Aurovet

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Aurovet 100 mg/g oralt pulver
 • Dosering:
 • 100 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • oralt pulver
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Aurovet 100 mg/g oralt pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 40342
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Produktresumé

5. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Aurovet, oralt pulver

0.

D.SP.NR

24814

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Aurovet

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid) 100 mg/g.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oralt pulver.

Beige farve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af infektioner forårsaget af chlortetracyclinfølsomme mikroorganismer hos

svin.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for chlortetracyclin eller over for

et eller flere af hjælpestofferne.

Nyresvigt.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

40342_spc.doc

Side 1 af 5

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Må kun anvendes til den under pkt. 4.1 nævnte dyreart.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Tetracycliner kan give allergiske reaktioner efter injektion, inhalation, indtagelse eller

hudkontakt.

Allergiske reaktioner over for disse stoffer kan være alvorlige.

Undgå håndtering af dette lægemiddel ved kendt overfølsomhed over for tetracycliner.

Håndter pulveret, så der undgås kontakt med hud og luftveje.

Kontakt lægen, hvis der efter håndtering af lægemidlet opstår symptomer som f.eks. hud-

udslæt, og vis lægen informationerne på pakningen.

Opsvulmet ansigt, læber, øjenlåg eller åndedrætsbesvær er de mest alvorlige symptomer,

og de kræver øjeblikkelig lægebehandling.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Lever- og nyretoksisk i høje doser.

Gastrointestinale gener.

Allergiske reaktioner og fotosensitivitet.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Drægtighed:

Kan anvendes under drægtighed.

Chlortetracyclin passerer placentabarrieren.

Diegivning:

Chlortetracyclin udskilles delvis i mælken. Må kun anvendes til lakterende dyr efter en

vurdering af fordele og mulige risici.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Absorption af tetracycliner fra mavetarmkanalen reduceres af calcium, magnesium, jern og

aluminium (f.eks. antacida og jernpræparater) samt proteiner, fedt, kulhydratholdig føde og

mælk.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Svin:

10 - 20 mg/kg legemsvægt daglig i 5 – 7 dage.

Oralt pulver drysses på eller blandes i tørfoder til behandling af enkelte eller få dyr.

Ved tilberedning af foderlægemidlet skal de behandlede dyrs legemsvægt og daglige

foderindtagelse nøje indgå i beregningen.

For at kunne give den rigtige dosis af det aktive indholdsstof pr. kg foder beregnes den

mængde Aurovet, oralt pulver 100 mg/g, der skal iblandes foderet, efter følgende formel:

40342_spc.doc

Side 2 af 5

100-200 mg Aurovet, oralt

pulver 100 mg/g pr kg dyr

daglyg

Gennemsnitlig legemsvægt

(kg) af de dyr, der skal

behandles

= antal mg Aurovet,

oralt pulver 100 mg/g

pr. kg foder

Gennemsnitlig daglig foderindtagelse pr. dyr (kg)

4.10

Overdosering

Chlortetracyclin har lav akut toksicitet ved oral administration på grund af den lave

absorption fra mave-tarm-kanalen. Chlortetracyclin er lever- og nyretoksisk i høje doser.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 8 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Tetracycliner, chlortetracyclin.

ATCvet-kode: QJ 01 AA 03.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Chlortetracyclin er et antibiotikum af tetracylingruppen. Dets aktivitet involverer hæmning

af den bakterielle proteinsyntese, hvorved vækst af bakteriekulturer standses. Effekten er

derfor overvejende bakteriostatisk.

Chlortetracyclin har et bredt virkningsspektrum, idet det er virksomt over for grampositive

og gramnegative bakterier, over for mycoplasmer, rickettsier, intracellular clamydia og

eukaryotiske protozoer (amøber), samt over for visse non-infektiøse tilstande (ofte sub-

terapeutisk).

Chlortetracyclin er et antibiotikum af tetracyclingruppen. Det har effekt over for en lang

række grampositive og gramnegative bakterier samt Mycoplasma og Clamydia. Dog er der

observeret nedsat følsomhed hos Streptococcus suis, Staphylococcus hyicus og E. coli.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral administration absorberes chlortetracyclin i maven, duodenum og i den øvre del

af tyndtarmen. Absorptionen er uregelmæssig og ufuldstændig (25-30 %). Maksimal

plasmakoncentration nås efter 2- 4 timer.

Distributionen i organismen er udbredt, idet chlortetracyclin penetrerer næsten alle væv og

kropsvæsker, men størstedelen akkumuleres i nyre, lever, knogler og dentinen.

Chlortetracyclin metaboliseres i ringe grad. Chlortetracyclin kan nedbrydes til den inaktive

metabolit 4-epimer-chlortetracyclin. Små koncentrationer af isochlortetracyclin er også

påvist.

Chlortetracyclin elimineres hovedsagligt i urin og fæces som chlortetracyclin, og

eliminationen er forlænget på grund af den enterohepatiske cirkulation. Halveringstiden

) i serum er 6-10 timer. Chlortetracyclin elimineres også via mælk, hvor der ses rester

af både chlortetracyclin og 4-epimer-chlortetracyclin.

40342_spc.doc

Side 3 af 5

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Sojaolie, renset

Majskolbemel, granuleret

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

I salgspakning: Opbevares i original emballage, tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballage

Sæk af LDPE/papir med 10 kg.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

7100 Vejle

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

40342

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. september 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. december 2016

40342_spc.doc

Side 4 af 5

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

40342_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed