Azzalure

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Azzalure pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Azzalure pulver til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 60092
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Azzalure

er et registreret varemærke, der tilhører Nestlé Skin Health S.A.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor

være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du bliver behandlet med Azzalure

3. Sådan bliver du behandlet med Azzalure

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Azzalure indeholder et stof, der hedder botulinumtoksin A, som får

musklerne til at slappe af. Azzalure virker ved forbindelsesstedet mellem

nerverne og musklerne ved, at det forhindrer, at et kemisk stof, der

kaldes acetylkolin, frigives fra nerveenderne. Dette forhindrer musklerne

i at trække sig sammen. Muskelafslapningen er midlertidig og forsvinder

gradvis.

Nogle mennesker bliver meget kede af det, når de får rynker i ansigtet.

Azzalure kan anvendes af voksne under 65 år til midlertidig forbedring

af moderate til svære lodrette rynker mellem øjenbrynene, der ses ved

panderynken og rynker ved den ydre øjenkrog, smilerynker, kaldet

kragetæer.

2. Det skal du vide før du bliver behandlet med Azzalure

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Du må ikke få en Azzalure-injektion:

hvis du er allergisk over for Clostridium botulinum-toksin A eller et af

de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis du har en infektion ved det foreslåede injektionssted.

hvis du har myasthenia gravis (en autoimmun neuromuskulær

sygdom, der forårsager varierende muskelsvaghed, specielt i ansigt,

nakke, arme og ben), Eaton-Lambert syndrom (et autoimmunt

syndrom, hvor der er en fejlkommunikation mellem nerver og

muskler. Forårsager svækkelse af hofte-og lårmuskler) eller

amyotrofisk lateral sklerose (en neurodegenerativ sygdom, der

forårsager tab af frivillig handling af muskler gennem hele kroppen).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du får en Azzalure-injektion:

hvis du har en neuromuskulær lidelse

hvis du ofte har svært ved at synke maden (dysfagi)

hvis du mener, at du ofte har problemer med, at mad eller drikke

kommer i den ”gale hals” (i luftrøret), hvilket får dig til at hoste eller

være ved at kvæles

hvis du har betændelse ved det foreslåede injektionssted

hvis musklerne ved det foreslåede injektionssted er svage

hvis du lider af en blødersygdom, som får dig til at bløde længere

end normalt, som for eksempel hæmofili (arvelig blødningslidelse

forårsaget af manglende koagulationsfaktor)

hvis du er blevet opereret i ansigtet, eller hvis der er sandsynlighed

for, at du inden længe skal have foretaget en ansigtsoperation eller

en anden operation

hvis du allerede har fået andre botulinumtoksin-injektioner

hvis du ikke oplevede nogen betydelig forbedring af dine rynker efter

din sidste behandling med botulinumtoksin

Disse oplysninger vil hjælpe din læge med at træffe en beslutning på

informeret grundlag vedrørende risici og fordele ved din behandling.

Særlige advarsler:

Meget sjældent kan virkningen af botulinumtoksin resultere i

muskelsvaghed andre steder end ved injektionsstedet.

Når botulinumtoksiner anvendes hyppigere end med 12 ugers mellemrum

eller ved højere doser til behandling af andre tilstande, er der i sjældne

tilfælde observeret dannelse af antistoffer. Dannelse af neutraliserende

antistoffer kan nedsætte virkningen af behandlingen.

Hvis du af en hvilken som helst grund skal tale med en læge, skal du

sørge for at fortælle lægen, at du har fået behandling med Azzalure.

Børn og unge

Azzalure er ikke beregnet til patienter under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Azzalure

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Azzalure kan have indflydelse på virkningen af andre lægemidler, som du

tager, eller som du har taget for nylig. Dette gælder især antibiotika for

en infektion (f.eks. aminoglykosider som for eksempel gentamicin eller

amikacin) eller andre muskelafslappende midler.

Brug af Azzalure sammen med mad og drikke

Du kan få Azzalure-injektioner enten før eller efter, at du har spist eller

drukket.

Graviditet og amning

Du bør ikke få Azzalure under graviditet. Behandling med Azzalure

frarådes, hvis du ammer. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan få midlertidigt sløret syn eller muskelsvaghed efter behandling

med Azzalure. Hvis du føler dig påvirket af behandlingen, må du ikke køre

bil eller arbejde med værktøj eller maskiner.

3. Sådan bliver du behandlet med Azzalure

Azzalure bør kun gives af en læge med passende kvalifikationer og

erfaring i denne behandling, og lægen skal råde over det nødvendige

udstyr.

Din læge vil klargøre og indgive injektionerne. Der vil blive anvendt ét

hætteglas med Azzalure, som kun bruges til dig og kun til én behandling.

Den anbefalede dosis er:

Lodrette rynker mellem øjenbrynene: 50 enheder, der indsprøjtes

som 10 enheder ved hvert af de 5 injektionssteder i din pande i

området over din næse og øjenbryn.

Rynker ved øjenkrogen, kragetæer: 60 enheder, der indsprøjtes som

10 enheder på hvert af de 6 injektionssteder i begge sider i området

med kragetæer.

De enheder, der anvendes til forskellige botulinumtoksin-produkter,

er forskellige. Azzalure Speywood-enhederne kan ikke erstattes med

enheder fra andre botulinumtoksin-produkter. Virkningen af behandlingen

bør kunne ses indenfor få dage.

Intervallet mellem behandlingerne med Azzalure vil blive bestemt af din

læge. Du bør ikke få behandling oftere end hver 12. uge.

Hvis du har fået for meget Azzalure

Hvis du har fået mere Azzalure, end du behøver, kan det ske, at muskler,

der ikke er blevet injiceret, begynder at føles svage. Dette vil måske ikke

ske lige med det samme. Hvis dette sker, skal du omgående kontakte din

læge eller sundhedspersonalet.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Søg straks lægehjælp:

hvis du har svært ved at trække vejret, synke eller tale

hvis dit ansigt hæver, eller hvis huden bliver rød, eller hvis du får

et kløende, ujævnt udslæt. Dette kan betyde, at du har fået en

overfølsomhedsreaktion over for Azzalure

Fortæl det til din læge, hvis du bemærker en eller flere af følgende

bivirkninger:

Lodrette rynker mellem øjenbrynene

Meget almindelig (påvirker flere end 1 bruger ud af 10)

Rødmen, hævelse, irritation, udslæt, kløe, prikkende eller

snurrende fornemmelse, smerte, ubehag, svie eller blå mærker ved

injektionsstedet

Hovedpine

Almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 100)

Trætte øjne eller svagt syn, hængende øvre øjenlåg, hævede øjenlåg,

rindende øjne, tørre øjne, muskeltrækninger rundt om øjet

Forbigående lammelse i ansigtet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Azzalure

10 Speywood-enheder/0,05 ml, pulver til injektionsvæske, opløsning

(botulinum-toksin type A)

L91162A-1.0

Ikke almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 1.000)

Ændret eller sløret syn, dobbeltsyn

Svimmelhed

Kløe, udslæt

Allergiske reaktioner, se ovenfor

Forstyrrelse af øjenbevægelsen

Sjælden (påvirker 1 til 10 brugere ud af 10.000)

Kløende og ujævnt udslæt

Rynker ved den ydre øjenkrog, kragetæer

Almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 100)

Hovedpine

Hævede øjenlåg

Blå mærker, kløe og hævelse rundt om øjet

Hængende, øverste øjenlåg

Forbigående lammelse i ansigtet

Normalt optrådte disse bivirkninger inden for den første uge efter

injektionerne, og de varede ikke længe. Normalt var de milde til

moderate.

Meget sjældent er der rapporteret bivirkninger i andre muskler end den

hvor injektionen med botulinumtoksinet blev givet. Disse omfatter udtalt

muskelsvaghed og synkebesvær, på grund af hoste og kvælning (hvis

mad eller væske kommer i den gale hals, når du forsøger at sluge; også

åndedrætsbesvær kan forekomme f.eks. lungebetændelse). Hvis disse

problemer opstår, skal du straks kontakte din læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.

meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via dkma@

dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Azzalure utilgængeligt for børn

Brug ikke Azzalure efter den udløbsdato, der står på pakningen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C)

Må ikke nedfryses

Din læge vil opløse Azzalure i en flydende injektionsvæske.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 24 timer ved

temperaturer mellem 2 °C og 8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør

produktet anvendes omgående, medmindre rekonstitueringsmetoden

udelukker mikrobiel kontaminering. Hvis produktet ikke anvendes straks,

er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og -forhold under anvendelsen.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Azzalure indeholder

Aktivt stof: Botulinumtoksin type A*, 10 Speywood-enheder/0,05 ml

Ét hætteglas indeholder 125 Speywood-enheder

Øvrige indholdsstoffer: Humant albumin 200 g/l og

laktosemonohydrat

* Clostridium botulinum (en bakterie) toksin A hæmagglutin-kompleks.

Speywood-enhederne i Azzalure gælder specielt til dette præparat og kan

ikke erstattes med enheder fra andre lægemidler med botulinumtoksin.

Udseende og pakningsstørrelser

Azzalure er et pulver til injektionsvæske, opløsning. Det leveres i

pakningsstørrelse på 1 eller 2 hætteglas.

Azzalure er et hvidt pulver.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S

Vesterbrogade 149

1620 København V

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Frigivet af

Abacus Medicine B.V.

Herculesstraat 25

1812 PD Alkmaar

Holland

Tel +31 6 50 57 41 87

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2017

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Dosering og indgivelsesmåde

Se venligst afsnit 3 i indlægssedlen.

Regler for destruktion og anden håndtering:

Anvisningerne vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse skal følges

nøje.

Rekonstitution bør foretages i overensstemmelse med reglerne for god

klinisk praksis. Dette gælder i særdeleshed med hensyn til asepsis.

Azzalure skal rekonstitueres med en 0,63 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9

%) injektionsvæske, opløsning.

I overensstemmelse med fortyndingstabellen nedenfor skal den

påkrævede mængde natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske,

opløsning, trækkes op i en injektionssprøjte for at opnå en rekonstitueret,

klar opløsning ved en koncentration på 10E pr. 0,05 ml:

Mængde af solvens

(0,9 % natriumchloridopløsning),

der skal tilsættes til et 125E

hætteglas

Resulterende dosis (enheder pr.

0,05 ml)

0,63 ml

Den nøjagtige opmåling af 0,63 ml kan foretages ved brug af 1 ml-

sprøjter gradueret i inddelinger på 0,1 ml og 0,01 ml.

ANBEFALINGER VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE AF KONTAMINERET

MATERIALE

Umiddelbart efter brug og inden bortskaffelse skal ikke-anvendt,

rekonstitueret Azzalure (i hætteglasset eller i sprøjten) inaktiveres med 2

ml fortyndet 0,55 eller 1 % (Dakin’s solution) natriumhypokloritopløsning.

Brugte hætteglas, sprøjter og materialer bør ikke tømmes og skal lægges

i passende beholdere og bortskaffes i overensstemmelse med lokale

krav.

ANBEFALINGER I TILFÆLDE AF UHELD UNDER HÅNDTERING AF

BOTULINUMTOKSIN

Eventuelt spildt produkt skal tørres op: enten med et absorberende

materiale imprægneret med natriumhypokloritopløsning

(blegemiddel), hvis det drejer sig om spildt pulver, eller med et tørt

absorberende materiale i tilfælde af spildt, rekonstitueret opløsning.

De kontaminerede overflader skal rengøres med et absorberende

materiale imprægneret med natriumhypokloritopløsning

(blegemiddel) og derefter aftørres.

Hvis et hætteglas går i stykker, skal man følge ovenstående

anvisninger ved omhyggeligt at opsamle glasstykkerne og derefter

tørre produktet op. Man skal undgå at skære sig i huden.

Hvis produktet kommer i kontakt med huden, skal det pågældende

område vaskes med natriumhypokloritopløsning (blegemiddel) og

derefter skylles med rigelige mængder vand.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene skylles

grundigt med rigelige mængder vand eller med en oftalmisk

øjenskylleopløsning.

Hvis produktet kommer i kontakt med et sår, en rift eller ødelagt hud,

skal der skylles grundigt med rigelige mængder vand, og der skal

iværksættes passende lægelig behandling alt efter størrelsen af den

injicerede dosis.

Disse anvisninger vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse skal

følges nøje.

11-4-2018

ANSES recommends that certain populations avoid the consumption of food supplements containing melatonin

ANSES recommends that certain populations avoid the consumption of food supplements containing melatonin

Under the national nutrivigilance scheme, reports of adverse effects likely to be associated with the consumption of food supplements containing melatonin have been brought to the attention of ANSES. A retrospective analysis of these reports, combined with the considerable level of consumption of this type of supplement, led ANSES to conduct an assessment of the potential health risks.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

30-3-2018

MarcasUSA, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant 25% Zinc Oxide 60g Due to Potential Contamination

MarcasUSA, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant 25% Zinc Oxide 60g Due to Potential Contamination

FOR IMMEDIATE RELEASE – March 29, 2018 – El Segundo, CA, MarcasUSA, LLC and Industria Farmacéutica Andromaco, S.A. de C.V. is voluntarily recalling four lots of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant, 25% zinc oxide to the retail level. FDA analysis of this product confirmed that Pasta De Lassar Andromaco is contaminated with high levels of yeast, mold, and bacteria. The specific lot associated to the positive findings was never sold in the US. However, due to the amount and type of contamination t...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-3-2018

FDA expands approval of Blincyto for treatment of a type of leukemia in patients who have a certain risk factor for relapse

FDA expands approval of Blincyto for treatment of a type of leukemia in patients who have a certain risk factor for relapse

FDA expands approval of Blincyto for treatment of a type of leukemia in patients who have a certain risk factor for relapse

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-3-2018

Darwin’s Natural Pet Products Issues Voluntary Recalls for Darwin’s Brand Dog Foods Due To Contamination Salmonella And Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli O128

Darwin’s Natural Pet Products Issues Voluntary Recalls for Darwin’s Brand Dog Foods Due To Contamination Salmonella And Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli O128

Darwin’s Natural Pet Products of Tukwila, Wash., a manufacturer of fresh raw meals for dogs, today announced it is voluntarily recalling a total of four lots of products after testing showed that some of the Chicken and Duck with Organic Vegetables Meals for Dogs may contain Salmonella, and the Turkey with Organic Vegetables Meals for Dogs sample may contain Salmonella and E. coli O128. These pathogens can cause serious and sometimes fatal infections.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

FDA approves new HIV treatment for patients who have limited treatment options

FDA approves new HIV treatment for patients who have limited treatment options

The FDA approved Trogarzo (ibalizumab-uiyk), a new type of antiretroviral medication for adult patients living with HIV who have tried multiple HIV medications in the past (heavily treatment-experienced) and whose HIV infections cannot be successfully treated with other currently available therapies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-2-2018

FDA approves new treatment for a certain type of prostate cancer using novel clinical trial endpoint

FDA approves new treatment for a certain type of prostate cancer using novel clinical trial endpoint

FDA approves Erleada (apalutamide), first treatment for non-metastatic, castration-resistant prostate cancer

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-1-2018

FDA approves new treatment for certain digestive tract cancers

FDA approves new treatment for certain digestive tract cancers

FDA approves first radioactive drug for a certain type of digestive tract cancer called GEP-NETs

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-12-2017

FDA updates the label of Tasigna to reflect that certain patients with a type of leukemia may be eligible to stop treatment after sustained response

FDA updates the label of Tasigna to reflect that certain patients with a type of leukemia may be eligible to stop treatment after sustained response

FDA updates the label of Tasigna to reflect that certain patients with a type of leukemia may be eligible to stop treatment after sustained response

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA adds warnings about heart failure risk to labels of type 2 diabetes medicines containing saxagliptin and alogliptin

FDA Drug Safety Communication: FDA adds warnings about heart failure risk to labels of type 2 diabetes medicines containing saxagliptin and alogliptin

[4-5-2016] A U.S. Food and Drug Administration (FDA) safety review has found that type 2 diabetes medicines containing saxagliptin and alogliptin may increase the risk of heart failure, particularly in patients who already have heart or kidney disease.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Updated FDA review concludes that use of type 2 diabetes medicine pioglitazone may be linked to an increased risk of bladder cancer

FDA Drug Safety Communication: Updated FDA review concludes that use of type 2 diabetes medicine pioglitazone may be linked to an increased risk of bladder cancer

[12-12-2016] As a result of an updated review, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has concluded that use of the type 2 diabetes medicine pioglitazone (Actos, Actoplus Met, Actoplus Met XR, Duetact, Oseni) may be linked to an increased risk of bladder cancer.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

A U.S. Food and Drug Administration (FDA) safety review has resulted in adding warnings to the labels of a specific class of type 2 diabetes medicines called sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors about the risks of too much acid in the blood and of serious urinary tract infections. Both conditions can result in hospitalization.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA approves Admelog, the first short-acting "follow-on" insulin product to treat diabetes

FDA approves Admelog, the first short-acting "follow-on" insulin product to treat diabetes

The FDA today approved Admelog (insulin lispro injection), a short-acting insulin indicated to improve control in blood sugar levels in adults and pediatric patients 3 years and older with type 1 diabetes mellitus and adults with type 2 diabetes mellitus. Admelog is the first short-acting insulin approved as a “follow-on” product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 Diabetes

Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 Diabetes

Title: Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 DiabetesCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

For Hard-to-Manage Type 1 Diabetes, Transplant Makes Life Better

For Hard-to-Manage Type 1 Diabetes, Transplant Makes Life Better

Title: For Hard-to-Manage Type 1 Diabetes, Transplant Makes Life BetterCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

Versican Plus DHPPi (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi (Active substance: Canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza type 2 virus) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2058 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

Courtney Lias and Stayce Beck paved the way for an automated insulin dosing system to receive FDA approval years earlier than expected, helping to make a groundbreaking new device for diabetes management available for Americans with Type 1 diabetes #Women

Courtney Lias and Stayce Beck paved the way for an automated insulin dosing system to receive FDA approval years earlier than expected, helping to make a groundbreaking new device for diabetes management available for Americans with Type 1 diabetes #Women

Courtney Lias and Stayce Beck paved the way for an automated insulin dosing system to receive FDA approval years earlier than expected, helping to make a groundbreaking new device for diabetes management available for Americans with Type 1 diabetes #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/t1EyVQAh8t

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-3-2018

EU/3/18/2001 (Soligenix UK Ltd)

EU/3/18/2001 (Soligenix UK Ltd)

EU/3/18/2001 (Active substance: Recombinant modified ricin toxin A-chain subunit) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1889 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/242/17

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

Porcilis PCV ID (Intervet International B.V.)

Porcilis PCV ID (Intervet International B.V.)

Porcilis PCV ID (Active substance: Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018) 1771 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3942/WS/1277

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

Vaxelis (MCM Vaccine B.V.)

Vaxelis (MCM Vaccine B.V.)

Vaxelis (Active substance: Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1695 of Mon, 19 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Primary Care Doctors Loosen Type 2 Diabetes Goals

Primary Care Doctors Loosen Type 2 Diabetes Goals

Title: Primary Care Doctors Loosen Type 2 Diabetes GoalsCategory: Health NewsCreated: 3/6/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/6/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-3-2018

Kids Who Vape Face Toxin Dangers, Study Finds

Kids Who Vape Face Toxin Dangers, Study Finds

Title: Kids Who Vape Face Toxin Dangers, Study FindsCategory: Health NewsCreated: 3/5/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/5/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

The Sooner Type 2 Diabetes Arrives, the Worse for Your Heart

The Sooner Type 2 Diabetes Arrives, the Worse for Your Heart

Title: The Sooner Type 2 Diabetes Arrives, the Worse for Your HeartCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-2-2018

Type 1 Diabetes (Symptoms, Causes, Diet, Treatment, Life Expectancy)

Type 1 Diabetes (Symptoms, Causes, Diet, Treatment, Life Expectancy)

Title: Type 1 Diabetes (Symptoms, Causes, Diet, Treatment, Life Expectancy)Category: Diseases and ConditionsCreated: 1/31/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

8-2-2018

Dentists Can Play a Key Role in Management of Diabetes

Dentists Can Play a Key Role in Management of Diabetes

Patients with type 2 diabetes and periodontitis may experience significant improvements in glycemic control if they have their gum disease properly treated, the results of a Spanish randomized controlled trial suggest.

US - RxList

1-2-2018

Cozaar vs. Avapro

Cozaar vs. Avapro

Cozaar (losartan) and Avapro (irbesartan) are angiotensin receptor blockers (ARBs) used to treat hypertension. Avapro is also sometimes given together with other blood pressure medications. Avapro is also used to treat kidney problems caused by type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.

US - RxList

22-1-2018

Rituximab

Rituximab

Rituximab is used alone or with other medications to treat certain types of cancer (e.g., non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia). It is a type of medication called a monoclonal antibody. It works by attaching to certain blood cells from your immune system (B cells) and killing them. It is also used with other monoclonal antibodies and radioactive drugs to treat certain cancers.

US - RxList

19-1-2018

EU/3/14/1272 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/14/1272 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/14/1272 (Active substance: Recombinant human alpha 1 chain homotrimer of type VII collagen) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)394 of Fri, 19 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/201/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

17-1-2018

Breastfeeding May Halve Diabetes Risk in Women

Breastfeeding May Halve Diabetes Risk in Women

Women who breastfed for at least 6 months across all births reduced their risk for type 2 diabetes throughout their childbearing years by almost half compared with those who did not breastfeed, a 30-year study has found.

US - RxList

11-1-2018

Sulfasalazine

Sulfasalazine

Sulfasalazine is used to treat a certain type of bowel disease called ulcerative colitis

US - RxList

10-1-2018

Hexacima (Sanofi Pasteur SA)

Hexacima (Sanofi Pasteur SA)

Hexacima (Active substance: Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)136 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2702/R/68

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

Hexyon (Sanofi Pasteur Europe)

Hexyon (Sanofi Pasteur Europe)

Hexyon (Active substance: diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)137 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2796/R/72

Europe -DG Health and Food Safety

4-1-2018

Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 Diabetes

Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 Diabetes

Title: Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 DiabetesCategory: Health NewsCreated: 1/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/3/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-1-2018

Methylprednisolone

Methylprednisolone

Methylprednisolone is used to treat conditions such as arthritis, blood disorders, severe allergic reactions, certain cancers, eye conditions, skin/kidney/intestinal/lung diseases, and immune system disorders. It decreases your immune system's response to various diseases to reduce symptoms such as swelling, pain, and allergic-type reactions. This medication is a corticosteroid hormone.

US - RxList

14-12-2017

Lexapro vs. Zoloft

Lexapro vs. Zoloft

Lexapro (escitalopram) and Zoloft (sertraline) are selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) type antidepressants used to treat depression and anxiety disorders.

US - RxList

12-12-2017

Xiapex (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Xiapex (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Xiapex (Active substance: collagenase clostridium histolyticum) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)8604 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2048/PSUSA/871/201702

Europe -DG Health and Food Safety

8-12-2017

Ozempic Approved for Type 2 Diabetes

Ozempic Approved for Type 2 Diabetes

Title: Ozempic Approved for Type 2 DiabetesCategory: Health NewsCreated: 12/6/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/7/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

7-12-2017

CGM May Improve Hypoglycemia Awareness in Type 1 Diabetes

CGM May Improve Hypoglycemia Awareness in Type 1 Diabetes

Continuous glucose monitoring (CGM) may improve awareness and reduce the risk for severe hypoglycemia in patients with longstanding type 1 diabetes.

US - RxList

6-12-2017

Preventing Diabetes Naturally (Type 2, Diet, Causes, Symptoms)

Preventing Diabetes Naturally (Type 2, Diet, Causes, Symptoms)

Title: Preventing Diabetes Naturally (Type 2, Diet, Causes, Symptoms)Category: Diseases and ConditionsCreated: 5/17/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/6/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-12-2017

Diabetes Diet (Type 2, List of Foods to Eat and Avoid)

Diabetes Diet (Type 2, List of Foods to Eat and Avoid)

Title: Diabetes Diet (Type 2, List of Foods to Eat and Avoid)Category: Diseases and ConditionsCreated: 5/5/2015 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/6/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-12-2017

FDA Approves Semaglutide for Type 2 Diabetes

FDA Approves Semaglutide for Type 2 Diabetes

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved semaglutide (Ozempic, Novo Nordisk) as an adjunct to diet and exercise for the treatment of type 2 diabetes in adults.

US - RxList

5-12-2017

Type 2 Diabetes Medications (Side Effects, Differences)

Type 2 Diabetes Medications (Side Effects, Differences)

Title: Type 2 Diabetes Medications (Side Effects, Differences)Category: Diseases and ConditionsCreated: 3/2/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/5/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

4-12-2017

EU/3/12/968 (Global Regulatory Limited)

EU/3/12/968 (Global Regulatory Limited)

EU/3/12/968 (Active substance: Human monoclonal antibody targeting Staphylococcus aureus alpha-toxin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8243 of Mon, 04 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/128/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety