________

6.2 Miljöskyddsåtgärder

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Brandsläckningsmedel som av

säkerhetsskäl inte får användas

Sida 4 / 11

Speciell fara

Ingen information tillgänglig

_____________________________________________________________________________________________

BETASANA DUO

Reviderad datum 19-dec-2012

Förvara endast i originalbehållaren/förpackningen på sval, väl ventilerad plats

Förvaras oåtkomligt för barn

Skyddas mot ljus

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

8.2 Begränsning av exponeringen

Hantering

Sörj för lämplig ventilation

Använd personlig skyddsutrustning

Undvik kontakt med huden och ögonen

Sörj för att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anlutning till arbetsplatsen

Tekniska åtgärder

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum

7.3 Specifik slutanvändning

Personlig skyddsutrustning

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ögonskydd

skyddsglasögon med sidoskydd.

7. HANTERING OCH LAGRING

Skyddskläder

långärmad klädsel. (Tyvek).

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Skyddshandskar

skyddshandskar.

Andningsskydd

Andningsskydd som uppfyller kraven i EN 143

8.1 Kontrollparametrar

Begränsning av miljöexponeringen

Ingen information tillgänglig.

Ingen information tillgänglig.

Uppskattad nolleffektnivå (DNEL)

Ingen information tillgänglig

Exponeringsgränser

Vidta tekniska åtgärder för att klara de hygieniska gränsvärdena

_____________________________________________________________________________________________

Uppskattad nolleffektkoncentration

(PNEC)

Ingen information tillgänglig

Åtgärder beträffande hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten

Tvätta händerna efter hantering

Sida 5 / 11

_____________________________________________________________________________________________

BETASANA DUO

Reviderad datum 19-dec-2012

ljusgul vit

Oxiderande egenskaper

Ej klassad som oxiderande

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Explosionsegenskaper

Ej explosiv

Aggregationstillstånd

9.2 Annan information

vätska

suspensionskoncentrat

VOC-innehåll

Ingen information tillgänglig

Lukt

paint like.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

1.002 g/mL

Ingen information tillgänglig

Fördelningskoefficient:

n-oktanol/vatten

Ingen information tillgänglig.

Anmärkning/ Metod

Egenskap

20°C

Smältpunkt/fryspunkt

Flampunkt

Ingen information tillgänglig

Självantändningstemperatur

Ingen information tillgänglig

Vattenlöslighet

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Kokpunkt/kokpunktsområde

Brännbarhet (fast, gas)

Ikke meget brannfarlig

Ingen information tillgänglig

Sönderfallstemperatur

Ingen information tillgänglig

pH

( 1 % lösning)

Löslighet i andra lösningsmedel

Ingen information tillgänglig

5.7 - 6.1

Värden

_____________________________________________________________________________________________

Viskositet

(20s-1)= 517 20°C

Sida 6 / 11

Avdunstningshastighet

Specifik vikt

_____________________________________________________________________________________________

BETASANA DUO

Reviderad datum 19-dec-2012

Frätande/irriterande på huden

Ingen information tillgänglig.

Hudkontakt

Irriterar huden.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Frätande effekt

Ingen information tillgänglig.

Förtäring

Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

sensibilisering

Kan ge allergi vid hudkontakt.

Lokala effekter

Toxicitet vid upprepad dosering

Ingen information tillgänglig

LD50 oral

> 2500 mg/kg (råtta)

cancerframkallande effekter

Ingen information tillgänglig

LD50 dermal

> 4000 mg/kg

Inandning

Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

mutagena effekter

Ingen information tillgänglig

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet

Ögonkontakt

Kronisk toxicitet

Irriterar ögonen.

10.2 Kemisk stabilitet

Vid brand bildas hälsofarliga och giftiga rökgaser

10.3 Risken för farliga reaktioner

temperaturer över 35 °C

10.1 Reaktivitet

Ingen information tillgänglig.

10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil vid normala förhållanden.

starkt oxiderande ämnen

starka syror

_____________________________________________________________________________________________

Sida 7 / 11

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

_____________________________________________________________________________________________

Reviderad datum 19-dec-2012

BETASANA DUO

Reproduktionstoxicitet

Ingen information tillgänglig

Systemisk toxicitet för specifikt

målorgan (upprepad exponering)

Ingen information tillgänglig.

Systemisk toxicitet för specifikt

målorgan (enkel exponering)

Ingen information tillgänglig.

EC50/72h/alger = 0.59 mg/L

Ingen information tillgänglig.

Kemiskt namn

log Pow

Phenmedipham

3.59

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

12. EKOLOGISK INFORMATION

Desmedipham

3.39

Ingen information tillgänglig.

EC50/48h/Daphnia = 38 mg/L

12.4 Rörligheten i jord

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

_____________________________________________________________________________________________

LC50/fish/96 h = 7.5 mg/L

Ingen information tillgänglig

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Sida 8 / 11

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.1 Toxicitet

_____________________________________________________________________________________________

BETASANA DUO

Reviderad datum 19-dec-2012

14.2. UN-Officiell

transportbenämning

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s ( Phenmedipham, Desmedipham )

14.1. UN-Nr

14.3 Faroklass

UN3082

Ytterligare information

14.4 Förpackningsgrupp

Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan

användningsspecifika.

14.2. Proper shipping name

14.5 Miljöfara

Vattenförorenande ämne

Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s ( Phenmedipham, Desmedipham )

Förorenad förpackning

14.6 Special Provisions

274, 335

Tomma behållare skall lämnas till lokal återanvändning, återvinning eller sophantering.

14.3 Faroklass

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

IATA/ICAO

Avfall från överskott/oanvända

produkter

14.4 Förpackningsgrupp

14.1. UN-Nr

UN3082

14.2. Proper shipping name

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s ( Phenmedipham, Desmedipham )

Avlägsnas enligt föreskrift.

14.5 Miljöfara

14.3 Faroklass

14.4 Förpackningsgrupp

EWC avfallsnummer

14.6 Special Provisions

14.5 Miljöfara

274, 335, 601

14. TRANSPORTINFORMATION

14.6 Special Provisions

A97, A158

020108 - Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier.

Tunnel-restrik-tionskod

13. AVFALLSHANTERING

IMDG/IMO

_____________________________________________________________________________________________

ADR

14.1. UN-Nr

UN3082

Sida 9 / 11

_____________________________________________________________________________________________

BETASANA DUO

Reviderad datum 19-dec-2012

TSCA - Förenta staternas lag om kemikaliekontroll Sektion 8(b) Förteckning

TSCA

DSL/NDSL - Kanadas lista över inhemska ämnen/Lista över icke inhemska ämnen

Uppfyller

EINECS/ELINCS - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska

ämnen

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EINECS/

ELINCS

PICCS - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

Uppfyller

ENCS - Japan Befintliga och nya kemiska ämnen

För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen

DSL/NDSL

IECSC - Kina Förteckning över existerande kemiska ämnen

Uppfyller

AICS - Australiska förteckningen över kemiska ämnen

PICCS

KECL - Koreanska befintliga och bedömda kemiska ämnen

Uppfyller

ENCS

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Uppfyller

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Kina

En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AICS

Uppfyller

Regnr :

KECL

Uppfyller

Internationella Förteckningar

_____________________________________________________________________________________________

5058

Sida 10 / 11

Teckenförklaring

_____________________________________________________________________________________________

BETASANA DUO

Reviderad datum 19-dec-2012

Utförlig text med hänvisning till H-översikterna finns under avsnitt 2 och 3

H302 - Skadligt vid förtäring

H315 - Irriterar huden

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador

H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Slut varuinformationsblad

R-frastexter nämnda under Sektion 2

R22 - Farligt vid förtäring

R38 - Irriterar huden

R41 - Risk för allvarliga ögonskador

R36/37 - Irriterar ögonen och andningsorganen

R50/53 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R51/53 - Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Revideringsanmärkning

inte tillämplig

16. ANNAN INFORMATION

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006

_____________________________________________________________________________________________

Reviderad datum

Fritagande från ansvar

The information contained is based on our knowledge of the product at the date of publishing.

It applies to the PRODUCT AS SUCH. In case of formulation or mixture, make sure that a new danger will not appear.

Users are advised of possible additional hazards when the product is used in applications for which it was not intended.

This sheet shall only be used and duplicated for prevention and Safety purposes.

For rates and use recommendations, refer to the information displayed on the packaging.

It is the responsability of the handlers of the product to pass on this safety data sheet to any subsequent persons who will come

into contact with the product.

Sida 11 / 11

19-dec-2012

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

20-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to evaluate the genotoxic potential of 74 flavouring substances from subgroup 1.1.1 of FGE.19 in the Flavouring Group Evaluation 200 Revision 1 (FGE.200 Rev1). In FGE.200, genotoxicity studies were provided for one representative substance, namely hex‐2(trans)‐enal [FL‐no: 05.073], and for other two substances in the same subgroup, namely 2‐dodecenal [FL‐no: 05.03...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-6-2018

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Active substance: Travoprost / Timolol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3622 of Tue, 05 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/665/T/53

Europe -DG Health and Food Safety