Atrovent

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Atrovent 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning
 • Dosering:
 • 21 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • næsespray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Atrovent 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31393
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Atrovent uden recept. Brug altid

Atrovent nøjagtigt som beskrevet i denne

indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen

eller apotekspersonalet har givet dig.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du

vil vide.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

– Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Atrovent

3. Sådan skal du bruge Atrovent

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Atrovent næsespray er en klar væske, der i

forstøvet form sprøjtes op i næsen. Atrovent

næsespray hæmmer dannelsen af vandigt

sekret i næsens slimhinder. Atrovent næsespray

anvendes til behandling af helårssnue.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE ATROVENT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Atrovent

• hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid,

atropinlignende stoffer, eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Atrovent (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du

bruger Atrovent, hvis du har eller har haft nogen

af nedenstående sygdomme eller tilstande:

• Grøn stær (glaukom) eller anlæg for udvikling

af grøn stær.

• Forstørret blærehalskirtel (prostata).

• Besvær med at lade vandet.

• Cystisk fibrose; Atrovent kan give fordøjelses-

besvær.

Atrovent må ikke komme i øjnene. Skulle det

alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt

vand fra vandhanen.

Søg omgående læge, hvis du får øjensmerter

eller får ubehag i øjnene, får sløret syn eller

synsforstyrrelser som ringe eller pletter samtidig

med røde øjne.

Atrovent indeholder benzalkoniumchlorid, som

kan irritere næseslimhinden.

Overfølsomhedsreaktioner forekommer i sjældne

tilfælde lige efter brug af Atrovent: åndenød,

hævelse i mund og svælg, pludseligt hududslæt,

besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Brug af anden medicin sammen med Atrovent

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, medicin købt i udlandet, natur-

lægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt

kosttilskud.

Du kan bruge Atrovent sammen med andre

lægemidler mod helårssnue f.eks. antihistaminer

eller kortikosteroider til lokal anvendelse i næsen,

uden at du får hyppigere bivirkninger.

Tal med din læge, hvis du samtidig bruger anden

antikolinerg medicin, f.eks. medicin mod

Parkinsons sygdom, astma og KOL eller medicin

mod visse tarmsygdomme. Disse kan forstærke

bivirkningerne ved Atrovent.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Hvis du er gravid eller ammer, må du kun bruge

Atrovent efter lægens anvisning. Tal med din læge.

Trafik og arbejdssikkerhed

Atrovent påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad

evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Atrovent kan give bivirkninger i form af svimmel-

hed, synsforstyrrelser, store pupiller og sløret syn.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ATROVENT

Hvis din læge har ordineret Atrovent til dig, skal

du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

2 pust (42 mikrogram) i hvert næsebor 2–3

gange daglig.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i

samråd med lægen eller apotekspersonalet.

Det er vigtigt at undgå at få medicinen i øjnene.

Skyl straks øjnene under rindende koldt vand fra

hanen, hvis det skulle ske.

Sådan anvendes næsesprayen:

1. Før brug af næsesprayen første gang, skal

den aktiveres ved gentagne (op til 7) tryk,

indtil en ensartet spraysky kommer ud af

flasken. Hold med pege- og langfinger på

flaskens hvide kant og tommelfingeren under

bunden. Pres med tommelfingeren med et

hurtigt, fast tryk under bunden flere gange (op

til 7) (se figur 1). Næsesprayen er nu klar til

brug. Undgå at få sprayvæske i øjnene.

Bruges næsesprayen ikke igen inden for de næste

24 timer, skal den aktiveres igen ved 1-2 pust

inden brug.

Figur 1

2. Tag den klare hætte af.

3. Puds næsen inden brug af næsesprayen.

4. Luk det ene næsebor med en finger på siden

af næsen, bøj hovedet let forover, stik spidsen

af sprayen ind i det andet næsebor og lad

spidsen pege lidt bagud og væk fra

næseskillevæggen (se figur 2).

Figur 2

5. Tryk 1 pust op i næsen ved et hurtigt, fast tryk

med tommelfingeren på flaskens bund. Efter

et pust snuses kraftigt op og der pustes ud

gennem munden.

6. Næsesprayen fjernes fra næseboret, og

hovedet bøjes let bagover i et par sekunder,

så væsken kan fordele sig i næsehulen.

7. Gentag punkt 4-6 i samme næsebor i henhold

til ordineret dosis.

8. Gentag punkt 4-7 i det andet næsebor.

9. Tør spidsen af næsesprayen og sæt

beskyttelseshætten på igen efter brug.

Hvis næsesprayen skulle blive tilstoppet, holdes

sprayspidsen under rindende lunkent vand i

ca. 1 minut. Tør sprayspidsen og aktivér næse-

sprayen igen (se figur 1).

Hvis du ved et uheld får Atrovent i øjnene, skal

du omgående skylle dine øjne med koldt vand

fra vandhanen.

Børn:

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden

lægens anvisning.

Hvis du har brugt for meget Atrovent

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du har

taget mere Atrovent, end sædvanlig dosis, eller

mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas. Tag pakken med.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atrovent

21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning

ipratropiumbromid

491569P001

04/2017

Atrovent

er et registreret varemærke, som tilhører

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

Tegn på overdosering kan være mundtørhed,

synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt)

eller hurtig puls.

Hvis du har glemt at bruge Atrovent

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Atrovent

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

• Åndenød. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn

stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

• Vejrtrækningsbesvær eller kramper i svælget

med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Hovedpine.

• Irritation i næsen, irritation i svælget,

næseblod, tørhed i næsen.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller,

øjensmerter, sløret syn, synsforstyrrelser i

form af ringe eller pletter, røde øjne.

• Besvær med at lade vandet evt. vand-

ladningsstop. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i

tænderne. Hvis du tager Atrovent i mere end

2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne,

så du ikke får huller i tænderne. Tal med din

tandlæge.

• Hævelse i munden pga. væskeophobning.

• Mundbetændelse.

• Hududslæt.

• Tørhed i halsen.

• Svimmelhed.

• Overfølsomhed.

• Mave-tarmforstyrrelser med diarré eller

forstoppelse.

• Kvalme.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Hudkløe, nældefeber.

• Hjertebanken.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Atrovent utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

• Brug ikke Atrovent efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bort-

skaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Atrovent 21 mikrogram/dosis næsespray,

opløsning indeholder:

• Aktivt stof:

Ipratropiumbromid 21 mikrogram/dosis (som

ipratropiumbromid-monohydrat).

• Øvrige indholdsstoffer:

Natriumchlorid, benzalkoniumchlorid,

natriumedetat, saltsyre, natriumhydroxid og

renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Atrovent 21 mikrogram/dosis næsespray,

opløsning, er en klar væske, der i forstøvet form

sprøjtes op i næsen.

Atrovent 21 mikrogram/dosis næsespray,

opløsning findes i pakningsstørrelsen 360 doser

(2 × 180).

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

januar 2017.

04/2017