Bactroban Nasal

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bactroban Nasal 2% næsesalve
 • Dosering:
 • 2%
 • Lægemiddelform:
 • næsesalve
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bactroban Nasal 2% næsesalve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15252
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bactroban

®

Nasal 2 % næsesalve

Mupirocincalcium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har

de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban Nasal

Sådan skal du bruge Bactroban Nasal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bactroban er et antibiotikum, der virker bakteriedræbende.

Bactroban Nasal anvendes til behandling af nogle særligt modstandsdygtige bakterier,

som kan findes i næsen.

Lægen kan have givet dig Bactroban Nasal for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban Nasal

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Bactroban Nasal

hvis du er allergisk over for mupirocin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Bactroban Nasal (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Undgå at få Bactroban Nasal i øjnene. Får du ved et uheld Bactroban Nasal i øjnene,

så skyl grundigt med vand.

Hvis du får en overfølsomhedsreaktion, skal produktet tørres af og behandlingen

ophøre. Tal med lægen om, hvilken behandling du skal have i stedet for.

Hvis du får mavekramper eller vedvarende diarré skal du tale med lægen. Lægen vil

undersøge om dette skyldes, at der er opstået en infektion i tarmen.

Brug af anden medicin sammen med Bactroban Nasal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger

dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Bactroban Nasal efter aftale med lægen.

Amning

Erfaringer med Bactroban Nasal er begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bactroban Nasal påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3. Sådan skal du bruge Bactroban Nasal

Brug altid Bactroban Nasal nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Bland ikke Bactroban Nasal med andre cremer eller salver, da dette kan nedsætte

virkningen af Bactroban Nasal.

Vask hænderne før og efter påsmøring af Bactroban Nasal.

Den anbefalede dosis af Bactroban Nasal er 2 gange daglig i hvert næsebor i 5 til

højst 10 dage.

En lille mængde næsesalve svarende til størrelsen af et tændstikhoved placeres med

en vatpind i et tyndt lag i hvert næsebor. Efter påsmøring klemmes næseborene

sammen et par gange.

Hvis du har brugt for meget Bactroban Nasal

Fjern forsigtigt overskydende næsesalve. Der opstår sjældent problemer ved

overdosering med dette lægemiddel. Hvis du ved et uheld sluger næsesalven skal du

spørge lægen, apotekspersonalet eller Giftlinjen til råds.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Bactroban Nasal,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Bactroban Nasal

Hvis du har glemt at påsmøre Bactroban Nasal, så smør næsesalven på, så snart du

kommer i tanke om det.

Hvis den næste dosis er inden for en time, så spring dosis over.

Du må ikke bruge dobbelt mængde som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot

med den samme dosis.

Hvis du holder op med at bruge Bactroban Nasal

Det er vigtigt at tage hele behandlingen med Bactroban Nasal. Hvis du holder op med

at bruge Bactroban Nasal for tidligt, kan det være, at ikke alle bakterier er blevet

dræbt eller de kan fortsætte med at vokse. Spørg lægen eller apotekspersonalet, om

hvornår du kan holde op med at bruge næsesalven.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige allergiske reaktioner

Disse bivirkninger er meget sjældne hos personer, der bruger Bactroban Nasal.

Symptomer du skal holde øje med

pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til

timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring

udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112

hævet og kløende udslæt.

Kontakt lægen straks, hvis du får nogle af disse symptomer. Stop med at bruge

Bactroban Nasal.

Bactroban Nasal kan give irritation af huden og allergiske reaktioner.

Hvis du får en allergisk reaktion på huden, skal du stoppe med at bruge Bactroban

Nasal. Fjern næsesalven og kontakt lægen så hurtigt som muligt.

Medicin som Bactroban Nasal kan i sjældne tilfælde give betændelse i tyktarmen,

hvilket giver diarré, ofte med blod og slim, mavesmerter og feber.

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

løbende næse

kløe, rødme, en brændende fornemmelse, prikken og/eller svie i næsen.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

kløe, rødme og svie på huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bactroban Nasal 2 % indeholder:

Aktivt stof: Mupirocincalcium, svarende til 20 mg mupirocin i 1 g næsesalve.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): Hvid blød paraffin og Softisan 649.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Bactroban Nasal er en hvidlig salve.

Pakningsstørrelse

Tube indeholdende 3 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

GlaxoSmithKline, Barnard Castle, England.

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2017.

29-8-2018

Product Quest Manufacturing LLC Recalls All Nasal Products and Baby Oral Gels Manufactured at Florida Facility Due to Possible Microbial Contamination

Product Quest Manufacturing LLC Recalls All Nasal Products and Baby Oral Gels Manufactured at Florida Facility Due to Possible Microbial Contamination

Product Quest Manufacturing (“Product Quest”) announced its voluntary recall of Lot# 173089J of CVS Health 12 Hour Sinus Relief Nasal Mist due to a finding of microbial contamination identified as Pseudomonas aeruginosa.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-8-2018

Product Quest Manufacturing LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of CVS Health 12 Hour Sinus Relief Nasal Mist Due to Microbiological Contamination

Product Quest Manufacturing LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of CVS Health 12 Hour Sinus Relief Nasal Mist Due to Microbiological Contamination

Holly Hill, FL, Product Quest Manufacturing (“Product Quest”) is voluntarily recalling Lot# 173089J of CVS Health 12 Hour Sinus Relief Nasal Mist, a clear, colorless liquid, to the consumer level. The product was found to have had microbiological contamination identified as Pseudomonas aeruginosa.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-1-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Zomig Nasal®

Review concluded regarding general reimbursement for Zomig Nasal®

The Danish Medicines Agency has completed its review of an application for general reimbursement for Zomig Nasal®. The product has been granted general reimbursement.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Fluenz Tetra (AstraZeneca AB)

Fluenz Tetra (AstraZeneca AB)

Fluenz Tetra (Active substance: influenza vaccine (live attenuated, nasal)) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)5815 of Thu, 30 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2617/II/82

Europe -DG Health and Food Safety

10-5-2018

Inhalation and nasal spray registered medicines

Inhalation and nasal spray registered medicines

New information about application pathways and data requirements for inhalation and nasal spray registered medicines

Therapeutic Goods Administration - Australia