Betaklav

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Betaklav 500 mg+125 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg+125 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Betaklav 500 mg+125 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 53562
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

7. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Betaklav, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

29100

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Betaklav

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Betaklav 500 mg/125 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) og

125 mg clavulansyre (som kaliumclavulanat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

De filmovertrukne tabletter er hvide og kapselformede. Den ene side er præget med ”I 06”

og den anden side er blank. Tablettens længde er 19,40 ± 0,10 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Betaklav er indiceret til behandling af følgende infektioner hos voksne og børn (se pkt. 4.2,

4.4 og 5.1):

Akut bakteriel sinusitis (adækvat diagnosticeret)

Akut otitis media

Akutte exacerbationer af kronisk bronkitis (adækvat diagnosticeret)

Pneumoni erhvervet uden for hospital

Cystitis

Pyelonephritis

53562_spc.docx

Side 1 af 15

Infektioner i hud og bløddele især cellulitis, dyrebid, svær dental absces med

spredende cellulitis.

Knogle- og ledinfektioner, især osteomyelitis

De officielle retningslinjer vedrørende korrekt brug af antibiotika bør følges.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Nedenstående doser udtrykkes i indholdet af amoxicillin/clavulansyres indhold med

undtagelse af doser, hvor enkeltstof er angivet.

Ved dosering af Betaklav til behandling af den pågældende infektion bør der tages højde

for følgende:

Forventede patogener og deres formodede følsomhed over for antibakterielle midler

(se pkt. 4.4)

Infektionens sværhedsgrad og infektionssted

Patientens alder, vægt og nyrefunktion i henhold til nedenstående

Anvendelse af alternative formuleringer af Betaklav (f.eks. formuleringer som indeholder

større dosis af amoxicillin og/eller ændret forhold mellem amoxicillin og clavulansyre) bør

overvejes om nødvendigt (se pkt. 4.4 og 5.1).

Doser for 500 mg/125 mg amoxicillin/clavulansyre

Til voksne og børn

40 kg giver denne Betaklav formulering en samlet daglig dosis på

1500 mg amoxicillin/375 mg clavulansyre, når der administreres som anbefalet nedenfor.

For børn <40 kg giver denne formulering af Betaklav en maksimal daglig dosis på 2400

mg amoxicillin/600 mg clavulansyre, når der administreres som anbefalet nedenfor.

Hvis en højere dosis amoxicillin er påkrævet, anbefales det at vælge en anden formulering

af amoxicillin/clavulansyre for at undgå administration af unødvendigt høje dagsdoser af

clavulansyre (se pkt. 4.4 og 5.1).

Behandlingsvarigheden bør fastlægges i henhold til patientens respons. Nogle infektioner

(f.eks. osteomyelitis) kræver en længere behandlingsperiode. Behandlingsvarigheden bør

sædvanligvis ikke overskride 14 dage uden ny vurdering (se pkt. 4.4 for forlænget

behandling).

Voksne og børn ≥ 40 kg

Anbefalet dosis for 500 mg/125 mg amoxicillin/clavulansyre:

én 500 mg/125 mg dosis tre gange daglig

Pædiatrisk population

Børn < 40 kg

Børn kan behandles med Betaklav filmovertrukne tabletter eller amoxicillin/clavulansyre

suspensioner.

Anbefalet daglig dosis for 500 mg/125 mg amoxicillin/clavulansyre:

20 mg/5 mg/kg/dag til 60 mg/15 mg/kg/dag givet i tre adskilte doser.

53562_spc.docx

Side 2 af 15

Da tabletterne ikke kan deles må børn under 25 kg ikke behandles med Betaklav

filmovertrukne tabletter. Børn på 6 år og derunder bør fortrinsvist behandles med

amoxicillin/clavulansyre suspension.

Tabellen nedenfor angiver den modtagne dosis (mg/kg kropsvægt) hos børn, der vejer

mellem 25 kg og 40 kg efter administration af en enkelt 500/125 mg tablet.

Kropsvægt [kg]

Anbefalet

enkeltdosis [mg/kg

kropsvægt]

(se ovenfor)

Amoxicillin [mg/kg

kropsvægt] pr enkelt-

dosis (1 tablet)

12,5

14,3

16,7

20,0

6,67 – 20

Clavulansyre [mg/kg

kropsvægt] pr enkelt-

dosis (1 tablet)

1,67 - 5

Børn på 6 år og derunder eller børn som vejer under 25 kg bør fortrinsvist behandles med

amoxicillin/clavulansyre suspension.

Der foreligger ingen kliniske data for amoxicillin/clavulansyre formuleringer i forholdet

4:1 til børn under 2 år i doser på over 40 mg/10 mg/kg/dag.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjusteringer er baseret på det maksimalt anbefalede niveau for amoxicillin.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med en kreatininclearance (CrCl) på mere

end 30 ml/min.

Voksne og børn 40 kg

CrCl: 10-30 ml/min

500 mg/125 mg to gange daglig

CrCl < 10 ml /min

500 mg/125 mg én gang daglig

Hæmodialyse

500 mg/125 mg hver 24. time, plus 500 mg/125 mg under

dialyse, og gentaget ved dialyseafslutning (da

koncentrationerne af både amoxicillin og clavulansyre

formindskes under dialyse)

Børn < 40 kg

CrCl: 10-30 ml/min

15 mg/3,75 mg/kg to gange daglig (maximalt 500 mg/125 mg

to gange daglig).

CrCl < 10 ml /min

15 mg/3,75 mg/kg én gang daglig (maximalt

500 mg/125 mg).

Hæmodialyse

15 mg/3,75 mg/kg pr. dag én gang daglig

Før hæmodialyse 5 mg/3,75 mg/kg. For at opretholde

plasmaniveauet for lægemidlet, bør man give endnu en dosis

15 mg/3,75 mg/kg efter endt hæmodialyse.

53562_spc.docx

Side 3 af 15

Nedsat leverfunktion

Forsigtig dosering. Leverfunktionen monitoreres regelmæssigt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Administration

Betaklav er til oral anvendelse.

Gives i starten af et måltid for at nedsætte risikoen for gastrointestinal intolerance.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Tidligere alvorlig akut overfølsomhedsreaktion (f.eks. anafylaksi) over for andre

betalaktamaser (f.eks. et cefalosporin, carbapenem eller monobaktam).

Tidligere gulsot/nedsat leverfunktion i forbindelse med indtagelse af

amoxicillin/clavulansyre (se pkt. 4.8).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Inden behandling med amoxicillin/clavulansyre påbegyndes, skal patienten omhyggeligt

udspørges om tidligere overfølsomhedsreaktioner over for penicilliner, cefalosporiner eller

andre betalaktamantibiotika (se pkt. 4.3 og 4.8).

Alvorlige, til tider dødelige, overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaktoide reaktioner

og svære kutane bivirkninger), er rapporteret hos patienter i penicillinbehandling. Disse

reaktioner forekommer oftest hos patienter med tidligere overfølsomhed over for penicillin

og hos atopiske patienter. Hvis en allergisk reaktion optræder, skal behandling med

amoxicillin/clavulansyre omgående seponeres og erstattes af en anden relevant behandling.

Hvis en infektion viser sig at skyldes en amoxicillinfølsom mikroorganisme, bør man

overveje at skifte fra behandling med amoxicillin/clavulansyre til en amoxicillinbehandling

i overensstemmelse med de officielle retningslinjer.

Denne formulering af Betaklav er ikke velegnet, når der er høj risiko for, at de formodede

patogener er resistente over for betalaktamaser, hvor resistensen ikke skyldes

betalaktamaser, som er følsomme for hæmning af clavulansyre. Denne formulering bør

ikke anvendes til behandling af penicillinresistente S. pneumoniae.

Kramper kan forekomme hos patienter med nedsat nyrefunktion eller hos patienter, der får

høje doser (se pkt. 4.8).

Behandling med amoxicillin/clavulansyre bør undgås ved mistanke om infektiøs

mononukleose, da et morbiliformt udslæt er blevet forbundet med denne tilstand efter brug

af amoxicillin.

Samtidig brug af allopurinol under behandling med amoxicillin kan øge sandsynligheden

for allergiske hudreaktioner.

Længerevarende brug kan til tider resultere i overvækst af ikke-følsomme bakterier.

53562_spc.docx

Side 4 af 15

Hvis der i begyndelsen af behandlingen opstår et febrilt generaliseret erytem med

ledsagende pustula kan det være et symptom på akut generaliseret eksantematøs pustulose

(AGEP) (se pkt. 4.8). Denne reaktion kræver at Betaklav seponeres og kontraindicerer

enhver efterfølgende administration af amoxicillin.

Amoxicillin/clavulansyre bør anvendes med forsigtighed til patienter med tegn på nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.8).

Symptomer fra leveren er hovedsaligt rapporteret hos mænd og ældre patienter i

forbindelse med langvarig behandling. Disse bivirkninger er meget sjældent rapporteret

hos børn. I alle befolkningsgrupper viser symptomer og tegn sig typisk under behandlingen

eller kort tid efter, men i enkelte tilfælde kan der gå op til flere uger efter at behandlingen

er afsluttet. Disse symptomer er sædvanligvis reversible. Bivirkninger fra leveren kan være

alvorlige og i meget sjældne tilfælde har der været rapporteret dødsfald. Disse er næsten

altid sket hos patienter med alvorlig bagvedliggende sygdom eller ved samtidig indtagelse

af anden medicin, der er kendt for at påvirke leveren (se pkt. 4.8).

Colitis associeret med antibiotika er rapporteret for næsten alle antibakterielle præparater

og kan forekomme i varierende sværhedsgrad fra mild til livstruende (se pkt. 4.8). Det er

derfor vigtigt at tage denne diagnose i betragtning hos patienter, der får diarré under eller

efter antibiotikabehandling. Hvis der opstår colitis associeret med antibiotika, skal

behandlingen med Betaklav seponeres med det samme, og en læge skal konsulteres og

passende behandling skal initieres. Peristaltikhæmmende lægemidler er kontraindiceret i

denne situation.

Ved langvarig behandling tilrådes regelmæssig kontrol af patientens vitale organer,

inklusive nyre-, lever- og hæmatopoietiske funktioner.

Forlænget protrombintid er i sjældne tilfælde rapporteret hos patienter i behandling med

amoxicillin/clavulansyre. Ved samtidig behandling med antikoagulantia bør passende

monitorering foretages. Dosisjustering af orale antikoagulantia kan være nødvendig for at

opretholde det ønskede antikoagulansniveau (se pkt. 4.5 og 4.8).

Hos patienter med nedsat nyrefunktion bør dosis justeres iht. kreatininclearance (se pkt.

4.2).

Krystaluri kan ses i meget sjældne tilfælde hos patienter med nedsat urinudskillelse, især

ved parenteral administration. Ved administration af høje doser amoxicillin anbefales det at

opretholde tilstrækkeligt væskeindtag og urinudskillelse for at nedsætte risikoen for

udkrystallisering af amoxicillin. Hos patienter med blærekateter bør katetrets funktion

kontrolleres regelmæssigt (se pkt. 4.9).

Det anbefales altid at anvende en enzymatisk glucose-oxidasetest til at undersøge

tilstedeværelsen af glucose i urinen hos patienter i behandling med amoxicillin. Ikke-

enzymatiske tests giver ofte falsk positive resultater.

Tilstedeværelsen af clavulansyre i Betaklav kan forårsage en uspecifik binding af IgG og

albumin til de røde cellemembraner, hvilket kan resultere i en falsk positiv Coombs test.

Der har været rapporteret positive testresultater ved brug af Bio-Rad Laboratories Platelia

Aspergillus EIA test hos patienter i behandling med amoxicillin/clavulansyre, som

53562_spc.docx

Side 5 af 15

efterfølgende blev fundet at være uden Aspergillus-infektion. Krydsreaktioner med non-

Aspergillus polysaccharider og polyfuranoser med Bio-Rad Laboratories Platelia

Aspergillus EIA test er rapporteret. Derfor bør positive testresultater hos patienter i

behandling med amoxicillin/clavulansyre fortolkes med forsigtighed og bekræftes med

andre diagnostiske metoder.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Orale antikoagulantia

Orale antikoagulantia og penicilliner har været brugt i stort omfang i praksis uden

rapportering af interaktioner. Litteraturen viser dog tilfælde af forhøjet INR (International

Normalized Ratio) hos patienter i behandling med acenocoumarol eller warfarin og

amoxicillin. Hvis samtidig administration er nødvendig, bør protrombintiden eller INR

nøje monitoreres, når amoxicillinbehandling initieres eller seponeres. Derudover kan det

blive nødvendigt at regulere dosis af antikoagulans (se pkt. 4.4 og 4.8).

Methotrexat

Penicilliner kan nedsætte udskillelsen af methotrexat og derved potentielt øge toksiciteten.

Probenecid

Samtidig brug med probenecid kan ikke anbefales. Probenecid nedsætter den renale

tubulære udskillelse af amoxicillin. Samtidig brug af probenecid kan føre til forhøjede og

forlængede serumkoncentrationer af amoxicillin, men ikke af clavulansyre.

Mycophenolatmofetil

For patienter i behandling med mycophenolatmofetil er der i forbindelse med opstart af

behandling med oral amoxicillin/clavulansyre rapporteret om reduceret præ-dosis

koncentration af den aktive metabolit mycophenolsyre (MPA) på cirka 50%. Denne

ændring i præ-dosis niveauet angiver ikke nødvendigves en korrekt ændring i den

overordnede MPA eksponering. Det er derfor ikke nødvendigt at ændre dosis af

mycophenolatmofetil med mindre der er kliniske tegn på graft dysfunktion. Patienten bør

dog monitoreres tæt i forbindelse med kombination med antibiotika samt efter endt

behandling.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dyreforsøg indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger på graviditet,

embryonets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). Data for

anvendelse af amoxicillin/clavulansyre hos et begrænset antal gravide kvinder indikerer

ingen forhøjet risiko for medfødte misdannelser. I en enkelt undersøgelse omfattende

kvinder med for tidlig perforering af fosterhinden er profylaktisk behandling med

amoxicillin/clavulansyre blevet forbundet med øget risiko for nekrotiserende enterocolitis

hos neonatale. Anvendelse bør undgås under graviditet medmindre lægen vurderer, at

behandling er nødvendig.

Amning

Begge aktive stoffer passerer over i modermælken (clavulansyres virkning på det ammede

barn kendes ikke). Diarré og svampeinfektioner i slimhinderne hos det ammede barn kan

ske som konsekvens heraf, og det kan medføre, at amningen må stoppes.

53562_spc.docx

Side 6 af 15

Amoxicillin/clavulansyre bør kun anvendes under amning efter lægens forudgående

vurdering af fordele og risici.

53562_spc.docx

Side 7 af 15

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Bivirkninger (f.eks. allergiske reaktioner, svimmelhed, kramper), som

kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan dog forekomme (se

pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige rapporterede bivirkninger er diarré, kvalme og opkastning.

Bivirkninger der stammer fra kliniske studier og overvågning af marked efter

markedsføring af Betaklav er organklassificeret i henhold til MedDRA og nævnt nedenfor.

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

System organklasse

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Candidiasis på hud og slimhinder

Ikke kendt

Overvækst af ikke-følsomme mikroorganismer

Blod og lymfesystem

Sjælden

Reversibel leukopeni (inklusive neutropeni)

Trombocytopeni

Ikke kendt

Reversibel agranulocytose

Hæmolytisk anæmi

Forlænget blødningstid og protrombintid

Immunsystemet

10

Ikke kendt

Angioneurotisk ødem

Anafylaktisk reaktion

Serumsygdomlignende syndrom

Overfølsomhedsvaskulitis

Nervesystemet

Ikke almindelig

Svimmelhed

Hovedpine

Ikke kendt

Reversibel hyperaktivitet

Kramper

Aseptisk meningitis

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Diarré

Almindelig

Kvalme

Opkastning

Ikke almindelig

Fordøjelsesbesvær

Ikke kendt

Antibiotikaassocieret colitis

Sort behåret tunge

Lever- og galdeveje

Ikke almindelig

Øgning i ASAT og/eller ALAT

Ikke kendt

Hepatitis

53562_spc.docx

Side 8 af 15

Kolestatisk gulsot

Hud og subkutane væv

7

Ikke almindelig

Hududslæt

Pruritus

Urticaria

Sjælden

Erythema multiforme

Ikke kendt

Stevens-Johnsons syndrom

Toksisk epidermal nekrolyse

Bulløs eksfoliativ dermatitis

Akut generaliseret eksantematøs pustulose

(AGEP)

Lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og

systemiske

symptomer (DRESS).

Nyrer og urinveje

Ikke kendt

Interstitiel nephritis

Krystaluri

Se pkt. 4.4

Se pkt. 4.4

Kvalme ses oftest ved høje orale doseringer. Hvis der opleves gener i mave-

tarmkanalen, kan de muligvis reduceres ved at tage Betaklav i starten af et måltid.

Inklusive pseudomembranøs colitis og hæmoragisk colitis (se pkt. 4.4)

En moderat øgning i ASAT og/eller ALAT er konstateret hos patienter behandlet

med betalaktamantibiotika. Betydningen heraf er ikke klarlagt.

Disse bivirkninger er observeret med andre penicilliner og cefalosporiner (se pkt.

4.4)

Såfremt der optræder dermatologiske overfølsomhedsreaktioner, skal behandlingen

seponeres (se pkt. 4.4).

Se pkt. 4.9

Se pkt. 4.4

10.Se pkt. 4.4

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Udfældning af amoxicillin i blærekateter er rapporteret, fortrinsvis efter i.v. administration

i høje doser. Katetret bør derfor undersøges regelmæssigt (se pkt. 4.4).

Gastrointestinale symptomer og forstyrrelser i væske og elektrolytbalancen kan

forekomme.

53562_spc.docx

Side 9 af 15

Amoxicillinkrystaluri er blevet rapporteret, i visse tilfælde med nyresvigt som følge (se

pkt. 4.4).

Kramper kan forekomme hos patienter med nedsat nyrefunktion eller hos patienter, der får

en høj dosering.

Behandling

Gastrointestinale symptomer kan behandles symptomatisk med opmærksomhed rettet mod

elektrolytbalancen. Amoxicillin/clavulansyre kan fjernes fra kredsløbet ved hæmodialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 CR 02. Antibakterielle midler til systemisk brug, betalaktam antibiotika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Amoxicillin er et semisyntetisk penicillin (betalaktamantibiotikum), der hæmmer et eller

flere af de enzymer (ofte betegnet som penicillinbindende proteiner - PBP) i den

biosyntetiske stofskiftevej for peptidoglycan, som er en strukturel bestanddel af bakteriens

cellevæg. Hæmning af bakteriens peptidoglycansyntese medfører en svækkelse af

cellevæggen, som normalt efterfølges af cellelyse og bakteriedød.

Amoxicillin kan nedbrydes af betalaktamaser, der er produceret af resistente bakterier, og

aktivitetsspektret for amoxicillin alene omfatter derfor ikke de organismer, som producerer

disse enzymer.

Clavulansyre er et betalaktam, der strukturelt ligner penicillinernes. Det inaktiverer nogle

betalaktamaser og forhindrer derved inaktivering af amoxicillin. Clavulansyre alene har

ingen klinisk relevant antibakteriel effekt.

PK/PD forhold

Den tid, hvor serumkoncentrationen er over MIC (minimum inhibition koncentration)

(T>MIC), anses for at være den mest afgørende faktor for virkningen af amoxicillin.

Resistensmekanismer

De to væsentligste resistensmekanismer for amoxicillin/clavulansyre er:

Inaktivering af de bakterielle betalaktamaser, som ikke selv inaktiveres af clavulansyre

inklusive klasse B, C og D

Ændring af PBP, som reducerer det antibakterielle stofs affinitet til angrebspunktet

Impermeabilitet af bakteriens væg eller effluxpumpemekanismer kan forårsage eller

medvirke til resistens, især hos Gram-negative bakterier.

Grænseværdier

MIC-grænseværdierne for amoxicillin/clavulansyre er dem som er angivet i ” The

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)”.

53562_spc.docx

Side 10 af 15

Organismer

Grænseværdier for følsomhed (µg/ml)

1

Følsom

Intermediær

Resistent

Haemophilus

influenzae

> 1

Moraxella

catarrhalis

> 1

Staphylococcus

aureus

> 2

Koagulase-

negative

stapfylokokker

0,25

> 0,25

Enterococcus

> 8

Streptococcus A,

B, C, G

0,25

> 0,25

Streptococcus

pneumoniae

> 2

Enterobacteriacea

e

> 8

Gram-negative

anaerober

> 8

Gram-positive

anaerober

> 8

Ikke artsrelaterede

grænseværdier

> 8

De angivne værdier er for amoxicillinkoncentrationer. Til brug for følsomhedstest

koncentrationen af clavulansyre sat til 2 mg/l.

De angivne værdier er oxacillinkoncentrationer.

Grænseværdierne i tabellen er baseret på ampicillin grænseværdier.

Den resistente grænseværdie på R>8 mg/l sikrer at alle isolater, der er resistente,

også fremgår som resistente.

Grænseværdierne angivet i tabellen er baseret på benzylpenicillins grænseværdier.

Hos visse stammer kan forekomsten af resistens variere geografisk og over tid, og det

tilrådes at indhente information om resistens lokalt, især ved behandling af alvorlige

infektioner. Alt efter behov bør en specialist konsulteres, hvis den lokale forekomst af

resistens er således, at præparatets anvendelighed er problematisk ved mindst nogle typer

infektion.

Generelt modtagelige stammer

Aerobe Gram-positive mikroorganismer

Enterococcus faecali

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (methicillinfølsomme) £

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

1

Streptococcus pyogenes og andre beta-hæmolytiske streptokokker

Streptococcus viridans gruppe

Aerobe Gram-negative mikroorganismer

Capnocytophaga spp.

Ekíkenella corrodens

53562_spc.docx

Side 11 af 15

Haemophilus influenza

2

Moraxella catarrhali

Pasteurella multocida

Anaerobe mikroorganismer

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella spp.

Andre stammer for hvilke resistens kan være et problem

Aerobe Gram-positive mikroorganismer

Enterococcus faecium $

Aerobe Gram-negative mikroorganismer

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Arveligt resistente organismer

Aerobe Gram-negative mikroorganismer

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia spp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia

Andre mikroorganismer

Chlamydophila pneumaniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae

$ Naturlig intermediær følsomhed på grund af manglende resistensmekanisme.

£ Alle methicillinresistente stafylokokker er resistente overfor amoxicillin/clavulansyre

Streptococcus pneumoniae, som er resistent over for penicillin bør ikke behandles

med denne formulering af amoxicillin/clavulansyre (se pkt. 4.2 og 4.4)

Stammer med nedsat følsomhed er rapporteret i nogle lande i EU med en frekvens

højere end 10 %

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Amoxicillin og clavulansyre er fuldt dissocierede i vandig opløsning ved fysiologisk pH.

Begge absorberes hurtigt og fuldstændigt efter oral administration. Absorptionen af

amoxicillin/clavulansyre er størst ved administration i starten af et måltid. Efter oral

administration har amoxicillin og clavulansyre en biotilgængelighed på ca. 70 %. De to

53562_spc.docx

Side 12 af 15

stoffers plasmaprofiler er ens, og tiden før maksimal plasmakoncentration (Tmax) er ca. 1

time for begge.

Nedenfor vises de farmakokinetiske resultater fra en undersøgelse af raske, fastende

frivillige forsøgspersoner i behandling med amoxicillin/clavulansyre (500 mg/125 mg

tabletter 3 gange daglig).

Farmakokinetiske gennemsnitsparametre (

Aktive stof(fer)

administreret

Dosis

max *

(0-24t)

T ½

(mg)

(µl/ml)

(timer)

(µg.h/ml)

(timer)

Amoxicillin

AMX/CA

500 mg/125

7,19

2,26

(1,0-2,5)

53,5

8,87

1,15

0,20

Clavulansyre

AMX/CA

500 mg/125

2,40

0,83

(1,0-2,0)

15,72

3,86

0,98

0,12

AMX – amoxicillin, CA – clavulansyre

* Median (interval)

De serumkoncentrationer af amoxicillin og clavulansyre, der opnås med amoxicillin/

clavulansyre, svarer til dem, der opnås ved oral administration af ækvivalente doser med

amoxicillin og clavulansyre alene.

Fordeling

Ca. 25 % af den totale plasma-clavulansyre og 18 % af den total plasma-amoxicillin er

proteinbundet. Det tilsyneladende fordelingsvolumen er ca. 0,3-0,4 l/kg for amoxicillin og

ca. 0,2 l/kg for clavulansyre.

Efter intravenøs administration er både amoxicillin og clavulansyre målt i galdeblære,

abdominalvæv, hud, fedt, muskelvæv, synovial- og periotenealvæske, galde og pus.

Amoxicillin fordeles ikke i tilstrækkelig grad i cerebrospinalvæsken.

Dyrestudier viser ingen tegn på signifikant vævsretention af nedbrydningsprodukter for

nogen af stofferne. Som med de fleste andre penicilliner kan amoxicillin spores i

modermælk. Små mængder af clavulansyre kan også spores i modermælk (se pkt. 4.6).

Undersøgelser har vist, at både amoxicillin og clavulansyre passerer placentabarrieren (se

pkt. 4.6).

Biotransformation

Amoxicillin udskilles delvis i urinen som den inaktive penicilloinsyre i mængder, der

ækvivalerer op til 10-25 % af initialdosis. Clavulansyre metaboliseres i udstrakt grad hos

mennesker og elimineres i urin og fæces og som kuldioxid med udåndingsluften.

Elimination

Amoxicillin udskilles hovedsagelig via nyrerne, hvorimod clavulansyre udskilles både via

renale og ikke-renale mekanismer.

53562_spc.docx

Side 13 af 15

Amoxicillin/clavulansyre har en gennemsnitlig halveringstid på ca. en time og en

gennemsnitlig nedbrydningshastighed på ca. 25 l/time hos raske personer. Ca. 60-70 % af

amoxicillin og omkring 40-65 % af clavulansyre udskilles uomdannet i urinen inden for de

første 6 timer efter administration af en enkelt amoxicillin/clavulansyre 250 mg/125 mg

eller 500 mg/125 mg tablet. Forskellige studier har vist en urinudskillelse af amoxicillin på

50-85 % og mellem 27-60 % af clavulansyre over en 24-timers periode. For clavulansyres

vedkommende udskilles den største mængde i løbet af de første 2 timer efter

administration.

Samtidig brug af probenecid forsinker den renale udskillelse af amoxicillin, men ikke af

clavulansyre (se pkt. 4.5).

Alder

Eliminationshalveringstiden af amoxicillin er den samme hos børn fra ca. 3 mdr. til 2 år og

hos ældre børn og voksne. For meget små børn (inkl. for tidligt fødte) må doserings-

intervallet ikke overstige 2 gange daglig i den første leve uge pga. umodenhed af den

renale udskillelsesvej.

Da det er overvejende sandsynligt, at ældre mennesker har nedsat nyrefunktion, bør dette

tages i betragtning ved valg af dosis, ligesom det kan være nyttigt at monitorere patientens

nyrefunktion.

Køn

Oral administration af amoxicillin/clavulansyre hos raske mænd og kvinder viser, at der

ikke er signifikant forskel på de farmakokinetiske egenskaber for hverken amoxicillin eller

clavulansyre hos de to køn.

Nedsat nyrefunktion

Den totale clearance af amoxicillin/clavulansyre fra serum er proportionel med den

nedsatte nyrefunktion. Nedsættelse af clearance er mere udtalt for amoxicillin end for

clavulansyre, fordi en større mængde amoxicillin udskilles via nyrerne. Hos patienter med

nedsat nyrefunktion skal dosis derfor justeres for at undgå akkumulation af amoxicillin og

stadig opretholde et tilstrækkeligt clavulansyreniveau (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved dosering til patienter med nedsat leverfunktion, ligesom

leverfunktionen bør monitoreres ved jævne mellemrum.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data baseret på studier inden for sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og

reproduktionstoksicitet viser ingen specielle risici for mennesker.

Studier af dosistoksicitet hos hunde ved gentagne doser af amoxicillin/clavulansyre viser

gastrisk irritation og opkastninger samt misfarvet tunge.

Der er ikke udført carcinogenetiske studier med Betaklav eller dets hjælpestoffer.

53562_spc.docx

Side 14 af 15

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tablet

Cellulose, mikrokrystallinsk (E460)

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Silica, kolloid vandfri (E551)

Magnesiumstearat (E470b)

Filmovertræk

Titandioxid (E171)

Hypromellose (E464)

Macrogol 400

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterstrips (Alu/Alu): 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 30, 100 eller 500 filmovertrukne tabletter

i en æske.

Blisterkort (OPA/Alu/PVC-Alu): 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 30, 100 eller 500

filmovertrukne tabletter i en æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

53562

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. juli 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. februar 2018

53562_spc.docx

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her