Betanal Classic

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Betanal Classic Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 160 g/l phenmedipham
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Betanal Classic Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Side 1

Side 3

Side 4

Side 2

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til

ukrudtsbekæmpelse i bederoer,

rødbeder og jordbær

Omrystes før brug

Opbevares frostfrit

= Bayer CropScience

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for menne-

sker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand;

kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet. (R50/53)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har

regler for anvendelsen. Læs nærmere i den

eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning

samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt frem-

hævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i

bederoer, rødbeder og jordbær.

Bederoer og rødbeder må ikke behandles

senere end 2 måneder før høst.

Jordbær må ikke behandles i perioden fra 1.

maj og indtil bærplukningens afslutning.

Produktet må ikke anvendes nærmere end

10 m fra vandløb og søer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må

ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Ukrudtsmiddel nr. 18-410

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

Analyse

Phenmedipham

160g/l (16,0%)

Netto 5 liter

Flydende

Fabr. nr og dato:

Se emballagen

BRUGSANVISNING

Afgrøder

BetanalClassic anvendes i foderroer, sukker-

roer, rødbeder og jordbær

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

Betanal Classic er et bredspektret og skåns-

omt ukrudtsmiddel, der bekæmper en lang

række

bredbladede

ukrudtsarter

roer,

rødbeder og jordbær.

Virkemåde

Betanal Classic er et kontaktmiddel, der virker

på planternes grønne overjordiske dele, mens

optagelse gennem rødderne ikke er mulig.

Betanal Classic blokerer fotosyntesen, såle-

des at bladene afbleges, først mellem nerver

og fra bladrand, senere over hele bladet, og

sluttelig visner planten bort. Bederoer og

rødbeder kan inaktivere og nedbryde det

virksomme

stof

inde

plantecellerne.

sådan

egenskab

mangler

følsomme

ukrudtsarter.

Sprøjteteknik

Sprøjteteknikken spiller en overordentlig stor

rolle for det endelige resultat. Anvendelse af

små dyser og dermed små dråber, som

dækker bedre og som lettere bliver tilbage-

holdt

bladfladerne,

afgørende

betydning.

En hensigtsmæssig udsprøjtning kan f.eks.

udføres med Hardi-dyse nr. 4110-14, 3 atm,

6 km/t, og ca. 180 l vand pr. ha.

Ved risiko for vinddrift anvendes en teknik,

giver større dråber. Brug f.eks. en Low-drift

dyse med 150 – 200 l vand pr. ha.

ling virke meget kraftigt på såvel roer som

ukrudt pga. tyndt vokslag på planterne. Vent i

så fald med sprøjtning til sidst på dagen.

Der bør ikke sprøjtes, hvis temperaturen kom-

mer i nærheden af eller under frysepunktet.

Jordtype og jordfugt

Virkningen er uafhængig af jordtype og jord-

fugtighed. Betanal Classic er derfor også sær-

deles effektiv på humusjord.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Betanal Classic kan udsprøjtes i enhver ønske-

vandmængde.

anbefales

følgende

blandingsprocedure. Fyld tanken halvt med

vand. Hvis Goltix indgår i blandingen, tilsættes

det først under omrøring og opløses (disper-

geres) fuldstændigt. Ryst dunken med Betanal

Classic omhyggeligt og tilsæt herefter produk-

tet. Hvis der indgår olie, tilsættes det til sidst.

Medvirkende til en problemfri udsprøjtning er bl.a.:

• at man undlader at anvende stærkt kalkhol

digt, jernholdigt eller snavset vand.

• at man ikke blander mere sprøjtevæske,

end der kan udsprøjtes på et par timer.

Produktmæssige begrænsninger

• Alle forhold, der påvirker afgrøden i negativ

retning, f.eks. insektangreb, rodbrand, man-

ganmangel, skader af forudgående ukrudts-

sprøjtninger,

store

temperatursvingninger

m.m. kan medføre, at afgrøden har sværere

ved at nedbryde det virksomme stof, hvor-

ved faren for skade på kulturen øges.

• Må ikke anvendes nærmere end 10 meter

fra vandløb og søer.

Ved risiko for vinddrift anvendes en teknik,

der giver større dråber. Brug f.eks. en Low-

drift dyse med 150-200 l vand pr. ha.

Opbevaring

Betanal Classic skal opbevares køligt, men frostfrit.

Tom emballage

Rester

skal

afleveres

kommunale

affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagre-

novationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken.

Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller

midler

samme

virkemekanisme

resultere i dannelse af resistens. For at undgå

dette, anbefales det med jævne mellemrum

at anvende midler med anden virkemekanis-

me enten i form af en tankblanding, eller ved

at skifte middel med jævne mellemrum.

10.03

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller

skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det

gælder også ved anvendelse under unormale

kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke

drages til ansvar for manglende effekt ved en

evt. resistensdannelse.

Betanal Classic er anerkendt af

Danmarks JordbrugsForskning

til bekæmpelse af fuglegræs,

hvidmelet gåsefod, hyrdetaske,

natlimurt,

bleg

fersken

pileurt, tvetand og ærenpris i

bederoer med 3 x 2,0 l pr. ha. 1.

sprøjtning på ukrudt i kimbladstadiet, 2. og

3. sprøjtning på nyfremspiret ukrudt.

Betanal Classic og Ethosan er anerkendt af

Danmarks JordbrugsForskning til bekæm-

pelse af fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyr-

detaske, natlimurt, bleg og fersken pileurt,

snerlepileurt,

agerstedmoder,

tvetand

ærenpris i bederoer med 3 x 1,5 + 0,2 l pr.

ha. 1. sprøjtning på ukrudt i kimbladstadiet,

2. og 3. sprøjtning på nyfremspiret ukrudt.

Sprøjtetidspunkt

Betanal Classic er særdeles effektiv til bekæmpelse af ukrudtsplanter

på kimbladstadiet, mens de ved fortsat vækst hurtigt bliver mere

modstandsdygtige. Vær derfor opmærksom på ukrudtet - det vokser

hurtigere, end man regner med. Betanal Classic kan anvendes alene

eller i blanding med andre midler, som led i et sprøjteprogram.

Rødbeder skal på behandlingstidspunktet have udviklet 2 blivende blade.

Dosering roer

Der kan anvendes op til 6,0 l Betanal Classic afhængig af ukrudtsart,

ukrudtsstørrelse samt eventuel blandingspartner. Er roerne i god

vækst anvendes op til 3-4 l uden hensyn til roernes størrelse.

Sprøjtningen i bederoer gennemføres som et sprøjteprogram be-

stående af flere sprøjtninger. Det er en forudsætning, at det anbefa-

lede system anvendes efter forskrifterne, da det ellers ikke vil give

tilfredsstillende effekt. Under normalt gode sprøjteforhold kan god

effekt påregnes, hvis der doseres efter nedenstående doserings- og

anvendelsesskema.

Doserings- og anvendelsesskema

*) Er det ikke muligt at køre på ukrudtets kimbladsstadie, eller øges inter-

vallerne mellem behandlingerne hæves doseringen af Betanal Classic.

Ved hundepersille anvendes 4 sprøjtninger eller der tilsættes Safari.

Olietilsætning

Tilsætning af olie kan øge/sikre virkningen af ukrudtsmidlerne.

Doseringen afhænger under normale forhold af temperaturen.

Superolie: F. eks. Renol

Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere dage med

høje temperaturer og blæst, anbefales uafhængig af temperaturen 0,5 l

Superolie pr. ha.

Dosering rødbeder

Dosering og sprøjtetidspunkt som for bederoer. Rødbederne skal på

sprøjtetidspunktet have udviklet 2 blivende blade.

NB: bemærk at Nortron SC / Ethosan SC ikke må anvendes i rødbeder.

Dosering jordbær

Betanal Classic kan benyttes i sidste halvdel af april eller efter bær-

plukning. Om foråret anvendes 2 behandlinger med 2,0 ltr. Betanal

Classic pr. ha. Eller en behandling med 3 ltr/ha. Ukrudtsbekæmpelse

kan ligeledes foretages efter bærplukning, hvor der sprøjtes med op

til 3,0 ltr. Betanal Classic pr. ha.

Der bør kun sprøjtes på veletablerede planter. Behandlingen bør kun finde

sted i perioder med temperaturer over 10-12°C uden risiko for nattefrost.

I "nye jordbærsorter" bør maksimalt anvendes 2,0 ltr. Betanal

Classic pr. ha. Det anbefales at prøvebehandle et mindre are-

al, før midlet tages i brug i nye sorter.

Blandinger

Normalt bør der være en uges afstand til andre behandlinger.

Behandling af kvik bør først ske, når denne igen har overvun-

det en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne.

Betanal Classic kan blandes med Nortron® SC, Ethosan SC,

Goltix

flydende

700,

Safari®,

manganchelat,

Matrigon®,

penetreringsolie, Pirimor® G og pyrethroider. Følg normale reg-

ler for sammenblanding.

Klimaets indflydelse

Bedste resultat opnås ved sprøjtning på saftspændte planter under

gunstige vækstbetingelser. Normalt bør der sprøjtes om morgenen

eller først på dagen. Ved overgang til varmt solrigt vejr vil en behand-

5 liter

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Miljøfarlig

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Nyt ukrudt

Nyt ukrudt

Ukrudt kimblade

kimblade

kimblade

Sprøjtetidspunkt *)

6-8 dage senere

7-14 dage senere

HOVEDLØSNING

Mineraljorde

1,5 l Betanal Classic +

1,5 l Betanal Classic +

1,5 l Betanal Classic +

Bred flora af letbekæmpelige

0,1 l Nortron SC

0,2 l Nortron SC

0,2 l Nortron SC

og vanskelige tokimbladede

/Ethosan SC

/Ethosan SC

/Ethosan SC

ukrudtsarter

+ 1,0 l Goltix

+ 1,0 l Goltix

+ 1,0 l Goltix

Agersennep

Lægejordrøg

Forglemmigej

Pengeurt

2 - 4 l

2 - 4 l

2 - 4 l

Fuglegræs

Rød tvetand

Betanal Classic

Betanal Classic

Betanal Classic

Hanekro

Valmue

Hyrdetaske

Ærenpris

Temperaturer

Dosering

Under 15°C

0,5 l Superolie pr. ha

15 - 20°C

0,25 l Superolie pr. ha

Over 20°C

Olietilsætning undlades

Betanal

Classic

Betanal

Classic

®

Betanal DK 912202-C 05/01/04 10:31 Side 1

29-5-2018

Résultats ILPT Classical Swine Fever SEROLOGY 2018

Résultats ILPT Classical Swine Fever SEROLOGY 2018

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.