Bentazon 480

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bentazon 480 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 480 g/l bentazon
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bentazon 480 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, kløver til frø, majs, frøgræs

samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

BENT/DK/5L/F/0915/UPL 09/15DK 10028

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenfor fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, kløver til frø, majs, frøgræs samt græs- og

kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning.

Må i korn ikke anvendes senere end 10 uger før høst.

Må i ærter med og uden bælg og helsæd ikke anvendes senere end 7 uger før høst.

Må i tørrede ærter og foder ærter ikke anvendes senere end 9 uger før høst.

Må i kløver til frø ikke anvendes senere end 6 uger før høst.

Må i græs- og kløvergræsmarker til slæt/afgræsning ikke anvendes senere end 2 uger før slæt/afgræsning.

Må i majs ikke anvendes senere end 2 uger før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer,

der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder bentazon, kun

anvendes 1 gang om året forår-sommer i de i brugsanvisningen anførte samlede maksimale dose

ringer for aktivstoffet. I kløver til frø må der maksimalt anvendes 1,5 liter produkt/ha. I etablerede

græsmarker kan anvendelse ske indtil 1. september.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Ukrudtsmiddel nr. 501-4

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Vandopløseligt koncentrat

Indeholder: bentazon 480 g/l (40 % w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 5 L

Producent/Registreringsindehaver:

UPL Europe Ltd

The Centre, 1st Floor

Birchwood Park

Warrington, Cheshire WA3 6YN

United Kingdom

Tel +44 1925 859000

S2.2 BENTAZON 480 DK 080915 501-4 CLP master

BENT/DK/5L/B/0915/UPL 09/15DK 20028

BRUGSANVISNING:

BENTAZON 480 er et kontaktmiddel, der virker på de grønne plantedele, derfor virker BENTAZON 480 kun på fremspi-

ret ukrudt. BENTAZON 480 anvendes til bekæmpelse af visse tokimbladede ukrudtsarter.

Resistens

BENTAZON 480 indeholder det aktive stof bentazon, som tilhører gruppen af benzothiadiazinoner, gruppe C3.

ANVENDELSE:

Det bedste resultat opnås ved sprøjtning i varmt vejr (20° C), høj luftfugtighed 70-90% og høj lysintensitet. Der skal

desuden vælges et sprøjtetidspunkt, hvor der efter sprøjtningen er udsigt til stabilt varmt vejr med høj luftfugtighed.

Temperaturen om natten må ikke være under 7-8° C. Sprøjt tidligt om morgnen, hvor planterne er saftspændte.

Planterne må ikke være så dugvåde, at sprøjtevæsken løber af bladene. Overskyet og koldt vejr vil reducere virkningen

af BENTAZON 480. Der må ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost. Der skal være 6 timers tørvejr efter udsprøjtningen.

SPRØJTETEKNIK:

For at opnå en god effekt skal der anvendes korrekt dysetype, korrekt justerede dyser, tilstrækkeligt tryk og den

rigtige vandmængde.

DYSE NR.

TRYK

HASTIGHED

UDSPRØJTET VÆSKEMÆNGDE

4110-16

3 atm.

6,7 km/t

ca. 200 l/ha

ISO F025

3 atm.

6,0 km/t

ca. 200 l/ha

ISO LD025

3 atm.

6,0 km/t

ca. 200 l/ha

ISO F02

3 atm.

4,8 km/t

ca. 200 l/ha

ISO LD02

3 atm.

4,8 km/t

ca. 200 l/ha

DOSERING, SPRØJTETIDSPUNKT m.m.

ÆRTER TIL MODENHED OG GRØNNE ÆRTER:

Delt sprøjtning (split):

0,4 liter BENTAZON 480 + 0,7 liter INTER-PENDIMETHALIN 330 pr. ha.

Sprøjtning på ukrudtets kimbladstadie.

0,5 liter BENTAZON 480 + 0,75 liter INTER-PENDIMETHALIN 330 pr. ha.

Sprøjtning 7-10 dage senere på nyfremspiret ukrudt.

For at opnå et godt resultat, er det en forudsætning, at begge sprøjtninger udføres og at sprøjtningerne udføres på de

angivne tidspunkter, idet de 2 angivne sprøjtninger skal ses som een samlet løsning.

Hvis ovennævnte sprøjtninger udføres under optimale forhold og som beskrevet ovenfor, vil der opnås en tilfredsstil-

lende bekæmpelse af følgende ukrudtsarter:

Hvidmelet gåsefod, vejpileurt, ferskenpileurt, kamille, ærenpris, raps, agerkål, hyrdetaske, fuglegræs, agerstedmoder,

tvetand, alm. brandbæger, hanekro og gul okseøje.

Såfremt første sprøjtetidspunkt, nævnt under splitsprøjtning, forpasses bør følgende sprøjteplan anvendes:

1,0 liter BENTAZON 480 + 1,45 liter INTER-PENDIMETHALIN 330 pr. ha.

Sprøjtning på ukrudt med max. 2 løvblade.

Der må påregnes en nedsat effekt af denne sprøjtning på f.eks. snerlepileurt, vejpileurt og hanekro og gul okseøje i

forhold til splitsprøjtningen nævnt ovenfor.

ÆRTER MÅ IKKE TROMLES SENERE END EN UGE FØR OG TIDLIGST EN UGE EFTER SPRØJTNING MED BENTAZON 480.

DER MÅ IKKE TILSÆTTES PENETRERINGSOLIE VED SPRØJTNING I ÆRTER.

GRØNNE ÆRTER, HER ERSTATTES INTER-PENDIMETHALIN 330 MED STOMP.

VÅRSÆD MED UDLÆG AF RØD- OG HVIDKLØVER I BLANDING MED GRÆS TIL AFGRÆSNING OG/ELLER SLÆT:

1,0 liter BENTAZON 480 + 1,0 liter STOMP pr. ha.

Sprøjtetidspunkt: På ukrudtets kimbladstadie, når kløveren har udviklet spadebladet.

Bekæmper bredbladet ukrudt, kamille, hvidmelet gåsefod, agerkål, kornvalmue m.fl.

VÅRSÆD MED UDLÆG AF RØD- OG HVIDKLØVER ELLER LUCERNE TIL AFGRÆSNING OG/ELLER SLÆT:

1,25 liter BENTAZON 480 + 1,0 liter STOMP pr. ha.

Sprøjtetidspunkt: På ukrudtets kimbladstadie, når kløveren og lucernen har udviklet spadebladet.

Bekæmper bredbladet ukrudt, kamille, hvidmelet gåsefod, agerkål, kornvalmue m.fl.

HELSÆD (BYG/ÆRTE BLANDING):

1,0 liter BENTAZON 480 + 1,0 liter STOMP pr. ha.

Sprøjtetidspunkt: På ukrudtets kimbladstadie.

Bekæmper bredbladet ukrudt, kamille, hvidmelet gåsefod, agerkål, kornvalmue m.fl.

VÅRSÆD MED UDLÆG AF HVID- OG RØDKLØVER TIL FRØ:

1,25 liter BENTAZON 480 + 1,0 liter STOMP pr. ha.

Sprøjtning på ukrudtets kimbladstadie, når kløveren har udviklet spadebladet.

Bekæmper bredbladet ukrudt, kamille, hvidmelet gåsefod, agerkål, kornvalmue m.fl.

DET ER VIGTIGT, AT UDLÆGGET BLIVER SÅET I EN DYBDE, SÅ DER IKKE ER DIREKTE KONTAKT MELLEM FRØ OG

SPRØJTEVÆSKE.

RØD- OG HVIDKLØVER TIL FRØPRODUKTION:

1,5 liter BENTAZON 480 + penetreringsolie pr. ha.

Udsprøjtes under optimale vækstforhold, som beskrevet ovenfor, tidligt forår.

Bekæmper alm. fuglegræs, kamille, hyrdetaske og alm. pengeurt.

FRØGRÆS SAMT GRÆS OG KLØVERGRÆSMARKER TIL SLÆT OG/ELLER AFGRÆSNING:

I høståret når græs og ukrudt er i god vækst om foråret (ofte i slutningen af april eller først i maj) 2,0 liter BENTAZON

480 pr. ha. (Penetreringsolie kan evt. tilsættes).

MAJS:

Delt sprøjtning (split):

0,4 liter BENTAZON 480 + 1,2 liter STOMP + penetreringsolie pr. ha.

Sprøjtning på ukrudtets kimbladstadie.

0,5 liter BENTAZON 480 + penetreringsolie pr. ha. Ved nyfremspiring af ukrudt ca. 7-10 dage senere.

For at opnå et godt resultat, er det en forudsætning, at begge sprøjtninger udføres og at sprøjtningerne udføres på de

angivne tidspunkter, idet de 2 angivne sprøjtninger skal ses som een samlet løsning.

Enkelt sprøjtning:

1,0 liter BENTAZON 480 + 1,2 liter STOMP + penetreringsolie pr. ha.

Udsprøjtning på ukrudt med 2-3 løvblade.

Under optimale forhold, som beskrevet ovenfor, vil ovennævnte 2 sprøjteplaner normalt bekæmpe: Almindeligt frø-

ukrudt herunder sort natskygge og hvidmelet gåsefod, men der kan være behov for en forudgående eller efterfølgende

behandling med et andet middel eller middelkombination.

PENETRERINGSOLIER:

Der findes forskellige penetreringsolier på markedet, og de anbefalede doseringer af disse varierer betydeligt, derfor

bør doseringen for hvert enkelt produkt følges.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Fyld sprøjtetanken halvt med vand, start omrøreren. Tilsæt BENTAZON 480, tilsæt dernæst kombinationsprodukt og til

sidst penetreringsolie. Fyld, under stadig omrøring tanken helt op med vand. Fortsæt omrøring under kørslen.

Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken

begynder. Dette gælder især hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

PRÆPARATFYLDEUDSTYR:

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som

herefter suges op i sprøjtetanken.

Efterfølgende skyldes præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholder. Gentag proceduren med at åben/lukke

for bundventil til der ikke er synlige spor af BENTAZON 480 i fyldestationen.

Additiver/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

DIREKTE INJEKTION:

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slager, som fører fra

sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af

systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr.

Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skylletan-

ken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede

fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

UDVENDIG RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til

gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med

udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpel-

sesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

BORTSKAFFELSE:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med

dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

OPBEVARING:

Opbevares frostfrit. Omrystes før brug.

ANSVARSKLAUSUL:

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået

gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

19-6-2018

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale of Troy, MI 48084 is recalling, AL Reef Dried Apricots Sour, because it may contain undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

Ziextenzo (Sandoz GmbH)

Ziextenzo (Sandoz GmbH)

Ziextenzo (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7961 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4802

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

TAKHZYRO (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

TAKHZYRO (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

TAKHZYRO (Active substance: lanadelumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7971 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004806/0000

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6480 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Active substance: axicabtagene ciloleucel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5718 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4480

Europe -DG Health and Food Safety

25-8-2018

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5682 of Sat, 25 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/T/82

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2018

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4806 of Sat, 18 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/248/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Active substance: Recombinant humanised monoclonal IgG2 lambda antibody against human sclerostin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4809 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/052/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4807 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/110/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)4710 of Fri, 13 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/S/81

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety