Betanal Optima SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Betanal Optima SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 15 g/l desmedipham; 75 g/l phenmedipham; 115 g/l ethofumesat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Betanal Optima SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Page 3

Page 4

Page 1

Page 2

PMR: DK05625830A

Form.:

Artwork:

Job no.:

Bayer CropScience DK

Date:

Country:

Colour: CMYK

572x139 mm

4039b

24-3097

01-02-2005

Use only for corrections

Print Ready PDF for

upload to Server

Betanal

Optima SC

Betanal

Optima SC

Betanal

®

Optima SC

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

(R51/53)

Undgå kontakt med huden. (S24)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt

lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpel-

sesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Bederoer må ikke behandles senere end 2 måneder før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Ukrudtsmiddel nr. 18-412

Omfattet af

Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse

Phenmedipham . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 g/ltr

(7,4%)

Desmedipham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 g/ltr

(1,5%)

Ethofumesat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 g/ltr (11,3%)

Netto 5 liter

Flydende

Fabr.nr. og dato: se pakningen

Lokalirriterende

Miljøfarlig

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaf-

fes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op

i sprøjtevæsken.

Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannel-

se af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden

virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også

ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for mang-

lende effekt ved en evt. resistensdannelse.

Førstehjælp

Generelt

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyt-

tet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der

medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indånding

Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

Indtagelse

Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Personen holdes i ro,

og der søges lægehjælp.

Behandling: foretag udpumpning og giv medicinsk aktivt kul.

Hudkontakt

Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj straks, og huden vaskes med vand og sæbe og der

søges læge ved vedvarende hudirritation.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

under skylning, og søg læge.

Servicetelefon: 70 27 81 27

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Brugsanvisning

Afgrøder

Betanal

Optima SC anvendes i foderroer og sukkerroer

Anvendelsesområde og virkningsspectrum

Betanal Optima SC har god effekt på alm. forekommende frøukrudt som f.eks.

hvidmelet gåsefod (“mælde”), fuglegræs, pileurter, burresnerre, hanekro, storke-

næb, agerstedmoder, hyrdetaske, ærenpris, tvetand, agersennep m.fl.

Virkningsspektret kan udvides til også at gælde f.eks. kamille og arter med lang

fremspiringsperiode som sort natskygge og liden nælde ved anvendelse af jord-

middel før såning eller ved blanding med Goltix®1 WG efter fremspiring.

Betanal Optima SC og Betanal Optima SC + Goltix WG har utilstrækkelig effekt

på rodukrudt som tidsel, mælkebøtte og svinemælk samt græsser.

Virkemåde

Betanal Optima SC har primært bladvirkning og virker vækststandsende og svi-

dende på følsomme ukrudtsarter. Jordvirkningen er begrænset i de anbefalede

doseringer.

Sprøjteteknik

Sprøjteteknikken spiller en overordentlig stor rolle for det endelige resultat.

Anvend små dyser og dermed små dråber, som dækker bedre og som lettere

bliver tilbageholdt på bladene. En hensigtsmæssig udsprøjtning kan f.eks

udføres med Hardi-dyse nr. 4110-12, 3 atm., 6 km/t, og ca. 145 ltr. vand pr. ha.

Sprøjtetidspunkt

Betanal Optima SC er særdeles effektiv til bekæmpelse af ukrudtsplanter på

kimbladstadiet, mens de ved fortsat vækst hurtigt bliver mere modstandsdygti-

ge. Vær derfor opmærksom på ukrudtet - det vokser hurtigere, end man regner

med. Betanal Optima SC kan anvendes alene eller i blanding med andre midler,

som led i et sprøjteprogram.

Dosering

Sprøjtningen i bederoer gennemføres som et sprøjteprogram bestående af flere

sprøjtninger. Det er en forudsætning, at det anbefalede system anvendes efter

forskrifterne, da det ellers ikke vil give tilfredsstillende effekt. Under normalt gode

sprøjteforhold kan god effekt påregnes, hvis der doseres efter nedenstående

doserings- og anvendelsesskema. Er roerne i god vækst anvendes op til 3-4

ltr/ha. uden hensyn til roernes størrelse.

Som nødløsning kan op til 7,0 ltr Betanal Optima SC/ha. anvendes ved bekæm-

pelse af stort ukrudt.

*) Er det ikke muligt at køre på ukrudtets kimbladsstadie, eller øges intervallerne mellem behandlin-

gerne, hæves doseringen af Betanal Optima SC til 1,5 ltr. Ved hundepersille anvendes 4 sprøjtnin-

ger eller der tilsættes Safari.

NB: Goltix må maksimalt anvendes med 3 x 1 ltr eller 4 x 0,75 ltr/ha.

Olietilsætning

Tilsætning af olie kan øge/sikre virkningen af ukrudtsmidlerne.

Doseringen afhænger under normale forhold af temperaturen. Hvis planterne har

udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere dage med høje temperaturer og

blæst, anbefales uafhængig af temperaturen 0,5 ltr. Superolie pr. ha.

Blandinger

Normalt bør der være en uges afstand til andre behandlinger. Behandling af kvik

bør først ske, når denne igen har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjt-

ningerne.

Betanal Optima SC kan blandes med Goltix®1, Safari®2, manganchelat,

Matrigon®3, penetreringsolie, Pirimor®4G og pyrethroider. Følg normale reg-

ler for sammenblanding.

Klimaets indflydelse

Bedste resultat opnås ved sprøjtning på saftspændte planter under gunstige

vækstbetingelser. Normalt bør der sprøjtes om morgenen eller først på

dagen. Ved overgang til varmt solrigt vejr vil en behandling virke meget kraftigt

på såvel roer som ukrudt pga. tyndt vokslag på planterne. Vent i så fald med

sprøjtning til sidst på dagen. Der bør ikke sprøjtes, hvis nattemperaturen kom-

mer i nærheden af eller under frysepunktet.

Jordtype og jordfugt

Virkningen er uafhængig af jordtype og jordfugtighed. Betanal

Optima SC er derfor også særdeles effektiv på humusjord.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Dunken omrystes grundigt inden brug. Fyld tanken halvt med vand. Hvis

Goltix WG indgår i blandingen, tilsættes det først

under omrøring og opløses (dispergeres) fuldstændigt. Under fortsat vandop-

fyldning tilsættes Betanal Optima SC. Hvis der indgår olie, tilsættes dette til

sidst.

Medvirkende til en problemfri udsprøjtning er bl.a.:

at man undlader at anvende stærkt kalkholdigt, jernholdigt eller

snavset vand.

at man ikke blander mere sprøjtevæske, end der kan udsprøjtes på et par

timer.

Sprøjtetidspunkt *)

HOVEDLØSNING

Mineraljorde

Bred flora af letbekæmpelige og van-

skelige tokimbladede ukrudtsarter

Lavbundsarealer

med højt humu-

sindhold, hvor især pileurter og fug-

legræs er et problem, og hvor ka-

mille, sort natskygge og lidennælde

ikke forekommer

Ukrudt

kimblade

1,0 ltr Betanal

Optima SC

+ 1,0 ltr Goltix

2,0 - 2,5 ltr

Betanal Optima

Nyt ukrudt

kimblade

Senest 6-8

dage senere

1,0 ltr Betanal

Optima SC +

1,0 ltr Goltix

2,5 ltr

Betanal

Optima SC

Nyt ukrudt

kimblade

Normalt 7-14

dage senere

1,0 ltr Betanal

Optima SC +

1,0 ltr Goltix

2,5 ltr

Betanal

Optima SC

Doserings- og anvendelsesskema

Temperaturer

Dosering

Under 15C

0,5 ltr. Superolie pr. ha

15-20C

0,2 ltr. Superolie pr. ha

Over 20C

Olietilsætning undlades

Anerkendelser

Betanal Optima SC er anerkendt af Danmarks Jordbrugs-

Forskning til bekæmpelse af burresnerre, forglemmigej, fugle-

græs, hvidmelet gåsefod, natlimurt, hyrdetaske,

kamille, agersennep, raps, pengeurt, fersken- og snerle-

pileurt, tvetand, valmue og ærenpris i bederoer med 3 x 1,5 ltr

+ 0,3 ltr Agrirob pr. ha. 1. Sprøjtning på ukrudtets kimblads-

stadie, 2. og 3. Sprøjtning på nyfremspiret ukrudt.

11-9-2018

Risk ranking of chemical and microbiological hazards in food

Risk ranking of chemical and microbiological hazards in food

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Risk ranking is a versatile tool used to prioritise activities performed by public health regulatory bodies. It also allows efficient communication between all stakeholders in the process of risk analysis. However, risk ranking methods are still not optimal. Because of the different approaches employed in the risk assessment of microbiological agents and chemicals, it is difficult to rank them together using the same metrics. In our work, we first discuss di...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Strategic partnership with German data providing institutions on data quality (Pilot project) – Final report

Strategic partnership with German data providing institutions on data quality (Pilot project) – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 This report describes the framework of collection, management and transmission of food safety data in the Federal Republic of Germany. To adjust optimally the data governance processes to the requirements defined by the EFSA, measures had been agreed upon in order to improve the specified situation. Subsequent methodological system enhancements related to data quality are given as well as structural adjustments and the development and implementation of suppo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-7-2018

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Shearer’s Foods, LLC of Massillon, OH is recalling Food Lion brand 7.75 ounce packages of Dill Pickle Flavored Potato Chips because they may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product. The recalled Dill Pickle Flavored Potato Chips were distributed to Food Lion stores in NC, SC, GA, PA, KY, VA, TN, DE, MD, and WV between Dec 1st, 2017 and July 19, 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten samen aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten samen aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Vier landen willen samen beter voorbereid zijn op toekomstige crisissituaties als orkaan Irma. Geneeskundige hulp moet optimaal zijn als het Caribisch deel van het Koninkrijk in de toekomst wordt getroffen door een crisis of ramp zoals orkaan Irma. Zodat slachtoffers zo snel en optimaal mogelijk opvang en kwalitatief goede medische zorg krijgen, de zorg voor bestaande patiënten en kwetsbare groepen niet in gevaar komt, medicijnen op voorraad zijn en medische hulpverleners goed zijn getraind en regelmatig...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

21-9-2018

Regulatory and procedural guideline: Draft guideline on the summary of product characteristics (SPC) for veterinary medicinal products containing antimicrobial substances - Revision 1, draft: consultation open

Regulatory and procedural guideline: Draft guideline on the summary of product characteristics (SPC) for veterinary medicinal products containing antimicrobial substances - Revision 1, draft: consultation open

The guideline, which was developed to encourage optimal use and to minimise selection of antimicrobial resistance (AMR), was revised in order to improve consistency of the summary of product characteristics (SPCs) for antimicrobial products in the EU Member States.

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-4-2018

Regulatory and procedural guideline: Draft guideline on the summary of product characteristics (SPC) for veterinary medicinal products containing antimicrobial substances, draft: consultation open

Regulatory and procedural guideline: Draft guideline on the summary of product characteristics (SPC) for veterinary medicinal products containing antimicrobial substances, draft: consultation open

The guideline, which was developed to encourage optimal use and to minimise selection of antimicrobial resistance (AMR), was revised in order to improve consistency of the summary of product characteristics (SPCs) for antimicrobial products in the EU Member States.

Europe - EMA - European Medicines Agency