Barclay Gallup Super 360

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Barclay Gallup Super 360 Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 360 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Barclay Gallup Super 360 Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 357-4
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og

græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i

jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole-, og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og

udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter

på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1)

Opbevares utilgængeligt for børn (P102)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Indehavere: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.,

Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irland

Tel: +353 1 8112900 Fax: +353 1 8224678 E-mail: info@barclay.ie Website: www.barclay.ie

Godkendelsesindehaver: Barclay Chemicals R&D Ltd Kontaktoplysninger som ovenfor.

Gallup er et registreret varemærke tilhørende Barclay Chemicals (R&D) Ltd

Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited, 2015.

Ukrudtsmiddel nr. 357-4

Midlet er et vandopløseligt

koncentrat indeholdende 360 g/l

(30.8 % w/w) glyphosat

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelfor

ordningen 1107/2009

OPBEVARES FROSTFRIT

Batchnummer se emballagens top.

Holdbarhed: 2 år efter

produktionsdato .

Produktionsdato er placeret på

beholderen

Gallup

Super 360

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Barclay Crop Protection

BRUGSANVISNING

BARCLAY GALLUP SUPER 360 er et systemisk totalukrudtsmiddel i flydende form, som hæmmer enzymet EPSP synthase, der er

nødvendig for dannelsen af specifikke aminosyrer i plantens vækstpunkter, hvorved væksten standser og planten dør. Stort set alle

planter som rammes skades eller dør.

BARCLAY GALLUP SUPER 360 anvendes mod kvik og andre flerårige græsser, tokimbladet ukrudt samt nedvisning i korn, græs,

korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner, på stubmarker, i frugtplantager, i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, samt på

udyrkede arealer. Afgrøder beregnet til udsæd må ikke behandles. Arealer med spiselige afgrøder eller foderafgrøder må ikke

behandles senere end 10 dage før høst.

BARCLAY GALLUP SUPER 360 bør udsprøjtes på tørre eller dugvåde planter. Regn inden 6 timer efter behandling vil normalt

forringe virkningen. 24 timer uden regn efter behandling vil være optimalt.

Resistens

Barclay Gallup Super 360 indeholder aktivstoffet glyphosat, som er en del af glycin ukrudtsmidler og tilhører gruppen af EPSP

synthase hæmmere (HRAC gruppe G). Disse vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der ikke fundet

tilfælde af resistens.

Når ukrudtsmidler anvendes i adskillige år på samme areal, kan der ske en udvælgelse af naturligt forekommende resistente arter.

Disse kan opformes og blive dominerende. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte

mellem midler med forskellige virkemekanismer, som har gode effekter overfor den pågældende ukrudtsart.

AFGRØDESPECIFIK INFORMATION

Korn før høst: Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før høst. Korn til udsæd må ikke behandles.

Dosering:

Kvikmængde mindre end 25 skud/m²

2,0 l/ha

Kvikmængde større end 25 skud/m²

3,0 l/ha

Ærter og hestebønner før høst: Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.

Dosering:

Kvikmængde mindre end 25 skud/m²

2,0 l/ha

Kvikmængde større end 25 skud/m²

3,0 l/ha

Raps før høst: Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.

Dosering:

Kvikmængde mindre end 25 skud/m²

2,0 l/ha

Kvikmængde større end 25 skud/m²

3,0 l/ha

Nedvisning af korn, ærter, hestebønner og raps: Behandling i korn udføres senest 10 dage før høst, hvor kærnerne er

vanskelige at dele med en fingernegl. Behandling i ærter udføres, når ca. 75 % af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun.

Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge

mellembrune, de midterste bælge lysebrune og den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Behandling i hestebønner udføres 10-14

dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. ¾ af bælgene

har skiftet farve til helt sort. Nedvisningen kan dog strække sig udover det ovennævnte antal dage. Behandling i raps udføres, når

vandindholdet i frøene er under 30 %. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af skulperne er gulgrønne med gulbrune og

enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før

høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.

