ATR Sneglekorn

Primær information

 • Handelsnavn:
 • ATR Sneglekorn Sneglekorn
 • Lægemiddelform:
 • Sneglekorn
 • Sammensætning:
 • 30 g/kg jern(III)fosfat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • ATR Sneglekorn Sneglekorn
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 826-7
 • Sidste ændring:
 • 26-02-2018

Indlægsseddel

ATR Sneglekorn

Sneglemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige

afgrøder i landbrug, havebrug og væksthuse.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt men kræver

ingen gyldig autorisation.

DEKLARATION

Sneglemiddel nr. 826-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Ferrifosfat 30 g/Kg (3% W/W)

Midlet er et brugsfærdigt lokkemiddel.

Batchnummer og produktionsdato: Se emballagen

Produktet er holdbart 5 år efter produktionsdato.

Indhold:

15 kg

Registreringsindehaver

Distributør

STEFES GmbH

ATR Landhandel GmbH & Co. KG

Wendenstr. 21b, 20097 Hamburg

Bahnhofsallee 44, 23909 Ratzeburg

Tyskland

Tyskland

Tlf.: +49 (0)40 5330 8330, E-mail: info@stefes.eu

Tlf.: +49 (0)4541 8060, E-mail: info@atr-landhandel.de

Brugsanvisning

Anvendelse

7 kg ATR Sneglekorn pr. ha svarer til en indbyrdes afstand mellem granulaterne på 13-14 cm.

Dette svarer til ca. 60 granulater/m². Under ideelle forhold vil et granulat række til bekæmpelse

af en agersnegl (længde 1 cm). Doseringen er retningsgivende, og arealet skal løbende obser-

veres for yderligere angreb af snegle. Ved yderligere angreb skal der genbehandles. Reducerede

doseringer kan kun anbefales ved små angreb af snegle, og det er vigtigt at observere, at alle

snegle bekæmpes.

Udbringningsmetoder

ATR Sneglekorn udbringes med gødningsspreder eller specielle sneglekornspredere monte-

ret på såmaskine eller en ATV. Indstilling af spredeudstyr oplyses på sprederleverandørens

hjemmeside. Kontroller at granulaterne er udbragt i den ønskede bredde med den korrekte

inbyrdes afstand, især under vindige forhold. ATR Sneglekorn kan også spredes med hånden.

Det anbefales ikke at udbringe granulaterne i blanding med gødning, udsæd eller andet. Der må

spredes 207,9 g as/ha dog max 831,6 g as/ha pr vækst sæson. ATR Sneglekorn må derfor max

udbringes 4 gange pr sæson.

Tidspunkt

Dosering

Kommentar

Før jordbehandling og før

såning/udplanting

7 kg/ha

Indledende behandling kun ved meget stor fore-

komst af snegle på arealet og ved første sneglefund

på arealet.

Unmiddelbart efter

såning/udplanting

7 kg/ha

Dette vill give den bedste effekt, da sneglene ikke vil

have andre fødeemner end granulaterne. Gentag evt.

behandlingen indtil alle snegle er bekæmpet.

Ved konstateret angreb i

afgrøden

7 kg/ha

Udbring ATR Sneglekorn på arealet og ved evt.

omsåning også på de omsåede arealer.

Grøntsager, frugt- og prydplanter m.m.

Udbring ATR Sneglekorn hurtigst muligt efter , at der er konstateret angreb af snegle. Udbring

midlet når planterne er tørre og tilstræb, at granulatet placeres mellem planterne. Ved direkte

kontakt mellem granulaterne og følsomme planter (tyndt vokslag), er der i få tilfælde konstate-

ret nekrotiske pletter.

Behandlede arealer

Der er generelt vigtigt, at observere behandlede arealer for yderligere angreb af snegle. Ved

fornyet forekomst af snegle, og når der ikke findes granulater på arealet, skal der genbehandles

med 7 kg/ha indtil, sneglene er bekæmpet.

Virkning

ATR Sneglekorn tilrækker sneglene, som æder granulatet og øjeblikkeligt ophører med at indta-

ge føde. De vil gå i skjul og dø efter kort tid. Normalt vil der ikke findes døde snegle på arealet.

Effekten ses bedst ved, at angrebet på afgrøden ophører.

Andere egenskaber

ATR Sneglekorn tåler normale nedbørsforhold op til 6 uger. Ved meget kraftige nedbørsmæng-

der kan granulaterne skylle bort eller blive vasket ned i jorden, så de ikke er tilgængelige for

sneglene. Udbring midlet igen hvis granulaterne bortskylles. ATR Sneglekorn er formuleret så

granulaterne ikke dækkes med skimmel eller at farven udvaskes ved længere ophold på jorden.

Efter behandling med ATR Sneglekorn er der ingen tilbageholdelsesfrist for spiselige afgrøder og

heller ingen restriktioner omkring færdsel på arealet efterfølgende.

Midlet er skånsomt overfor populationer af Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus og Aleochara

bilineata.

Midlet er moderat skadeligt for Aphidius rhopalosiphi.

Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501):

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået

i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug elleropbevaring af produktet. Vejrlig, sorter,

resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet

i fare (EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke

spiselige afgrøder i landbrug, havebrug og væksthuse.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i

brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet (SP1).

Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra

produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til

bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring

etiketten.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask grundigt med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser. Spil øjet op og skyl grundigt med vand i

mindst 5 minutter.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning. Tilkald

læge.

schwarz cyan magenta gelb

19-6-2018

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Based on new information, the Endologix AFX with Strata device is at greater risk for a Type III endoleak compared to other endovascular AAA graft systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.