Beconase

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Beconase 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension
 • Dosering:
 • 50 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • næsespray, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Beconase 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11375
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Beconase

®

50 mikrogram/dosis næsespray, suspension

Beclometasondipropionat som monohydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de

anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3-4

dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase

Sådan skal du bruge Beconase

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Beconase næsespray indeholder et hormon, som forhindrer hævelse og irritation i næsen på

grund af allergi med kløe, tilstoppet og/eller løbende næse.

Beconase næsespray kan bruges til forebyggelse af høfeber og allergisk helårssnue.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Beconase for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet at 3-4 dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Beconase næsespray virker mod de fleste tilfælde af høfeber, men hvis du er meget udsat

(f.eks. i pollensæsonen), kan du have brug for yderligere behandling. Tal med lægen.

Brug ikke Beconase

- hvis du er allergisk over for beclometasondipropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Beconase (angivet i punkt 6.1).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Beconase, hvis du:

har betændelse i næsen eller bihulerne. Betændelse i næsen eller bihulerne kan

behandles samtidig med du bruger Beconase næsespray

har sår, en nylig skade eller er blevet opereret i næsen

Side 1

hvis du får tabletbehandling med binyrebarkhormon. Du må ikke skifte til Beconase

næsespray uden at tale med lægen først.

Brug af anden medicin sammen med Beconase

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Der kan forekomme systemiske bivirkninger (bivirkninger der påvirker hele kroppen) ved brug

af næsespray, der indeholder binyrebarkhormon, specielt ved brug af høje doser gennem

længere perioder. Det er langt mindre sandsynligt, at disse bivirkninger forekommer ved brug

af næsespray indeholdende binyrebarkhormon, end ved oral (taget gennem munden)

behandling med binyrebarkhormon. Disse bivirkninger kan variere fra patient til patient og

mellem forskellige lægemidler med binyrebarkhormon.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Beconase.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Beconase næsespray efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Beconase næsespray efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Beconase næsespray påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Beconase næsespray indeholder benzalkoniumchlorid

Kan medføre åndedrætsbesvær.

3. Sådan skal du bruge Beconase

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Beconase må kun anvendes i næsen.

Voksne over 18 år:

Den anbefalede dosis er 2 pust i hvert næsebor 2 gange daglig.

Du må ikke bruge mere end 8 pust daglig.

Beconase næsespray skal bruges hver dag for at opnå den bedste virkning.

Virkningen indtræder efter 12-24 timer (efter nogle ganges anvendelse) og der er fuld virkning

efter 3-4 dage.

Beconase næsespray må højst anvendes i 3 måneder uden lægens anvisning.

Brug til børn:

Beconase næsespray må ikke anvendes til børn uden lægens anvisning.

Beconase næsespray skal omrystes før brug, da det er en vandig opslæmning (suspension).

Brugsanvisning:

Tag den klare beskyttelseshætte af og ryst flasken.

Hold flasken lodret som vist på tegningen.

Første gang du skal bruge sprayen, eller hvis den har stået ubrugt i

nogen tid: Pres pumpen ned et par gange ved tryk på den hvide krave,

indtil der kommer forstøvet væske ud.

Side 2

Puds næsen forsigtigt. Bøj hovedet let forover. Hold flasken lodret og før

studsen ind i det ene næsebor. Luk det andet med et let tryk med en

finger.

Tryk pumpen ned én gang og træk samtidig vejret igennem næsen –

ikke så kraftigt, at medicinen kan smages.

Ånd ud gennem munden.

Tag 1 pust i hver indånding. Gentag behandlingen i det andet næsebor.

Tør næsestudsen af og sæt altid beskyttelseshætten på igen.

Rengøring:

Fjern beskyttelseshætten og træk den hvide krave forsigtigt af. Vask begge dele under den

kolde vandhane. Lad dem tørre og sæt dem sammen igen.

Hvis næsestudsen er tilstoppet, skal du fjerne beskyttelseshætten, skrue pumpedelen af og

lægge den i blød i lunkent vand. Lad den derefter tørre og skru den på flasken igen.

Brug aldrig en nål eller noget skarpt til at få hul eller gøre det lille hul i næsestudsen større.

Det ødelægger spraymekanismen.

Hvis du har brugt for meget Beconase

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Beconase næsespray,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Beconase

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Det er vigtigt, at du tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som aftalt med

lægen. Du bør kun tage så meget som lægen har anbefalet; tager du mere eller mindre, kan

dine symptomer blive værre.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Ubehagelig lugt og smag

Tørhed og irritation i næse og svælg

Næseblod.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

Overfølsomhedsreaktioner med pludseligt udslæt, kløe, nældefeber, rødme, hævelser

(øjne, ansigt, læber, hals) og vejrtrækningsbesvær. Kan være livsfarligt - ring 112

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn

stær). Kontakt straks læge eller skadestue

Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen

Gennemboring af næseskillevæggen

Forhøjet tryk i øjet

Uro og rastløshed

Rødt, rundt fuldmåneansigt, kropsfedme (Cushingoide træk)

Nedsat vækst hos børn og unge.

Side 3

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 30

Brug ikke Beconase næsespray efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Beconase næsespray må kun anvendes 3 måneder efter anbrud.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Beconase næsespray indeholder:

Aktivt stof: Beclometasondipropionat som monohydrat.

Øvrige indholdsstoffer: Renset vand, fortyndet saltsyre, vandfri glucose, mikrokrystallinsk

cellulose, carmellosenatrium, phenylethylalkohol, benzalkoniumchlorid, polysorbat 80.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Beconase er en suspension (opslæmning), som skal omrystes før brug.

Pakningsstørrelser

Beconase næsespray indeholder 200 doser (pust) i plastflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

GlaxoWellcome, Aranda de Duero, Spanien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2015

Side 4