Berodual

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Berodual 1,25 + 0,5 mg/behol. inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
 • Dosering:
 • 1,25 + 0,5 mg/behol.
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Berodual 1,25 + 0,5 mg/behol. inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14975
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

- Lægen har ordineret Berodual til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har samme symptomer, som du har.

- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver

værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den til enhver tid nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Berodual

3. Sådan skal du tage Berodual

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Berodual afslapper muskulaturen omkring de små bronkier

i lungerne. Herved udvides bronkierne. Luften kan nu lettere

passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Du kan bruge Berodual ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL

eller rygerlunger) og til behandling af astmaanfald.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens

anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre

af behandlingen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BERODUAL

Tag ikke Berodual

hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid eller

fenoterolhydrobromid (de aktive indholdsstoffer), atropinlignende

stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Berodual (angivet

i afsnit 6).

hvis du lider af hjertemuskelsygdom eller hurtig uregelmæssig

hjertefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Berodual:

hvis du oplever astmalignende anfald i forbindelse med inhalation

hvis du har sukkersyge

hvis du for nylig har haft en blodprop i hjertet

hvis du har en hjerte-kar sygdom

hvis du har for højt blodtryk

hvis du har for højt stofskifte (Basedow)

hvis du har lidelser i binyrerne

hvis du har grøn stær (glaukom) eller anlæg for grøn stær

hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata) og/eller besvær

med at lade vandet.

Hvis du oplever brystsmerter eller en forværring af symptomer på

eksisterende hjertesygdom som åndenød, bør du søge læge.

Hvis du har cystisk fibrose, kan Berodual give fordøjelsesbesvær.

Hvis du får øjensmerter, sløret syn eller synsforstyrrelser, såsom ringe

eller pletter samtidig med røde øjne, bør du omgående søge læge –

disse symptomer kræver specialbehandling.

Overfølsomhedsreaktioner lige efter brug af Berodual kan

forekomme. Symptomerne kan være åndenød, hævelse i mund og

svælg, pludseligt hududslæt, besvimelse. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Får du akut åndenød eller hurtig forværring af åndenøden bør du

omgående søge læge.

Har du brug for mere Berodual end foreskrevet af lægen, kan det

være tegn på, at sygdommen er forværret, og du bør snarest

kontakte din læge.

Undgå at få medicinen i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da

straks øjnene med koldt vand fra vandhanen.

Brug af anden medicin sammen med Berodual

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med medicin mod:

Depression (tricykliske antidepressive midler og MAO-hæmmere)

Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere, spørg din

læge)

Grøn stær (visse øjendråber, spørg din læge)

Visse hjertesygdomme (digoxin)

Kramper (spasmer) i mave-tarmkanalen

eller hvis du er i behandling med binyrebarkhormoner, vanddrivende

medicin eller anden medicin til behandling af astma og kronisk

obstruktiv lungesygdom.

Fortæl lægen før en evt. bedøvelse, at du bruger Berodual – måske

skal du ophøre med brugen af Berodual før bedøvelse.

Hvis du har svær astma, er der risiko for, at koncentrationen af

kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager

vanddrivende medicin, astmamedicin med theofyllin eller

binyrebarkhormoner.

Berodual kan påvirke virkningen af andre lægemidler ligesom andre

lægemidler kan påvirke virkningen af Berodual. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller på apoteket.

Doping

Fenoterol i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du kan tage Berodual under graviditet, men kun efter lægens

anvisning. Berodual kan hæmme veerne under fødslen.

Du kan tage Berodual i ammeperioden, men kun efter lægens

anvisning. Fenoterol, et af de aktive stoffer i Berodual, bliver udskilt

i modermælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Berodual påvirker normalt ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken; Skulle du få bivirkninger såsom

svimmelhed eller påvirkning af synet, bør du undgå at køre bil eller

betjene maskiner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE BERODUAL

Dosering

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du

i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Der er forskel på, hvad den

enkelte har brug for.

Følgende dosering gælder normalt for voksne (inkl ældre

og unge over 12 år):

Inhalér indholdet i én endosisbeholder ved brug af et

inhalationsapparat (forstøverapparat) evt. tilsluttet respirator.

Hvis ikke 2 endosisbeholdere er tilstrækkelig til at stoppe et anfald,

kontakt straks læge eller skadestue.

Brug til børn og unge: Børn på 12 år eller derunder bør ikke bruge

Berodual inhalationsvæske til nebulisator.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Justering af dosis er ikke nødvendig.

Følg lægens anvisninger.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsvejledning — se sidst i indlægssedlen.

Hvis du har taget for meget Berodual

Kontakt lægen, skadestuen eller apotek, hvis du har taget mere af

Berodual, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Berodual

abcd

0,5 mg/1,25 mg pr. enkeltdosisbeholder,

inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

ipratropiumbromid/fenoterolhydrobromid

65NOT1111/E

File information

Issue date of TD:

PPM SKU:

PPM SKU version:

Issue date of artwork:

Print colors:

Pan Black

05/Mar/2015

P014151

22/JULY/2014

Yes

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Yes

TD

Printfile

Mandatory in

Mat. No. Pack. Site:

Min. font size:

65NOT1111/E

8 pt

Legend case version:

p2e:

V4.0 01/OCT/2012 (please do not change or remove it)

800463 / 55088 ID

a = Batch No.

Bottle pack :

b = Expiry date

4010/3-8-9-11

c = Manufacturing date

Dimension :

d = Price/Sample/Clinic

280 x 200 mm

35 x 200 mm

Technical colors

Dimension of the leaflet after folding :

BI-Diecut-Legendcase

Free area

Gluepoints

Technical information

Additional information

MESSAGE TO OUR SUPPLIER :

Page 1 is always the front side. The text direction can be in landscape or portrait.

direction of travel

For meget medicin kan give hjertebanken, hurtig puls, rysten på

hænderne, ændringer i blodtrykket, trykken for brystet,

uregelmæssig hjerterytme, rødmen, kvalme, svimmelhed. Desuden

forbigående mundtørhed og synsforstyrrelser. Yderligere kan

hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger opstå pga. for meget

syre i blodet. I alvorlige tilfælde forekommer bevidsthedssvækkelse

med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Berodual

Tag aldrig dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.

Fortsæt blot med den anbefalede enkeltdosis.

Hvis du holder op med at tage Berodual

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal

reagere på, er anført med •

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 100 behandlede):

Hoste.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1000 behandlede):

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og

uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal læge eller

skadestue kontaktes. Ring evt. 112.

Desuden: Nervøsitet, hovedpine, rysten, svimmelhed, hjertebanken,

irritation i svælget, talebesvær, maveproblemer bl.a. med kvalme,

opkastning, mundtørhed, forhøjet systolisk blodtryk.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 behandlede)

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Det

viser sig ved pludseligt hududslæt, kramper i svælget med

vejrtrækningsbesvær, besvimelse eller hævelse af tunge, læber og

ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.

For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt

med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Grøn stær: Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn

pga. forhøjet tryk i øjet (glaukom). Kontakt straks læge eller

skadestue.

Uregelmæssig eller meget hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du

får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Astmalignende anfald i forbindelse med inhalation. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Desuden: Rastløs uro, psykiske forstyrrelser, hyperaktivitet, store

pupiller, halsirritation, tør hals, betændelse i munden eller på

tungen, diarré eller forstoppelse, nældefeber, hududslæt,

svedudbrud, muskelsvaghed, muskelkramper, muskelsmerter,

besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop, svimmelhed evt.

besvimelse pga. lavt blodtryk.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke

er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen

via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar Berodual inhalationsvæske i kartonen.

Brug ikke Berodual efter den udløbsdato, der står på pakningen

og på den enkelte beholder. Udløbsdato (EXP) er sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Berodual, inhalationsvæske indeholder:

Aktive indholdsstoffer: Ipratropiumbromid og

fenoterolhydrobromid. En endosisbeholder indeholder

0,5 mg ipratropiumbromid og 1,25 mg fenoterolhydrobromid

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, saltsyre og vand

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Berodual inhalationsvæske er en klar opløsning i små plastbeholdere

(se tegning under brugsvejledning).

Pakningsstørrelser

Sælges i pakninger med 60 endosisbeholdere, hver med 4 ml væske.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Repræsentant i Danmark:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

Tlf. 39 15 88 88

Markedsføring i Danmark:

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim

Fremstilling:

Laboratoire Unither

F-80084 Amiens Cedex 2

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 02/2015.

Brugsvejledning for Berodual inhalationsvæske:

Du vil kun opnå den bedste virkning, når du bruger

inhalationsvæsken på den rigtige måde. Læs her hvordan:

Inhalationsvæsken er klar til brug og skal ikke fortyndes. Du skal

inhalere væsken ved hjælp af et forstøverapparat eller en respirator.

Brug et vinklet mundstykke for at undgå, at forstøvet Berodual

kommer i øjnene. I stedet for mundstykke kan du bruge en

tætsluttende maske.

1. Gør inhalationsudstyret klar til brug i henhold til producentens

eller lægens instruktion.

2. Afriv en endosisbeholder.

3. Vrid toppen af.

4. Klem indholdet ud i inhalationskammeret. Bland ikke Berodual

inhalationsvæske med anden medicin.

5. Saml inhalationsudstyret som anført i instruktionen og inhalér

væsken som foreskrevet.

6. Kassér eventuelle rester af inhalationsopløsningen

i inhalationskammeret. Rengør inhalationskammeret og udstyret

i henhold til instruktionen.

Endosisbeholderen indeholder ikke nogen konserveringsmidler, det

er derfor yderst vigtigt, at du bruger indholdet straks efter åbning. Du

skal bruge en ny beholder hver gang. Du skal kassere delvist brugte,

åbnede eller beskadigede endosisbeholdere.

65NOT1111/E

direction of travel