Atrovent

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Atrovent 20 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning
 • Dosering:
 • 20 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsspray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Atrovent 20 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57961
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Atrovent

til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Atrovent

3. Sådan skal du bruge Atrovent

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Atrovent

er en luftvejsudvidende medicin, der

gør det lettere at trække vejret.

Du kan bruge Atrovent

ved kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL eller rygerlunger) og til

behandling af astmaanfald.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE ATROVENT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Atrovent

• hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid,

atropin samt andre atropinlignende stoffer,

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atrovent

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Atrovent

, hvis du får, har eller har haft

nogen af nedenstående sygdomme eller

tilstande:

• Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i

sjældne tilfælde lige efter brug af Atrovent

Symptomer på dette er nældefeber, hævelse i

mund og i svælget, hududslæt og åndenød.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Paradoks bronkospasme kan forekomme ved

brug af inhalationsmedicin. Symptomer på

dette er kortåndethed, vejrtrækningsbesvær,

astmalignede anfald og åndenød. Det kan

være livstruende, stop derfor med at tage

medicinen og kontakt straks læge eller

skadestue.

• Akut grøn stær (snævervinklet glaukom) eller

grøn stær i familien.

• Øjensmerter, øjenubehag, sløret syn eller

synsforstyrrelser, som ringe eller pletter

samtidig med røde øjne. Søg omgående læge,

da disse symptomer kræver specialbehandling.

• Forstørret blærehalskirtel (prostata).

• Besvær med at lade vandet, evt. vand-

ladningsstop.

• Cystisk fibrose, da Atrovent

kan give

fordøjelsesbesvær.

Du må ikke øge dosis uden at have talt med

lægen. Behov for mere medicin kan være tegn

på, at din sygdom er forværret.

Medicinen må ikke komme i øjnene. Skulle det

alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt

vand fra vandhanen.

Brug af anden medicin sammen med

Atrovent

Fortæl det altid til lægen eller på apoteks-

personalet, hvis du bruger anden medicin eller

har gjort det for nylig.

Du kan bruge Atrovent

sammen med andre

lægemidler, der udvider bronkierne for at opnå

en bedre virkning. Du bør dog ikke bruge Spiriva

sammen med Atrovent

, da virkningen af

samtidig brug ikke er undersøgt.

Hvis du sammen med Atrovent

tager visse

andre typer medicin, kan det være nødvendigt

at ændre dosis. Tal med din læge, hvis det drejer

sig om følgende:

• Lægemidler med såkaldt antikolinerg virkning

(f.eks. Spiriva eller Spiolto), da virkningen ved

samtidig længerevarende brug ikke er under-

søgt. Risikoen for bivirkninger kan øges, hvis

der tages anden medicin, der har en såkaldt

antikolinerg virkning. Tal med lægen eller

apoteket, hvis du ønsker yderlig information.

• Lægemidler, der tilhører grupperne af beta-

adrenergestoffer (f.eks. Ventoline og Bricanyl)

og xantin-derivater (f.eks. theophyllin), da de

kan forstærke den luftvejsudvidende virkning.

• Visse andre typer medicin til inhalation

(såkaldte beta-agonister), da risikoen for akut

grøn stær kan øges.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger Atrovent

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Atrovent

efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Atrovent

efter

aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atrovent

påvirker normalt ikke eller kun i

ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen

til at færdes sikkert i trafikken, men oplever man

problemer med øjnene f.eks synsforstyrrelser

eller svimmelhed, bør man være særlig

opmærksom.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ATROVENT

Brug altid Atrovent

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis for voksne og børn over

7 år er: 2 pust 4 gange daglig.

Den daglige dosering bør normalt ikke overstige

12 pust.

Børn bør kun bruge Atrovent

under opsyn af en

voksen.

Atrovent

spray må kun anvendes til oral

inhalation.

BRUGSANVISNING

Sådan bruger du Atrovent

korrekt:

Før første inhalation trykkes metalbeholderen

ned to gange.

1. Tag beskyttelseshætten af mundstykket.

2. Pust helt ud.

3. Hold sprayen som vist på fig. 1 (med metal­

beholderens bund opad). Placér derefter

sprayens mundstykke i munden og luk læberne

tæt om det.

4. Tag så en rolig og dyb indånding gennem

munden og tryk samtidig på metalbeholderens

bund (som vender opad!). Det er meget vigtig

at starte indåndingen, lige inden du udløser et

pust. Proceduren gentages for næste inhalation.

5. Sæt beskyttelseshætten på mundstykket

igen efter brug.

Hvis sprayen ikke har været brugt i 3 dage,

skal du trykke metalbeholderen ned én gang

før brug.

Sprayen indeholder 200 doser. Du kan under-

søge om der er mere i sprayen på følgende

måde: Tag mundstykket af sprayen og kom

beholderen i en skål med vand. Indholdet af

sprayen kan bedømmes ved at se beholderens

position i vandet (se fig. 2).

Rengør mundstykket mindst én gang ugentlig

ved at rense med varmt vand (se fig. 3). Skyl

eventuelle sæberester væk inden tørring. Mund-

stykket må ikke komme i opvaske maskinen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atrovent

20 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning

ipratropiumbromid

068781P001

11/2016

Atrovent

er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

Efter rengøringen bør man lade mundstykket

tørre uden brug af varme (se fig. 4). Når mund­

stykket er tørt, kan man sætte sprayen og

beskyttelseshætten sættes på igen.

Hvis du har brugt for meget Atrovent

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere af Atrovent

, end der står i

denne information eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag

pakningen med.

For meget Atrovent

kan give mundtørhed,

synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt)

og hurtig puls.

Hvis du har glemt at bruge Atrovent

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Atrovent

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske

reaktioner). Det viser sig ved pludseligt

hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter eller timer) eller hævelse

af tunge, læber og ansigt. Kan være livsfarligt.

Ring evt. 112.

• Akut grøn stær (snævervinklet glaucom). Det

viser sig ved hovedpine, kvalme, nedsat syn

og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet.

Kontakt straks læge eller skadestue.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Astmalignende anfald og åndenød. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Besvær med at lade vandet evt. vandladnings-

stop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Hovedpine.

• Irritation i svælget.

• Hoste.

• Mundtørhed.

• Kvalme.

• Svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)

• Overfølsomhed.

• Store pupiller.

• Tør hals.

• Maveproblemer med diarré eller forstoppelse.

• Opkastning.

• Mundbetændelse.

• Hjertebanken.

• Hududslæt.

• Hudkløe.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Nedsat evne til at se skarpt.

• Nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Atrovent

utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Atrovent

efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Atrovent

indeholder:

– Aktivt stof: Ipratropiumbromid. Et pust

indeholder 20 mikrogram.

– Øvrige indholdsstoffer: Vandfri citronsyre,

renset vand, vandfri ethanol, nitrogen (inaktiv

gas) og HFA 134a (drivgas).

Udseende og pakningsstørrelser:

Atrovent

inhalationsspray er en opløsning, hvor

det aktive stof er opløst i den flydende drivgas.

Opløsningen er i en metalbeholder.

Atrovent

inhalationsspray 20 mikrogram/dosis

findes i en pakningsstørrelser med 200 doser og

2x200 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad,

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

august 2016.

11/2016