BASF Corbel

Primær information

 • Handelsnavn:
 • BASF Corbel Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 750 g/l fenpropimorph
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • BASF Corbel Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Produktresumé

Leverandørbrugsanvisning

side: 1/9

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 17.08.2004

Version: 3.0

Produkt: CORBEL

421 12 F

(30056767/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 18.08.2004

1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren

CORBEL

Anvendelse: Svampemiddel

PR-nr.: 19-44

Firma:

BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen

Germany

Kontaktadresse:

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15

2300 København S

Telefon: 32 66 07 00

e-mail adresse: responsible-care@nordic.basf.org

Nødsituation:

Falck Danmark A/S, Falck Euro Service

Telefon: 0045 79 42 43 33

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk beskrivelse

plantebeskyttelsesmiddel, Svampemiddel, Emulsionskoncentrat (EC)

Farlige indholdsstoffer

fenpropimorph

Indhold (W/W): 79,8 %

CAS-nummer: 67564-91-4

EF-nummer: 266-719-9

Faresymbol(er): Xn, N

R-Sætning(er): 22, 38, 63, 51/53

cyclohexanon

Indhold (W/W): 14,4 %

CAS-nummer: 108-94-1

EF-nummer: 203-631-1

INDEX-nummer: 606-010-00-7

Faresymbol(er): Xn

side: 2/9

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 17.08.2004

Version: 3.0

Produkt: CORBEL

421 12 F

(30056767/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 18.08.2004

R-Sætning(er): 10, 20

PHENYLSULFONAT CAL

Indhold (W/W): 3,7 %

Faresymbol(er): Xi

R-Sætning(er): 10, 36/38, 41

Hvis farlige indholdsstoffer er nævnt, er ordlyden af faresymbolet og R-sætningerne specificeret i

afsnit 16.

3. Fareidentifikation

Irriterer huden.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Ved besvær: Gå til

lægen. Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen.

Efter indånding:

Ro, frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Ved irritation - søg

læge.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.

Ved indtagelse:

Skyl straks munden og drik derefter rigelige mængder vand, undgå opkastning, lægehjælp.

Bemærkninger til lægen:

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift

kendes.

5. Brandbekæmpelse

Egnet slukningsmiddel:

skum, pulverslukningsmiddel, kuldioxid, vand

Særlige farer:

carbonmonoxid, nitrogenoxid

De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

side: 3/9

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 17.08.2004

Version: 3.0

Produkt: CORBEL

421 12 F

(30056767/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 18.08.2004

Særlig beskyttelsesudrustning:

Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:

Overophedede beholdere afkøles med vand. Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat,

må ikke udledes i kloak eller spildevand. Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i

overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Undgå at indånde røgen ved brand eller

eksplosion.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Anvend personlig beskyttelsesdragt. Forurenet tøj,

undertøj og sko fjernes omgående. Gælder kun for gasser.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

Forholdsregler ved rengøring/opsamling:

Ved små mængder: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld,

universalbindemiddel, kiselgur).

Ved store mængder: Inddæmmes. Produktet pumpes bort.

Brug åndedrætsværn ved rengøringsarbejdet. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold

til forskrifterne. Opbevar affald seperat i velegnede beholdere, der er mærket og som kan aflåses.

Forurenede genstande og gulv rengøres grundigt med vand og tensiderunder overholdelse af

miljøforskrifter.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler. Sørg for god

rumventilation på lager og arbejdsplads.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Produktet er brandbart. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft. Træf foranstaltninger mod

elektrostatisk opladning - holdes borte fra antændelseskilder - ildslukker skal være klar til brug.

Opbevaring

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Må ikke udsættes for varme. Beskyttes mod

fugtighed. Beskyttes mod direkte solpåvirkning.

Lagerstabilitet:

lagringstid: 60 md

side: 4/9

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 17.08.2004

Version: 3.0

Produkt: CORBEL

421 12 F

(30056767/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 18.08.2004

Beskyttes mod temperaturer under: -20 °C

Produktet kan krystallisere når temperaturen falder under grænsetemperaturen.

Beskyttes mod temperaturer over: 40 °C

Produktets egenskaber kan forandre sig når stoffet/produktet opbevares i en længere periode ved en

temperatur højere end den tilrådede.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

108-94-1: cyclohexanon

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 40 mg/m3 ; 10 ppm (GV (DK))

Effekt på huden (GV (DK))

Stoffet kan absorbes via huden.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Åndedrætsværn ved tilstedeværelse af gasser/dampe. Åndedrætsværn ved utilstrækkelig udluftning.

Gasfilterapparat EN 141 Type A (organiske gasser/dampe (kogepunkt >65 °C)).

Beskyttelse af hænder:

Passende kemikaliebestandige handsker (EN 374), også ved langvarig direkte kontakt (Anbefaling:

Beskyttelsesindex 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374): f.ex.

Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), Polyvinylchlorid, PVC (0,7 mm) og andre.

Beskyttelse af øjne:

Tætsluttende øjenværn (kemikaliebeskyttelsesbriller) (EN 166)

Beskyttelse af hud::

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde,

beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger:

Kvinder i den fødedygtige alder skal undgå kontakt med produktet. Ved brug af

plantebeskyttelsesmidler følges emballagens brugsanvisning om beskyttelsesudstyr. Gælder kun for

plantebeskyttelsesmidler. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Det anbefales at benytte

tæt arbejdsbeklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Opbevar arbejdstøj adskilt. Må ikke

opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Under arbejdet må der ikke spises,

drikkes, ryges, snuses tobak. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk form:

væske

Farve:

lysegul

Lugt:

aromatisk

side: 5/9

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 17.08.2004

Version: 3.0

Produkt: CORBEL

421 12 F

(30056767/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 18.08.2004

krystalisationstemperatur:

-20 °C

Flammepunkt:

61 °C

Antændelsestemperatur: ca. 260 °C

Densitet:

ca. 0,94 g/cm3

(20 °C)

Opløselighed i vand:

emulgerbart

Overfladespænding:

32,0 mN/m

(20 °C

0,05%)

29,7 mN/m

(20 °C

1,0%)

Viskositet, dynamisk:

79,3 mPa.s

(20 °C)

10. Stabilitet og reaktivitet

Termisk nedbrydning:

Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring

og håndtering overholdes.

Materialer, der skal undgås:

Ikke bekendt med stoffer, som skal undgås

Farlige reaktioner:

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Information om: CORBEL EC

LD50/oral/rotte/hun/han: 4.055 mg/kg

----------------------------------

Information om: CORBEL EC

LC50/inhalativ/rotte/hun/han: 2,8 mg/l / 4 h

----------------------------------

Information om: CORBEL EC

LD50/dermal/rotte/hun/han: 4.904 mg/kg

----------------------------------

Primær hudirritation/kanin: Lokalirriterende.

Information om: CORBEL EC

Primær slimhindeirritation/kanin: ikke irriterende

side: 6/9

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 17.08.2004

Version: 3.0

Produkt: CORBEL

421 12 F

(30056767/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 18.08.2004

----------------------------------

Sensibilisering/marsvin: Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Supplerende oplysninger:

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Kvinder i den fødedygtige alder skal undgå kontakt med produktet.

Misbrug kan medføre sundhedsskader.

Langtidsvirkninger: Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder

organiske opløsningsmidler kan bl.a. give skader på lever, nyrer og centralnervesystemet herunder

hjerneskader (Danmark).

12. Miljøoplysninger

Økotoksikologi

Fisketoksicitet:

Oncorhynchus mykiss/LC50 (96 h): 2,2 mg/l

Akvatiske hvirvelløse dyr:

Daphnia magna/EC50 (48 h): 1,5 mg/l

Vandplante:

Scenedesmus subspicatus/EC50 (96 h): 0,61 mg/l

Persistens og nedbrydelighed

Oplysninger om eliminerbarhed

Vurdering:

ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

Supplerende oplysninger

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af produkter med lignende struktur eller

sammensætning. Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet.

13. Bortskaffelse

Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder deponeres eller forbrændes i et egnet anlæg.

Forurenet emballage:

Tøm forurenede emballager på behørig vis og destruer disse på samme måde som

indholdet/produktet.

side: 7/9

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 17.08.2004

Version: 3.0

Produkt: CORBEL

421 12 F

(30056767/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 18.08.2004

14. Transportoplysninger

Landtransport

: klasse

Pakke gruppe

UN-nummer

1993

Korrekt teknisk navn

BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.

(indeholder: FENPROPIMORPH 80%,

CYCLOHEXANON)

: klasse

Pakke gruppe

UN-nummer

1993

Korrekt teknisk navn

BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.

(indeholder: FENPROPIMORPH 80%,

CYCLOHEXANON)

Indenrigssøtransport

ADNR

: klasse

Pakke gruppe

UN-nummer

1993

Korrekt teknisk navn

BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.

(indeholder: FENPROPIMORPH 80%,

CYCLOHEXANON)

Søtransport

IMDG/GGVSee

klasse

Pakke gruppe

UN-nummer

1993

Marin forureningsfaktor

Korrekt teknisk navn

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains

FENPROPIMORPH 80%,

CYCLOHEXANONE)

Lufttransport

ICAO/IATA

: klasse

Pakke gruppe

UN-nummer

1993

Korrekt teknisk navn

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains

FENPROPIMORPH 80%,

CYCLOHEXANONE)

side: 8/9

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 17.08.2004

Version: 3.0

Produkt: CORBEL

421 12 F

(30056767/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 18.08.2004

15. Oplysninger om regulering

Forskrifter i henhold til EU (Etikettering) / Nationale forskrifter

EU-direktiv:

Faresymbol(er)

Sundhedsskadelig.

Miljøfarlig.

R-Sætning(er)

Irriterer huden.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-Sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S20/21

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

S36/37

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller

etiket.

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Stof(fer), der udløser klassificering - til etikketering: fenpropimorph, CYCLOHEXANON,

PHENYLSULFONAT CAL

Øvrig regulering

Ifølge bekendtgørelsen om unges farlige arbejde må unge under 18 år som hovedregel ikke arbejde

med dette produkt (Danmark).

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige

stoffer, herunder organiske opløsningsmidler. Krav om arbejdspladsbrugsanvisning (Danmark).

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved

udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen for produktet samt f.eks. informationsmateriale fra

Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Alle landmænd, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler i planteavl og selv står for

sprøjtning, skal være i besiddelse af et Sprøjtecertifikat.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Overtrædelse af nedenstående forskrifter kan medføre straf:

side: 9/9

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 17.08.2004

Version: 3.0

Produkt: CORBEL

421 12 F

(30056767/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 18.08.2004

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, bygærtehelsæd, roer,

rødbeder, porrer og purløg.

Må i korn og frøgræs ikke anvendes senere end 30 dage før høst.

Frøgræs må ikke anvendes til opfodring.

Må i bygærtehelsæd, roer, rødbeder, porrer og purløg ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.).

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

16. Andre oplysninger

Fuldstændig ordlyd af faresymboler og R-sætninger, hvis nævnt i afsnit 2 under 'Farlige

indholdsstoffer':

Sundhedsskadelig.

Miljøfarlig.

Lokalirriterende.

Farlig ved indtagelse.

Irriterer huden.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Brandfarlig.

Farlig ved indånding.

36/38

Irriterer øjnene og huden.

Risiko for alvorlig øjenskade.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

De ovenstående oplysninger er baseret på vores viden idag og er ikke nogen retslig garanti af

egenskaber. Det er op til modtageren af vores produkt selv at iagttage gældende love og bestemmelser.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

16-10-2018

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant, BASF SE, submitted an application to the competent national authority in Greece to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance mepiquat in cotton seeds. The data submitted in support of the application were found to be sufficient to derive a MRL proposal for cotton seeds and the previously derived MRL proposals for animal commodities were found to be stil...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in United Kingdom to evaluate the confirmatory data that were identified for teflubenzuron in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, a new metabolism study on leafy crops, a study investigating the nature of residues under standard hydrolytic conditions and a validated ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.