Dosering:

3,0-4,0 l/ha

Barclay Crop Protection

Stub: Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nyfremspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i

god vækst. Der sprøjtes, når kvikken har 3-6 blade. Sprøjtning efter høst bør altid foretages på ubearbejdet jord. Sprøjtning i stub kan foretages til

langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3 °C før sprøjtning vil ikke have indflydelse

på virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.

Dosering:

Genfremspiret kron og andet ukrudt

1,5-2,0 l/ha

Kvik

3,0-4,0 l/ha

Smalbladede græsser som rødsvingel og engrapgræs

4,0-6,0 l/ha

Græs: Der kan sprøjtes mod kvik i forbindelse med omlægning eller destruktion af græsmarker. Kvikken skal have 3-6 blade for at opnå en

tilfredsstillende effekt, dog kan græsset pletvist dække kvikken og forringe effekten. En forøgelse af doseringen kan til dels afhjælpe dette.

Efter 10 dage kan græsset enten bruges til afgræsning eller tages til slæt.

Dosering:

Kvik og græsser

4,0 l/ha

Omlægning af græs

4,0-6,0 l/ha

Udyrkede arealer: Der kan sprøjtes gennem hele vækstsæsonen. Ukrudtet bør være veludviklet og i god vækst ved sprøjtning. Ved tæt og kraftig

ukrudtsbestand anvendes 6 l/ha. 10 dage efter sprøjtning kan jorden bearbejdes og tilplantes. Sprøjt ikke under hække, da hækken kan tage skade.

Vandmængde 200 l/ha. Pas på vinddrift.

Dosering:

1,5-6,0 l/ha

Træstødbehandling: Stød efter nyfældede træer behandles straks efter fældning med en 20% opløsning af BARCLAY GALLUP SUPER 360 som

sikring mod genvækst og rodskud. BARCLAY GALLUP SUPER 360 kan påføres med pensel eller rygsprøjte på selve snitfladen. Behandling er

bedst når saftstrømmen er nedadgående (oktober-februar). Nært beslægtede arter af træer kan have rodsammenvoksninger og der er derfor en

risiko for, at nabotræer kan skades.

Dosering:

10-20 % opløsning

Frugtplantage: BARCLAY GALLUP SUPER 360 må ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt.

Anvend afskærmet sprøjtning.

Dosering:

3,0-6,0 l/ha

Skov: I Rødgran, Nordmannsgran og Kæmpegran kan BARCLAY GALLUP SUPER 360 anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er

afsluttet, årsskuddene er modne og endeknopperne er dannet.

Dosering:

3,0-6,0 l/ha

Forårsanvendelse: Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædsmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grønnes. Doseringen

afpasses efter ukrudtsflora og størrelse. Jordbehandling eller direkte såning kan foretages få dage efter sprøjtning.

Dosering:

Kvik

3,0-4,0 l/ha

Bekæmpelse af korn i udvintret vintersæd

1,0-1,5 l/ha

Bekæmpelse af udvintret raps

1,5-2,0 l/ha

Rygsprøjte: Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenlig, når mindre arealer skal renholdes for ukrudt. Brug evt. skærm ved sprøjtning tæt på

kulturplanter. 0,2-0,3 liter BARCLAY GALLUP SUPER 360 i 10-15 liter vand er passende til 500 m².

Dosering:

0,2-0,3 liter i 10-15 liter vand per 500 m²

Barclay Crop Protection

SPRØJTETEKNIK OG OPTIMALE FORHOLD

Barclay Gallup Super 360 skal udbringes med marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og

specifikationer, som er angivet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller

udstyr til direkte injektion.

Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet. Undgå vinddrift til naboafgrøder og læhegn, der vil skades

betydeligt, hvis de rammes.

BLANDING AF SPRØJTEVÆSKEN

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette

gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Fyld sprøjten med ¾ af den nødvendige vandmængde. Tilsæt BARCLAY GALLUP SUPER 360 og start derefter omrøringen,

hvorefter resten af vandmængden tilføres.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i

sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at

åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Barclay Gallup Super 360 i fydestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes

til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i det slanger, som fører fra spøjtens tank

til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaksevandet

udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Rengør sprøjteudstyret grundigt umiddelbart efter brug.

Sprøjten tømmes helt i marken og skylles grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tanken tømmes ved at sprøjte

skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den behandlede afgrøde. Restsprøjtevæsken skal være

fortyndet 50 gange før den må tømmes ud i marken.

Husk at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker.

Hvis der ikke findes en egnet vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, rengøres sprøjten bedst i marken.

BORTSKAFFELSE AF RESTER OG TOM EMBALLAGE

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

SIKKERHED

Produktet skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening (S57). Undgå udledning til miljøet. Ser særlig

vejledning/sikkerhedsdatablad (S61).

Vandmængde

100-200 l/ha

Dyse

Hardi 4110-12/14

Tryk

2-3 bar

Temperatur

Mindre betydning

Ukrudt

Saftspændte i vækst

Luftfugtighed

>95% relativ

Jordfugtighed

Høj

Barclay Crop Protection

25-1-2018

Bulletproof 360, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Collagen Protein Dietary Supplement

Bulletproof 360, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Collagen Protein Dietary Supplement

Out of an abundance of caution, Bulletproof 360, Inc. is voluntarily recalling one lot #1017088 of Bulletproof Collagen Protein dietary supplement due to undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2017

Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets by Greenstone: Recall - Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets by Greenstone: Recall - Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

The use of this product in patients with uncontrolled diarrhea due to chronic medical conditions may predispose the patient to toxicity from either the diphenoxylate or atropine components. Posted 11/17/2017

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2017

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

For Immediate Release – PEAPACK, NJ, November 16, 2017 - Greenstone LLC, a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc., is voluntarily recalling multiple lots of diphenoxylate hydrochloride and atropine sulfate tablets, USP to the consumer level. Greenstone initiated this recall because product from these lots has the potential to be super potent or sub potent.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2017

Safety advisory: super soniic capsules

Safety advisory: super soniic capsules

Safety advisory: super soniic capsules

Therapeutic Goods Administration - Australia

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Publix Super Markets Inc]

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Publix Super Markets Inc]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

Super Drug-Resistant Gonorrhea Coming to U.S., Experts Say

Super Drug-Resistant Gonorrhea Coming to U.S., Experts Say

Title: Super Drug-Resistant Gonorrhea Coming to U.S., Experts SayCategory: Health NewsCreated: 4/4/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/5/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-3-2018

U.K. Man Has World's Worst Case of Super-Gonorrhea

U.K. Man Has World's Worst Case of Super-Gonorrhea

Title: U.K. Man Has World's Worst Case of Super-GonorrheaCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/29/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-3-2018

DAILY MOISTURIZING (Dimethicone) Lotion [Publix Super Markets Inc]

DAILY MOISTURIZING (Dimethicone) Lotion [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

HAND WASH (Benzalkonium Chloride) Soap [Publix Super Markets]

HAND WASH (Benzalkonium Chloride) Soap [Publix Super Markets]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

LUCKY SUPER SOFT ANTIFUNGAL FOR ATHLETES FOOT (Tolnaftate) Powder [Delta Brands, Inc]

LUCKY SUPER SOFT ANTIFUNGAL FOR ATHLETES FOOT (Tolnaftate) Powder [Delta Brands, Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

HAND WASH (Benzalkonium Chloride) Liquid [Demoulas Super Markets, Inc]

HAND WASH (Benzalkonium Chloride) Liquid [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-2-2018

Super Bowl Snacks That Don't Put Health on the Sidelines

Super Bowl Snacks That Don't Put Health on the Sidelines

Title: Super Bowl Snacks That Don't Put Health on the SidelinesCategory: Health NewsCreated: 2/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-1-2018

ANTICAVITY RINSE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Publix Super Markets, Inc.,]

ANTICAVITY RINSE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Publix Super Markets, Inc.,]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

ANTICAVITY RINSE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

ANTICAVITY RINSE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

MEFACTORY SUPER DEEP CLEANSING FOA M (Witch Hazel) Cream [MeFactory Co., Ltd.]

MEFACTORY SUPER DEEP CLEANSING FOA M (Witch Hazel) Cream [MeFactory Co., Ltd.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MEFACTORY SUPER LIGHT CLEANSING (Witch Hazel) Oil [MeFactory Co., Ltd.]

MEFACTORY SUPER LIGHT CLEANSING (Witch Hazel) Oil [MeFactory Co., Ltd.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MEFACORY SUPER DEEP CLEANSING FOA M (Witch Hazel) Cream [MeFactory Co., Ltd.]

MEFACORY SUPER DEEP CLEANSING FOA M (Witch Hazel) Cream [MeFactory Co., Ltd.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

IVY-DRY SUPER (Benzyl Alcohol, Camphor, Menthol) Spray [Ivy-Dry, Inc.]

IVY-DRY SUPER (Benzyl Alcohol, Camphor, Menthol) Spray [Ivy-Dry, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo [Publix Super Markets, Inc]

DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo [Publix Super Markets, Inc]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PROFEN IB INFANTS (Ibuprofen) Suspension [Publix Super Markets Inc]

PROFEN IB INFANTS (Ibuprofen) Suspension [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

PROFEN IB CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Publix Super Markets Inc]

PROFEN IB CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

IBUPROFEN Suspension/ Drops [Publix Super Markets Inc]

IBUPROFEN Suspension/ Drops [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

MIGRAINE RELIEF (Acetaminophen, Aspirin, Caffeine) Tablet [Publix Super Markets Inc]

MIGRAINE RELIEF (Acetaminophen, Aspirin, Caffeine) Tablet [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

HEMORRHOIDAL (Cocoa Butter, Phenylephrine Hcl) Suppository [Publix Super Markets Inc]

HEMORRHOIDAL (Cocoa Butter, Phenylephrine Hcl) Suppository [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

PAIN RELIEF EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Publix Super Markets Inc]

PAIN RELIEF EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ADVANCED HAND SANITIZER (Ethyl Alcohol) Gel [Demoulas Super Markets, Inc]

ADVANCED HAND SANITIZER (Ethyl Alcohol) Gel [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Demoulas Super Markets, Inc]

HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

PROFEN IB (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Publix Super Markets Inc]

PROFEN IB (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

NITROGEN Gas [Super Gas, Inc.]

NITROGEN Gas [Super Gas, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

OXYGEN Gas [Super Gas, Inc.]

OXYGEN Gas [Super Gas, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

ADVANCED HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Publix Super Markets, Inc.,]

ADVANCED HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Publix Super Markets, Inc.,]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

MEDICATED APRICOT SCRUB (Salicylic Acid) Gel [Publix Super Markets]

MEDICATED APRICOT SCRUB (Salicylic Acid) Gel [Publix Super Markets]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

PROFEN IB (Ibuprofen) Suspension [Publix Super Markets Inc]

PROFEN IB (Ibuprofen) Suspension [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

HYDROGEN PEROXIDE Solution [Publix Super Markets, Inc]

HYDROGEN PEROXIDE Solution [Publix Super Markets, Inc]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

HYDROGEN PEROXIDE Solution [Demoulas Super Markets, Inc]

HYDROGEN PEROXIDE Solution [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

EPSOM SALT (Magnesium Sulfate) Granule, For Solution [Publix Super Markets, Inc]

EPSOM SALT (Magnesium Sulfate) Granule, For Solution [Publix Super Markets, Inc]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

EPSOM SALT (Magnesium Sulfate ) Granule [Publix Super Markets, Inc.,]

EPSOM SALT (Magnesium Sulfate ) Granule [Publix Super Markets, Inc.,]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed