Banminth Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Banminth Vet. 21,62 mg/g (hund/ræv oral pasta
 • Dosering:
 • 21,62 mg/g (hund/ræv
 • Lægemiddelform:
 • oral pasta
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Banminth Vet. 21,62 mg/g (hund/ræv oral pasta
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hund, Pelsdyr (f.eks. mink)

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 06692
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

28. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Banminth Vet., oral pasta til hunde og ræve

0.

D.SP.NR

02906

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Banminth Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g pasta indeholder

Pyrantelembonat

21,62 mg

Methylparahydroxybenzoat E218

0,8 mg

Propylparahydroxybenzoat E216

0,2 mg

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral pasta

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

Ræv

4.2

Terapeutiske indikationer

Infestationer med rundorm i mave-tarm-kanalen hos hund samt spoleorm hos ræv.

4.3

Kontraindikationer

Ingen

4.4

Særlige advarsler

Følgende strategier bør undgås, da de kan medføre udviklingen af resistens over for

anthelmintica:

Ofte og gentagen brug af den samme type anthelmintikum igennem en længere tidsperiode.

Underdosering, eventuelt grundet underestimering af kropsvægt, fejlagtig administration af

produktet eller manglende kalibrering af doseringsanordning (hvis en sådan benyttes).

06692_spc.doc

Side 1 af 4

Mistanke om tilfælde af anthelmintica resistens undersøges ved hjælp af passende tests

(f.eks.Faecal Egg Count Reduction Test). Hvis disse tests indikerer resistens over for et

specifikt anthelmintikum, anvendes et andet anthelmintikum tilhørende en anden

farmakologisk klasse og med en anden virkning.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Der har været sjældne tilfælde af diarre, hævelser i huden, savlen eller tegn på

mavesmerter efter administration af Banminth Vet. oral pasta. Disse reaktioner optræder i

reglen inden for 24-48 timer og er af forbigående natur.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pyrantel, morantel og levamisol har lignende virkningsmekanismer. Af hensyn til risikoen

for overdosering bør samtidig indgift af disse stoffer derfor undgås. Pyrantel bør ikke

anvendes sammen med piperazin, da deres virkningsmekanismer er antagonistiske.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

14,5 mg pyrantelembonat pr. kg. legemsvægt, oralt.

4.10

Overdosering

Ingen

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-vetkode: QP 52 AF 02.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Banminth Vet. pasta er et anthelmintikum, der gives oralt til hunde. Det aktive stof, pyrantel,

tilhører gruppen tetrahydropyrimidiner, og den anthelmintiske effekt udøves ved påvirkning

af den neuromuskulære transmission gennem stimulation af de kolinerge neuroner.

06692_spc.doc

Side 2 af 4

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Pyrantelembonat er tungtopløseligt, hvorfor absorbtion af pyrantel kun foregår i ringe

udstrækning.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Methylparahydroxybenzoat E218

Natriumalginat

Propylparahydroxybenzoat E216

Renset vand

Silica, kolloid vandfri

Sorbitol syrup

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Tube: 5 år.

Sprøjte: 3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballage

Tube

Pakningsstørrelser: 10 g og 24 g.

Sprøjte

Pakningsstørrelser: 16 g.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

06692_spc.doc

Side 3 af 4

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

06692

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. marts 1976

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. maj 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

06692_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.