Benaliv

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Benaliv 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension
 • Dosering:
 • 50 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • næsespray, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Benaliv 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13463
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

© J-C 2004 DK - 260127 R

Læs denne information godt igennem før du

begynder at bruge medicinen.

Denne medicin kan fås uden recept. For at

få den bedste virkning, skal du altid følge

vejledningerne i denne information.

Gem informationen, du får måske brug for

at læse den igen.

Kontakt

læge

eller

apotek,

hvis

spørgs mål til behandlingen.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.

2. Vigtig information, som skal læses igennem,

inden du bruger Livostin næse

spray.

3. Sådan skal du bruge Livostin næsespray.

4. Mulige bivirkninger.

5. Hvordan opbevares Livostin næsespray?

6. Yderligere information.

Hvad indeholder Livostin næsespray?

Det aktive lægemiddelstof er levoca-

bastin.

Livostin

næsespray

indehol-

der:

Levocabastinhydrochlorid

sva-

rende til levocabastin 50 mikrog/dosis.

De øvrige indholdsstoffer er: Benzal konium-

chlorid, natriumedetat, propylenglycol, natrium-

phosphat, vandfri, natriumdihydrogenphosphat

monohydrat, methylhydroxypropylcellulose, poly-

sor bat 80 og sterilt vand.

Ansvarlig for markedsføringen i Danmark:

Registreringsindehaver:

JANSSEN-CILAG A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

B-2340 Beerse

Belgien

1. Virkning og anvendelse:

Lægemiddelform: Næsespray, suspension.

Lægemiddelgruppe / virkemåde: Indeholder

et stof (antihistamin), der lindrer symptomer

på overfølsomhed (allergi) i næsen.

Hvad anvendes Livostin næsespray til ?

Du kan bruge Livostin næsespray til

forebygge

overfølsomhed,

kommer på bestemte tidspunkter af

året, og som viser sig ved at næsen løber og

er stoppet. Du kan også bruge Livostin næ-

sespray, når næsen løber på grund af anden

form for overfølsomhed (allergi).

Lægen kan have foreskrevet en anden anven-

delse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som skal læses igen-

nem, inden du bruger Livostin næsespray:

Brug ikke Livostin næsespray hvis:

du ved, at du er overfølsom over for

et eller fl ere af indholdsstofferne.

Særlige forholdsregler:

Du må ikke bruge Livostin næsespray

til børn under 2 år uden lægens an-

visning.

Brug af Livostin næsespray sammen med

mad og drikkevarer

Du kan bruge Livostin næsespray sammen

med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Livostin næsespray:

Benzalkoniumchlorid:

Virker

irriterende

kan medføre hudirritationer.

Graviditet og amning:

Få vejledning hos lægen eller

på apoteket, før du tager no-

gen form for medicin.

Graviditet: Du må kun bruge Livostin næse-

spray efter lægens anvisning.

Amning: Du kan amme, selv om du bruger

Livostin næsespray.

Trafi k og arbejdssikkerhed:

Livostin

næsespray

påvirker

normalt

ikke

arbejdssikkerheden

evnen

færdes

sikkert i trafi kken.

Livostin næsespray kan dog på enkelte godt

virke så sløvende, at det kan påvirke arbejds-

sikkerheden og evnen til at færdes sikkert

i trafi kken.

Forsigtighed ved anden, samtidig anven-

delse af lægemidler eller andet:

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis

bruger

anden

medicin

eller

brugt anden medicin for nylig. Det

gælder også for medicin, som ikke er på

recept, naturlægemidler samt stærke vitami-

ner og mineraler.

næsespray

, suspension 50 mikrog/dosis

(Levocabastin)

260127.indd 1

4/13/04, 3:21:27 PM

© J-C 2004 DK - 260127 V

3.

Sådan

skal

du

bruge

Livostin

næse-

spray.

Dosering:

Voksne og børn over 2 år:

100 mikrogram (2 pust) i hvert næse-

bor 2 gange daglig. I svære tilfælde

kan dosis øges til 2 pust 3-4 gange

daglig.

Børn under 2 år:

Du må kun bruge Livostin næsespray til børn

under 2 år efter lægens anvisning.

Hvis du ikke får det bedre, bør du kontakte

lægen.

Hvis du har været i kontakt med din læge, og

lægen foreskriver en anden dosering, skal du

følge den dosering, som lægen foreskriver.

Livostin

næsespray

mikrosuspension

og skal derfor rystes før brug.

skal

pudse

næsen,

før

næsesprayen

anven

des og inhalere gennem næsen, medens

der pustes.

Hvordan anvendes Livostin næsespray:

1. Puds næsen.

2. Ryst beholderen godt og fjern beskyttel-

seshætten.

3. Før sprayen anvendes første gang, skal du

pumpe nogle få gange til der opnås en fi n

forstøvning.

4. Hold sprayfl asken lod-

ret, som vist på teg-

ningen.

Bøj

hovedet

forover.

Hold

det ene næsebor, og

anbring sprayens spids

i det andet.

5. Pump 2 gange samtidigt med, at du træk-

ker vejret ind gennem næseboret.

6. Gentag proceduren i det andet næsebor.

Har du brugt for meget Livostin næse

spray:

Kontakt

lægen,

skadestuen

eller

apoteket,

hvis du har brugt mere Livostin, end der står

i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Har du glemt at bruge Livostin næsespray:

Hvis du er kommet til at springe en dosis

over,

fortsætter

bare

næste

dosis. Du skal ikke bruge dobbeltdosis.

4. Mulige bivirkninger

Livostin næsespray kan som al anden

medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne

bivirkninger

(ses

hos

1-10

ud

af

10 000 pa

tienter):

Hurtig puls (takykardi), hjertebanken eller for-

højet blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (ses hos mindre

end 1 ud af 10 000 patienter):

Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktio-

ner), pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær,

besvimelse.

Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du

oplever en af ovennævnte bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (ses hos 1-10 ud af

100 patienter):

Hos ca. 5% af patienterne ses en forbigåen-

de let irritation af næseslimhinden lige efter

applikationen.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde

optræde

andre

ikke

alvorlige

bivirkninger.

Ønsker du information om disse bivirkninger,

kan du spørge din læge eller på apoteket.

Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du

får bivirkninger, der bliver ved eller medfører

uacceptable

gener.

Nogle

bivirkninger

kræve behandling.

Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får

andre

bivirkninger

dem,

står

i informationen, så bivirkningerne kan blive

indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden

om bivirkninger kan blive suppleret.

Patienter eller pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du kan fi nde skema og vejledning på:

www.laegemiddelstyrelsen.dk/laegemiddel/

bivirkninger/indberetning/msk.asp

5. Hvordan opbevares Livostin næsespray?

Livostin næsesprayen skal opbevares

utilgænge

ligt

børn

ikke

opbevares over 25°C.

Anvend

ikke

Livostin

næsespray

efter

udløbsdato (måned - år), der er trykt på pak-

ningen efter »Anv. senest«.

6. Yderligere information

Afl ever altid medicinrester eller medicin, hvor

udløbsdatoen er overskredet, på apoteket.

Seneste

revision

brugerinformationen:

December 2003

260127.indd 2

4/13/04, 3:21:28 PM

JANSSEN-CILAG

ET&D Prepress

Tel. Inge Vermeiren

: +32 14606915 - Fax CPM

: +32 14605157

LEAFLET LIVOSTIN Market : DK

Article Number : 260127 Sickcode : 1035

Dimensions : 134x204 (B/I/004/V1) Operator : guy

Pointsize : 7,6 pt Marleen

File Name : 260127.indd (MAC)

L A B

Date : 1. 24-03-2004

2. 31-03-2004

3. 02-04-2004

4. 13-04-2004

Black

260127.indd 3

4/13/04, 3:21:30 PM