Azopt

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Azopt
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Azopt
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Oftalmologiske
 • Terapeutisk område:
 • Okulær hypertension
 • Terapeutiske indikationer:
 • Azopt er indiceret til nedsættelse af forhøjet intraokulært tryk i:.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/000267
 • Autorisation dato:
 • 09-03-2000
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/000267
 • Sidste ændring:
 • 26-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

+44 (0)20 7418 8416

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/273849/2014

EMEA/H/C/000267

EPAR - sammendrag for offentligheden

Azopt

Brinzolamid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Azopt.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Azopt skal anvendes.

Hvad er Azopt?

Azopt er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof brinzolamid. Det fås som øjendråber, suspension.

Hvad anvendes Azopt til?

Azopt anvendes til at nedsætte trykket inde i øjet. Det anvendes hos patienter med forhøjet væsketryk i

øjet (når trykket inde i øjet er højere end normalt) og hos patienter med åbenvinklet grøn stær (en

sygdom, hvor øjentrykket stiger, fordi væsken ikke kan føres ud af øjet). Azopt anvendes som

tillægsbehandling til betablokkere eller prostaglandinanaloger (andre lægemidler, der anvendes til de

samme sygdomme) eller alene, når betablokkere ikke kan anvendes eller ikke virker.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Azopt?

Der gives én dråbe Azopt i det berørte øje (de berørte øjne) to gange dagligt. Hos nogle virker det

bedre, når der gives én dråbe tre gange dagligt. Suspensionen skal omrystes inden brug. Hvis der

anvendes mere end en type øjendråbelægemiddel, skal hver gives med mindst fem minutters

mellemrum.

Azopt

EMA/273849/2014

Side 2/3

Hvordan virker Azopt?

Forhøjet væsketryk i øjet medfører beskadigelse af nethinden (den lysfølsomme membran bagest i øjet)

og synsnerven (den nerve, der sender signaler fra øjet til hjernen). Dette kan medføre synsnedsættelse

og endda blindhed. Ved at sænke trykket mindsker Azopt risikoen for beskadigelse af disse strukturer.

Det aktive stof i Azopt, brinzolamid, er en carboanhydrasehæmmer. Det virker ved at hæmme enzymet

carboanhydrase, der producerer bikarbonat i kroppen. Bikarbonat er nødvendigt til produktionen af

kammervæske (den vandige væske i øjet). Ved at hæmme bikarbonatproduktionen bremser Azopt

produktionen af kammervæske. Derved mindskes trykket i øjet.

Hvordan blev Azopt undersøgt?

Azopt har været genstand for syv hovedundersøgelser, hvori der deltog 2 173 patienter med

åbenvinklet grøn stær eller forhøjet øjentryk.

I tre af undersøgelserne blev Azopt givet to eller tre gange dagligt uden tillægsmedicin. Det blev her

sammenlignet med timolol (en betablokker) og dorzolamid (en anden carboanhydrasehæmmer). I to af

undersøgelserne sammenlignedes anvendelsen af enten Azopt, dorzolamid eller placebo (virkningsløs

behandling) som tillægsbehandling til timolol. I de sidste to undersøgelser sammenlignedes Azopt

anvendt to gange dagligt i kombination med timolol som tillægsbehandling til travoprost (en

prostaglandinanalog). Alle undersøgelserne varede tre måneder undtagen undersøgelsen, der

sammenlignede Azopt anvendt alene med timolol, som varede i 18 måneder.

I alle undersøgelserne blev behandlingens virkning hovedsagelig bedømt på ændringen i trykket i øjet,

målt i enheder kaldet »millimeter kviksølv« (mmHg). Øjentrykket var mindst 21 mmHg hos alle

patienter ved begyndelsen af undersøgelserne (over normalniveauet på 10 til 21 mmHg).

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Azopt?

Når Azopt blev anvendt alene, var det ikke lige så effektivt som timolol. Azopt nedsatte øjentrykket

med mellem 2,7 og 5,7 mmHg i 18 måneder sammenlignet med Timolol, som nedsatte øjentrykket

med mellem 5,2 og 6,0 mmHg.

Azopt var lige så effektivt som dorzolamid, når det blev anvendt alene eller som tillægsbehandling til

timolol. Det sænkede trykket med mellem 3,4 og 5,7 mmHg. Dorzolamid sænkede trykket med mellem

4,3 og 4,9 mmHg. Azopt virkede også bedre end placebo som tillægsbehandling til timolol.

Når det blev anvendt som tillægsbehandling til travoprost, havde Azopt samme virkning som timolol

med hensyn til at reducere trykket i øjet. I begge undersøgelser medførte tillægsbehandling med enten

Azopt eller timolol en yderligere reduktion af trykket i øjet med ca. 3,5 mmHg efter 12 uger.

Alt i alt virkede Azopt lige godt, uanset om det blev givet to eller tre gange dagligt. Resultaterne

tydede dog på, at nogle patienter opnår større nedsættelse af øjentrykket, når de får dråberne tre

gange dagligt.

Hvilken risiko er der forbundet med Azopt?

De hyppigste bivirkninger ved Azopt (som optræder hos flere end 1 ud af 20 patienter) er

smagsforstyrrelse (bitter eller usædvanlig smag i munden) og midlertidigt sløret syn. Den fuldstændige

liste over indberettede bivirkninger ved Azopt fremgår af indlægssedlen.

Azopt må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for brinzolamid eller

andre af indholdsstofferne eller over for andre lægemidler kaldet sulfonamider (som for eksempel

Azopt

EMA/273849/2014

Side 3/3

antibiotika). Det må desuden ikke anvendes til patienter med svær nyresygdom eller hyperkloræmisk

acidose (for stort syreindhold i blodet i forbindelse med for højt kloridindhold). Den fuldstændige liste

over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Azopt godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Azopt opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Azopt.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Azopt?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Azopt anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Azopt,

herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Azopt

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Azopt den 9. marts 2000.

Den fuldstændige EPAR for Azopt findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Azopt, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2014.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsedel: Information til brugeren

AZOPT 10 mg/ml øjendråber, suspension

Brinzolamid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-

Lægen har ordineret AZOPT til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge AZOPT

Sådan skal du bruge AZOPT

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

AZOPT indeholder brinzolamid, der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes karboanhydrasehæmmere. Det

sænker trykket inde i øjet.

AZOPT anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet. Forhøjet tryk i øjet kan føre til en sygdom kaldet glaukom

(grøn stær).

Hvis trykket i øjet bliver for højt, kan det beskadige dit syn.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge AZOPT

Brug ikke AZOPT

-

hvis du har alvorlige nyreproblemer.

-

hvis du er allergisk over for brinzolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.

hvis du er allergisk over for lægemidler, der tilhører ”sulfonamiderne”. Eksempler omfatter lægemidler,

der anvendes til behandling af sukkersyge eller infektioner, samt vanddrivende lægemidler. AZOPT kan

forårsage samme type allergi.

hvis du lider af for høj surhedsgrad i blodet (en tilstand kaldet ”hyperkloræmisk acidose”).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonalet, inden du bruger AZOPT

hvis du har nyre- eller leverproblemer.

hvis du har tørre øjne eller hornhindeproblemer.

hvis du bruger anden medicin, der indeholder et sulfonamid

hvis du har en særlig form for grøn stær, hvor trykket inde i øjet stiger på grund af aflejringer, som

blokerer for afløb af væske (pseudoeksfoliativt glaukom eller pigmentglaukom), eller en særlig form for

grøn stær, hvor trykket inde i øjet stiger (nogle gange hurtigt), fordi regnbuehinden buler frem og blokerer

for afløb af væske (snævervinklet glaukom).

Børn og unge

AZOPT må ikke bruges af spædbørn, børn og unge, der er under 18 år gamle, medmindre lægen anbefaler det.

Brug af anden medicin sammen med AZOPT

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept.

Tal med din læge, hvis du bruger andre karboanhydrasehæmmere (acetazolamid eller dorzolamid, se punkt

1 Virkning og anvendelse).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Frugtbare kvinder skal anvende sikker prævention under behandlingen med AZOPT. AZOPT må ikke anvendes

under graviditet og amning. Brug ikke AZOPT, medmindre din læge har anbefalet det.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før dit syn er klart igen. Dit syn kan blive sløret umiddelbart efter

anvendelse af AZOPT.

AZOPT kan forringe evnen til at udføre opgaver, der kræver mental årvågenhed og/eller fysisk koordination.

Hvis du bliver påvirket, skal du udvise forsigtighed, når du kører bil eller betjener maskiner.

AZOPT indeholder benzalkoniumchlorid

AZOPT indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid), som kan give irritation af øjnene og misfarve

bløde kontaktlinser. Kontakt med bløde kontaktlinser skal undgås. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du tage

dem ud før drypning med AZOPT, og du skal vente mindst 15 minutter efter drypning, før du sætter linserne i

øjnene igen.

3.

Sådan skal du bruge AZOPT

Brug altid AZOPT nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brug kun AZOPT i øjnene. Det må ikke indtages gennem munden eller indsprøjtes.

Den anbefalede dosis er 1 dråbe i det angrebne øje (øjne) 2 gange dagligt-morgen og aften.

Anvend denne dosering medmindre din læge har ordineret dig noget andet. Anvend kun AZOPT i begge øjne,

hvis din læge har ordineret det. Anvend AZOPT så længe som ordineret af din læge.

SÅDAN SKAL DU BRUGE AZOPT

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Hent flasken med AZOPT og et spejl.

Vask dine hænder.

Ryst flasken og skru hætten af. Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løs, når flasken åbnes, skal

den fjernes, inden præparatet tages i brug.

Hold flasken med bunden i vejret mellem tommel- og langfinger.

Læg hovedet tilbage. Træk forsigtig ned i dit nederste øjenlåg, indtil der dannes en “lomme” mellem det

nedre øjenlåg og dit øje. Dråben skal placeres der (figur 1).

Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.

Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken.

Det kan forurene øjendråberne i flasken.

Tryk let på flaskens bund for at frigøre en dråbe AZOPT ad gangen.

Tryk ikke på siden af flasken, da den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af flasken er alt,

der skal til (figur 2).

Når du har dryppet med AZOPT, trykkes en finger mod øjenkrogen ind mod næsen (se figur 3) i mindst 1

minut. Det forhindrer, at AZOPT optages i kroppen.

Gentag processen i det andet øje, hvis din læge har foreskrevet det.

Skru hætten omhyggeligt på flasken umiddelbart efter brug.

Brug kun én flaske ad gangen.

Hvis en dråbe rammer forbi øjet, forsøg på ny.

Hvis du bruger andre øjenpræparater, så vent mindst 5 minutter mellem AZOPT og de andre øjenpræparater.

Øjensalve skal påføres sidst.

Hvis du har brugt for meget AZOPT

Skyl dit øje med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i øjet før næste planlagte dosis.

Hvis du har glemt at bruge AZOPT

Genoptag behandlingen med det samme og fortsæt med den sædvanlige doseringsplan. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge AZOPT

Hvis du holder op med at bruge AZOPT uden at informere din læge, vil trykket i øjet ikke blive kontrolleret,

hvilket kan medføre synstab.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er set følgende bivirkninger med AZOPT.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 ud af 10 personer )

Reaktioner i øjet: sløret syn, øjenirritation, øjensmerter, pus i øjet, kløen i øjet, tørre øjne, abnorm

følelse i øjnene, rødme i øjet.

Generelle bivirkninger: dårlig smag i munden.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 100 personer)

Reaktioner i øjet: lysfølsomhed, betændelseslignende tilstand (inflammation eller infektion) i

konjunktiva, hævelse i øjet, kløende, røde eller hævede øjenlåg, aflejringer i øjet, blænding, en

brændende fornemmelse, vækst på øjets overflade, øget pigmentering i øjet, trætte øjne, skorper på

øjenlåget, øget tåreproduktion.

Generelle bivirkninger: nedsat hjertefunktion, kraftig hjertebanken, som kan være hurtig eller

uregelmæssig, langsom hjerterytme (puls), vejrtrækningsproblemer, åndenød, nedsat antal af røde

blodlegemer, øget chloridindhold i blodet, svimmelhed, hukommelsesbesvær, depression, nervøsitet,

nedsat følelsesmæssig interesse, mareridt, generel svaghed, abnorm følelse, smerte,

bevægelsesproblemer, nedsat seksualdrift, nedsat potens, forkølelsessymptomer, strammen/trykken for

brystet, bihulebetændelse, halsirritation, halssmerter, abnorm eller nedsat følelse i munden,

betændelseslignende tilstand (inflammation) af spiserøret, underlivssmerter, kvalme, opkastning,

maveuro, hyppig afføring, diaré, luft i maven, fordøjelsesbesvær, nyresmerter, muskelsmerter,

muskelkramper, rygsmerter, næseblod, løbende næse, tilstoppet næse, nysen, udslæt, abnorm følelse i

huden, kløe, hududslæt eller rødme dækket af eleverede områder , stram hud, hovedpine, mundtørhed,

aflejringer i øjet.

Sjældne bivirkninger

(kan forkomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Reaktioner i øjet: hævelse af hornhinden, dobbeltsyn eller nedsat syn, unormalt syn, lysglimt i

synsfeltet, nedsat følelse i øjet, hævelse rundt om øjet, øget tryk i øjet, beskadigelse af synsnerven.

Generelle bivirkninger: hukommelsesbesvær, døsighed, brystsmerter, tilstopning af øvre luftveje,

tilstoppede bihuler, tilstoppet næse, tørhed i næsen, ringen for ørene, hårtab, generel kløe, nervøsitet,

irritabel adfærd, uregelmæssig hjerterytme, svaghedsfornemmelse, søvnbesvær, hvæsende vejrtrækning,

kløende hududslæt.

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

Reaktioner i øjet: unormale øjenlåg, synsforstyrrelser, hornhindelidelser, øjenallergi, nedsat vækst af

eller antal af øjenvipper, rødme af øjenlåg.

Generelle bivirkninger: øgede allergiske symptomer, nedsat følesans, rysten, tab af eller nedsat

smagsevne, nedsat blodtryk, øget blodtryk, øget hjerterytme, ledsmerter, astma, smerter i arme og ben,

hudrødme, betændelseslignende tilstand (inflammation) eller kløe, unormale levertal i blodprøver,

hævede arme og ben, hyppig vandladning, nedsat appetit, utilpashed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på flasken og kartonen efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Flasken skal kasseres 4 uger efter åbning for at forhindre, at indholdet bliver forurenet. Når du åbner en ny

flaske, skal du skrive datoen, hvor der er gjort plads til det på flaskens etiket og på kartonen. Hvis pakningen kun

indeholder én flaske, skrives kun én dato.

Åbnet (1):

Åbnet (2):

Åbnet (3):

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

AZOPT indeholder

Aktivt stof: brinzolamid 10 mg/ml. 1 millimeter indeholder 10 mg brinzolamid.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, carbomer 974P, dinatriumedetat, mannitol (E421), renset

vand, natriumchlorid og tyloxapol. Små mængder saltsyre/natriumhydroxid er tilsat for at holde surhedsgraden

(pH) normal.

Udseende og pakningsstørrelser

AZOPT er en mælkehvid væske (en suspension), der fås i 5 ml eller 10 ml plastikflasker (doptainer) med

skruelåg, eller i tre 5 ml plastikflasker (droptainer) med skruelåg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedførings-

Fremstiller

Fremstiller

Tilladelsen

Novartis Europharm Limited,

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

Alcon Cusí, S.A.,

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

Camil Fabra 58,

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

08320 El Masnou,

Storbritannien

Belgien

Spanien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om AZOPT, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

Du kan finde yderligere information om AZOPT på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/.