Basagran 480

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Basagran 480 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 480 g/l bentazon
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Basagran 480 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, frøgræs, kløver til frø, græs-

og kløvergræs

marker og majs.

® = Reg. varemærke for BASF

41611 5/DK 0074

Basagran

®

480

Analyse: Bentazon (som natriumsalt) ........................................... 480 g/l (40%)

Ukrudtsmiddel nr. 19-10

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Farlig ved indtagelse.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere

i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede foreskrifter kan medføre straf.

Sundhedsskadelig

Basagran

®

480

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, frøgræs,

kløver til frø, græs- og kløvergræsmarker og majs.

Majs må ikke behandles senere end 3 måneder før høst.

Vårsæd, ærter, frøgræs og kløver til frø må ikke behandles senere end 6 uger før høst.

Græs- og kløvergræsmarker må ikke behandles senere end 3 uger før indhøstning eller afgræsning.

Midlet må ikke anvendes efter 1. september.

Må ikke udbringes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer, åer, m.m.).

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Producent

Importør

BASF Aktiengesellschaft

BASF A/S

67056 Ludwigshafen

Ved Stadsgraven 15, 2300 København S

Tyskland

Telefon 32 66 07 00, www.agro.basf-as.dk

Indhold:

5 liter

~xlabel1092637540.indd 1

16.08.2004, 08:25:41

4 0 1 4 3 4 8

4 1 6 1 1 5

Basagran

®

480

Anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til bekæmpelse af fuglegræs, hvidmelet

gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, fersken- og bleg pileurt samt gul okseøje i vårbyg

med udlæg af kløvergræs med 1,5 liter Basagran 480 + 2,0 liter Actipron pr. ha, når

kløveren har udviklet første blivende blad.

Anerkendt i blanding

Anerkendt

Danmarks

JordbrugsForskning

bekæmpelse

alm.

brandbæger,

fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, fersken pileurt, snerle pileurt, raps

og ærenpris i ærter med 1,0 liter Basagran 480 + 1,5 liter Stomp pr. ha, når ukrudtet har

2 blade.

Anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til bekæmpelse af alm. brandbæger, fuglegræs, hvidmelet

gåsefod, hyrdetaske, kamille, fersken- og vejpileurt, raps, agerstedmoderblomst, tvetand og ærenpris

i ærter med 0,4 l/ha Basagran 480 + 0,75 l/ha Stomp når ukrudtet er på stadium 10-11 og med 0,5 l/ha

Basagran 480 + 0,75 l/ha Stomp på nyfremspiret ukrudt.

Virkning

Basagran 480 er et kontaktmiddel, der virker i de grønne overjordiske plantedele, ved at blokere

fotosyntesen i følsomme ukrudtsarter (fotosyntesehæmmer). Virkningen ses relativt hurtigt som en gul-

eller brunfarvning med efterfølgende nedvisning af ukrudtet.

Den bedste virkning opnås under følgende forhold:

1. saftspændte ukrudtsplanter på kimbladstadiet og indtil 2-3 bladstadiet

2. dagtemperatur over 12°C

3. høj Iysintensitet (skyfri himmel)

4. høj luftfugtighed (morgensprøjtning)

5. ensartet og jævn fordeling af sprøjtevæsken.

Ved udsigt til nattefrost eller regn indenfor 4 timer, bør sprøjtning udsættes. Basagran 480 har god virkning

mod de fleste tokimbladede ukrudtsarter inkl. kamille, burresnerre og gul okseøje, mens der er mindre god

virkning mod ukrudtsarterne tvetand, ærenpris, haremad, vejpileurt og agerstedmoder.

® = Reg. varemærke for BASF

81018105DK002095-Denmark

~xlabel1127474836.indd 1

23.09.2005, 13:27:17

Anvendelse

Anvendelsen af det aktive stof bentazon er underlagt mængdemæssige restriktioner af Miljøstyrelsen.

Flere produkter indeholder bentazon som aktivstof (Basagranmidlerne og Laddok TE). Anvendes der i samme

vækstsæson flere af disse produkter i afgrøden, er det nødvendigt at sikre sig, at den samlede mængde

bentazon ikke overskrider den mængde, som svarer til den maksimale dosering anført på brugsanvisningen for

det enkelte produkt. I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til en planteavlskonsulent eller til BASF.

Udlæg i vårbyg, generelt

Der sprøjtes, når bælgplanter har udviklet det første løvblad (spadebladet). Græsudlæg sprøjtes efter udvikling

af det 2. blad. Ved blanding med Stomp er det vigtigt, at frøene er sået i ensartet dybde og dækket af jord (min

2 cm).

Vårsæd med udlæg af kløver og græs i blanding (til afgræsning/slæt

eller frøproduktion) samt vårsæd med

udlæg af ærter (helsæd):

1,5 I/ha Basagran 480 + penetreringsolie eller 1,0-1,5 I/ha Basagran 480 + 1,0 I/ha Stomp.

Er der ærter i udlægget, kan tilsætning af penetreringsolie medføre en

kortere eller længerevarende gulfarvning

af ærterne.

Vårsæd med udlæg af kløver, græs eller lucerne i renbestand

1,25 I/ha Basagran 480 + 1.0 I/ha Stomp.

Ærter

Ærter bør ikke tromles fra en uge før og indtil en uge efter sprøjtning med Basagran 480.

Enkelt sprøjtning:

Ukrudt med 2 løvblade 1,0 I/ha Basagran 480 + 1,5 I/ha Stomp.

Delt sprøjtning (split):

1. sprøjtning når fremspiret ukrudt er på kimbladstadiet 0,4 I/ha Basagran 480 + 0,75 I/ha Stomp.

2. sprøjtning 7–10 dage senere ved nyfremspiring af ukrudt 0,5 I/ha Basagran 480 + 0,75 I/ha Stomp.

En delt sprøjtning (splitsprøjtning) øger effekten mod bl.a. pileurter,

agerstedmoder samt gul okseøje

og giver generelt en bedre

virkningssikkerhed. Overskrides tidspunktet for den 1. sprøjtning (ukrudt

med kimblade) vælges i stedet en enkelt sprøjtning.

Efter forudgående sprøjtning med et jordmiddel (Fenix

eller Stomp) før ærternes fremspiring:

Ukrudt med 2 løvblade

1,0 l/ha Basagran 480

Frøgræs samt græs og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning

I høståret når græs og ukrudt er i god vækst om foråret (ofte i slutningen af april eller først i maj) 2,0 l/ha

Basagran 480 (penetreringsolie kan evt. tilsættes)

Kløver til frøproduktion

I høståret når kløver og ukrudt er i god vækst om foråret (ofte i slutningen af april eller først i maj) 3,0 I/ha

Basagran 480 (penetreringsolie kan evt. tilsættes)

~xlabel1127474836.indd 2

23.09.2005, 13:27:25

Majs

Basagran 480 er skånsom overfor majs i alle udviklingsstadier. Der bør altid blandes med penetreringsolie og

et til formålet godkendt jordmiddel f.eks Stomp.

Enkelt behandling:

Ukrudt med 2-3 løvblade

1,0 l/ha Basagran 480 + 2,5 I/ha Stomp + penetreringsolie

Delt behandling (split):

1. sprøjtning når fremspiret ukrudt er på kimbladstadiet 0,4 I/ha Basagran 480 + 1,25 I/ha Stomp +

penetreringsolie.

2. sprøjtning ved nyfremspiring af ukrudt 0,5 I/ha Basagran 480 + 1,25 I/ha Stomp + penetreringsolie.

Tilberedning af sprøjtevæske

Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel og efterset for evt.

belægninger. Det samme gælder for alle dyser, filtre og sier. Tanken fyldes 3/4 op med vand. Basagran 480

tilsættes under omrøring hvorefter tanken fyldes op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og

kørsel.

Basagran 480 kan blandes med penetreringsolie, hvor det er nævnt under afsnittet „anvendelse”, Stomp,

Fenix, BASF Corbel, Perfektion, pyrethroider og manganchelat. Blandinger udsprøjtes straks.

Sprøjteteknik

For at opnå en god effekt af sprøjtemidlet skal det uanset afgrødens

størrelse sikres, at sprøjtevæsken dækker

planterne så godt som muligt. Det enkelte sprøjteudstyr og opgaven, samt vejr- og vindforhold bestemmer,

hvordan dette bedst kan lade sig gøre. Der kan således vælges en dysetype, der giver små dråber, hvilket

medfører, at der kun skal anvendes en lille

vandmængde pr. ha. Vind- og afdrift skal til enhver tid undgås, og

husk altid at overholde det for produktet angivne afstandskrav til søer og vandløb.

Det anbefales at anvende en vandmængde på 150-250 liter pr. ha.

ISO - Alm. fladsprededyser ved 3 bar tryk og 6 km/t

Dysestørrelse

Ydelse (l/min)

Væskemængde (l/ha)

Hvor der er risiko for afdrift, bør ovennævnte fladsprededyser erstattes af lavdrift dyser, der reducerer antallet

af små dråber væsentligt, dog med risiko for nedsat effekt.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter sprøjtning rengøres sprøjten grundigt både ind- og udvendigt. Dette bør kun ske på et bevokset areal, et

biobed eller hvor opsamling af skyllevand er mulig og altid i god afstand til brønde og boringer.

En grundig rengøring er især nødvendig, hvis sprøjten efterfølgende skal anvendes i afgrøder, der kan skades

af Basagran 480. Brug en sodaopløsning til rengøring af tank, bom, slanger, pumpe og ventiler og skyl mindst

to gange. Dyser og filtre rengøres separat med samme opløsning.

~xlabel1127474836.indd 3

23.09.2005, 13:27:30

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Førstehjælp

Generelle anvisninger: Fjern forurenede klædningsstykker.

Efter indånding: Ro, frisk luft, søg lægehjælp.

Efter hudkontakt: Vask huden grundigt med rigeligt vand og sæbe, søg lægehjælp.

Efter øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet op og skyl med rindende vand i mindst 15 min. med

adskilte øjenlåg. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

Efter indtagelse gennem munden: Skyl straks munden og drik rigeligt med vand. Søg lægehjælp.

Anvisninger til lægen: Symptomatisk behandling (dekontamination,

vitalfunktioner), der er ikke nogen kendt

specifik antidot.

Lagring

Basagran 480 bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget

originalemballage beskyttet mod direkte sollys

og andre varmekilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

_____________

Mange forskellige faktorer, såvel lokalt som regionalt betingede, kan påvirke produktets virkning. Herunder

hører f.eks. vejr- og jordforhold, kulturplantesorter, sædskifte, behandlingstidspunkter, doseringer, blandinger

med andre produkter, forekomst af organismer, som er resistente overfor det aktive stof, sprøjteteknik osv.

Under særlig ugunstige betingelser kan en ændring i midlets virkning eller en beskadigelse af kulturplanterne

derfor ikke udelukkes. Fabrikanten eller forhandleren fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne følger.

~xlabel1127474836.indd 4

23.09.2005, 13:27:34

Leverandørbrugsanvisning

______________________________________________________________________________________

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 07.06.2005

Version: 4.0

Produkt: BASAGRAN

®

480

351 32 H

(30035190/SDS_CPA_DK/DA)

______________________________________________________________________________________

1. Identifi kation af stoff et/materialet og af leverandøren

BASAGRAN

®

480

Anvendelse: Ukrudtsmiddel

PR-nr.: 19-10

Firma:

BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen

Germany

Kontaktadresse:

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15

2300 København S

Telefon: 32 66 07 00

e-mail adresse: responsible-care@nordic.basf.org

Nødsituation:

Falck Danmark A/S, Falck Euro Service

Telefon: 0045 79 42 43 33

______________________________________________________________________________________

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoff er

Kemisk beskrivelse

plantebeskyttelsesmiddel, vandopløseligt koncentrat (SL), Ukrudtsmiddel

indeholder: Bentazon-Natrium

Farlige indholdsstoff er

bentazon

Indhold (W/W): 40,3 %

CAS-nummer: 25057-89-0

EF-nummer: 246-585-8

INDEX-nummer: 613-012-00-1

Faresymbol(er): Xn

R-Sætning(er): 22, 36, 43, 52/53

Hvis farlige indholdsstoff er er nævnt, er ordlyden af faresymbolet og R-sætningerne specifi ceret i afsnit 16.

______________________________________________________________________________________

~xlabel1127474836.indd 5

23.09.2005, 13:27:38

3. Fareidentifi kation

Farlig ved indtagelse.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

______________________________________________________________________________________

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Forurenet tøj fjernes. Ved besvær: Gå til lægen.

Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen.

Efter indånding:

Ro, frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:

Vask straks grundigt med meget vand og sæbe, lægehjælp.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.

Ved indtagelse:

Skyl straks mund og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp.

Bemærkninger til lægen:

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifi k modgift kendes.

______________________________________________________________________________________

5. Brandbekæmpelse

Egnet slukningsmiddel:

vandforstøvningsstråle, kuldioxid, skum, pulverslukningsmiddel

skum, pulverslukningsmiddel, kuldioxid, vandforstøvningsstråle

Særlige farer:

carbonmonoxid, kuldioxid

{** Phrase language not available: [ K ] BAS01 - HPK31459 **}

carbonmonoxid, nitrogenoxid, svovloxider

De nævnte stoff er/stofgrupper kan frigøres ved brand.

Særlig beskyttelsesudrustning:

Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:

Overophedede beholdere afkøles med vand. Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke

udledes i kloak eller spildevand. Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaff es i overensstemmelse

med de lokale myndigheders forskrifter.

______________________________________________________________________________________

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Forurenet tøj, undertøj og

sko fjernes omgående. Gælder kun for gasser.

~xlabel1127474836.indd 6

23.09.2005, 13:27:42

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfl adevand/grundvand.

Forholdsregler ved rengøring/opsamling:

Ved store mængder: Produktet pumpes bort.

Ved rester: Opsamles med egnede væskebindende materialer. Det materiale, der er opsamlet, bortskaff es i

henhold til forskrifterne.

______________________________________________________________________________________

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Ingen særlige forholdsregler påkrævet. Stoff et/produktet er ikke brandbart. Produktet er ikke eksplosivt.

Opbevaring

{** Phrase language not available: [ K ] BAS01 - HPK33358 **} Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler

samt foderstoff er. Holdes adskilt fra tekstiler og lignede materialer.

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoff er.

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoff er.

Lagerstabilitet:

lagringstid: 60 md

Beskyttes mod temperaturer under: -5 °C

Beskyttes mod temperaturer over: 40 °C

Produktets egenskaber kan forandre sig når stoff et/produktet opbevares i en længere periode ved en

temperatur højere end den tilrådede.

______________________________________________________________________________________

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

åndedrætsværn ikke nødvendig

Beskyttelse af hænder:

Passende kemikaliebestandige handsker (EN 374), også ved langvarig direkte kontakt (Anbefaling:

Beskyttelsesindex 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374): f.ex.

Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), Polyvinylchlorid, PVC (0,7 mm) og andre.

Beskyttelse af øjne:

Tætsluttende øjenværn (kemikaliebeskyttelsesbriller) (EN 166)

Beskyttelse af hud:

let beskyttelsesdragt af tykt materiale

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør. Tilsmudset

tøj tages straks af.

______________________________________________________________________________________

~xlabel1127474836.indd 7

23.09.2005, 13:27:46

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk form:

opløsning, fl ydende

Farve:

gullig

brun

Lugt:

svag egenlugt

pH-værdi:

7,5 - 9

(målt på ufortyndet produkt)

krystalisationstemperatur:

-11 °C

Flammepunkt:

> 100 °C

Brandnærende egenskaber:

ikke brandfremmende

Densitet:

1,16 - 1,22 g/cm3

(20 °C)

Opløselighed i vand:

helt opløselig

Overfl adespænding:

ca. 65,2 mN/m

(20 °C; 0,4%)

ca. 55,2 mN/m

(20 °C; 3,3%)

Viskositet, dynamisk:

ca. 7,8 mPa.s

(20 °C)

Molmasse:

262,2 g/mol

______________________________________________________________________________________

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:

Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben ild. Undgå ekstreme temperaturer. Undgå langvarig

eksponering af ekstrem varme. Undgå miljøforurening. Undgå elektrostatisk udladning.

Undgå langtidsopbevaring.

Termisk nedbrydning:

Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring og håndtering

overholdes.

Materialer, der skal undgås:

syrer

Metalkorrosion:

Der forventes ingen metalkorrosion.

Ikke korrosiv overfor:

blødt staal

Farlige reaktioner:

Ingen farlige reaktioner kendt.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering.

______________________________________________________________________________________

~xlabel1127474836.indd 8

23.09.2005, 13:27:51

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

LD50/oral/rotte/hun/han: > 1.000 - < 2.000 mg/kg

LC50/inhalativ/rotte/hun/han: > 4,8 mg/l / 4 h

LD50/dermal/rotte/hun/han: > 4.000 mg/kg

Primær hudirritation/kanin: ikke irriterende

Primær slimhindeirritation/kanin: ikke irriterende

Information om: bentazone tech.

Sensibilisering/Maksimeringstest på marsvin: Virker hudsensibiliserende i dyreforsøg.

___________________________

Supplerende oplysninger:

Misbrug kan medføre sundhedsskader.

______________________________________________________________________________________

12. Miljøoplysninger

Økotoksikologi

Fisketoksicitet:

Oncorhynchus mykiss/LC50 (96 h): > 100 mg/l

Akvatiske hvirvelløse dyr:

Daphnia magna/LC50 (48 h): > 500 mg/l

Vandplante:

Agmenellum quadruplicatum/EC50 (72 h): 140 mg/l

Persistens og nedbrydelighed

Oplysninger om eliminerbarhed

Vurdering:

ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

______________________________________________________________________________________

13. Bortskaff else

Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder deponeres eller forbrændes i et egnet anlæg.

Forurenet emballage:

Emballage, der ikke kan rengøres skal bortskaff es som stoff et.

______________________________________________________________________________________

14. Transportoplysninger

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne ( ADR RID ADNR IMDG/GGVSee ICAO/IATA )

______________________________________________________________________________________

~xlabel1127474836.indd 9

23.09.2005, 13:27:55

15. Oplysninger om regulering

Forskrifter i henhold til EU (Etikettering) / Nationale forskrifter

EU-direktiv:

Faresymbol(er)

Sundhedsskadelig.

R-Sætning(er)

Farlig ved indtagelse.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-Sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoff er.

Undgå kontakt med huden.

S20/21

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Stof(fer), der udløser klassifi cering - til etikketering: BENTAZON

Øvrig regulering

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udsprøjtningen, jf.

f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Overtrædelse af nedenstående forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, frøgræs, kløver til frø, græs- og

kløvergræsmarker og majs.

Majs må ikke behandles senere end 3 måneder før høst.

Vårsæd, ærter, frøgræs og kløver til frø må ikke behandles senere end 6 uger før høst.

Græs- og kløvergræsmarker må ikke behandles senere end 3 uger før indhøstning eller afgræsning.

Midlet må ikke anvendes efter 1. september.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (søer, vandløb m.m.).

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

______________________________________________________________________________________

~xlabel1127474836.indd 10

23.09.2005, 13:27:59

16. Andre oplysninger

Anbefalet brug: Ukrudtsmiddel

Fuldstændig ordlyd af faresymboler og R-sætninger, hvis nævnt i afsnit 2 under ‘Farlige indholdsstoff er’:

Sundhedsskadelig.

Farlig ved indtagelse.

Irriterer øjnene.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

52/53

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

_____________________________________________________________________________________

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

De ovenstående oplysninger er baseret på vores viden idag og er ikke nogen retslig garanti af egenskaber. Det

er op til modtageren af vores produkt selv at iagttage gældende love og bestemmelser.

~xlabel1127474836.indd 11

23.09.2005, 13:28:03

19-6-2018

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale of Troy, MI 48084 is recalling, AL Reef Dried Apricots Sour, because it may contain undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-10-2018

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6480 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Active substance: axicabtagene ciloleucel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5718 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4480

Europe -DG Health and Food Safety

25-8-2018

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5682 of Sat, 25 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/T/82

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2018

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4806 of Sat, 18 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/248/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Active substance: Recombinant humanised monoclonal IgG2 lambda antibody against human sclerostin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4809 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/052/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4807 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/110/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)4710 of Fri, 13 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/S/81

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety