Barclay Gallup 360

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Barclay Gallup 360 Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 360 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Barclay Gallup 360 Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401)

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P280

Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og

udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder,

ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før

høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret

efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv

ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole-, og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange,

terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige

bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb og søer

m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær

overfladevand (SP1)

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED Ø JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Indehavere: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.,

Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin

15, Irland Tel: +353 1 8112900 Fax: +353 1 8224678 E-mail: info@barclay.ie Website: www.barclay.ie

Godkendelsesindehaver: Barclay Chemicals R&D Ltd Kontaktoplysninger som ovenfor.

Gallup er et registreret varemærke tilhørende Barclay Chemicals (R&D) Ltd

Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited, 2015.

Ukrudtsmiddel nr. 357-2

Indeholder 360 g/l (30.8 % w/w)

glyphosat. Midlet er et

vandopløseligt koncentrat.

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler samt

plantebeskyttelsesmiddelforord

ningen 1107/2009.

OPBEVARES FROSTFRIT

Batchnummer se emballagens top.

Holdbarhed: 2 år efter

produktionsdato . Produktionsdato er

placeret på beholderen

Gallup

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

!

Barclay Crop Protection

BRUGSANVISNING

BARCLAY GALLUP 360 er et systemisk herbicid, som hæmmer dannelsen af specifikke aminosyrer i planternes vækstpunkter,

hvorved væksten standser og planten dør.

BARCLAY GALLUP 360 er et totalukrudtsmiddel, dvs. at stort set alle planter som rammes skades eller dør.

AFGRØDESPECIFIK INFORMATION

Korn før høst: Der må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Korn til udsæd må ikke behandles.

Dosering:

Kvikmængde lavere end 25 skud/m

2,0 l/ha

Kvikmængde højere end 25 skud/m

3,0 l/ha

Ærter og hestebønner før høst: Der må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.

Dosering:

Kvikmængde lavere end 25 skud/m

2,0 l/ha

Kvikmængde højere end 25 skud/m

3,0 l/ha

Raps før høst: Der må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.

Dosering:

Bekæmpelse af kvik

3,0-4,0 l/ha

Nedvisning af korn, ærter, hestebønner og raps: Behandling i korn udføres, når kernerne er vanskelige at dele med en

fingernegl, da vil vandindholdet være under 30 %. Behandling i ærter udføres, når ca. 75 % af ærtemarken har skiftet farve fra

gulgrøn til gulbrun. Ærterne fra de øverste bælge er hårde og kan flækkes. Nedvisningsperioden i ærter vil ofte strække sig udover

10 dage. Behandling i raps udføres, når vandindholdet er under 30 % i kernerne, dette indtræffer når hovedparten af skulperne går

fra gulgrøn til gulbrun og enkelte frø er sorte. Der må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke

behandles.

Dosering:

3,0-4,0 l/ha

Stub: Halmen fjernes straks efter høst og marken lades urørt indtil sprøjtning med BARCLAY GALLUP 360. Det optimale

behandlingstidspunkt indtræffer når kvikken har over 3 blade. Der kan sprøjtes til meget sent på efteråret og enkelte frostnætter før

sprøjtning skader ikke effekten. Jordbehandling kan foretages ca. 10 dage efter behandling.

Dosering:

Genfremspiret korn og andet ukrudt

1,5-2,0 l/ha

Kvik

3,0-4,0 l/ha

Græs før sidste slæt: Der kan sprøjtes mod kvik i forbindelse med omlægning eller destruktion af græsmarker. Kvikken skal have

mindst 3 blade for at opnå en tilfredsstillende effekt, dog kan græsset pletvis dække kvikken og forringe effekten. En forøgelse af

doseringen kan til dels afhjælpe dette. Efter 10 dage kan græsset enten bruges til afgræsning eller tages til slet.

Dosering:

Kvik og græsser

4,0-6,0 l/ha

Barclay Crop Protection

Udyrkede, bevoksede arealer: BARCLAY GALLUP 360 kan anvendes hele vækstsæsonen mens ukrudtet er i vækst. Doseringen skal tilpasses

ukrudtsfloraen og dens udviklingstrin. Ved behandling under træer bør der sprøjtes selektivt, da sprøjtning på rodskud kan skade træerne. Pas på

vinddrift.

Dosering:

1,5-6,0 l/ha

Træstødbehandling: Nyfældede træer behandles straks efter fældningen, hvilket sikrer mod genvækst. En 20 % opløsning påsmøres eller sprøjtes

på stubbens snitflade. Behandlingen udføres bedst ved nedadgående saftstrøm i stubben (oktober - februar) OBS! Nærtbeslægtede arter af træer

kan have rodsammenvoksninger og der er derfor en risiko for at nabotræer kan skades.

Dosering:

20 % opløsning

Frugtplantager: Kvik og andre græsser bekæmpes med 3 l/ha. Mod tokimbladet flerårigt ukrudt anvendes højeste dosering. Bedste tidspunkt er

lige før blomstring med ukrudtet i vækst. BARCLAY GALLUP 360 må ikke komme i berøring med træernes blade og rodskud, da det kan skade

frugttræerne betydeligt.

Dosering:

3,0-6,0 l/ha

Skov: Rød og nordmannsgran og Abis grandis kan kun behandles om efteråret når årsskuddene er afmodnet, dvs. har skiftet farve fra lysegrøn til

mørkegrøn. Behandl eventuelt kun selektivt, dvs. med afskærmet rygsprøjte.

Dosering

4,0-5,0 l/ha

Rygsprøjte: På mindre arealer er en rygsprøjte bedst egnet. Brug eventuelt skærm ved sprøjtning tæt ved kulturplanter.

Dosering:

0,2-0,3 liter i 10-15 liter vand per 500 m2

SPRØJTETEKNIK OG OPTIMALE FORHOLD

Anvendelse af dyse Hardi 4110-12 må kun finde sted på arealer, hvor der er en ”fangafgrøde”, som f.eks. behandling af korn før høst.

Vandmængde

100-200 l/ha

Dyse

Hardi 4110-12/14

Tryk

2-3 bar

Temperatur

Mindre betydning

Ukrudt

Saftspændte i vækst

Jordfugtighed

Høj

Barclay Crop Protection

BLANDING AF SPRØJTEVÆSKEN

Efter trekvart fyldning af sprøjten med den nødvendige væskemængde tilsættes BARCLAY GALLUP 360 og resten af vandet

tilsættes, derefter startes returløbet.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Rengør sprøjteudstyret grundigt umiddelbart efter brug.

Sprøjten tømmes helt i marken og skylles grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tanken tømmes ved at sprøjte

skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den behandlede afgrøde.

Husk at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker.

Hvis der ikke findes en egnet vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, rengøres sprøjten bedst i marken.

BORTSKAFFELSE AF RESTER OG TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

SIKKERHED

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Produktet skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Undgå udledning til miljøet. Ser særlig

vejledning/sikkerhedsdatablad.

Barclay Crop Protection

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

24-8-2018

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration