Barclay Gallup Super 360

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Barclay Gallup Super 360 Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 360 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Barclay Gallup Super 360 Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og

græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i

jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole-, og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og

udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter

på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1)

Opbevares utilgængeligt for børn (P102)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Indehavere: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.,

Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irland

Tel: +353 1 8112900 Fax: +353 1 8224678 E-mail: info@barclay.ie Website: www.barclay.ie

Godkendelsesindehaver: Barclay Chemicals R&D Ltd Kontaktoplysninger som ovenfor.

Gallup er et registreret varemærke tilhørende Barclay Chemicals (R&D) Ltd

Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited, 2015.

Ukrudtsmiddel nr. 357-4

Midlet er et vandopløseligt

koncentrat indeholdende 360 g/l

(30.8 % w/w) glyphosat

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelfor

ordningen 1107/2009

OPBEVARES FROSTFRIT

Batchnummer se emballagens top.

Holdbarhed: 2 år efter

produktionsdato .

Produktionsdato er placeret på

beholderen

Gallup

Super 360

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Barclay Crop Protection

BRUGSANVISNING

BARCLAY GALLUP SUPER 360 er et systemisk totalukrudtsmiddel i flydende form, som hæmmer enzymet EPSP synthase, der er

nødvendig for dannelsen af specifikke aminosyrer i plantens vækstpunkter, hvorved væksten standser og planten dør. Stort set alle

planter som rammes skades eller dør.

BARCLAY GALLUP SUPER 360 anvendes mod kvik og andre flerårige græsser, tokimbladet ukrudt samt nedvisning i korn, græs,

korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner, på stubmarker, i frugtplantager, i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, samt på

udyrkede arealer. Afgrøder beregnet til udsæd må ikke behandles. Arealer med spiselige afgrøder eller foderafgrøder må ikke

behandles senere end 10 dage før høst.

BARCLAY GALLUP SUPER 360 bør udsprøjtes på tørre eller dugvåde planter. Regn inden 6 timer efter behandling vil normalt

forringe virkningen. 24 timer uden regn efter behandling vil være optimalt.

Resistens

Barclay Gallup Super 360 indeholder aktivstoffet glyphosat, som er en del af glycin ukrudtsmidler og tilhører gruppen af EPSP

synthase hæmmere (HRAC gruppe G). Disse vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der ikke fundet

tilfælde af resistens.

Når ukrudtsmidler anvendes i adskillige år på samme areal, kan der ske en udvælgelse af naturligt forekommende resistente arter.

Disse kan opformes og blive dominerende. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte

mellem midler med forskellige virkemekanismer, som har gode effekter overfor den pågældende ukrudtsart.

AFGRØDESPECIFIK INFORMATION

Korn før høst: Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før høst. Korn til udsæd må ikke behandles.

Dosering:

Kvikmængde mindre end 25 skud/m²

2,0 l/ha

Kvikmængde større end 25 skud/m²

3,0 l/ha

Ærter og hestebønner før høst: Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.

Dosering:

Kvikmængde mindre end 25 skud/m²

2,0 l/ha

Kvikmængde større end 25 skud/m²

3,0 l/ha

Raps før høst: Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.

Dosering:

Kvikmængde mindre end 25 skud/m²

2,0 l/ha

Kvikmængde større end 25 skud/m²

3,0 l/ha

Nedvisning af korn, ærter, hestebønner og raps: Behandling i korn udføres senest 10 dage før høst, hvor kærnerne er

vanskelige at dele med en fingernegl. Behandling i ærter udføres, når ca. 75 % af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun.

Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge

mellembrune, de midterste bælge lysebrune og den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Behandling i hestebønner udføres 10-14

dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. ¾ af bælgene

har skiftet farve til helt sort. Nedvisningen kan dog strække sig udover det ovennævnte antal dage. Behandling i raps udføres, når

vandindholdet i frøene er under 30 %. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af skulperne er gulgrønne med gulbrune og

enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før

høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.

Dosering:

3,0-4,0 l/ha

Barclay Crop Protection

Stub: Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nyfremspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i

god vækst. Der sprøjtes, når kvikken har 3-6 blade. Sprøjtning efter høst bør altid foretages på ubearbejdet jord. Sprøjtning i stub kan foretages til

langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3 °C før sprøjtning vil ikke have indflydelse

på virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.

Dosering:

Genfremspiret kron og andet ukrudt

1,5-2,0 l/ha

Kvik

3,0-4,0 l/ha

Smalbladede græsser som rødsvingel og engrapgræs

4,0-6,0 l/ha

Græs: Der kan sprøjtes mod kvik i forbindelse med omlægning eller destruktion af græsmarker. Kvikken skal have 3-6 blade for at opnå en

tilfredsstillende effekt, dog kan græsset pletvist dække kvikken og forringe effekten. En forøgelse af doseringen kan til dels afhjælpe dette.

Efter 10 dage kan græsset enten bruges til afgræsning eller tages til slæt.

Dosering:

Kvik og græsser

4,0 l/ha

Omlægning af græs

4,0-6,0 l/ha

Udyrkede arealer: Der kan sprøjtes gennem hele vækstsæsonen. Ukrudtet bør være veludviklet og i god vækst ved sprøjtning. Ved tæt og kraftig

ukrudtsbestand anvendes 6 l/ha. 10 dage efter sprøjtning kan jorden bearbejdes og tilplantes. Sprøjt ikke under hække, da hækken kan tage skade.

Vandmængde 200 l/ha. Pas på vinddrift.

Dosering:

1,5-6,0 l/ha

Træstødbehandling: Stød efter nyfældede træer behandles straks efter fældning med en 20% opløsning af BARCLAY GALLUP SUPER 360 som

sikring mod genvækst og rodskud. BARCLAY GALLUP SUPER 360 kan påføres med pensel eller rygsprøjte på selve snitfladen. Behandling er

bedst når saftstrømmen er nedadgående (oktober-februar). Nært beslægtede arter af træer kan have rodsammenvoksninger og der er derfor en

risiko for, at nabotræer kan skades.

Dosering:

10-20 % opløsning

Frugtplantage: BARCLAY GALLUP SUPER 360 må ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt.

Anvend afskærmet sprøjtning.

Dosering:

3,0-6,0 l/ha

Skov: I Rødgran, Nordmannsgran og Kæmpegran kan BARCLAY GALLUP SUPER 360 anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er

afsluttet, årsskuddene er modne og endeknopperne er dannet.

Dosering:

3,0-6,0 l/ha

Forårsanvendelse: Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædsmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grønnes. Doseringen

afpasses efter ukrudtsflora og størrelse. Jordbehandling eller direkte såning kan foretages få dage efter sprøjtning.

Dosering:

Kvik

3,0-4,0 l/ha

Bekæmpelse af korn i udvintret vintersæd

1,0-1,5 l/ha

Bekæmpelse af udvintret raps

1,5-2,0 l/ha

Rygsprøjte: Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenlig, når mindre arealer skal renholdes for ukrudt. Brug evt. skærm ved sprøjtning tæt på

kulturplanter. 0,2-0,3 liter BARCLAY GALLUP SUPER 360 i 10-15 liter vand er passende til 500 m².

Dosering:

0,2-0,3 liter i 10-15 liter vand per 500 m²

Barclay Crop Protection

SPRØJTETEKNIK OG OPTIMALE FORHOLD

Barclay Gallup Super 360 skal udbringes med marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og

specifikationer, som er angivet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller

udstyr til direkte injektion.

Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet. Undgå vinddrift til naboafgrøder og læhegn, der vil skades

betydeligt, hvis de rammes.

BLANDING AF SPRØJTEVÆSKEN

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette

gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Fyld sprøjten med ¾ af den nødvendige vandmængde. Tilsæt BARCLAY GALLUP SUPER 360 og start derefter omrøringen,

hvorefter resten af vandmængden tilføres.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i

sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at

åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Barclay Gallup Super 360 i fydestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes

til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i det slanger, som fører fra spøjtens tank

til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaksevandet

udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Rengør sprøjteudstyret grundigt umiddelbart efter brug.

Sprøjten tømmes helt i marken og skylles grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tanken tømmes ved at sprøjte

skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den behandlede afgrøde. Restsprøjtevæsken skal være

fortyndet 50 gange før den må tømmes ud i marken.

Husk at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker.

Hvis der ikke findes en egnet vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, rengøres sprøjten bedst i marken.

BORTSKAFFELSE AF RESTER OG TOM EMBALLAGE

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

SIKKERHED

Produktet skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening (S57). Undgå udledning til miljøet. Ser særlig

vejledning/sikkerhedsdatablad (S61).

Vandmængde

100-200 l/ha

Dyse

Hardi 4110-12/14

Tryk

2-3 bar

Temperatur

Mindre betydning

Ukrudt

Saftspændte i vækst

Luftfugtighed

>95% relativ

Jordfugtighed

Høj

Barclay Crop Protection

10-10-2018

Bazzini LLC Recalls Certain Pistachio Products Because of Possible Health Risk

Bazzini LLC Recalls Certain Pistachio Products Because of Possible Health Risk

BazziniI LLC of Allentown, PA out of an abundance of caution, is recalling 4,000 pounds of Roasted and Salted Colossal Natural, Super Colossal Natural and Rams Head Natural in Shell Pistachios received from one of its suppliers because it has the potential to be contaminated with Salmonella. NO OTHER BAZZINI PISTACHIOS OR BAZZINI PRODUCTS ARE IMPACTED OR PART OF THIS RECALL. The recall is being initiated voluntarily and no illnesses have been reported to date.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Health Canada's sampling and evaluation program has determined the Super Cool Slime products donot meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

16-8-2018

Zakah Life Recalls Kratom Because Of Possible Health Risk

Zakah Life Recalls Kratom Because Of Possible Health Risk

Zakah Life, LLC of Ankeny, Iowa, is recalling the following Kratom products (Super Green Maeng Da Premium Kratom powder, Powerful Red Vein Bali Premium Kratom powder, Super Green Maeng Da Premium Kratom capsules, and Powerful Red Vein Bali Premium Kratom capsules) with expiration dates prior to 01/01/2023 because they have the potential of being contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weak...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

AZ Firm Issues Voluntary Product Recall Due to Undeclared Peanuts in Superfood Salad

AZ Firm Issues Voluntary Product Recall Due to Undeclared Peanuts in Superfood Salad

Papa John’s Salads and Produce of Tolleson, AZ is voluntarily recalling 148 units of the Superfood Salads due to misbranding and undeclared peanuts. The product contains peanuts which are not declared on the product label as packages of peanuts were mistakenly included in the kits instead of cashews.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

OCOOW LLC recalls Odie's Solvent-Free Super Penetrating Oil and Odie's Safer Solvent

OCOOW LLC recalls Odie's Solvent-Free Super Penetrating Oil and Odie's Safer Solvent

The recalled products do not have proper consumer chemical hazard packaging and labelling required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2017

Super soniic capsules

Super soniic capsules

Safety advisory: super soniic capsules

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-1-2016

The Danish Medicines Agency has a new website

The Danish Medicines Agency has a new website

Today, the Danish Medicines Agency launched its new website – laegemiddelstyrelsen.dk/en – where you can read about and subscribe to news about licensing and supervision of medicines, side effects, reimbursement, pharmacies and medical devices.

Danish Medicines Agency

16-3-2015

New management at the DHMA

New management at the DHMA

As from 13 March 2015, Jakob Cold has been appointed Acting Director General of the Danish Health and Medicines Authority. Anne-Marie Vangsted will continue as Director with special responsibility for the DHMA's supervision.

Danish Medicines Agency

3-2-2015

New director at the DHMA

New director at the DHMA

On 1 February 2015, Anne-Marie Vangsted, Acting Head of Division, took up the position as Director with responsibility for supervision at the Danish Health and Medicines Authority. The new position as director was created as part of our action plan aimed at modernising the supervisory function, in which Anne-Marie Vangsted has played a key role since we presented the plan on 15 September 2014.

Danish Medicines Agency

5-1-2015

Fees for medical devices in 2015

Fees for medical devices in 2015

The fees for medical devices have been adjusted in accordance with Danish Government regulations, including the fees for registration of manufacturers and devices, importers and distributors, assessment of applications for the authorisation for clinical investigation of medical devices, and amendments to investigations, as well as supervision and control of notified bodies in Denmark.

Danish Medicines Agency

9-12-2009

Warning against the weight-loss product Super Slim

Warning against the weight-loss product Super Slim

The Danish Medicines Agency strongly warns against using the weight-loss product Super Slim. We do so based on a warning from the Swedish Medical Products Agency against Super Slim, which is sold on the internet.

Danish Medicines Agency

24-8-2018

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

EU/3/18/2008 (StolmAr and Partner PatentanwAlte PartG mbB)

EU/3/18/2008 (StolmAr and Partner PatentanwAlte PartG mbB)

EU/3/18/2008 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 9 encoding miRNA against human superoxide dismutase 1) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2404 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/254/17

Europe -DG Health and Food Safety