Atrovent

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Atrovent 20 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning
 • Dosering:
 • 20 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsspray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Atrovent 20 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32381
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atrovent

®

20 mikrogram/dosis, inhalationsspray

ipratropiumbromid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Atrovent til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atrovent

3. Sådan skal du tage Atrovent

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atrovent er en luftvejsudvidende medicin, der gør det lettere at trække vejret.

Du kan bruge Atrovent ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL eller rygerlunger) og til behandling af

astmaanfald.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atrovent

Tag ikke Atrovent

hvis du er allergisk over for ipratropium,

atropin, samt andre atropinderivater, eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atrovent, hvis du får, har eller har haft nogen af

nedenstående sygdomme eller tilstande:

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i sjældne tilfælde lige efter brug af Atrovent. Symptomer på

dette er nældefeber, hævelse i mund og i svælget, hududslæt og åndenød. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Paradoks bronkospasme kan forekomme ved brug af inhalationsmedicin. Symptomer på dette er

kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignede anfald og åndenød. Det kan være livstruende, stop derfor

med at tage medicinen og kontakt straks læge eller skadestue.

Akut grøn stær (snævervinklet glaukom) eller grøn stær i familien.

Øjensmerter, øjenubehag, sløret syn eller synsforstyrrelser, som ringe eller pletter samtidig med røde øjne.

Søg omgående læge, da disse symptomer kræver specialbehandling.

Forstørret blærehalskirtel (prostata).

Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop.

Cystisk fibrose, da Atrovent kan give fordøjelsesbesvær.

Du må ikke, uden at have talt med lægen, øge dosis. Behov for mere medicin kan være tegn på, at din sygdom

er forværret.

Medicinen må ikke komme i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra

vandhanen.

Brug af anden medicin sammen med Atrovent

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan bruge Atrovent sammen med andre lægemidler, der udvider bronkierne for at opnå en bedre virkning.

Du bør dog ikke bruge Spiriva sammen med ATROVENT, da virkningen af samtidig brug ikke er undersøgt.

Hvis du sammen med Atrovent tager visse andre typer medicin, kan det være nødvendigt at ændre dosis. Tal

med din læge, hvis det drejer sig om følgende:

Lægemidler med såkaldt antikolinerg virkning (f.eks. Spiriva eller Spiolto), da virkningen ved samtidig

længerevarende brug ikke er undersøgt.. Risikoen for bivirkninger kan øges, hvis der tages anden medicin,

der har en såkaldt antikolinerg virkning. Tal med lægen eller apoteket, hvis du ønsker yderlig information.

Lægemidler, der tilhører grupperne af beta-adrenerge stoffer (f.eks. Ventoline og Bricanyl) og xantin-

derivater (f.eks. theophyllin), da de kan forstærke den luftvejsudvidende virkning.

Visse andre typer medicin til inhalation (såkaldte beta-agonister), da risikoen for akut grøn stær kan øges.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Atrovent.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atrovent påvirker normalt ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken; men oplever man problemer med øjnene, f.eks. synsforstyrrelser, eller svimmelhed, bør man være

særlig opmærksom.

3. Sådan skal du tage Atrovent

Tag altid Atrovent nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis for voksne og børn over 7 år er

2 pust 4 gange daglig.

Den daglige dosering bør normalt ikke overstige 12 pust. Brugsvejledning findes sidst i indlægssedlen.

Atrovent Spray må kun anvendes til oral inhalation.

Børn bør kun bruge Atrovent under opsyn af en voksen.

Hvis du har taget for meget Atrovent

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atrovent, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

For meget medicin kan give mundtørhed, synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt) og hurtig puls.

Hvis du har glemt at tage Atrovent

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste

dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Atrovent

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med •

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 100):

Hovedpine, svimmelhed, irritation i svælget, hoste, mundtørhed, kvalme og maveproblemer med diarré eller

forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 1000):

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Det viser sig ved pludseligt hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter eller timer) eller hævelse af tunge, læber og ansigt. Kan

være livsfarligt.

Ring evt. 112

Akut grøn stær (snævervinklet glaucom). Det viser sig ved hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet. Kontakt straks læge eller skadestue.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Astmalignende anfald og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Desuden: Overfølsomhed, store pupiller, tør hals, maveproblemer med diarré eller forstoppelse, opkastning,

mundbetændelse, hjertebanken, hududslæt eller hudkløe.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 10.000):

Nedsat evne til at se skarpt eller nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Atrovent utilgængeligt for børn.

Brug ikke Atrovent efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atrovent inhalationsspray indeholder:

Aktivt stof: Ipratropiumbromid

Øvrige indholdsstoffer: Vandfri citronsyre (E330), renset vand, vandfri ethanol, nitrogen (inaktiv gas) og

HFA 134a (drivgas).

Udseende og pakningsstørrelser

trovent

inhalations

spray er

en opløsning, hvor det aktive stof er opløst i den flydende drivgas. Opløsningen er i

en metalbeholder.

Atrovent inhalationsspray 20 mikrogram/dosis findes i én pakningsstørrelse (inhalationsaerosol) med 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Repræsentant i Danmark

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Boehringer Ingelheim International GmbH

Strødamvej 52

55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland

2100 København Ø

e-mail: info.cop@boehringer-ingelheim.com

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland

Brugsvejledning for Atrovent spray

Før første inhalation trykkes metalbeholderen ned to gange.

1. Tag beskyttelseshætten af mundstykket.

2. Pust helt ud.

3. Hold sprayen som vist på fig. 1 (med

metalbeholderens bund opad). Placér derefter

sprayens mundstykke i munden og luk læberne tæt

om det.

(fig. 1)

4. Tag så en rolig og dyb indånding gennem

munden og tryk samtidig på metalbeholderens bund

(som vender opad!). Det er meget vigtig at starte

indåndingen, lige inden du udløser et pust.

Proceduren gentages før næste inhalation.

5. Sæt beskyttelseshætten på mundstykket igen efter

brug.

Hvis sprayen ikke har været brugt i 3 dage, skal du

trykke metalbeholderen ned én gang før brug.

Sprayen indeholder 200

inhalationer. Du kan

undersøge om der er mere

i sprayen på følgende

måde:

Tag mundstykket af

sprayen og kom

beholderen i en skål med

vand.

Indholdet af sprayen kan

bedømmes ved at se

beholderens position i

vandet (se fig. 2).

(fig. 2)

Rengør mundstykket mindst én gang ugentlig ved at

rense med varmt vand (se fig. 3). Skyl eventuelle

sæberester væk inden tørring.

Mundstykket må ikke komme i opvaskemaskinen.

(fig. 3)

Efter rengøringen bør mundstykket tørre uden brug

af varme (se fig. 4). Når mundstykket er tørt, kan

sprayen og beskyttelseshætten sættespå igen.

(fig. 4)

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2016.