Azzalure

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Azzalure pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Azzalure pulver til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42748
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Azzalure, 10 Speywood-enheder/0,05 ml, pulver til injektionsvæske, opløsning

(botulinum-toksin type A)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De bliver behandlet med Azzalure

Sådan bliver De behandlet med Azzalure

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Azzalure indeholder et stof, der hedder botulinumtoksin A, som får musklerne til at slappe af.

Azzalure virker ved forbindelsesstedet mellem nerverne og musklerne ved, at det forhindrer,

at et kemisk stof, der kaldes acetylkolin, frigives fra nerveenderne. Dette forhindrer

musklerne i at trække sig sammen. Muskelafslapningen er midlertidig og forsvinder gradvis.

Nogle mennesker bliver meget kede af det, når de får rynker i ansigtet. Azzalure kan

anvendes af voksne under 65 år til midlertidig forbedring af moderate til svære lodrette rynker

mellem øjenbrynene, der ses ved panderynken og rynker ved den ydre øjenkrog, smilerynker,

kaldet kragetæer.

Lægen kan give Dem Azzalure for noget andet. Spørg lægen.

2.

DET SKAL DE VIDE FØR DE BLIVER BEHANDLET MED AZZALURE

De må ikke få en Azzalure-injektion:

hvis De er allergisk over for Clostridium botulinum-toksin A eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis De har en infektion ved det foreslåede injektionssted.

hvis De har myasthenia gravis (en autoimmun neuromuskulær sygdom, der forårsager

varierende muskelsvaghed, specielt i ansigt, nakke, arme og ben), Eaton-Lambert

syndrom (et autoimmunt syndrom, hvor der er en fejlkommunikation mellem nerver

og muskler.

Forårsager svækkelse af hofte-og lårmuskler) eller amyotrofisk lateral

sklerose (en neurodegenerativ sygdom, der forårsager tab af frivillig handling af

muskler gennem hele kroppen).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden De får en Azzalure-injektion:

hvis De har en neuromuskulær lidelse

hvis De ofte har svært ved at synke maden (dysfagi)

hvis De mener, at De ofte har problemer med, at mad eller drikke kommer i den "gale

hals" (i luftrøret), hvilket får Dem til at hoste eller være ved at kvæles

hvis De har betændelse ved det foreslåede injektionssted

hvis musklerne ved det foreslåede injektionssted er svage

hvis De lider af en blødersygdom, som får Dem til at bløde længere end normalt, som

for eksempel hæmofili (arvelig blødningslidelse forårsaget af manglende

koagulationsfaktor)

hvis De er blevet opereret i ansigtet, eller hvis der er sandsynlighed for, at De inden

længe skal have foretaget en ansigtsoperation eller en anden operation

hvis De allerede har fået andre botulinumtoksin-injektioner

hvis De ikke oplevede nogen betydelig forbedring af Deres rynker efter Deres sidste

behandling med botulinumtoksin

Disse oplysninger vil hjælpe Deres læge med at træffe en beslutning på informeret grundlag

vedrørende risici og fordele ved Deres behandling.

Særlige advarsler:

Meget sjældent kan virkningen af botulinumtoksin resultere i muskelsvaghed andre steder end

ved injektionsstedet.

Når botulinumtoksiner anvendes hyppigere end med 12 ugers mellemrum eller ved højere

doser til behandling af andre tilstande, er der i sjældne tilfælde observeret dannelse af

antistoffer. Dannelse af neutraliserende antistoffer kan nedsætte virkningen af behandlingen.

Hvis De af en hvilken som helst grund skal tale med en læge, skal De sørge for at fortælle

lægen, at De har fået behandling med Azzalure.

Børn og unge

Azzalure er ikke beregnet til patienter under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Azzalure

Fortæl det altid til lægen, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Azzalure kan have indflydelse på virkningen

af andre lægemidler, som De tager, eller som De har taget for nylig. Dette gælder især

antibiotika for en infektion (f.eks. aminoglykosider som for eksempel gentamicin

eller amikacin) eller

andre muskelafslappende midler.

Brug af Azzalure sammen med mad og drikke

De kan få Azzalure-injektioner enten før eller efter, at De har spist eller drukket.

Graviditet og amning

De bør ikke få Azzalure under graviditet. Behandling med Azzalure frarådes, hvis De ammer.

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De kan få midlertidigt sløret syn eller muskelsvaghed efter behandling med Azzalure. Hvis

De føler Dem påvirket af behandlingen, må De ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller

maskiner.

3.

SÅDAN BLIVER DE BEHANDLET MED AZZALURE

Azzalure bør kun gives af en læge med passende kvalifikationer og erfaring i denne

behandling, og lægen skal råde over det nødvendige udstyr.

Deres læge vil klargøre og indgive injektionerne. Der vil blive anvendt ét hætteglas med

Azzalure, som kun bruges til Dem og kun til én behandling.

Den anbefalede dosis er:

Lodrette rynker mellem øjenbrynene: 50 enheder, der indsprøjtes som 10 enheder ved

hvert af de 5 injektionssteder i Deres pande i området over Deres næse og øjenbryn.

Rynker ved øjenkrogen, kragetæer: 60 enheder, der indsprøjtes som 10 enheder på

hvert af de 6 injektionssteder i begge sider i området med kragetæer.

De enheder, der anvendes til forskellige botulinumtoksin-produkter, er forskellige. Azzalure

Speywood-enhederne kan ikke erstattes med enheder fra andre botulinumtoksin-produkter.

Virkningen af behandlingen bør kunne ses indenfor få dage.

Intervallet mellem behandlingerne med Azzalure vil blive bestemt af Deres læge. De bør ikke

få behandling oftere end hver 12. uge.

Hvis De har fået for meget Azzalure

Hvis De har fået mere Azzalure, end De behøver, kan det ske, at muskler, der ikke er blevet

injiceret, begynder at føles svage. Dette vil måske ikke ske lige med det samme. Hvis dette

sker, skal De omgående kontakte Deres læge eller sundhedspersonalet.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Søg straks lægehjælp:

hvis De har svært ved at trække vejret, synke eller tale

hvis Deres ansigt hæver, eller hvis huden bliver rød, eller hvis De får et kløende,

ujævnt udslæt. Dette kan betyde, at De har fået en overfølsomhedsreaktion over for

Azzalure

Fortæl det til Deres læge, hvis De bemærker en eller flere af følgende bivirkninger:

Lodrette rynker mellem øjenbrynene

Meget almindelig (påvirker flere end 1 bruger ud af 10)

Rødmen, hævelse, irritation, udslæt, kløe, prikkende eller snurrende fornemmelse,

smerte, ubehag, svie eller blå mærker ved injektionsstedet

Hovedpine

Almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 100)

Trætte øjne eller svagt syn, hængende øvre øjenlåg, hævede øjenlåg, rindende øjne,

tørre øjne, muskeltrækninger rundt om øjet

Forbigående lammelse i ansigtet

Ikke almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 1.000)

Ændret eller sløret syn, dobbeltsyn

Svimmelhed

Kløe, udslæt

Allergiske reaktioner, se ovenfor

Forstyrrelse af øjenbevægelsen

Sjælden (påvirker 1 til 10 brugere ud af 10.000)

Kløende og ujævnt udslæt

Rynker ved den ydre øjenkrog, kragetæer

Almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 100)

Hovedpine

Hævede øjenlåg

Blå mærker, kløe og hævelse rundt om øjet

Hængende, øverste øjenlåg

Forbigående lammelse i ansigtet

Normalt optrådte disse bivirkninger inden for den første uge efter injektionerne, og de varede

ikke længe. Normalt var de milde til moderate.

Meget sjældent er der rapporteret bivirkninger i andre muskler end den hvor injektionen med

botulinumtoksinet blev givet. Disse omfatter udtalt muskelsvaghed og synkebesvær, på grund

af hoste og kvælning (hvis mad eller væske kommer i den gale hals, når De forsøger at sluge;

også åndedrætsbesvær kan forekomme f.eks. lungebetændelse). Hvis disse problemer opstår,

skal De straks kontakte Deres læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Azzalure utilgængeligt for børn.

Brug ikke Azzalure efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Deres læge vil opløse Azzalure i en flydende injektionsvæske.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 24 timer ved temperaturer mellem 2 °C og

8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes omgående, medmindre

rekonstitueringsmetoden udelukker mikrobiel kontaminering. Hvis produktet ikke anvendes

straks, er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og -forhold under anvendelsen.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Azzalure indeholder

Aktivt stof: Botulinumtoksin type A*, 10 Speywood-enheder/0,05 ml. Ét hætteglas

indeholder 125 Speywood-enheder.

Øvrige indholdsstoffer: Humant albumin 200 g/l og laktosemonohydrat.

* Clostridium botulinum (en bakterie) toksin A hæmagglutin-kompleks.

Speywood-enhederne i Azzalure gælder specielt til dette præparat og kan ikke erstattes med

enheder fra andre lægemidler med botulinumtoksin.

Udseende og pakningsstørrelser

Azzalure er et pulver til injektionsvæske, opløsning. Det leveres i pakningsstørrelse på 1 eller

2 hætteglas.

Azzalure er et hvidt pulver.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE-164 51

Sverige

Fremstiller:

Ipsen Biopharm Limited

Ash Road

Wrexham Industrial Estate

Wrexham

LL13 9UF

Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04/2017.

Hvis De ønsker yderligere information, eller hvis De ønsker denne indlægsseddel i et andet

format, bedes De kontakte den lokale repræsentant:

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

SE-752 28 Uppsala

Sverige

Tlf.: +46 (0)18 444 0330

Fax: +46 (0)18 444 0335

E-post: nordic@galderma.com.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Dosering og indgivelsesmåde

Se venligst afsnit 3 i indlægssedlen.

Regler for destruktion og anden håndtering:

Anvisningerne vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse skal følges nøje.

Rekonstitution bør foretages i overensstemmelse med reglerne for god klinisk praksis. Dette

gælder i særdeleshed med hensyn til asepsis.

Azzalure skal rekonstitueres med en 0,63 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvæske, opløsning.

I overensstemmelse med fortyndingstabellen nedenfor skal den påkrævede mængde

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, trækkes op i en injektionssprøjte

for at opnå en rekonstitueret, klar opløsning ved en koncentration på 10E pr. 0,05 ml:

Mængde af solvens

(0,9 % natriumchloridopløsning), der

skal tilsættes til et 125E hætteglas

Resulterende dosis

(enheder pr. 0,05 ml)

0,63 ml

Den nøjagtige opmåling af 0,63 ml kan foretages ved brug af 1 ml-sprøjter gradueret i

inddelinger på 0,1 ml og 0,01 ml.

ANBEFALINGER VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE AF KONTAMINERET

MATERIALE

Umiddelbart efter brug og inden bortskaffelse skal ikke-anvendt, rekonstitueret Azzalure (i

hætteglasset eller i sprøjten) inaktiveres med 2 ml fortyndet 0,55 eller 1 % (Dakin’s solution)

natriumhypokloritopløsning.

Brugte hætteglas, sprøjter og materialer bør ikke tømmes og skal lægges i passende beholdere

og bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

ANBEFALINGER I TILFÆLDE AF UHELD UNDER HÅNDTERING AF

BOTULINUMTOKSIN

Eventuelt spildt produkt skal tørres op: enten med et absorberende materiale

imprægneret med natriumhypokloritopløsning (blegemiddel), hvis det drejer sig om

spildt pulver, eller med et tørt absorberende materiale i tilfælde af spildt,

rekonstitueret opløsning.

De kontaminerede overflader skal rengøres med et absorberende materiale

imprægneret med natriumhypokloritopløsning (blegemiddel) og derefter aftørres.

Hvis et hætteglas går i stykker, skal man følge ovenstående anvisninger ved

omhyggeligt at opsamle glasstykkerne og derefter tørre produktet op. Man skal undgå

at skære sig i huden.

Hvis produktet kommer i kontakt med huden, skal det pågældende område vaskes

med natriumhypokloritopløsning (blegemiddel) og derefter skylles med rigelige

mængder vand.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene skylles grundigt med

rigelige mængder vand eller med en oftalmisk øjenskylleopløsning.

Hvis produktet kommer i kontakt med et sår, en rift eller ødelagt hud, skal der skylles

grundigt med rigelige mængder vand, og der skal iværksættes passende lægelig

behandling alt efter størrelsen af den injicerede dosis.

Disse anvisninger vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse skal følges nøje.

11-4-2018

ANSES recommends that certain populations avoid the consumption of food supplements containing melatonin

ANSES recommends that certain populations avoid the consumption of food supplements containing melatonin

Under the national nutrivigilance scheme, reports of adverse effects likely to be associated with the consumption of food supplements containing melatonin have been brought to the attention of ANSES. A retrospective analysis of these reports, combined with the considerable level of consumption of this type of supplement, led ANSES to conduct an assessment of the potential health risks.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

30-3-2018

MarcasUSA, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant 25% Zinc Oxide 60g Due to Potential Contamination

MarcasUSA, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant 25% Zinc Oxide 60g Due to Potential Contamination

FOR IMMEDIATE RELEASE – March 29, 2018 – El Segundo, CA, MarcasUSA, LLC and Industria Farmacéutica Andromaco, S.A. de C.V. is voluntarily recalling four lots of Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant, 25% zinc oxide to the retail level. FDA analysis of this product confirmed that Pasta De Lassar Andromaco is contaminated with high levels of yeast, mold, and bacteria. The specific lot associated to the positive findings was never sold in the US. However, due to the amount and type of contamination t...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-3-2018

FDA expands approval of Blincyto for treatment of a type of leukemia in patients who have a certain risk factor for relapse

FDA expands approval of Blincyto for treatment of a type of leukemia in patients who have a certain risk factor for relapse

FDA expands approval of Blincyto for treatment of a type of leukemia in patients who have a certain risk factor for relapse

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-3-2018

Darwin’s Natural Pet Products Issues Voluntary Recalls for Darwin’s Brand Dog Foods Due To Contamination Salmonella And Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli O128

Darwin’s Natural Pet Products Issues Voluntary Recalls for Darwin’s Brand Dog Foods Due To Contamination Salmonella And Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli O128

Darwin’s Natural Pet Products of Tukwila, Wash., a manufacturer of fresh raw meals for dogs, today announced it is voluntarily recalling a total of four lots of products after testing showed that some of the Chicken and Duck with Organic Vegetables Meals for Dogs may contain Salmonella, and the Turkey with Organic Vegetables Meals for Dogs sample may contain Salmonella and E. coli O128. These pathogens can cause serious and sometimes fatal infections.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

FDA approves new HIV treatment for patients who have limited treatment options

FDA approves new HIV treatment for patients who have limited treatment options

The FDA approved Trogarzo (ibalizumab-uiyk), a new type of antiretroviral medication for adult patients living with HIV who have tried multiple HIV medications in the past (heavily treatment-experienced) and whose HIV infections cannot be successfully treated with other currently available therapies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-2-2018

FDA approves new treatment for a certain type of prostate cancer using novel clinical trial endpoint

FDA approves new treatment for a certain type of prostate cancer using novel clinical trial endpoint

FDA approves Erleada (apalutamide), first treatment for non-metastatic, castration-resistant prostate cancer

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-1-2018

FDA approves new treatment for certain digestive tract cancers

FDA approves new treatment for certain digestive tract cancers

FDA approves first radioactive drug for a certain type of digestive tract cancer called GEP-NETs

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-12-2017

FDA updates the label of Tasigna to reflect that certain patients with a type of leukemia may be eligible to stop treatment after sustained response

FDA updates the label of Tasigna to reflect that certain patients with a type of leukemia may be eligible to stop treatment after sustained response

FDA updates the label of Tasigna to reflect that certain patients with a type of leukemia may be eligible to stop treatment after sustained response

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA adds warnings about heart failure risk to labels of type 2 diabetes medicines containing saxagliptin and alogliptin

FDA Drug Safety Communication: FDA adds warnings about heart failure risk to labels of type 2 diabetes medicines containing saxagliptin and alogliptin

[4-5-2016] A U.S. Food and Drug Administration (FDA) safety review has found that type 2 diabetes medicines containing saxagliptin and alogliptin may increase the risk of heart failure, particularly in patients who already have heart or kidney disease.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Updated FDA review concludes that use of type 2 diabetes medicine pioglitazone may be linked to an increased risk of bladder cancer

FDA Drug Safety Communication: Updated FDA review concludes that use of type 2 diabetes medicine pioglitazone may be linked to an increased risk of bladder cancer

[12-12-2016] As a result of an updated review, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has concluded that use of the type 2 diabetes medicine pioglitazone (Actos, Actoplus Met, Actoplus Met XR, Duetact, Oseni) may be linked to an increased risk of bladder cancer.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

A U.S. Food and Drug Administration (FDA) safety review has resulted in adding warnings to the labels of a specific class of type 2 diabetes medicines called sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors about the risks of too much acid in the blood and of serious urinary tract infections. Both conditions can result in hospitalization.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA approves Admelog, the first short-acting "follow-on" insulin product to treat diabetes

FDA approves Admelog, the first short-acting "follow-on" insulin product to treat diabetes

The FDA today approved Admelog (insulin lispro injection), a short-acting insulin indicated to improve control in blood sugar levels in adults and pediatric patients 3 years and older with type 1 diabetes mellitus and adults with type 2 diabetes mellitus. Admelog is the first short-acting insulin approved as a “follow-on” product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 Diabetes

Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 Diabetes

Title: Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 DiabetesCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

For Hard-to-Manage Type 1 Diabetes, Transplant Makes Life Better

For Hard-to-Manage Type 1 Diabetes, Transplant Makes Life Better

Title: For Hard-to-Manage Type 1 Diabetes, Transplant Makes Life BetterCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

Versican Plus DHPPi (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi (Active substance: Canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza type 2 virus) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2058 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

Courtney Lias and Stayce Beck paved the way for an automated insulin dosing system to receive FDA approval years earlier than expected, helping to make a groundbreaking new device for diabetes management available for Americans with Type 1 diabetes #Women

Courtney Lias and Stayce Beck paved the way for an automated insulin dosing system to receive FDA approval years earlier than expected, helping to make a groundbreaking new device for diabetes management available for Americans with Type 1 diabetes #Women

Courtney Lias and Stayce Beck paved the way for an automated insulin dosing system to receive FDA approval years earlier than expected, helping to make a groundbreaking new device for diabetes management available for Americans with Type 1 diabetes #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/t1EyVQAh8t

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-3-2018

EU/3/18/2001 (Soligenix UK Ltd)

EU/3/18/2001 (Soligenix UK Ltd)

EU/3/18/2001 (Active substance: Recombinant modified ricin toxin A-chain subunit) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1889 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/242/17

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

Porcilis PCV ID (Intervet International B.V.)

Porcilis PCV ID (Intervet International B.V.)

Porcilis PCV ID (Active substance: Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018) 1771 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3942/WS/1277

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

Vaxelis (MCM Vaccine B.V.)

Vaxelis (MCM Vaccine B.V.)

Vaxelis (Active substance: Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1695 of Mon, 19 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Primary Care Doctors Loosen Type 2 Diabetes Goals

Primary Care Doctors Loosen Type 2 Diabetes Goals

Title: Primary Care Doctors Loosen Type 2 Diabetes GoalsCategory: Health NewsCreated: 3/6/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/6/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-3-2018

Kids Who Vape Face Toxin Dangers, Study Finds

Kids Who Vape Face Toxin Dangers, Study Finds

Title: Kids Who Vape Face Toxin Dangers, Study FindsCategory: Health NewsCreated: 3/5/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/5/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

The Sooner Type 2 Diabetes Arrives, the Worse for Your Heart

The Sooner Type 2 Diabetes Arrives, the Worse for Your Heart

Title: The Sooner Type 2 Diabetes Arrives, the Worse for Your HeartCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-2-2018

Type 1 Diabetes (Symptoms, Causes, Diet, Treatment, Life Expectancy)

Type 1 Diabetes (Symptoms, Causes, Diet, Treatment, Life Expectancy)

Title: Type 1 Diabetes (Symptoms, Causes, Diet, Treatment, Life Expectancy)Category: Diseases and ConditionsCreated: 1/31/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

8-2-2018

Dentists Can Play a Key Role in Management of Diabetes

Dentists Can Play a Key Role in Management of Diabetes

Patients with type 2 diabetes and periodontitis may experience significant improvements in glycemic control if they have their gum disease properly treated, the results of a Spanish randomized controlled trial suggest.

US - RxList

1-2-2018

Cozaar vs. Avapro

Cozaar vs. Avapro

Cozaar (losartan) and Avapro (irbesartan) are angiotensin receptor blockers (ARBs) used to treat hypertension. Avapro is also sometimes given together with other blood pressure medications. Avapro is also used to treat kidney problems caused by type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.

US - RxList

22-1-2018

Rituximab

Rituximab

Rituximab is used alone or with other medications to treat certain types of cancer (e.g., non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia). It is a type of medication called a monoclonal antibody. It works by attaching to certain blood cells from your immune system (B cells) and killing them. It is also used with other monoclonal antibodies and radioactive drugs to treat certain cancers.

US - RxList

19-1-2018

EU/3/14/1272 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/14/1272 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/14/1272 (Active substance: Recombinant human alpha 1 chain homotrimer of type VII collagen) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)394 of Fri, 19 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/201/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

17-1-2018

Breastfeeding May Halve Diabetes Risk in Women

Breastfeeding May Halve Diabetes Risk in Women

Women who breastfed for at least 6 months across all births reduced their risk for type 2 diabetes throughout their childbearing years by almost half compared with those who did not breastfeed, a 30-year study has found.

US - RxList

11-1-2018

Sulfasalazine

Sulfasalazine

Sulfasalazine is used to treat a certain type of bowel disease called ulcerative colitis

US - RxList

10-1-2018

Hexacima (Sanofi Pasteur SA)

Hexacima (Sanofi Pasteur SA)

Hexacima (Active substance: Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)136 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2702/R/68

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

Hexyon (Sanofi Pasteur Europe)

Hexyon (Sanofi Pasteur Europe)

Hexyon (Active substance: diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)137 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2796/R/72

Europe -DG Health and Food Safety

4-1-2018

Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 Diabetes

Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 Diabetes

Title: Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 DiabetesCategory: Health NewsCreated: 1/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/3/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-1-2018

Methylprednisolone

Methylprednisolone

Methylprednisolone is used to treat conditions such as arthritis, blood disorders, severe allergic reactions, certain cancers, eye conditions, skin/kidney/intestinal/lung diseases, and immune system disorders. It decreases your immune system's response to various diseases to reduce symptoms such as swelling, pain, and allergic-type reactions. This medication is a corticosteroid hormone.

US - RxList

14-12-2017

Lexapro vs. Zoloft

Lexapro vs. Zoloft

Lexapro (escitalopram) and Zoloft (sertraline) are selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) type antidepressants used to treat depression and anxiety disorders.

US - RxList

12-12-2017

Xiapex (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Xiapex (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Xiapex (Active substance: collagenase clostridium histolyticum) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)8604 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2048/PSUSA/871/201702

Europe -DG Health and Food Safety

8-12-2017

Ozempic Approved for Type 2 Diabetes

Ozempic Approved for Type 2 Diabetes

Title: Ozempic Approved for Type 2 DiabetesCategory: Health NewsCreated: 12/6/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/7/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

7-12-2017

CGM May Improve Hypoglycemia Awareness in Type 1 Diabetes

CGM May Improve Hypoglycemia Awareness in Type 1 Diabetes

Continuous glucose monitoring (CGM) may improve awareness and reduce the risk for severe hypoglycemia in patients with longstanding type 1 diabetes.

US - RxList

6-12-2017

Preventing Diabetes Naturally (Type 2, Diet, Causes, Symptoms)

Preventing Diabetes Naturally (Type 2, Diet, Causes, Symptoms)

Title: Preventing Diabetes Naturally (Type 2, Diet, Causes, Symptoms)Category: Diseases and ConditionsCreated: 5/17/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/6/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-12-2017

Diabetes Diet (Type 2, List of Foods to Eat and Avoid)

Diabetes Diet (Type 2, List of Foods to Eat and Avoid)

Title: Diabetes Diet (Type 2, List of Foods to Eat and Avoid)Category: Diseases and ConditionsCreated: 5/5/2015 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/6/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-12-2017

FDA Approves Semaglutide for Type 2 Diabetes

FDA Approves Semaglutide for Type 2 Diabetes

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved semaglutide (Ozempic, Novo Nordisk) as an adjunct to diet and exercise for the treatment of type 2 diabetes in adults.

US - RxList

5-12-2017

Type 2 Diabetes Medications (Side Effects, Differences)

Type 2 Diabetes Medications (Side Effects, Differences)

Title: Type 2 Diabetes Medications (Side Effects, Differences)Category: Diseases and ConditionsCreated: 3/2/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/5/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

4-12-2017

EU/3/12/968 (Global Regulatory Limited)

EU/3/12/968 (Global Regulatory Limited)

EU/3/12/968 (Active substance: Human monoclonal antibody targeting Staphylococcus aureus alpha-toxin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8243 of Mon, 04 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/128/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety