Basta

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Basta Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 200 g/l glufosinat-ammonium; (~ 183 g/l glufosinat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Basta Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Fremkøringshastigheden skal være så lav, at sprøjtetåge uden for

sprøjteskærmen undgås. Sprøjt kun i stille vejr, så vinddrift undgås.

Sprøjtetidspunkt

Udbringningstidspunktet for Basta er afhængig af anvendelsesområ-

det og fremgår at doserings- og anvendelsesskemaet.

Dosering

Basta anvendes i doseringer fra 2,0-7,5 ltr. pr. ha. For at sikre effekten

under alle forhold, anbefales generelt at tilsætte 2,0 ltr. pr. ha af spre-

de-klæbemidlet Isoblette®

. (Undtagelsen er ved nedvisning af kartof-

ler, rødkløver, raps, ærter og hør til fremavl). Der bør ikke anvendes

andre typer af sprede-klæbemidler, da dette kan nedsætte effekten.

Blandinger

Basta kan blandes med Fenix

, Boxer

, Sencor

samt skimmelmidler.

Klimaets indflydelse

Bastas effekt fremmes af høj temperatur og luftfugtighed, samt ukrudt i

god vækst. Derfor frarådes behandling af tørkestressede planter, da

effekten vil være nedsat. Basta er regnfast efter ca. 6 timers tørvejr, ved

tilsætning af Isoblette dog efter ca. 4 timer. Basta bør ikke anvendes i

tidsrummet oktober til marts på grund af risiko for nedsat effekt.

Jordtype - jordfugt

Da Basta er et bladmiddel, har jordtype og jordfugt ingen betydning.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Fyld tanken halvt med vand. Under omrøring tilsættes Basta, herefter

tilsættes evt. andet produkt under fortsat vandopfyldning. Isoblette

tilsættes til sidst.

Produktmæssige begrænsninger

Under usædvanlige våde klimatiske forhold og med heraf følgen-

de iltfattige (anaerobe) jordbundsforhold tillige med kraftig knold-

vækst (f.eks. ved megen regn efter en lang tørkeperiode), kan

der være risiko for dannelse af fysiologisk betingede, tørre pletter

på kartoffelknoldene. Disse pletter kan senere under dårlige

lagerforhold give adgang for patogener.

Det frarådes derfor at anvende Basta under ekstremt våde vejr-

forhold (mere end 40 mm regn inden for de sidste 5 dage før

nedvisning) eller under vandmættede jordbundsforhold.

Ved behandling af kartofler, raps, ærter, hør og kløver til fremavl,

kan en behandling før det beskrevne sprøjtetidspunkt medføre

nedsat spireevne og spirekraft.

Øvrige forhold

Generelt om lagring af kartofler

Efter kartoffelhøsten skal man være opmærksom på tørre og godt

ventilerede lagerforhold

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hæl-

des op i sprøjtevæsken.

Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme vir-

kemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå det-

te, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med

anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at

skifte middel med jævne mellemrum.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejl-

agtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale

kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for

manglende effekt ved en evt. resistensdannelse

07.03

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Basta

®

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse (R21/22)

Irriterer øjnene (R36)

Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leve-

randørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informations-

materiale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående

særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartnerier/planteskoler i skov-,

læhegns- og landskabskulturer, under frugttræer og -buske, i jordbær, kartofler, på udyr-

kede arealer, efter såning og før fremspiring, til skærmet ukrudtsbekæmpelse i væksthuse

samt til nedvisning i kartofler, raps, ærter, hør og rødkløver.

Under frugttræer og -buske må midlet kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efterå-

ret efter høst.

På arealer, hvortil offentligheden har adgang må midlet ikke anvendes i perioder, hvor der

findes spiselige bær og frugter på arealet. Arealer med spiselige afgrøder eller foderafgrø-

der må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Tom emballage må ikke genanvendes.

Ukrudtsmiddel, nr. 18-409

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

Analyse

Glufosinat-ammonium……200 g/ltr. (18,0%)

Indeholder 1-methoxy-2-propanol

Netto 5 liter, flydende

Fabr.nr./fremstillingsdato: Se pakningen

Førstehjælp

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft,

men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ube-

hag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og søg lægehjælp. Fremkald

opkastning.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden skylles straks med rigelige mængder vand. S28

Øjenkontakt: Kommer midlet i øjnene, skylles straks med rigelige mængder vand. S26

Brugsanvisning

Afgrøder

Basta kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartnerier/planteskoler, i skov-, læhegn- og

landskabskulturer, under frugttræer og -buske, i jordbær, kartofler, på udyrkede arealer, efter

såning og før fremspiring, til skærmet ukrudtsbekæmpelse i væksthuse, samt til nedvisning i kar-

tofler, raps, ærter, hør og rødkløver.

Anvendelsesområde og virkningsspectrum

Basta® er et ikke-selektivt lokalsystemisk bladherbicid til bekæmpelse af en- og tokimbladet

ukrudt samt til nedvisning af afgrøder før høst. Basta kan anvendes på afgrøder til fremavl af frø

og til foderbrug. Ved nedvisning vil der også være en effekt på evt. generende ukrudt, herunder

kvik, hvor der også vil være en reduktion af kvikskud det følgende år.

Virkemåde

Basta optages gennem de grønne plantedele, og da Basta ikke har nogen jordvirkning, sker der

ingen optagelse gennem rodnettet. Ikke-fremspirede ukrudtsplanter og kulturplanter vil derfor ikke

blive skadet af en behandling. Inden for 1 døgn efter behandlingen stopper væksten af de af

sprøjtevæsken ramte planter, senere opstår der klorotiske pletter, planten gulfarves og dør. Fuld

effekt opnås, afhængig af vejrforhold, efter 10-21 dage.

Sprøjteteknik

Generelt

Basta er et kontaktmiddel, og det er derfor vigtigt, at sprøjtevæsken rammer alle plantedele.

Vandforbrug, dysevalg og -tryk retter sig derfor efter højden og tætheden på ukrudts-/kulturbe-

standen. Sprøjt tidligt på dagen på tørre, saft-spændte planter. Kørehastigheden bør ikke over-

stige 6 km i timen. En hensigtsmæssig sprøjtning kan f.eks. udføres med Hardi-dyse nr. 4110-

14, 3 bar, 5,5 km/t og 200 ltr. vand pr. ha.

Nedvisning

Ved nedvisning af rødkløver, raps, ærter, hør samt spise-, lægge- og industri-kartofler, bør der

anvendes en højere vandmængde for at sikre en god dækning af planterne. En hensigtsmæssig

sprøjtning kan f.eks. udføres med Hardi-dyse nr. 4110-20, 4 bar, 5,5 km/t og 400 ltr. vand pr. ha.

Afskærmet sprøjtning

Afskærmningen skal være fuldstændig. Sprøjtevæsken må ikke ramme

kulturplanter

nes bark.

5 liter

® = Bayer CropScience

Basta

Basta

®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Skal opbevares frostfrit.

Bemærkninger angående anvendelsen

Før sprøjtning skal kartoflerne aftoppes til 10-20 cm stængelrest uden akti-

ve blade. Aftopning bør foretages med en frontmonteret aftopper, der føl-

ger kammene. Høj fart bør undgås, da kvaliteten af aftopningen ellers kan

blive for dårlig. Sprøjtningen foretages bedst lige efter aftopningen. Der til-

sættes ikke Isoblette. Sprøjt på en tør afgrøde og undgå sprøjtning sidst på

eftermiddagen og om aftenen. Sprøjtningen kan foretages som en bånd-

sprøjtning. Behandling mod evt. genvækst kan foretages uden aftopning.

Før begyndende afmodning skal afgrøden aftoppes til 10-20 cm stæng-

elrest uden aktive blade. Aftopning bør foretages med en frontmonteret

aftopper, der følger kammene. Høj fart bør undgås, da kvaliteten af af-

topningen ellers kan blive for dårlig. Sprøjtningen foretages bedst lige efter

aftopningen evt. som båndsprøjtning. Behandling af evt. genvækst kan

foretages uden aftopning. Sprøjt på en tør afgrøde og undgå sprøjtning

sidst på eftermiddagen og om aftenen.

Spisekartofler behandles efter begyndende afmodning (Når hele marken

er begyndt at visne, dvs. efter stadie 90 (BBCH)). Farven af afgrøden

skifter fra blågrøn til gulgrøn.

Ved begyndende modning, når farven skifter fra blågrøn til gulgrøn, dog

mindst 14 dage før optagningen.

For at få ærter afmodnet ensartet, samt for at bekæmpe bundukrudt der

kan genere høsten, kan ærter nedvisnes før høst. Nedvisning tidligere end

beskrevet kan medføre nedsat spireevne og spirekraft. Der sprøjtes når

90% af bælgene er blevet gule, frøene er hårde men plastiske. De nederste

bælge skal være gulbrune og frøene hårde. De øverste bælge skal være

kødfulde og gule (vandindholdet mindre end 35%) 10-14 dage før høst.

Rødkløver nedvisnes når frøene er godt modne ca. 5-6 uger efter begyn-

dende blomstring eller 4-5 uger efter bestøvning - det svarer til normalt skår-

lægningstidspunkt. Fuld effekt af Basta er opnået efter 10-14 dage. Nedvis-

ning tidligere end beskrevet kan medføre nedsat spireevne og spirekraft.

Ved direkte høst af raps kan det - for at få en ensartet modning samt

sænke vandprocenten - være en fordel at nedvisne den. Isoblette udela-

des ved raps til fremavl. Der sprøjtes ca. 3 dage før rapsens normale

skårlægningstidspunkt. Plantens hovedskud ser ud som følger: Øverste

skulper: grønne/brunlige, frøene er halvt grønlige/brune, enkelte

rødlige/brune. Alle faste og til at pille.

Midterste skulper: brunlige/gule, frøene er alle rødbrune og faste, enkelte

grønlige/røde, men faste. Nederste skulper: brune. Frøene er alle mørke-

brune med enkelte sorte. Frøene er hårde og faste. Fuld effekt er opnået

efter 10-14 dage.

Hør nedvisnes ca. 10 dage før forventet høst.

Isoblette udelades ved hør til fremavl.

Dosering

2,0-3,0 ltr.

Basta pr. ha

2,0-3,0 ltr.

Basta pr. ha

+ 2,0 ltr. Iso-

blette

pr. ha.

2,5-3,0 ltr.

Basta pr. ha +

2,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha.

3,0 ltr. Basta

+ 2,0 Isoblet-

te pr. ha.

3,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha. Iso-

blette udela-

des ved ærter

til fremavl.

3,0 ltr. Basta

pr. ha (uden

tilsætning af

Isoblette),

3,0 ltr. Basta

+ 2,0 ltr. Iso-

blette pr. ha

2,5-3,0 ltr. Bas-

ta + 2,0 ltr. Iso-

blette pr. ha.

Afgrøde

Lægge-

kartofler

Spisekar-

tofler før

begynden-

de afmod-

ning

Spisekartof-

ler efter

begyndende

afmodning

Industri-

kartofler

Ærter

Rødkløver

Raps

Hør

Doserings og anvendelsesskema - Nedvisning

Sundhedsskadelig

Anerkendelser

Basta er anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til: Nedvisning af kartoffeltoppe med 3,0 ltr. pr. ha ved begyndende mod-

ning, Nedvisning af vinterraps og ærter ca. 10 dage før forventet høst med 3,0 ltr. pr. ha, Nedvisning af rødkløver med 3,0 ltr. pr.

ha, 10-14 dage før forventet høst, Bekæmpelse af jordbærudløbere med afskærmet sprøjtning med 3,0-5,0 ltr. + 3,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha, Bekæmpelse af rodskud i kirsebær ved afskærmet sprøjtning, når rodskuddene er 10 cm høje, med 3,0-5,0 ltr. + 3,0

ltr. Isoblette pr. ha, Bekæmpelse af nyfremspiret en- og tokimbladet frøukrudt før fremspiring af kartoffel, rødbeder, løg, porrer,

gulerod og spinat med 3,0 ltr. pr. ha, Bekæmpelse af en- og tokimbladet frøukrudt i frugtplantager med 5,0 ltr. pr. ha

(i busk-/frugtplantager som afskærmet sprøjtning), Bekæmpelse af en- og tokimbladet frøukrudt på udyrkede arealer med 5,0-7,5 ltr. pr. ha

Doserings og anvendelsesskema - Ukrudtsbekæmpelse

Afgrøde

Kartofler

Stubrens (før

direkte såning)

Frugt-

plantager

Frugtbuske

(sprøjtning

udføres

afskærmet)

Jordbær-

udløbere

Rodskud i

hindbær

Frilands-

gartnerier/

plantesko-

Ukrudtsbe-

kæmpelse

i vækst-

huse

Skovbrug

samt land-

skabsplan-

Udyrkede

arealer

Dosering

1,5 - 2,0 ltr. Basta

+ blandingspartner

3,0 ltr. Basta + 2,0

ltr. Isoblette pr. ha.

3,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

4,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0 ltr. Basta + 2,0

ltr. Isoblette pr. ha

30 til 50 ml. Basta

pr. 100 m

5,0-7,5 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0-7,5 ltr. + 2,0 ltr.

Isoblette pr. ha.

Bemærkninger angående anvendelsen

I kartoffelmarker med store ukrudtsproblemer, især pileurt, burresnerre og enkimbladet ukrudt,

kan Basta anvendes sammen med et jordmiddel eks. Fenix®, til ukrudtsbekæmpelse før kartoflernes

fremspiring. Doseringen af Fenix® fremgår af etiketten.

For at bekæmpe en- og tokimbladet ukrudt samt spildplanter, sprøjtes senest 8 timer før såning, men

altid før en eventuel gylleudbringning.

Til ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager, samt til bekæmpelse af rodskud i kirsebær- og blommeplanta-

ger. Kontakt med ungt, aktivt og/eller beskadiget bark, der ikke er forkorket, skal undgås. Kontakt med

grøn bark skal ligeledes undgås. Rammes blade eller skud af kulturplanter, beskadiges det ramte plan-

temateriale, men det sker uden fare for den øvrige del af planten. Sprøjtetidspunkt: fra tidligt forår og

indtil oktober 2-4 gange efter behov. Rodskud skal bekæmpes, når de er 10-15 cm høje. Ved 1.

behandling mod ukrudt vil det være naturligt at blande Basta med et jordmiddel.

Bekæmpelse af ukrudt og udløbere i jordbær udføres som afskærmet sprøjtning. Moderplanten må ikke

rammes.

Der sprøjtes før blomstring eller fra afsluttet plukning og indtil midten af august. Højeste dosering på de

mest vegetative sorter.

Ukrudtsbekæmpelse og nedvisning af rodskud i hindbær udføres som afskærmet sprøjtning.

Der sprøjtes i maj/juni måned, når rodskuddene er 10 cm høje. Frugtbærende planter må ikke rammes.

Sprøjtningen kan gentages.

Før fremspiring af kulturen og før udplantning af planter kan fremspiret ukrudt bekæmpes med Basta.

Se afsnittet om sprøjteteknik. Der sprøjtes kort før fremspiring af kulturen og senest dagen før udplant-

ning. Efter kulturplanternes fremspiring/udplantning kan behandlingen udføres som afskærmet sprøjt-

ning med 3,0-5,0 ltr. Basta + 2,0 ltr. Isoblette pr. ha. Kontakt med ungt, aktivt og/eller beskadiget bark

skal undgås. Kontakt med grøn og umoden bark skal ligeledes undgås. Rammes blade eller skud af

kulturplanter, beskadiges det ramte plantemateriale, men det sker uden fare for den øvrige del af plan-

ten. Hvor afgrøden kan tåle det, kan man, for at bekæmpe ikke fremspiret ukrudt, tilsætte et jordmiddel,

og da er doseringen 2,0 ltr. Basta + 2,0 ltr. Isoblette pr. ha. Der kan sprøjtes efter behov.

Til bekæmpelse af ukrudt i gange og under borde behandles med Basta i en passende væskemængde

(fra 10 til 20 ltr. pr. 100 m

). Sørg for, at ventilatorer, luftvinduer og døre er lukkede under udsprøjtningen, og

anvend afskærmet sprøjtning for at undgå afdrift og dermed risiko for skader på kulturplanterne. Den

benyttede sprøjte må ikke efterfølgende anvendes til sprøjtning af kulturer før en grundig rengøring sikrer, at

alle rester af Basta er fjernet fra sprøjten.

Basta bør tidligst anvendes i 2. vækstår. Kontakt med grønt, umodent, ungt, aktivt og/eller beskadiget

bark skal undgås. Rammes blade eller skud af kulturplanter beskadiges det ramte plantemateriale, men

det sker uden fare for den øvrige del af planten. Til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt og hind-

bær i skov og ved landskabsbeplantninger (læhegn og busketter) Højeste dosering ved stort ukrudtstryk

og stort, vanskeligt ukrudt. Ved behandling af ukrudt med underjordiske udløbere, må påregnes flere

behandlinger. Behandlingen udføres som afskærmet sprøjtning og gentages efter behov.

Til bekæmpelse af ukrudt på udyrkede arealer kan Basta anvendes. Højeste dosering ved stort ukrudt-

stryk og stort ukrudt. Der sprøjtes fra tidligt forår og indtil oktober, 2-4 gange efter behov. Ved

1. behandling i foråret vil det ofte være en fordel at tilsætte et jordmiddel.

Servicetelefon: 70 27 81 27

Medlem af

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Basta DK C95 20/10/03 11:17 Side 1

Fremkøringshastigheden skal være så lav, at sprøjtetåge uden for

sprøjteskærmen undgås. Sprøjt kun i stille vejr, så vinddrift undgås.

Sprøjtetidspunkt

Udbringningstidspunktet for Basta er afhængig af anvendelsesområ-

det og fremgår at doserings- og anvendelsesskemaet.

Dosering

Basta anvendes i doseringer fra 2,0-7,5 ltr. pr. ha. For at sikre effekten

under alle forhold, anbefales generelt at tilsætte 2,0 ltr. pr. ha af spre-

de-klæbemidlet Isoblette®

. (Undtagelsen er ved nedvisning af kartof-

ler, rødkløver, raps, ærter og hør til fremavl). Der bør ikke anvendes

andre typer af sprede-klæbemidler, da dette kan nedsætte effekten.

Blandinger

Basta kan blandes med Fenix

, Boxer

, Sencor

samt skimmelmidler.

Klimaets indflydelse

Bastas effekt fremmes af høj temperatur og luftfugtighed, samt ukrudt i

god vækst. Derfor frarådes behandling af tørkestressede planter, da

effekten vil være nedsat. Basta er regnfast efter ca. 6 timers tørvejr, ved

tilsætning af Isoblette dog efter ca. 4 timer. Basta bør ikke anvendes i

tidsrummet oktober til marts på grund af risiko for nedsat effekt.

Jordtype - jordfugt

Da Basta er et bladmiddel, har jordtype og jordfugt ingen betydning.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Fyld tanken halvt med vand. Under omrøring tilsættes Basta, herefter

tilsættes evt. andet produkt under fortsat vandopfyldning. Isoblette

tilsættes til sidst.

Produktmæssige begrænsninger

Under usædvanlige våde klimatiske forhold og med heraf følgen-

de iltfattige (anaerobe) jordbundsforhold tillige med kraftig knold-

vækst (f.eks. ved megen regn efter en lang tørkeperiode), kan

der være risiko for dannelse af fysiologisk betingede, tørre pletter

på kartoffelknoldene. Disse pletter kan senere under dårlige

lagerforhold give adgang for patogener.

Det frarådes derfor at anvende Basta under ekstremt våde vejr-

forhold (mere end 40 mm regn inden for de sidste 5 dage før

nedvisning) eller under vandmættede jordbundsforhold.

Ved behandling af kartofler, raps, ærter, hør og kløver til fremavl,

kan en behandling før det beskrevne sprøjtetidspunkt medføre

nedsat spireevne og spirekraft.

Øvrige forhold

Generelt om lagring af kartofler

Efter kartoffelhøsten skal man være opmærksom på tørre og godt

ventilerede lagerforhold

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hæl-

des op i sprøjtevæsken.

Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme vir-

kemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå det-

te, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med

anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at

skifte middel med jævne mellemrum.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejl-

agtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale

kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for

manglende effekt ved en evt. resistensdannelse

07.03

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Basta

®

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse (R21/22)

Irriterer øjnene (R36)

Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leve-

randørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informations-

materiale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående

særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartnerier/planteskoler i skov-,

læhegns- og landskabskulturer, under frugttræer og -buske, i jordbær, kartofler, på udyr-

kede arealer, efter såning og før fremspiring, til skærmet ukrudtsbekæmpelse i væksthuse

samt til nedvisning i kartofler, raps, ærter, hør og rødkløver.

Under frugttræer og -buske må midlet kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efterå-

ret efter høst.

På arealer, hvortil offentligheden har adgang må midlet ikke anvendes i perioder, hvor der

findes spiselige bær og frugter på arealet. Arealer med spiselige afgrøder eller foderafgrø-

der må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Tom emballage må ikke genanvendes.

Ukrudtsmiddel, nr. 18-409

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

Analyse

Glufosinat-ammonium……200 g/ltr. (18,0%)

Indeholder 1-methoxy-2-propanol

Netto 5 liter, flydende

Fabr.nr./fremstillingsdato: Se pakningen

Førstehjælp

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft,

men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ube-

hag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og søg lægehjælp. Fremkald

opkastning.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden skylles straks med rigelige mængder vand. S28

Øjenkontakt: Kommer midlet i øjnene, skylles straks med rigelige mængder vand. S26

Brugsanvisning

Afgrøder

Basta kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartnerier/planteskoler, i skov-, læhegn- og

landskabskulturer, under frugttræer og -buske, i jordbær, kartofler, på udyrkede arealer, efter

såning og før fremspiring, til skærmet ukrudtsbekæmpelse i væksthuse, samt til nedvisning i kar-

tofler, raps, ærter, hør og rødkløver.

Anvendelsesområde og virkningsspectrum

Basta® er et ikke-selektivt lokalsystemisk bladherbicid til bekæmpelse af en- og tokimbladet

ukrudt samt til nedvisning af afgrøder før høst. Basta kan anvendes på afgrøder til fremavl af frø

og til foderbrug. Ved nedvisning vil der også være en effekt på evt. generende ukrudt, herunder

kvik, hvor der også vil være en reduktion af kvikskud det følgende år.

Virkemåde

Basta optages gennem de grønne plantedele, og da Basta ikke har nogen jordvirkning, sker der

ingen optagelse gennem rodnettet. Ikke-fremspirede ukrudtsplanter og kulturplanter vil derfor ikke

blive skadet af en behandling. Inden for 1 døgn efter behandlingen stopper væksten af de af

sprøjtevæsken ramte planter, senere opstår der klorotiske pletter, planten gulfarves og dør. Fuld

effekt opnås, afhængig af vejrforhold, efter 10-21 dage.

Sprøjteteknik

Generelt

Basta er et kontaktmiddel, og det er derfor vigtigt, at sprøjtevæsken rammer alle plantedele.

Vandforbrug, dysevalg og -tryk retter sig derfor efter højden og tætheden på ukrudts-/kulturbe-

standen. Sprøjt tidligt på dagen på tørre, saft-spændte planter. Kørehastigheden bør ikke over-

stige 6 km i timen. En hensigtsmæssig sprøjtning kan f.eks. udføres med Hardi-dyse nr. 4110-

14, 3 bar, 5,5 km/t og 200 ltr. vand pr. ha.

Nedvisning

Ved nedvisning af rødkløver, raps, ærter, hør samt spise-, lægge- og industri-kartofler, bør der

anvendes en højere vandmængde for at sikre en god dækning af planterne. En hensigtsmæssig

sprøjtning kan f.eks. udføres med Hardi-dyse nr. 4110-20, 4 bar, 5,5 km/t og 400 ltr. vand pr. ha.

Afskærmet sprøjtning

Afskærmningen skal være fuldstændig. Sprøjtevæsken må ikke ramme

kulturplanter

nes bark.

5 liter

® = Bayer CropScience

Basta

Basta

®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Skal opbevares frostfrit.

Bemærkninger angående anvendelsen

Før sprøjtning skal kartoflerne aftoppes til 10-20 cm stængelrest uden akti-

ve blade. Aftopning bør foretages med en frontmonteret aftopper, der føl-

ger kammene. Høj fart bør undgås, da kvaliteten af aftopningen ellers kan

blive for dårlig. Sprøjtningen foretages bedst lige efter aftopningen. Der til-

sættes ikke Isoblette. Sprøjt på en tør afgrøde og undgå sprøjtning sidst på

eftermiddagen og om aftenen. Sprøjtningen kan foretages som en bånd-

sprøjtning. Behandling mod evt. genvækst kan foretages uden aftopning.

Før begyndende afmodning skal afgrøden aftoppes til 10-20 cm stæng-

elrest uden aktive blade. Aftopning bør foretages med en frontmonteret

aftopper, der følger kammene. Høj fart bør undgås, da kvaliteten af af-

topningen ellers kan blive for dårlig. Sprøjtningen foretages bedst lige efter

aftopningen evt. som båndsprøjtning. Behandling af evt. genvækst kan

foretages uden aftopning. Sprøjt på en tør afgrøde og undgå sprøjtning

sidst på eftermiddagen og om aftenen.

Spisekartofler behandles efter begyndende afmodning (Når hele marken

er begyndt at visne, dvs. efter stadie 90 (BBCH)). Farven af afgrøden

skifter fra blågrøn til gulgrøn.

Ved begyndende modning, når farven skifter fra blågrøn til gulgrøn, dog

mindst 14 dage før optagningen.

For at få ærter afmodnet ensartet, samt for at bekæmpe bundukrudt der

kan genere høsten, kan ærter nedvisnes før høst. Nedvisning tidligere end

beskrevet kan medføre nedsat spireevne og spirekraft. Der sprøjtes når

90% af bælgene er blevet gule, frøene er hårde men plastiske. De nederste

bælge skal være gulbrune og frøene hårde. De øverste bælge skal være

kødfulde og gule (vandindholdet mindre end 35%) 10-14 dage før høst.

Rødkløver nedvisnes når frøene er godt modne ca. 5-6 uger efter begyn-

dende blomstring eller 4-5 uger efter bestøvning - det svarer til normalt skår-

lægningstidspunkt. Fuld effekt af Basta er opnået efter 10-14 dage. Nedvis-

ning tidligere end beskrevet kan medføre nedsat spireevne og spirekraft.

Ved direkte høst af raps kan det - for at få en ensartet modning samt

sænke vandprocenten - være en fordel at nedvisne den. Isoblette udela-

des ved raps til fremavl. Der sprøjtes ca. 3 dage før rapsens normale

skårlægningstidspunkt. Plantens hovedskud ser ud som følger: Øverste

skulper: grønne/brunlige, frøene er halvt grønlige/brune, enkelte

rødlige/brune. Alle faste og til at pille.

Midterste skulper: brunlige/gule, frøene er alle rødbrune og faste, enkelte

grønlige/røde, men faste. Nederste skulper: brune. Frøene er alle mørke-

brune med enkelte sorte. Frøene er hårde og faste. Fuld effekt er opnået

efter 10-14 dage.

Hør nedvisnes ca. 10 dage før forventet høst.

Isoblette udelades ved hør til fremavl.

Dosering

2,0-3,0 ltr.

Basta pr. ha

2,0-3,0 ltr.

Basta pr. ha

+ 2,0 ltr. Iso-

blette

pr. ha.

2,5-3,0 ltr.

Basta pr. ha +

2,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha.

3,0 ltr. Basta

+ 2,0 Isoblet-

te pr. ha.

3,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha. Iso-

blette udela-

des ved ærter

til fremavl.

3,0 ltr. Basta

pr. ha (uden

tilsætning af

Isoblette),

3,0 ltr. Basta

+ 2,0 ltr. Iso-

blette pr. ha

2,5-3,0 ltr. Bas-

ta + 2,0 ltr. Iso-

blette pr. ha.

Afgrøde

Lægge-

kartofler

Spisekar-

tofler før

begynden-

de afmod-

ning

Spisekartof-

ler efter

begyndende

afmodning

Industri-

kartofler

Ærter

Rødkløver

Raps

Hør

Doserings og anvendelsesskema - Nedvisning

Sundhedsskadelig

Anerkendelser

Basta er anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til: Nedvisning af kartoffeltoppe med 3,0 ltr. pr. ha ved begyndende mod-

ning, Nedvisning af vinterraps og ærter ca. 10 dage før forventet høst med 3,0 ltr. pr. ha, Nedvisning af rødkløver med 3,0 ltr. pr.

ha, 10-14 dage før forventet høst, Bekæmpelse af jordbærudløbere med afskærmet sprøjtning med 3,0-5,0 ltr. + 3,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha, Bekæmpelse af rodskud i kirsebær ved afskærmet sprøjtning, når rodskuddene er 10 cm høje, med 3,0-5,0 ltr. + 3,0

ltr. Isoblette pr. ha, Bekæmpelse af nyfremspiret en- og tokimbladet frøukrudt før fremspiring af kartoffel, rødbeder, løg, porrer,

gulerod og spinat med 3,0 ltr. pr. ha, Bekæmpelse af en- og tokimbladet frøukrudt i frugtplantager med 5,0 ltr. pr. ha

(i busk-/frugtplantager som afskærmet sprøjtning), Bekæmpelse af en- og tokimbladet frøukrudt på udyrkede arealer med 5,0-7,5 ltr. pr. ha

Doserings og anvendelsesskema - Ukrudtsbekæmpelse

Afgrøde

Kartofler

Stubrens (før

direkte såning)

Frugt-

plantager

Frugtbuske

(sprøjtning

udføres

afskærmet)

Jordbær-

udløbere

Rodskud i

hindbær

Frilands-

gartnerier/

plantesko-

Ukrudtsbe-

kæmpelse

i vækst-

huse

Skovbrug

samt land-

skabsplan-

Udyrkede

arealer

Dosering

1,5 - 2,0 ltr. Basta

+ blandingspartner

3,0 ltr. Basta + 2,0

ltr. Isoblette pr. ha.

3,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

4,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0 ltr. Basta + 2,0

ltr. Isoblette pr. ha

30 til 50 ml. Basta

pr. 100 m

5,0-7,5 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0-7,5 ltr. + 2,0 ltr.

Isoblette pr. ha.

Bemærkninger angående anvendelsen

I kartoffelmarker med store ukrudtsproblemer, især pileurt, burresnerre og enkimbladet ukrudt,

kan Basta anvendes sammen med et jordmiddel eks. Fenix®, til ukrudtsbekæmpelse før kartoflernes

fremspiring. Doseringen af Fenix® fremgår af etiketten.

For at bekæmpe en- og tokimbladet ukrudt samt spildplanter, sprøjtes senest 8 timer før såning, men

altid før en eventuel gylleudbringning.

Til ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager, samt til bekæmpelse af rodskud i kirsebær- og blommeplanta-

ger. Kontakt med ungt, aktivt og/eller beskadiget bark, der ikke er forkorket, skal undgås. Kontakt med

grøn bark skal ligeledes undgås. Rammes blade eller skud af kulturplanter, beskadiges det ramte plan-

temateriale, men det sker uden fare for den øvrige del af planten. Sprøjtetidspunkt: fra tidligt forår og

indtil oktober 2-4 gange efter behov. Rodskud skal bekæmpes, når de er 10-15 cm høje. Ved 1.

behandling mod ukrudt vil det være naturligt at blande Basta med et jordmiddel.

Bekæmpelse af ukrudt og udløbere i jordbær udføres som afskærmet sprøjtning. Moderplanten må ikke

rammes.

Der sprøjtes før blomstring eller fra afsluttet plukning og indtil midten af august. Højeste dosering på de

mest vegetative sorter.

Ukrudtsbekæmpelse og nedvisning af rodskud i hindbær udføres som afskærmet sprøjtning.

Der sprøjtes i maj/juni måned, når rodskuddene er 10 cm høje. Frugtbærende planter må ikke rammes.

Sprøjtningen kan gentages.

Før fremspiring af kulturen og før udplantning af planter kan fremspiret ukrudt bekæmpes med Basta.

Se afsnittet om sprøjteteknik. Der sprøjtes kort før fremspiring af kulturen og senest dagen før udplant-

ning. Efter kulturplanternes fremspiring/udplantning kan behandlingen udføres som afskærmet sprøjt-

ning med 3,0-5,0 ltr. Basta + 2,0 ltr. Isoblette pr. ha. Kontakt med ungt, aktivt og/eller beskadiget bark

skal undgås. Kontakt med grøn og umoden bark skal ligeledes undgås. Rammes blade eller skud af

kulturplanter, beskadiges det ramte plantemateriale, men det sker uden fare for den øvrige del af plan-

ten. Hvor afgrøden kan tåle det, kan man, for at bekæmpe ikke fremspiret ukrudt, tilsætte et jordmiddel,

og da er doseringen 2,0 ltr. Basta + 2,0 ltr. Isoblette pr. ha. Der kan sprøjtes efter behov.

Til bekæmpelse af ukrudt i gange og under borde behandles med Basta i en passende væskemængde

(fra 10 til 20 ltr. pr. 100 m

). Sørg for, at ventilatorer, luftvinduer og døre er lukkede under udsprøjtningen, og

anvend afskærmet sprøjtning for at undgå afdrift og dermed risiko for skader på kulturplanterne. Den

benyttede sprøjte må ikke efterfølgende anvendes til sprøjtning af kulturer før en grundig rengøring sikrer, at

alle rester af Basta er fjernet fra sprøjten.

Basta bør tidligst anvendes i 2. vækstår. Kontakt med grønt, umodent, ungt, aktivt og/eller beskadiget

bark skal undgås. Rammes blade eller skud af kulturplanter beskadiges det ramte plantemateriale, men

det sker uden fare for den øvrige del af planten. Til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt og hind-

bær i skov og ved landskabsbeplantninger (læhegn og busketter) Højeste dosering ved stort ukrudtstryk

og stort, vanskeligt ukrudt. Ved behandling af ukrudt med underjordiske udløbere, må påregnes flere

behandlinger. Behandlingen udføres som afskærmet sprøjtning og gentages efter behov.

Til bekæmpelse af ukrudt på udyrkede arealer kan Basta anvendes. Højeste dosering ved stort ukrudt-

stryk og stort ukrudt. Der sprøjtes fra tidligt forår og indtil oktober, 2-4 gange efter behov. Ved

1. behandling i foråret vil det ofte være en fordel at tilsætte et jordmiddel.

Servicetelefon: 70 27 81 27

Medlem af

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Basta DK C95 20/10/03 11:17 Side 1

Fremkøringshastigheden skal være så lav, at sprøjtetåge uden for

sprøjteskærmen undgås. Sprøjt kun i stille vejr, så vinddrift undgås.

Sprøjtetidspunkt

Udbringningstidspunktet for Basta er afhængig af anvendelsesområ-

det og fremgår at doserings- og anvendelsesskemaet.

Dosering

Basta anvendes i doseringer fra 2,0-7,5 ltr. pr. ha. For at sikre effekten

under alle forhold, anbefales generelt at tilsætte 2,0 ltr. pr. ha af spre-

de-klæbemidlet Isoblette®

. (Undtagelsen er ved nedvisning af kartof-

ler, rødkløver, raps, ærter og hør til fremavl). Der bør ikke anvendes

andre typer af sprede-klæbemidler, da dette kan nedsætte effekten.

Blandinger

Basta kan blandes med Fenix

, Boxer

, Sencor

samt skimmelmidler.

Klimaets indflydelse

Bastas effekt fremmes af høj temperatur og luftfugtighed, samt ukrudt i

god vækst. Derfor frarådes behandling af tørkestressede planter, da

effekten vil være nedsat. Basta er regnfast efter ca. 6 timers tørvejr, ved

tilsætning af Isoblette dog efter ca. 4 timer. Basta bør ikke anvendes i

tidsrummet oktober til marts på grund af risiko for nedsat effekt.

Jordtype - jordfugt

Da Basta er et bladmiddel, har jordtype og jordfugt ingen betydning.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Fyld tanken halvt med vand. Under omrøring tilsættes Basta, herefter

tilsættes evt. andet produkt under fortsat vandopfyldning. Isoblette

tilsættes til sidst.

Produktmæssige begrænsninger

Under usædvanlige våde klimatiske forhold og med heraf følgen-

de iltfattige (anaerobe) jordbundsforhold tillige med kraftig knold-

vækst (f.eks. ved megen regn efter en lang tørkeperiode), kan

der være risiko for dannelse af fysiologisk betingede, tørre pletter

på kartoffelknoldene. Disse pletter kan senere under dårlige

lagerforhold give adgang for patogener.

Det frarådes derfor at anvende Basta under ekstremt våde vejr-

forhold (mere end 40 mm regn inden for de sidste 5 dage før

nedvisning) eller under vandmættede jordbundsforhold.

Ved behandling af kartofler, raps, ærter, hør og kløver til fremavl,

kan en behandling før det beskrevne sprøjtetidspunkt medføre

nedsat spireevne og spirekraft.

Øvrige forhold

Generelt om lagring af kartofler

Efter kartoffelhøsten skal man være opmærksom på tørre og godt

ventilerede lagerforhold

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hæl-

des op i sprøjtevæsken.

Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme vir-

kemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå det-

te, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med

anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at

skifte middel med jævne mellemrum.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejl-

agtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale

kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for

manglende effekt ved en evt. resistensdannelse

07.03

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Basta

®

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse (R21/22)

Irriterer øjnene (R36)

Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leve-

randørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informations-

materiale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående

særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartnerier/planteskoler i skov-,

læhegns- og landskabskulturer, under frugttræer og -buske, i jordbær, kartofler, på udyr-

kede arealer, efter såning og før fremspiring, til skærmet ukrudtsbekæmpelse i væksthuse

samt til nedvisning i kartofler, raps, ærter, hør og rødkløver.

Under frugttræer og -buske må midlet kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efterå-

ret efter høst.

På arealer, hvortil offentligheden har adgang må midlet ikke anvendes i perioder, hvor der

findes spiselige bær og frugter på arealet. Arealer med spiselige afgrøder eller foderafgrø-

der må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Tom emballage må ikke genanvendes.

Ukrudtsmiddel, nr. 18-409

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

Analyse

Glufosinat-ammonium……200 g/ltr. (18,0%)

Indeholder 1-methoxy-2-propanol

Netto 5 liter, flydende

Fabr.nr./fremstillingsdato: Se pakningen

Førstehjælp

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft,

men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ube-

hag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og søg lægehjælp. Fremkald

opkastning.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden skylles straks med rigelige mængder vand. S28

Øjenkontakt: Kommer midlet i øjnene, skylles straks med rigelige mængder vand. S26

Brugsanvisning

Afgrøder

Basta kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartnerier/planteskoler, i skov-, læhegn- og

landskabskulturer, under frugttræer og -buske, i jordbær, kartofler, på udyrkede arealer, efter

såning og før fremspiring, til skærmet ukrudtsbekæmpelse i væksthuse, samt til nedvisning i kar-

tofler, raps, ærter, hør og rødkløver.

Anvendelsesområde og virkningsspectrum

Basta® er et ikke-selektivt lokalsystemisk bladherbicid til bekæmpelse af en- og tokimbladet

ukrudt samt til nedvisning af afgrøder før høst. Basta kan anvendes på afgrøder til fremavl af frø

og til foderbrug. Ved nedvisning vil der også være en effekt på evt. generende ukrudt, herunder

kvik, hvor der også vil være en reduktion af kvikskud det følgende år.

Virkemåde

Basta optages gennem de grønne plantedele, og da Basta ikke har nogen jordvirkning, sker der

ingen optagelse gennem rodnettet. Ikke-fremspirede ukrudtsplanter og kulturplanter vil derfor ikke

blive skadet af en behandling. Inden for 1 døgn efter behandlingen stopper væksten af de af

sprøjtevæsken ramte planter, senere opstår der klorotiske pletter, planten gulfarves og dør. Fuld

effekt opnås, afhængig af vejrforhold, efter 10-21 dage.

Sprøjteteknik

Generelt

Basta er et kontaktmiddel, og det er derfor vigtigt, at sprøjtevæsken rammer alle plantedele.

Vandforbrug, dysevalg og -tryk retter sig derfor efter højden og tætheden på ukrudts-/kulturbe-

standen. Sprøjt tidligt på dagen på tørre, saft-spændte planter. Kørehastigheden bør ikke over-

stige 6 km i timen. En hensigtsmæssig sprøjtning kan f.eks. udføres med Hardi-dyse nr. 4110-

14, 3 bar, 5,5 km/t og 200 ltr. vand pr. ha.

Nedvisning

Ved nedvisning af rødkløver, raps, ærter, hør samt spise-, lægge- og industri-kartofler, bør der

anvendes en højere vandmængde for at sikre en god dækning af planterne. En hensigtsmæssig

sprøjtning kan f.eks. udføres med Hardi-dyse nr. 4110-20, 4 bar, 5,5 km/t og 400 ltr. vand pr. ha.

Afskærmet sprøjtning

Afskærmningen skal være fuldstændig. Sprøjtevæsken må ikke ramme

kulturplanter

nes bark.

5 liter

® = Bayer CropScience

Basta

Basta

®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Skal opbevares frostfrit.

Bemærkninger angående anvendelsen

Før sprøjtning skal kartoflerne aftoppes til 10-20 cm stængelrest uden akti-

ve blade. Aftopning bør foretages med en frontmonteret aftopper, der føl-

ger kammene. Høj fart bør undgås, da kvaliteten af aftopningen ellers kan

blive for dårlig. Sprøjtningen foretages bedst lige efter aftopningen. Der til-

sættes ikke Isoblette. Sprøjt på en tør afgrøde og undgå sprøjtning sidst på

eftermiddagen og om aftenen. Sprøjtningen kan foretages som en bånd-

sprøjtning. Behandling mod evt. genvækst kan foretages uden aftopning.

Før begyndende afmodning skal afgrøden aftoppes til 10-20 cm stæng-

elrest uden aktive blade. Aftopning bør foretages med en frontmonteret

aftopper, der følger kammene. Høj fart bør undgås, da kvaliteten af af-

topningen ellers kan blive for dårlig. Sprøjtningen foretages bedst lige efter

aftopningen evt. som båndsprøjtning. Behandling af evt. genvækst kan

foretages uden aftopning. Sprøjt på en tør afgrøde og undgå sprøjtning

sidst på eftermiddagen og om aftenen.

Spisekartofler behandles efter begyndende afmodning (Når hele marken

er begyndt at visne, dvs. efter stadie 90 (BBCH)). Farven af afgrøden

skifter fra blågrøn til gulgrøn.

Ved begyndende modning, når farven skifter fra blågrøn til gulgrøn, dog

mindst 14 dage før optagningen.

For at få ærter afmodnet ensartet, samt for at bekæmpe bundukrudt der

kan genere høsten, kan ærter nedvisnes før høst. Nedvisning tidligere end

beskrevet kan medføre nedsat spireevne og spirekraft. Der sprøjtes når

90% af bælgene er blevet gule, frøene er hårde men plastiske. De nederste

bælge skal være gulbrune og frøene hårde. De øverste bælge skal være

kødfulde og gule (vandindholdet mindre end 35%) 10-14 dage før høst.

Rødkløver nedvisnes når frøene er godt modne ca. 5-6 uger efter begyn-

dende blomstring eller 4-5 uger efter bestøvning - det svarer til normalt skår-

lægningstidspunkt. Fuld effekt af Basta er opnået efter 10-14 dage. Nedvis-

ning tidligere end beskrevet kan medføre nedsat spireevne og spirekraft.

Ved direkte høst af raps kan det - for at få en ensartet modning samt

sænke vandprocenten - være en fordel at nedvisne den. Isoblette udela-

des ved raps til fremavl. Der sprøjtes ca. 3 dage før rapsens normale

skårlægningstidspunkt. Plantens hovedskud ser ud som følger: Øverste

skulper: grønne/brunlige, frøene er halvt grønlige/brune, enkelte

rødlige/brune. Alle faste og til at pille.

Midterste skulper: brunlige/gule, frøene er alle rødbrune og faste, enkelte

grønlige/røde, men faste. Nederste skulper: brune. Frøene er alle mørke-

brune med enkelte sorte. Frøene er hårde og faste. Fuld effekt er opnået

efter 10-14 dage.

Hør nedvisnes ca. 10 dage før forventet høst.

Isoblette udelades ved hør til fremavl.

Dosering

2,0-3,0 ltr.

Basta pr. ha

2,0-3,0 ltr.

Basta pr. ha

+ 2,0 ltr. Iso-

blette

pr. ha.

2,5-3,0 ltr.

Basta pr. ha +

2,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha.

3,0 ltr. Basta

+ 2,0 Isoblet-

te pr. ha.

3,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha. Iso-

blette udela-

des ved ærter

til fremavl.

3,0 ltr. Basta

pr. ha (uden

tilsætning af

Isoblette),

3,0 ltr. Basta

+ 2,0 ltr. Iso-

blette pr. ha

2,5-3,0 ltr. Bas-

ta + 2,0 ltr. Iso-

blette pr. ha.

Afgrøde

Lægge-

kartofler

Spisekar-

tofler før

begynden-

de afmod-

ning

Spisekartof-

ler efter

begyndende

afmodning

Industri-

kartofler

Ærter

Rødkløver

Raps

Hør

Doserings og anvendelsesskema - Nedvisning

Sundhedsskadelig

Anerkendelser

Basta er anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til: Nedvisning af kartoffeltoppe med 3,0 ltr. pr. ha ved begyndende mod-

ning, Nedvisning af vinterraps og ærter ca. 10 dage før forventet høst med 3,0 ltr. pr. ha, Nedvisning af rødkløver med 3,0 ltr. pr.

ha, 10-14 dage før forventet høst, Bekæmpelse af jordbærudløbere med afskærmet sprøjtning med 3,0-5,0 ltr. + 3,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha, Bekæmpelse af rodskud i kirsebær ved afskærmet sprøjtning, når rodskuddene er 10 cm høje, med 3,0-5,0 ltr. + 3,0

ltr. Isoblette pr. ha, Bekæmpelse af nyfremspiret en- og tokimbladet frøukrudt før fremspiring af kartoffel, rødbeder, løg, porrer,

gulerod og spinat med 3,0 ltr. pr. ha, Bekæmpelse af en- og tokimbladet frøukrudt i frugtplantager med 5,0 ltr. pr. ha

(i busk-/frugtplantager som afskærmet sprøjtning), Bekæmpelse af en- og tokimbladet frøukrudt på udyrkede arealer med 5,0-7,5 ltr. pr. ha

Doserings og anvendelsesskema - Ukrudtsbekæmpelse

Afgrøde

Kartofler

Stubrens (før

direkte såning)

Frugt-

plantager

Frugtbuske

(sprøjtning

udføres

afskærmet)

Jordbær-

udløbere

Rodskud i

hindbær

Frilands-

gartnerier/

plantesko-

Ukrudtsbe-

kæmpelse

i vækst-

huse

Skovbrug

samt land-

skabsplan-

Udyrkede

arealer

Dosering

1,5 - 2,0 ltr. Basta

+ blandingspartner

3,0 ltr. Basta + 2,0

ltr. Isoblette pr. ha.

3,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

4,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0 ltr. Basta + 2,0

ltr. Isoblette pr. ha

30 til 50 ml. Basta

pr. 100 m

5,0-7,5 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0-7,5 ltr. + 2,0 ltr.

Isoblette pr. ha.

Bemærkninger angående anvendelsen

I kartoffelmarker med store ukrudtsproblemer, især pileurt, burresnerre og enkimbladet ukrudt,

kan Basta anvendes sammen med et jordmiddel eks. Fenix®, til ukrudtsbekæmpelse før kartoflernes

fremspiring. Doseringen af Fenix® fremgår af etiketten.

For at bekæmpe en- og tokimbladet ukrudt samt spildplanter, sprøjtes senest 8 timer før såning, men

altid før en eventuel gylleudbringning.

Til ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager, samt til bekæmpelse af rodskud i kirsebær- og blommeplanta-

ger. Kontakt med ungt, aktivt og/eller beskadiget bark, der ikke er forkorket, skal undgås. Kontakt med

grøn bark skal ligeledes undgås. Rammes blade eller skud af kulturplanter, beskadiges det ramte plan-

temateriale, men det sker uden fare for den øvrige del af planten. Sprøjtetidspunkt: fra tidligt forår og

indtil oktober 2-4 gange efter behov. Rodskud skal bekæmpes, når de er 10-15 cm høje. Ved 1.

behandling mod ukrudt vil det være naturligt at blande Basta med et jordmiddel.

Bekæmpelse af ukrudt og udløbere i jordbær udføres som afskærmet sprøjtning. Moderplanten må ikke

rammes.

Der sprøjtes før blomstring eller fra afsluttet plukning og indtil midten af august. Højeste dosering på de

mest vegetative sorter.

Ukrudtsbekæmpelse og nedvisning af rodskud i hindbær udføres som afskærmet sprøjtning.

Der sprøjtes i maj/juni måned, når rodskuddene er 10 cm høje. Frugtbærende planter må ikke rammes.

Sprøjtningen kan gentages.

Før fremspiring af kulturen og før udplantning af planter kan fremspiret ukrudt bekæmpes med Basta.

Se afsnittet om sprøjteteknik. Der sprøjtes kort før fremspiring af kulturen og senest dagen før udplant-

ning. Efter kulturplanternes fremspiring/udplantning kan behandlingen udføres som afskærmet sprøjt-

ning med 3,0-5,0 ltr. Basta + 2,0 ltr. Isoblette pr. ha. Kontakt med ungt, aktivt og/eller beskadiget bark

skal undgås. Kontakt med grøn og umoden bark skal ligeledes undgås. Rammes blade eller skud af

kulturplanter, beskadiges det ramte plantemateriale, men det sker uden fare for den øvrige del af plan-

ten. Hvor afgrøden kan tåle det, kan man, for at bekæmpe ikke fremspiret ukrudt, tilsætte et jordmiddel,

og da er doseringen 2,0 ltr. Basta + 2,0 ltr. Isoblette pr. ha. Der kan sprøjtes efter behov.

Til bekæmpelse af ukrudt i gange og under borde behandles med Basta i en passende væskemængde

(fra 10 til 20 ltr. pr. 100 m

). Sørg for, at ventilatorer, luftvinduer og døre er lukkede under udsprøjtningen, og

anvend afskærmet sprøjtning for at undgå afdrift og dermed risiko for skader på kulturplanterne. Den

benyttede sprøjte må ikke efterfølgende anvendes til sprøjtning af kulturer før en grundig rengøring sikrer, at

alle rester af Basta er fjernet fra sprøjten.

Basta bør tidligst anvendes i 2. vækstår. Kontakt med grønt, umodent, ungt, aktivt og/eller beskadiget

bark skal undgås. Rammes blade eller skud af kulturplanter beskadiges det ramte plantemateriale, men

det sker uden fare for den øvrige del af planten. Til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt og hind-

bær i skov og ved landskabsbeplantninger (læhegn og busketter) Højeste dosering ved stort ukrudtstryk

og stort, vanskeligt ukrudt. Ved behandling af ukrudt med underjordiske udløbere, må påregnes flere

behandlinger. Behandlingen udføres som afskærmet sprøjtning og gentages efter behov.

Til bekæmpelse af ukrudt på udyrkede arealer kan Basta anvendes. Højeste dosering ved stort ukrudt-

stryk og stort ukrudt. Der sprøjtes fra tidligt forår og indtil oktober, 2-4 gange efter behov. Ved

1. behandling i foråret vil det ofte være en fordel at tilsætte et jordmiddel.

Servicetelefon: 70 27 81 27

Medlem af

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Basta DK C95 20/10/03 11:17 Side 1

Fremkøringshastigheden skal være så lav, at sprøjtetåge uden for

sprøjteskærmen undgås. Sprøjt kun i stille vejr, så vinddrift undgås.

Sprøjtetidspunkt

Udbringningstidspunktet for Basta er afhængig af anvendelsesområ-

det og fremgår at doserings- og anvendelsesskemaet.

Dosering

Basta anvendes i doseringer fra 2,0-7,5 ltr. pr. ha. For at sikre effekten

under alle forhold, anbefales generelt at tilsætte 2,0 ltr. pr. ha af spre-

de-klæbemidlet Isoblette®

. (Undtagelsen er ved nedvisning af kartof-

ler, rødkløver, raps, ærter og hør til fremavl). Der bør ikke anvendes

andre typer af sprede-klæbemidler, da dette kan nedsætte effekten.

Blandinger

Basta kan blandes med Fenix

, Boxer

, Sencor

samt skimmelmidler.

Klimaets indflydelse

Bastas effekt fremmes af høj temperatur og luftfugtighed, samt ukrudt i

god vækst. Derfor frarådes behandling af tørkestressede planter, da

effekten vil være nedsat. Basta er regnfast efter ca. 6 timers tørvejr, ved

tilsætning af Isoblette dog efter ca. 4 timer. Basta bør ikke anvendes i

tidsrummet oktober til marts på grund af risiko for nedsat effekt.

Jordtype - jordfugt

Da Basta er et bladmiddel, har jordtype og jordfugt ingen betydning.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Fyld tanken halvt med vand. Under omrøring tilsættes Basta, herefter

tilsættes evt. andet produkt under fortsat vandopfyldning. Isoblette

tilsættes til sidst.

Produktmæssige begrænsninger

Under usædvanlige våde klimatiske forhold og med heraf følgen-

de iltfattige (anaerobe) jordbundsforhold tillige med kraftig knold-

vækst (f.eks. ved megen regn efter en lang tørkeperiode), kan

der være risiko for dannelse af fysiologisk betingede, tørre pletter

på kartoffelknoldene. Disse pletter kan senere under dårlige

lagerforhold give adgang for patogener.

Det frarådes derfor at anvende Basta under ekstremt våde vejr-

forhold (mere end 40 mm regn inden for de sidste 5 dage før

nedvisning) eller under vandmættede jordbundsforhold.

Ved behandling af kartofler, raps, ærter, hør og kløver til fremavl,

kan en behandling før det beskrevne sprøjtetidspunkt medføre

nedsat spireevne og spirekraft.

Øvrige forhold

Generelt om lagring af kartofler

Efter kartoffelhøsten skal man være opmærksom på tørre og godt

ventilerede lagerforhold

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hæl-

des op i sprøjtevæsken.

Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme vir-

kemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå det-

te, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med

anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at

skifte middel med jævne mellemrum.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejl-

agtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale

kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for

manglende effekt ved en evt. resistensdannelse

07.03

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Basta

®

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse (R21/22)

Irriterer øjnene (R36)

Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leve-

randørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informations-

materiale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående

særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartnerier/planteskoler i skov-,

læhegns- og landskabskulturer, under frugttræer og -buske, i jordbær, kartofler, på udyr-

kede arealer, efter såning og før fremspiring, til skærmet ukrudtsbekæmpelse i væksthuse

samt til nedvisning i kartofler, raps, ærter, hør og rødkløver.

Under frugttræer og -buske må midlet kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efterå-

ret efter høst.

På arealer, hvortil offentligheden har adgang må midlet ikke anvendes i perioder, hvor der

findes spiselige bær og frugter på arealet. Arealer med spiselige afgrøder eller foderafgrø-

der må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Tom emballage må ikke genanvendes.

Ukrudtsmiddel, nr. 18-409

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

Analyse

Glufosinat-ammonium……200 g/ltr. (18,0%)

Indeholder 1-methoxy-2-propanol

Netto 5 liter, flydende

Fabr.nr./fremstillingsdato: Se pakningen

Førstehjælp

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft,

men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ube-

hag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og søg lægehjælp. Fremkald

opkastning.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden skylles straks med rigelige mængder vand. S28

Øjenkontakt: Kommer midlet i øjnene, skylles straks med rigelige mængder vand. S26

Brugsanvisning

Afgrøder

Basta kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartnerier/planteskoler, i skov-, læhegn- og

landskabskulturer, under frugttræer og -buske, i jordbær, kartofler, på udyrkede arealer, efter

såning og før fremspiring, til skærmet ukrudtsbekæmpelse i væksthuse, samt til nedvisning i kar-

tofler, raps, ærter, hør og rødkløver.

Anvendelsesområde og virkningsspectrum

Basta® er et ikke-selektivt lokalsystemisk bladherbicid til bekæmpelse af en- og tokimbladet

ukrudt samt til nedvisning af afgrøder før høst. Basta kan anvendes på afgrøder til fremavl af frø

og til foderbrug. Ved nedvisning vil der også være en effekt på evt. generende ukrudt, herunder

kvik, hvor der også vil være en reduktion af kvikskud det følgende år.

Virkemåde

Basta optages gennem de grønne plantedele, og da Basta ikke har nogen jordvirkning, sker der

ingen optagelse gennem rodnettet. Ikke-fremspirede ukrudtsplanter og kulturplanter vil derfor ikke

blive skadet af en behandling. Inden for 1 døgn efter behandlingen stopper væksten af de af

sprøjtevæsken ramte planter, senere opstår der klorotiske pletter, planten gulfarves og dør. Fuld

effekt opnås, afhængig af vejrforhold, efter 10-21 dage.

Sprøjteteknik

Generelt

Basta er et kontaktmiddel, og det er derfor vigtigt, at sprøjtevæsken rammer alle plantedele.

Vandforbrug, dysevalg og -tryk retter sig derfor efter højden og tætheden på ukrudts-/kulturbe-

standen. Sprøjt tidligt på dagen på tørre, saft-spændte planter. Kørehastigheden bør ikke over-

stige 6 km i timen. En hensigtsmæssig sprøjtning kan f.eks. udføres med Hardi-dyse nr. 4110-

14, 3 bar, 5,5 km/t og 200 ltr. vand pr. ha.

Nedvisning

Ved nedvisning af rødkløver, raps, ærter, hør samt spise-, lægge- og industri-kartofler, bør der

anvendes en højere vandmængde for at sikre en god dækning af planterne. En hensigtsmæssig

sprøjtning kan f.eks. udføres med Hardi-dyse nr. 4110-20, 4 bar, 5,5 km/t og 400 ltr. vand pr. ha.

Afskærmet sprøjtning

Afskærmningen skal være fuldstændig. Sprøjtevæsken må ikke ramme

kulturplanter

nes bark.

5 liter

® = Bayer CropScience

Basta

Basta

®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Skal opbevares frostfrit.

Bemærkninger angående anvendelsen

Før sprøjtning skal kartoflerne aftoppes til 10-20 cm stængelrest uden akti-

ve blade. Aftopning bør foretages med en frontmonteret aftopper, der føl-

ger kammene. Høj fart bør undgås, da kvaliteten af aftopningen ellers kan

blive for dårlig. Sprøjtningen foretages bedst lige efter aftopningen. Der til-

sættes ikke Isoblette. Sprøjt på en tør afgrøde og undgå sprøjtning sidst på

eftermiddagen og om aftenen. Sprøjtningen kan foretages som en bånd-

sprøjtning. Behandling mod evt. genvækst kan foretages uden aftopning.

Før begyndende afmodning skal afgrøden aftoppes til 10-20 cm stæng-

elrest uden aktive blade. Aftopning bør foretages med en frontmonteret

aftopper, der følger kammene. Høj fart bør undgås, da kvaliteten af af-

topningen ellers kan blive for dårlig. Sprøjtningen foretages bedst lige efter

aftopningen evt. som båndsprøjtning. Behandling af evt. genvækst kan

foretages uden aftopning. Sprøjt på en tør afgrøde og undgå sprøjtning

sidst på eftermiddagen og om aftenen.

Spisekartofler behandles efter begyndende afmodning (Når hele marken

er begyndt at visne, dvs. efter stadie 90 (BBCH)). Farven af afgrøden

skifter fra blågrøn til gulgrøn.

Ved begyndende modning, når farven skifter fra blågrøn til gulgrøn, dog

mindst 14 dage før optagningen.

For at få ærter afmodnet ensartet, samt for at bekæmpe bundukrudt der

kan genere høsten, kan ærter nedvisnes før høst. Nedvisning tidligere end

beskrevet kan medføre nedsat spireevne og spirekraft. Der sprøjtes når

90% af bælgene er blevet gule, frøene er hårde men plastiske. De nederste

bælge skal være gulbrune og frøene hårde. De øverste bælge skal være

kødfulde og gule (vandindholdet mindre end 35%) 10-14 dage før høst.

Rødkløver nedvisnes når frøene er godt modne ca. 5-6 uger efter begyn-

dende blomstring eller 4-5 uger efter bestøvning - det svarer til normalt skår-

lægningstidspunkt. Fuld effekt af Basta er opnået efter 10-14 dage. Nedvis-

ning tidligere end beskrevet kan medføre nedsat spireevne og spirekraft.

Ved direkte høst af raps kan det - for at få en ensartet modning samt

sænke vandprocenten - være en fordel at nedvisne den. Isoblette udela-

des ved raps til fremavl. Der sprøjtes ca. 3 dage før rapsens normale

skårlægningstidspunkt. Plantens hovedskud ser ud som følger: Øverste

skulper: grønne/brunlige, frøene er halvt grønlige/brune, enkelte

rødlige/brune. Alle faste og til at pille.

Midterste skulper: brunlige/gule, frøene er alle rødbrune og faste, enkelte

grønlige/røde, men faste. Nederste skulper: brune. Frøene er alle mørke-

brune med enkelte sorte. Frøene er hårde og faste. Fuld effekt er opnået

efter 10-14 dage.

Hør nedvisnes ca. 10 dage før forventet høst.

Isoblette udelades ved hør til fremavl.

Dosering

2,0-3,0 ltr.

Basta pr. ha

2,0-3,0 ltr.

Basta pr. ha

+ 2,0 ltr. Iso-

blette

pr. ha.

2,5-3,0 ltr.

Basta pr. ha +

2,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha.

3,0 ltr. Basta

+ 2,0 Isoblet-

te pr. ha.

3,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha. Iso-

blette udela-

des ved ærter

til fremavl.

3,0 ltr. Basta

pr. ha (uden

tilsætning af

Isoblette),

3,0 ltr. Basta

+ 2,0 ltr. Iso-

blette pr. ha

2,5-3,0 ltr. Bas-

ta + 2,0 ltr. Iso-

blette pr. ha.

Afgrøde

Lægge-

kartofler

Spisekar-

tofler før

begynden-

de afmod-

ning

Spisekartof-

ler efter

begyndende

afmodning

Industri-

kartofler

Ærter

Rødkløver

Raps

Hør

Doserings og anvendelsesskema - Nedvisning

Sundhedsskadelig

Anerkendelser

Basta er anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til: Nedvisning af kartoffeltoppe med 3,0 ltr. pr. ha ved begyndende mod-

ning, Nedvisning af vinterraps og ærter ca. 10 dage før forventet høst med 3,0 ltr. pr. ha, Nedvisning af rødkløver med 3,0 ltr. pr.

ha, 10-14 dage før forventet høst, Bekæmpelse af jordbærudløbere med afskærmet sprøjtning med 3,0-5,0 ltr. + 3,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha, Bekæmpelse af rodskud i kirsebær ved afskærmet sprøjtning, når rodskuddene er 10 cm høje, med 3,0-5,0 ltr. + 3,0

ltr. Isoblette pr. ha, Bekæmpelse af nyfremspiret en- og tokimbladet frøukrudt før fremspiring af kartoffel, rødbeder, løg, porrer,

gulerod og spinat med 3,0 ltr. pr. ha, Bekæmpelse af en- og tokimbladet frøukrudt i frugtplantager med 5,0 ltr. pr. ha

(i busk-/frugtplantager som afskærmet sprøjtning), Bekæmpelse af en- og tokimbladet frøukrudt på udyrkede arealer med 5,0-7,5 ltr. pr. ha

Doserings og anvendelsesskema - Ukrudtsbekæmpelse

Afgrøde

Kartofler

Stubrens (før

direkte såning)

Frugt-

plantager

Frugtbuske

(sprøjtning

udføres

afskærmet)

Jordbær-

udløbere

Rodskud i

hindbær

Frilands-

gartnerier/

plantesko-

Ukrudtsbe-

kæmpelse

i vækst-

huse

Skovbrug

samt land-

skabsplan-

Udyrkede

arealer

Dosering

1,5 - 2,0 ltr. Basta

+ blandingspartner

3,0 ltr. Basta + 2,0

ltr. Isoblette pr. ha.

3,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

4,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0 ltr. Basta + 2,0

ltr. Isoblette pr. ha

30 til 50 ml. Basta

pr. 100 m

5,0-7,5 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0-7,5 ltr. + 2,0 ltr.

Isoblette pr. ha.

Bemærkninger angående anvendelsen

I kartoffelmarker med store ukrudtsproblemer, især pileurt, burresnerre og enkimbladet ukrudt,

kan Basta anvendes sammen med et jordmiddel eks. Fenix®, til ukrudtsbekæmpelse før kartoflernes

fremspiring. Doseringen af Fenix® fremgår af etiketten.

For at bekæmpe en- og tokimbladet ukrudt samt spildplanter, sprøjtes senest 8 timer før såning, men

altid før en eventuel gylleudbringning.

Til ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager, samt til bekæmpelse af rodskud i kirsebær- og blommeplanta-

ger. Kontakt med ungt, aktivt og/eller beskadiget bark, der ikke er forkorket, skal undgås. Kontakt med

grøn bark skal ligeledes undgås. Rammes blade eller skud af kulturplanter, beskadiges det ramte plan-

temateriale, men det sker uden fare for den øvrige del af planten. Sprøjtetidspunkt: fra tidligt forår og

indtil oktober 2-4 gange efter behov. Rodskud skal bekæmpes, når de er 10-15 cm høje. Ved 1.

behandling mod ukrudt vil det være naturligt at blande Basta med et jordmiddel.

Bekæmpelse af ukrudt og udløbere i jordbær udføres som afskærmet sprøjtning. Moderplanten må ikke

rammes.

Der sprøjtes før blomstring eller fra afsluttet plukning og indtil midten af august. Højeste dosering på de

mest vegetative sorter.

Ukrudtsbekæmpelse og nedvisning af rodskud i hindbær udføres som afskærmet sprøjtning.

Der sprøjtes i maj/juni måned, når rodskuddene er 10 cm høje. Frugtbærende planter må ikke rammes.

Sprøjtningen kan gentages.

Før fremspiring af kulturen og før udplantning af planter kan fremspiret ukrudt bekæmpes med Basta.

Se afsnittet om sprøjteteknik. Der sprøjtes kort før fremspiring af kulturen og senest dagen før udplant-

ning. Efter kulturplanternes fremspiring/udplantning kan behandlingen udføres som afskærmet sprøjt-

ning med 3,0-5,0 ltr. Basta + 2,0 ltr. Isoblette pr. ha. Kontakt med ungt, aktivt og/eller beskadiget bark

skal undgås. Kontakt med grøn og umoden bark skal ligeledes undgås. Rammes blade eller skud af

kulturplanter, beskadiges det ramte plantemateriale, men det sker uden fare for den øvrige del af plan-

ten. Hvor afgrøden kan tåle det, kan man, for at bekæmpe ikke fremspiret ukrudt, tilsætte et jordmiddel,

og da er doseringen 2,0 ltr. Basta + 2,0 ltr. Isoblette pr. ha. Der kan sprøjtes efter behov.

Til bekæmpelse af ukrudt i gange og under borde behandles med Basta i en passende væskemængde

(fra 10 til 20 ltr. pr. 100 m

). Sørg for, at ventilatorer, luftvinduer og døre er lukkede under udsprøjtningen, og

anvend afskærmet sprøjtning for at undgå afdrift og dermed risiko for skader på kulturplanterne. Den

benyttede sprøjte må ikke efterfølgende anvendes til sprøjtning af kulturer før en grundig rengøring sikrer, at

alle rester af Basta er fjernet fra sprøjten.

Basta bør tidligst anvendes i 2. vækstår. Kontakt med grønt, umodent, ungt, aktivt og/eller beskadiget

bark skal undgås. Rammes blade eller skud af kulturplanter beskadiges det ramte plantemateriale, men

det sker uden fare for den øvrige del af planten. Til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt og hind-

bær i skov og ved landskabsbeplantninger (læhegn og busketter) Højeste dosering ved stort ukrudtstryk

og stort, vanskeligt ukrudt. Ved behandling af ukrudt med underjordiske udløbere, må påregnes flere

behandlinger. Behandlingen udføres som afskærmet sprøjtning og gentages efter behov.

Til bekæmpelse af ukrudt på udyrkede arealer kan Basta anvendes. Højeste dosering ved stort ukrudt-

stryk og stort ukrudt. Der sprøjtes fra tidligt forår og indtil oktober, 2-4 gange efter behov. Ved

1. behandling i foråret vil det ofte være en fordel at tilsætte et jordmiddel.

Servicetelefon: 70 27 81 27

Medlem af

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Basta DK C95 20/10/03 11:17 Side 1

Fremkøringshastigheden skal være så lav, at sprøjtetåge uden for

sprøjteskærmen undgås. Sprøjt kun i stille vejr, så vinddrift undgås.

Sprøjtetidspunkt

Udbringningstidspunktet for Basta er afhængig af anvendelsesområ-

det og fremgår at doserings- og anvendelsesskemaet.

Dosering

Basta anvendes i doseringer fra 2,0-7,5 ltr. pr. ha. For at sikre effekten

under alle forhold, anbefales generelt at tilsætte 2,0 ltr. pr. ha af spre-

de-klæbemidlet Isoblette®

. (Undtagelsen er ved nedvisning af kartof-

ler, rødkløver, raps, ærter og hør til fremavl). Der bør ikke anvendes

andre typer af sprede-klæbemidler, da dette kan nedsætte effekten.

Blandinger

Basta kan blandes med Fenix

, Boxer

, Sencor

samt skimmelmidler.

Klimaets indflydelse

Bastas effekt fremmes af høj temperatur og luftfugtighed, samt ukrudt i

god vækst. Derfor frarådes behandling af tørkestressede planter, da

effekten vil være nedsat. Basta er regnfast efter ca. 6 timers tørvejr, ved

tilsætning af Isoblette dog efter ca. 4 timer. Basta bør ikke anvendes i

tidsrummet oktober til marts på grund af risiko for nedsat effekt.

Jordtype - jordfugt

Da Basta er et bladmiddel, har jordtype og jordfugt ingen betydning.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Fyld tanken halvt med vand. Under omrøring tilsættes Basta, herefter

tilsættes evt. andet produkt under fortsat vandopfyldning. Isoblette

tilsættes til sidst.

Produktmæssige begrænsninger

Under usædvanlige våde klimatiske forhold og med heraf følgen-

de iltfattige (anaerobe) jordbundsforhold tillige med kraftig knold-

vækst (f.eks. ved megen regn efter en lang tørkeperiode), kan

der være risiko for dannelse af fysiologisk betingede, tørre pletter

på kartoffelknoldene. Disse pletter kan senere under dårlige

lagerforhold give adgang for patogener.

Det frarådes derfor at anvende Basta under ekstremt våde vejr-

forhold (mere end 40 mm regn inden for de sidste 5 dage før

nedvisning) eller under vandmættede jordbundsforhold.

Ved behandling af kartofler, raps, ærter, hør og kløver til fremavl,

kan en behandling før det beskrevne sprøjtetidspunkt medføre

nedsat spireevne og spirekraft.

Øvrige forhold

Generelt om lagring af kartofler

Efter kartoffelhøsten skal man være opmærksom på tørre og godt

ventilerede lagerforhold

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hæl-

des op i sprøjtevæsken.

Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme vir-

kemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå det-

te, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med

anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at

skifte middel med jævne mellemrum.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejl-

agtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale

kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for

manglende effekt ved en evt. resistensdannelse

07.03

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Basta

®

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse (R21/22)

Irriterer øjnene (R36)

Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leve-

randørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informations-

materiale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående

særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartnerier/planteskoler i skov-,

læhegns- og landskabskulturer, under frugttræer og -buske, i jordbær, kartofler, på udyr-

kede arealer, efter såning og før fremspiring, til skærmet ukrudtsbekæmpelse i væksthuse

samt til nedvisning i kartofler, raps, ærter, hør og rødkløver.

Under frugttræer og -buske må midlet kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efterå-

ret efter høst.

På arealer, hvortil offentligheden har adgang må midlet ikke anvendes i perioder, hvor der

findes spiselige bær og frugter på arealet. Arealer med spiselige afgrøder eller foderafgrø-

der må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Tom emballage må ikke genanvendes.

Ukrudtsmiddel, nr. 18-409

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

Analyse

Glufosinat-ammonium……200 g/ltr. (18,0%)

Indeholder 1-methoxy-2-propanol

Netto 5 liter, flydende

Fabr.nr./fremstillingsdato: Se pakningen

Førstehjælp

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft,

men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ube-

hag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og søg lægehjælp. Fremkald

opkastning.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden skylles straks med rigelige mængder vand. S28

Øjenkontakt: Kommer midlet i øjnene, skylles straks med rigelige mængder vand. S26

Brugsanvisning

Afgrøder

Basta kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartnerier/planteskoler, i skov-, læhegn- og

landskabskulturer, under frugttræer og -buske, i jordbær, kartofler, på udyrkede arealer, efter

såning og før fremspiring, til skærmet ukrudtsbekæmpelse i væksthuse, samt til nedvisning i kar-

tofler, raps, ærter, hør og rødkløver.

Anvendelsesområde og virkningsspectrum

Basta® er et ikke-selektivt lokalsystemisk bladherbicid til bekæmpelse af en- og tokimbladet

ukrudt samt til nedvisning af afgrøder før høst. Basta kan anvendes på afgrøder til fremavl af frø

og til foderbrug. Ved nedvisning vil der også være en effekt på evt. generende ukrudt, herunder

kvik, hvor der også vil være en reduktion af kvikskud det følgende år.

Virkemåde

Basta optages gennem de grønne plantedele, og da Basta ikke har nogen jordvirkning, sker der

ingen optagelse gennem rodnettet. Ikke-fremspirede ukrudtsplanter og kulturplanter vil derfor ikke

blive skadet af en behandling. Inden for 1 døgn efter behandlingen stopper væksten af de af

sprøjtevæsken ramte planter, senere opstår der klorotiske pletter, planten gulfarves og dør. Fuld

effekt opnås, afhængig af vejrforhold, efter 10-21 dage.

Sprøjteteknik

Generelt

Basta er et kontaktmiddel, og det er derfor vigtigt, at sprøjtevæsken rammer alle plantedele.

Vandforbrug, dysevalg og -tryk retter sig derfor efter højden og tætheden på ukrudts-/kulturbe-

standen. Sprøjt tidligt på dagen på tørre, saft-spændte planter. Kørehastigheden bør ikke over-

stige 6 km i timen. En hensigtsmæssig sprøjtning kan f.eks. udføres med Hardi-dyse nr. 4110-

14, 3 bar, 5,5 km/t og 200 ltr. vand pr. ha.

Nedvisning

Ved nedvisning af rødkløver, raps, ærter, hør samt spise-, lægge- og industri-kartofler, bør der

anvendes en højere vandmængde for at sikre en god dækning af planterne. En hensigtsmæssig

sprøjtning kan f.eks. udføres med Hardi-dyse nr. 4110-20, 4 bar, 5,5 km/t og 400 ltr. vand pr. ha.

Afskærmet sprøjtning

Afskærmningen skal være fuldstændig. Sprøjtevæsken må ikke ramme

kulturplanter

nes bark.

5 liter

® = Bayer CropScience

Basta

Basta

®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Skal opbevares frostfrit.

Bemærkninger angående anvendelsen

Før sprøjtning skal kartoflerne aftoppes til 10-20 cm stængelrest uden akti-

ve blade. Aftopning bør foretages med en frontmonteret aftopper, der føl-

ger kammene. Høj fart bør undgås, da kvaliteten af aftopningen ellers kan

blive for dårlig. Sprøjtningen foretages bedst lige efter aftopningen. Der til-

sættes ikke Isoblette. Sprøjt på en tør afgrøde og undgå sprøjtning sidst på

eftermiddagen og om aftenen. Sprøjtningen kan foretages som en bånd-

sprøjtning. Behandling mod evt. genvækst kan foretages uden aftopning.

Før begyndende afmodning skal afgrøden aftoppes til 10-20 cm stæng-

elrest uden aktive blade. Aftopning bør foretages med en frontmonteret

aftopper, der følger kammene. Høj fart bør undgås, da kvaliteten af af-

topningen ellers kan blive for dårlig. Sprøjtningen foretages bedst lige efter

aftopningen evt. som båndsprøjtning. Behandling af evt. genvækst kan

foretages uden aftopning. Sprøjt på en tør afgrøde og undgå sprøjtning

sidst på eftermiddagen og om aftenen.

Spisekartofler behandles efter begyndende afmodning (Når hele marken

er begyndt at visne, dvs. efter stadie 90 (BBCH)). Farven af afgrøden

skifter fra blågrøn til gulgrøn.

Ved begyndende modning, når farven skifter fra blågrøn til gulgrøn, dog

mindst 14 dage før optagningen.

For at få ærter afmodnet ensartet, samt for at bekæmpe bundukrudt der

kan genere høsten, kan ærter nedvisnes før høst. Nedvisning tidligere end

beskrevet kan medføre nedsat spireevne og spirekraft. Der sprøjtes når

90% af bælgene er blevet gule, frøene er hårde men plastiske. De nederste

bælge skal være gulbrune og frøene hårde. De øverste bælge skal være

kødfulde og gule (vandindholdet mindre end 35%) 10-14 dage før høst.

Rødkløver nedvisnes når frøene er godt modne ca. 5-6 uger efter begyn-

dende blomstring eller 4-5 uger efter bestøvning - det svarer til normalt skår-

lægningstidspunkt. Fuld effekt af Basta er opnået efter 10-14 dage. Nedvis-

ning tidligere end beskrevet kan medføre nedsat spireevne og spirekraft.

Ved direkte høst af raps kan det - for at få en ensartet modning samt

sænke vandprocenten - være en fordel at nedvisne den. Isoblette udela-

des ved raps til fremavl. Der sprøjtes ca. 3 dage før rapsens normale

skårlægningstidspunkt. Plantens hovedskud ser ud som følger: Øverste

skulper: grønne/brunlige, frøene er halvt grønlige/brune, enkelte

rødlige/brune. Alle faste og til at pille.

Midterste skulper: brunlige/gule, frøene er alle rødbrune og faste, enkelte

grønlige/røde, men faste. Nederste skulper: brune. Frøene er alle mørke-

brune med enkelte sorte. Frøene er hårde og faste. Fuld effekt er opnået

efter 10-14 dage.

Hør nedvisnes ca. 10 dage før forventet høst.

Isoblette udelades ved hør til fremavl.

Dosering

2,0-3,0 ltr.

Basta pr. ha

2,0-3,0 ltr.

Basta pr. ha

+ 2,0 ltr. Iso-

blette

pr. ha.

2,5-3,0 ltr.

Basta pr. ha +

2,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha.

3,0 ltr. Basta

+ 2,0 Isoblet-

te pr. ha.

3,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha. Iso-

blette udela-

des ved ærter

til fremavl.

3,0 ltr. Basta

pr. ha (uden

tilsætning af

Isoblette),

3,0 ltr. Basta

+ 2,0 ltr. Iso-

blette pr. ha

2,5-3,0 ltr. Bas-

ta + 2,0 ltr. Iso-

blette pr. ha.

Afgrøde

Lægge-

kartofler

Spisekar-

tofler før

begynden-

de afmod-

ning

Spisekartof-

ler efter

begyndende

afmodning

Industri-

kartofler

Ærter

Rødkløver

Raps

Hør

Doserings og anvendelsesskema - Nedvisning

Sundhedsskadelig

Anerkendelser

Basta er anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til: Nedvisning af kartoffeltoppe med 3,0 ltr. pr. ha ved begyndende mod-

ning, Nedvisning af vinterraps og ærter ca. 10 dage før forventet høst med 3,0 ltr. pr. ha, Nedvisning af rødkløver med 3,0 ltr. pr.

ha, 10-14 dage før forventet høst, Bekæmpelse af jordbærudløbere med afskærmet sprøjtning med 3,0-5,0 ltr. + 3,0 ltr. Isoblet-

te pr. ha, Bekæmpelse af rodskud i kirsebær ved afskærmet sprøjtning, når rodskuddene er 10 cm høje, med 3,0-5,0 ltr. + 3,0

ltr. Isoblette pr. ha, Bekæmpelse af nyfremspiret en- og tokimbladet frøukrudt før fremspiring af kartoffel, rødbeder, løg, porrer,

gulerod og spinat med 3,0 ltr. pr. ha, Bekæmpelse af en- og tokimbladet frøukrudt i frugtplantager med 5,0 ltr. pr. ha

(i busk-/frugtplantager som afskærmet sprøjtning), Bekæmpelse af en- og tokimbladet frøukrudt på udyrkede arealer med 5,0-7,5 ltr. pr. ha

Doserings og anvendelsesskema - Ukrudtsbekæmpelse

Afgrøde

Kartofler

Stubrens (før

direkte såning)

Frugt-

plantager

Frugtbuske

(sprøjtning

udføres

afskærmet)

Jordbær-

udløbere

Rodskud i

hindbær

Frilands-

gartnerier/

plantesko-

Ukrudtsbe-

kæmpelse

i vækst-

huse

Skovbrug

samt land-

skabsplan-

Udyrkede

arealer

Dosering

1,5 - 2,0 ltr. Basta

+ blandingspartner

3,0 ltr. Basta + 2,0

ltr. Isoblette pr. ha.

3,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

4,0-5,0 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0 ltr. Basta + 2,0

ltr. Isoblette pr. ha

30 til 50 ml. Basta

pr. 100 m

5,0-7,5 ltr. Basta +

2,0 ltr. Isoblette pr.

3,0-7,5 ltr. + 2,0 ltr.

Isoblette pr. ha.

Bemærkninger angående anvendelsen

I kartoffelmarker med store ukrudtsproblemer, især pileurt, burresnerre og enkimbladet ukrudt,

kan Basta anvendes sammen med et jordmiddel eks. Fenix®, til ukrudtsbekæmpelse før kartoflernes

fremspiring. Doseringen af Fenix® fremgår af etiketten.

For at bekæmpe en- og tokimbladet ukrudt samt spildplanter, sprøjtes senest 8 timer før såning, men

altid før en eventuel gylleudbringning.

Til ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager, samt til bekæmpelse af rodskud i kirsebær- og blommeplanta-

ger. Kontakt med ungt, aktivt og/eller beskadiget bark, der ikke er forkorket, skal undgås. Kontakt med

grøn bark skal ligeledes undgås. Rammes blade eller skud af kulturplanter, beskadiges det ramte plan-

temateriale, men det sker uden fare for den øvrige del af planten. Sprøjtetidspunkt: fra tidligt forår og

indtil oktober 2-4 gange efter behov. Rodskud skal bekæmpes, når de er 10-15 cm høje. Ved 1.

behandling mod ukrudt vil det være naturligt at blande Basta med et jordmiddel.

Bekæmpelse af ukrudt og udløbere i jordbær udføres som afskærmet sprøjtning. Moderplanten må ikke

rammes.

Der sprøjtes før blomstring eller fra afsluttet plukning og indtil midten af august. Højeste dosering på de

mest vegetative sorter.

Ukrudtsbekæmpelse og nedvisning af rodskud i hindbær udføres som afskærmet sprøjtning.

Der sprøjtes i maj/juni måned, når rodskuddene er 10 cm høje. Frugtbærende planter må ikke rammes.

Sprøjtningen kan gentages.

Før fremspiring af kulturen og før udplantning af planter kan fremspiret ukrudt bekæmpes med Basta.

Se afsnittet om sprøjteteknik. Der sprøjtes kort før fremspiring af kulturen og senest dagen før udplant-

ning. Efter kulturplanternes fremspiring/udplantning kan behandlingen udføres som afskærmet sprøjt-

ning med 3,0-5,0 ltr. Basta + 2,0 ltr. Isoblette pr. ha. Kontakt med ungt, aktivt og/eller beskadiget bark

skal undgås. Kontakt med grøn og umoden bark skal ligeledes undgås. Rammes blade eller skud af

kulturplanter, beskadiges det ramte plantemateriale, men det sker uden fare for den øvrige del af plan-

ten. Hvor afgrøden kan tåle det, kan man, for at bekæmpe ikke fremspiret ukrudt, tilsætte et jordmiddel,

og da er doseringen 2,0 ltr. Basta + 2,0 ltr. Isoblette pr. ha. Der kan sprøjtes efter behov.

Til bekæmpelse af ukrudt i gange og under borde behandles med Basta i en passende væskemængde

(fra 10 til 20 ltr. pr. 100 m

). Sørg for, at ventilatorer, luftvinduer og døre er lukkede under udsprøjtningen, og

anvend afskærmet sprøjtning for at undgå afdrift og dermed risiko for skader på kulturplanterne. Den

benyttede sprøjte må ikke efterfølgende anvendes til sprøjtning af kulturer før en grundig rengøring sikrer, at

alle rester af Basta er fjernet fra sprøjten.

Basta bør tidligst anvendes i 2. vækstår. Kontakt med grønt, umodent, ungt, aktivt og/eller beskadiget

bark skal undgås. Rammes blade eller skud af kulturplanter beskadiges det ramte plantemateriale, men

det sker uden fare for den øvrige del af planten. Til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt og hind-

bær i skov og ved landskabsbeplantninger (læhegn og busketter) Højeste dosering ved stort ukrudtstryk

og stort, vanskeligt ukrudt. Ved behandling af ukrudt med underjordiske udløbere, må påregnes flere

behandlinger. Behandlingen udføres som afskærmet sprøjtning og gentages efter behov.

Til bekæmpelse af ukrudt på udyrkede arealer kan Basta anvendes. Højeste dosering ved stort ukrudt-

stryk og stort ukrudt. Der sprøjtes fra tidligt forår og indtil oktober, 2-4 gange efter behov. Ved

1. behandling i foråret vil det ofte være en fordel at tilsætte et jordmiddel.

Servicetelefon: 70 27 81 27

Medlem af

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Basta DK C95 20/10/03 11:17 Side 1

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

27-7-2018

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Active substance: N-methyl D-(2,3,4,5,6-pentahydroxy-hexyl)-ammonium; 2-(3,5-dichloro-phenyl)-benzoxazole-6-carboxylate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5038 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/032/06/T/03

Europe -DG Health and Food Safety