ATR Mesotrion 100 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • ATR Mesotrion 100 SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 100 g/l mesotrion
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • ATR Mesotrion 100 SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 826-14
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

ATR MESOTRION 100 SC

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 826-14

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelses-middelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Mesotrion 100 g/L (9,4 % w/w), suspensionskoncentrat

Batchnummer og produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: 2 år i forhold til produktionsdatoen

Indhold: 5 Liter

Registreringsindehaver

Distributør

STEFES GmbH

ATR Landhandel GmbH & Co. KG

Wendenstr. 21b, 20097 Hamborg

Bahnhofsallee 44, 23909 Ratzeburg

Tyskland

Tyskland

Tlf.: +49 (0)40 5330 8330, E-mail: info@stefes.eu

Tlf.: +49 (0)4541 8060, E-mail: info@atr-landhandel.de

Læs først vedlagte brugsanvisning

ATR Mesotrion 100 SC

BRUGSANVISNING

Virkningsmekanismer

ATR Mesotrion 100 SC er et herbicid, som anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Aktivstoffet mesotrion optages primært gennem bladene, men også i stor

udstrækning via rødderne. Det betyder, at der også sker en bekæmpelse af ukrudt, der fremspirer efter sprøjtningen.

Mesotrion er et systemisk middel, der virker ved at forhindre dannelsen af klorofyl. Følsomme planter afbleges og dør hurtigt efter behandlingen. Virkningen ses efter

en lille uges tid med efterfølgende visning, startende fra vækstpunktet. Væksten ophører umiddelbart efter kontakt med aktivstoffet. Den bedste og hurtigste virkning

opnås, når de klimatiske forhold betinger god vækst af ukrudtet.

Anvendelse

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Skadevolder

Dosering (L/ha)

Bemærkninger

Majs

BBCH 12-19

(majsens 2-9

bladstadium)

Agersennep

Amarant

Burresnerre

Fuglegræs

Hvidmelet gåsefod

Hanekro

Hanespore*

Hundepersille

Hyrdetaske

Kamille, lugtløs

Kamille, vellugtende

Lægejordrøg

Mælde, svine

Natskygge, sort

Pengeurt, alm.

Pileurt, fersken

Pileurt, bleg

Pileurt, snerle

Pileurt, vej

Raps

Spildkartofler

Stedmoder, ager

Tvetand, rød

Ærenpris

1 L/ha

eller

1,5 L/ha

eller

2 x 0,75 L/ha

Splitbehandling:

2 x 0,75 L/ha udsprøjtes med 8-10 dages interval.

1. behandling foretages, når ukrudtet har max. 1-2 løvblade.

2. behandling foretages efter

fremspiring af nyt ukrudt, og dette har max. 1-2 løvblade. Typisk 10-12 dage

efter 1. behandling.

Med splitbehandling opnås den mest sikre virkning, og den bør altid

foretrækkes, når forholdene betinger det.

Enkeltbehandling:

1 x 1,5 L/ha når ukrudtet har max. 3-4 løvblade.

Enkeltbehandling kan anvendes, hvis ugunstige vejrforhold har medført, at

tidspunktet for splitbehandling er overskredet. Såfremt koldt vejr medfører

vækststandsning og gulfarvning af

majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen begynder at få grøn farve.

For at opnå en sikker effekt på alle arter, er det vigtigt, at der sprøjtes på småt ukrudt. Mod let bekæmpelige arter som fuglegræs, hvidmelet gåsefod, sort natskygge,

alm. pengeurt, rød tvetand og fuglegræs vil 2 x 0,5 L/ha ofte være tilstrækkeligt, når der sprøjtes på småt ukrudt.

Hvor ærenpris dominerer bør den bekæmpes på max 2-4 bladstadiet med 2 x 0,75 L/ha.

Amarant, kamille, snerle-pileurt, svinemælde og agerstedmoder kan bekæmpes indtil ukrudtets 2-4 bladstadium.

* Mod hanespore bør altid anvendes højeste dosis og sprøjtes på småt ukrudt (indtil ukrudtets 3 bladstadium).

På stort ukrudt bør altid anvendes højeste dosis.

ATR Mesotrion 100 SC vil desuden have en svidningseffekt på agersvinemælk.

Omsåning; efterfølgende afgrøder

Efter anvendelse af ATR Mesotrion 100 SC må der det efterfølgende år ikke sås/plantes følsomme afgrøder/kulturer, som roer, spinat, ærter, salat, kål og andre

grønsager. Før såning af vårraps bør jorden pløjes. Lettere jordbearbejdning som harvning er tilstrækkelig før såning af korn og græsser. Ved omsåning kan der kun sås

majs og vårbyg. Der må tidligst sås efterfølgende afgrøder 4 måneder efter sprøjtning.

Optimale virkningsforhold

Effekten af ATR Mesotrion 100 SC er uafhængig af temperaturen. Synlige symp

tomer på, at midlet har virket, ses hurtigere, når ukrudtet er i god vækst. Flest

mulige solskinstimer øger også effekten, hvorfor morgensprøjtninger på ikke

dugvåde planter er at foretrække. Såfremt koldt vejr eller stor temperaturforskel

mellem nat og dag, dårlig jordstruktur eller andre forhold medfører vækst

standsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen

fortsætter væksten og begynder at få grøn farve.

Tankblanding

Ved anvendelse af ATR Mesotrion 100 SC i tankblandinger, tilsættes ATR

Mesotrion 100 SC først. Lad omrøringen køre under den fortsatte opfyldning

med vand. Blandingen udsprøjtes straks.

ATR Mesotrion 100 SC kan under normale omstændigheder tankblandes med

Harmony® SX, MaisTer®, Tomahawk® 180 EC og Fighter® 480. Tankblanding

med produkter, som indeholder bentazon f.eks. Fighter® 480, kan give risiko for

skade på majsen. Risko for evt. skade af tankblandinger er størst når vejret er

koldt og majsafgrøden er stresset.

Resistens

Mesotrion tilhører gruppen 4-HPPD (HRAC F2). Risikoen for udvikling af

resistens anses for at være meget lille. For nærværende findes der ingen andre

produkter på markedet som har samme virkningsmekanisme, og man kender

ikke til krydsresistens i ukrudt som er resistent over for andre ukrudtsmidler.

Majs i sædskiftet er derfor med til at forebygge opbygningen af resistente

ukrudtsarter.

Sprøjteteknik

ATR Mesotrion 100 SC skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte),

som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er

givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes

præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Ved valg af sprøjteteknik

skal der sikres en ensartet og god dækning af ukrudtsplanterne, men undgå

vinddrift. Der anvendes 200-300 liter vand pr. ha. Højeste vandmængde skal

vælges på stort ukrudt, samt ved sene behandlinger, hvor majsen kan dække

over ukrudtet.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har

været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Sprøjtebeholderen fyldes

halvt med vand og omrøring startes.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den

ønskede mængde ATR Mesotrion 100 SC, som herefter suges op i sprøjtetanken

(dunken omrystes kraftigt inden tilsætning). Efterfølgende skylles præparat

fyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at

åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af ATR Mesotrion 100 SC

i fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat

automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift

og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring

af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Blandingen udsprøjtes straks. Hvor der er risiko for afdrift til søer og vandløb,

bør der anvendes ”lowdrift” dyser.

Forslag til sprøjteteknik (normale forhold):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO F 015

ISO F 025

ISO F 03

Forslag til sprøjteteknik ved risiko for afdrift (“Low drift”):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO LD 015

ISO LD 025

ISO LD 03

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller

på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på

vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til

indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat

vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyn

des og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken

skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behand

lede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel

herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler

(se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger)

samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle

belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gæl

dende regler.I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning

og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler , jf. Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagre

novationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

Producenten fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader,

som er opstået i forbindelsemed ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring

af produktet.

Vejret, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke

effekten.

Optimale virkningsforhold

Effekten af ATR Mesotrion 100 SC er uafhængig af temperaturen. Synlige symp

tomer på, at midlet har virket, ses hurtigere, når ukrudtet er i god vækst. Flest

mulige solskinstimer øger også effekten, hvorfor morgensprøjtninger på ikke

dugvåde planter er at foretrække. Såfremt koldt vejr eller stor temperaturforskel

mellem nat og dag, dårlig jordstruktur eller andre forhold medfører vækst

standsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen

fortsætter væksten og begynder at få grøn farve.

Tankblanding

Ved anvendelse af ATR Mesotrion 100 SC i tankblandinger, tilsættes ATR

Mesotrion 100 SC først. Lad omrøringen køre under den fortsatte opfyldning

med vand. Blandingen udsprøjtes straks.

ATR Mesotrion 100 SC kan under normale omstændigheder tankblandes med

Harmony® SX, MaisTer®, Tomahawk® 180 EC og Fighter® 480. Tankblanding

med produkter, som indeholder bentazon f.eks. Fighter® 480, kan give risiko for

skade på majsen. Risko for evt. skade af tankblandinger er størst når vejret er

koldt og majsafgrøden er stresset.

Resistens

Mesotrion tilhører gruppen 4-HPPD (HRAC F2). Risikoen for udvikling af

resistens anses for at være meget lille. For nærværende findes der ingen andre

produkter på markedet som har samme virkningsmekanisme, og man kender

ikke til krydsresistens i ukrudt som er resistent over for andre ukrudtsmidler.

Majs i sædskiftet er derfor med til at forebygge opbygningen af resistente

ukrudtsarter.

Sprøjteteknik

ATR Mesotrion 100 SC skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte),

som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er

givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes

præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Ved valg af sprøjteteknik

skal der sikres en ensartet og god dækning af ukrudtsplanterne, men undgå

vinddrift. Der anvendes 200-300 liter vand pr. ha. Højeste vandmængde skal

vælges på stort ukrudt, samt ved sene behandlinger, hvor majsen kan dække

over ukrudtet.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har

været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Sprøjtebeholderen fyldes

halvt med vand og omrøring startes.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den

ønskede mængde ATR Mesotrion 100 SC, som herefter suges op i sprøjtetanken

(dunken omrystes kraftigt inden tilsætning). Efterfølgende skylles præparat

fyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at

åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af ATR Mesotrion 100 SC

i fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat

automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift

og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring

af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Blandingen udsprøjtes straks. Hvor der er risiko for afdrift til søer og vandløb,

bør der anvendes ”lowdrift” dyser.

Forslag til sprøjteteknik (normale forhold):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO F 015

ISO F 025

ISO F 03

Forslag til sprøjteteknik ved risiko for afdrift (“Low drift”):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO LD 015

ISO LD 025

ISO LD 03

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller

på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på

vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til

indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat

vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyn

des og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken

skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behand

lede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel

herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler

(se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger)

samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle

belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gæl

dende regler.I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning

og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler , jf. Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagre

novationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

Producenten fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader,

som er opstået i forbindelsemed ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring

af produktet.

Vejret, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke

effekten.

ATR MESOTRION 100 SC

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 826-14

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelses-middelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Mesotrion 100 g/L (9,4 % w/w), suspensionskoncentrat

Batchnummer og produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: 2 år i forhold til produktionsdatoen

Indhold: 5 Liter

Registreringsindehaver

Distributør

STEFES GmbH

ATR Landhandel GmbH & Co. KG

Wendenstr. 21b, 20097 Hamborg

Bahnhofsallee 44, 23909 Ratzeburg

Tyskland

Tyskland

Tlf.: +49 (0)40 5330 8330, E-mail: info@stefes.eu

Tlf.: +49 (0)4541 8060, E-mail: info@atr-landhandel.de

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)

for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte

vilde planter (Spe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.

Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj, og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand. Forurenet tøj bør

vaskes, før det anvendes igen. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.

Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks

lægehjælp.

Indtagelse: Skyl munden med vand, hvis personen er ved bevidsthed. Ved indtagelse, kontakt omgående

læge og vis denne beholder eller etiket.

Registreringsindehaver: STEFES GmbH, Wendenstr. 21b, 20097 Hamborg, Tyskland • tlf. +49 40 5330 8330 • E-mail: info@stefes.eu

Distributør: ATR Landhandel GmbH & Co. KG, Bahnhofsallee 44, 23909 Ratzeburg, Tyskland • tlf. +49 4541 8060 • E-mail: info@atr-landhandel.de

ATR MESOTRION 100 SC

Mesotrion 100 g/L SC

Nettoindhold: 5 L

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Sugar in food

Sugar in food

Glucose, galactose, fructose, sucrose, lactose, maltose… these are all types of what is commonly called sugar. Given the health effects that can be caused by excessive sugar consumption, ANSES recommends not consuming more than 100 g of sugar per day (excluding lactose and galactose) and not more than one sweetened beverage. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

5-2-2018

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2018

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs (JFFD) of Los Alamitos, CA, is voluntarily recalling its Beef & Russet Potato, Fish & Sweet Potato and Turducken dog food meals in all sizes. JFFD uses 100% USDA and other restaurant grade ingredients in all of its pet food, and because the green beans used in these meals may be contaminated with Listeria monocytogenes, the company is alerting the public.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-1-2018

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Following the issuance of a voluntary recall dated November 10, 2017 of one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection, Baxter International Inc. announced today it is expanding the recall to include a second lot (NC109123) of NEXTERONE due to the potential presence of particulate matter.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Intravenous administration of a solution containing sterile particulate matter may lead to adverse health consequences.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection – distributed between 6/23/2017 and 10/2/2017 in the United States to wholesalers/distributors and healthcare facilities – due to the potential presence of particulate matter. The particulate matter may have entered the solution during the manufacturing process.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Baxter Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Shipment of Intralipid 20% IV Fat Emulsion Due to Product Being Exposed to Subfreezing Temperatures

Baxter Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Shipment of Intralipid 20% IV Fat Emulsion Due to Product Being Exposed to Subfreezing Temperatures

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one shipment from a single lot of INTRALIPID 20% IV Fat Emulsion, 100 mL, distributed between 8/11/17 and 8/31/17 to hospitals and healthcare providers in the United States, to the user level. The product has been exposed to subfreezing temperatures during transit to a distribution facility. The subfreezing temperature is outside of the acceptable storage range listed on the product labeling. Other shipments of this lot are not affecte...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Title: Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.Category: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

25-3-2018

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

In reference to the ABC’s Fact Check article “Will the move to make codeine prescription-only save a 100 lives a year” the Therapeutic Goods Administration (TGA) would like to clarify:

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-3-2018

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Active substance: bevacizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1752 of Tue, 20 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/582/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Active substance: peginterferon alfa-2a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1692 of Mon, 19 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/395/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-1-2018

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LINCOMED 100 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

LINCOMED 100 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

HERB BLENDING ESSENCE 100ML (Adenosine) Liquid [NATURE REPUBLIC CO., LTD.]

HERB BLENDING ESSENCE 100ML (Adenosine) Liquid [NATURE REPUBLIC CO., LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

28 REMEDY BALANCING TONER 100ML (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

28 REMEDY BALANCING TONER 100ML (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

VITAMIN B COMPLEX 100 (Vitamin B Complex) Injection [Fisiopharma SRL]

VITAMIN B COMPLEX 100 (Vitamin B Complex) Injection [Fisiopharma SRL]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DURAMYCIN 100 (Oxytetracycline Hydrochloride) Injection, Solution [Durvet, Inc.]

DURAMYCIN 100 (Oxytetracycline Hydrochloride) Injection, Solution [Durvet, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 100 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 100 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

LAXA-BASIC 100 (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [Basic Drugs, Inc.]

LAXA-BASIC 100 (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [Basic Drugs, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

SUNSCREEN 100 (Titanium Dioxide) Cream [CMS LAB Inc.]

SUNSCREEN 100 (Titanium Dioxide) Cream [CMS LAB Inc.]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

CHILDRENS IBUPROFEN 100 DYE FREE (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 DYE FREE (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

EU/3/17/1921 (GW Research Ltd)

EU/3/17/1921 (GW Research Ltd)

EU/3/17/1921 (Active substance: Cannabidivarin) - Orphan designation - Commission Decision (2017)7054 of Wed, 18 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/17

Europe -DG Health and Food Safety

11-10-2017

IRON 100 (Iron) Injection [Durvet, Inc.]

IRON 100 (Iron) Injection [Durvet, Inc.]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

NEO-TERRAMYCIN 100/100D (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

NEO-TERRAMYCIN 100/100D (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

CLTC 100 MR (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder [Phibro Animal Health]

CLTC 100 MR (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed