Bachlor 125 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bachlor 125 SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 125 g/l epoxiconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Bachlor 125 SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Endnu ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Bachlor 125 SC

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

------------------------

Analyse:

Epoxiconazol 125 g/l (12,1% w/w)

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208)

Svampemiddel

nr. 638-1

Formulering

Midlet er et suspensionskoncentrat

Virkemåde

FRAC 3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

------------------------

Godkendelsesindehaver:

AAKO B.V.

Arnhemseweg 87

3830 AE, Leusden

Holland

Nettoinhold: 5 L

Bachlor 125 SC

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer.

Gældende

november

2015:

Dette

plantebeskyttelsesmiddel

købes

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

Farlig ved indånding (H332).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Mistænkt for at skade forplantningsevnen og det ufødte barn (H361fd).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarende virkninger (H411).

Undgå indånding af spray (P261).

Anvend de påkrævede personlige værnemidler (P281).

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær

opmærksom

på,

Arbejdstilsynet

regler

arbejde

udsættelse

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer.

ikke

anvendes

mod

andre

skadevoldere

og

ikke

i

højere

doseringer

end

de

i

brugsanvisningen nævnte.

Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadium 69.

Må i triticale ikke anvendes senere end vækststadium 59.

Må i byg, rug og havre ikke anvendes senere end vækststadium 65.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne

maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme

vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol,

tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis

der

anvendes

flere

produkter

med

disse

stoffer

skal

doseringerne

beregnes

forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende

afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstofferMIDDEL

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en

stilling, som letter vejrtrækningen (P304+P340).

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312).

Bachlor 125 SC

Brugsanvisning

Anvendelse

Bachlor 125 SC kan anvendes fra begyndende strækning til og med aksbeskyttelse i korn og i

bederoer fra begyndende rækkelukning. Normal dosering er 1,0 liter pr. ha. Bachlor 125 SC må

anvendes i følgende stadier:

Afgrøde

Sygdom

Stadie

Dosering l/ha

Behandlingsfrist,

dage

Vårhvede,

vinterhvede

og

triticale

Gulrust,

brunrust,

hvedebrunplet,

hvedegråplet

30-69

0,5 – 1,0*

Vår-

og

vinterbyg

Bygrust,

bygbladplet,

skoldplet,

pletskimmel

(Ramularia)

30-65

0,5 – 1,0*

Rug

Brunrust,

skoldplet

30-65

0,5 – 1,0*

Triticale

Gulrust,

brunrust,

hvedebrunplet,

hvedegråplet

30-59

0,5 - 1,0*

Havre

Kronrust,

havrebladplet

30-65

0,5 – 1,0*

Bederoer

Bederust,

Bedemeldug,

pletskimmel

(Ramularia),

Cercospora

bladplet

30-39

0,5 – 1,0*

* Max dosering per sæson er 1 l/ha per sæson.

Bachlor 125 SC må i korn kun anvendes 2 gange pr. vækstsæson med minimum 14 dages

mellemrum. I bederoer må Bachlor 125 SC kun anvendes 2 gange med minimum 21 dages

mellemrum.

Hvis Bachlor 125 SC blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder

epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, skal der tages højde for, at den

totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) per

sæson. Tabellen angiver, hvad normaldoseringen (1N=100%) er for de 4 aktivstoffer.

Hvis man f.eks. bruger 0,5 l Bachlor 125 SC (= 62,5 g epoxiconazol) i hvede svarer dette til 50%

af epoxiconazols normal-doseringen (125 g). Man har derefter mulighed for yderligere at bruge

50% af de nævnte aktivstoffer i tabellen. Sæsonen går fra såning til høst.

Doseringer (g aktivstof/ha), som modsvarer en maksimal dosering (1N) af de 4 aktivstoffer i

forskelle afgrøder:

Vintersæd

Vårsæd

Frøgræs

Roer

Epoxiconazol

125 (=100%)

125 (=100%)

125 (=100%)

125 (=100%)

Propiconazol

250 (=100%)

250 (=100%)

250 (=100%)

250 (=100%)

Difenoconazol

250 (=100%)

Ikke tilladt

Ikke tilladt

250 (=100%)

Tebuconazol

250 (=100%)

250 (=100%)

250 (=100%)

Ikke tilladt

Epoxiconazol

Epoxiconazol

optages

hurtigt

planten

transporteres

ledningsvævet

(xylemet)

bladspidserne. hvilket kan bidrage til en mere jævn fordeling i bladene. Epoxiconazol virker ved

at hæmme produktionen af ergosterol, der er en vigtig bestanddel af svampes cellemembran.

Epoxiconazol

udpræget

kurativ

virkning,

hurtigt

effektivt

stopper

væksten

spredningen af svampevæv inde i planten, efter at infektionen er sket.

Bachlor 125 SC har i korn en meget god virkning mod hvedegråplet, hvedebrunplet, gulrust,

brunrust, bygrust, bladplet og skoldplet samt en sideeffekt på meldug. I bederoer har Bachlor

125 SC en meget god virkning mod pletskimmel (Ramularia), bedemeldug og bederust.

Virkningen fremmes af en høj luftfugtighed, en temperatur på omkring 20°C og 2-3 timers tørvejr

efter udsprøjtningen. Bachlor 125 SC er normalt regnfast 1 time efter sprøjtningen.

Virkningstiden afhænger af sygdomstype, smittetrykket, de klimatiske forhold og tilvæksten i

afgrøden. Man kan normalt regne med en virkningstid på 3-4 uger ved en normal dosering på

1,0 liter pr. ha.

Bachlor 125 SC er meget skånsom overfor korn og bederoer, og giver normalt ikke anledning til

svidninger af blade og bladspidser. Sprøjt dog ikke under ekstreme vejrbetingelser (varme,

tørke, stærk solskin).

Resistens

Bachlor 125 SC indeholder aktivstoffet epoxiconazol, som tilhører DMI fungiciderne (FRAC

gruppe 3), som vurderes at have middel risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der

konstateret vigende effekter over for bl.a. hvedegråplet hos visse DMI fungicider.

For at mindske risikoen for udvikling af resistens, er det vigtigt ikke at gentage behandlingen

mere end to gange pr vækst- sæson. Midler med andre virknings mekanismer bør desuden

inddrages i bekæmpelsesstrategien for at nedbringe risikoen for udvikling af resistens.

Tilberedning af sprøjtevæske

Påfyldning af koncentreret sprøjtemiddel bør kun ske på et bevokset areal, eller hvor opsamling

af eventuel spild er mulig og altid i god afstand til brønde og boringer. Inden sprøjten fyldes, skal

den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel (se etiketten på det sidst

anvendte middel) og efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og filtre.

Tanken fyldes 3/4 op med vand. Bachlor

125 EC-dunken omrystes grundigt inden tilsættelse

under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under

påfyldning og

kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Sprøjteteknik

Overlapning og vinddrift skal undgås. Vælg en bomhøjde på 45-50 cm over afgrøden og sprøjt

kun, når vindhastigheden er lav (under 3 m/s). Det er vigtigt for at opnå en god effekt af

svampemidler, at sprøjtevæsken fordeles jævnt, og at alle aktive grønne blade bliver dækket af

sprøjtevæske. Det anbefales, at anvende en vandmængde på 150-300 liter pr. ha. Den laveste

vandmængde vælges, hvor bladmassen er relativ lille og planterne let våde af dug. Højeste

vandmængde ved en tæt afgrøde med en stor bladmasse.

ISO - Alm. fladsprededyser ved 3 bar tryk og 6 km/t.

Dyseforslag

Hardi dyse nr.

atm.

Km/t

liter/ha

ISO F-02-110

ca 160

ISO LD-02-110

ca 160

ISO F-03-110

ca 240

ISO LD-03-110

ca 240

Tom emballage

Indholdet/beholderen

bortskaffes

overensstemmelse

kommunale

regler

affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør

skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen.

En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag.

Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal

være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken

kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal

på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at

den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst

anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres

for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og

udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til

udbringning

bekæmpelsesmidler

Miljøministeriets

bekendtgørelse

1355

december 2012.

Produktansvar

AAKO fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i

forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål

bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-7-2018

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Shearer’s Foods, LLC of Massillon, OH is recalling Food Lion brand 7.75 ounce packages of Dill Pickle Flavored Potato Chips because they may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product. The recalled Dill Pickle Flavored Potato Chips were distributed to Food Lion stores in NC, SC, GA, PA, KY, VA, TN, DE, MD, and WV between Dec 1st, 2017 and July 19, 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-6-2018

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

NOW Health Group, Inc. (NOW), of Bloomingdale, Illinois, is recalling its NOW Real Food® Zesty Sprouting Mix – Product Code 7271, Lot #3031259 and Lot #3038165 – because its primary ingredient, Crimson Clover Seeds, has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may b...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-5-2018

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto (Active substance: imidacloprid/flumethrin) - Community Referrals - Art 13 - Commission Decision (2018)3404 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/125

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1383 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1383 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1383 (Active substance: Single-chain urokinase plasminogen activator) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3150 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/125/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety