ATR Mesotrion 100 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • ATR Mesotrion 100 SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 100 g/l mesotrion
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • ATR Mesotrion 100 SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 826-14
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

ATR MESOTRION 100 SC

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 826-14

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelses-middelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Mesotrion 100 g/L (9,4 % w/w), suspensionskoncentrat

Batchnummer og produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: 2 år i forhold til produktionsdatoen

Indhold: 5 Liter

Registreringsindehaver

Distributør

STEFES GmbH

ATR Landhandel GmbH & Co. KG

Wendenstr. 21b, 20097 Hamborg

Bahnhofsallee 44, 23909 Ratzeburg

Tyskland

Tyskland

Tlf.: +49 (0)40 5330 8330, E-mail: info@stefes.eu

Tlf.: +49 (0)4541 8060, E-mail: info@atr-landhandel.de

Læs først vedlagte brugsanvisning

ATR Mesotrion 100 SC

BRUGSANVISNING

Virkningsmekanismer

ATR Mesotrion 100 SC er et herbicid, som anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Aktivstoffet mesotrion optages primært gennem bladene, men også i stor

udstrækning via rødderne. Det betyder, at der også sker en bekæmpelse af ukrudt, der fremspirer efter sprøjtningen.

Mesotrion er et systemisk middel, der virker ved at forhindre dannelsen af klorofyl. Følsomme planter afbleges og dør hurtigt efter behandlingen. Virkningen ses efter

en lille uges tid med efterfølgende visning, startende fra vækstpunktet. Væksten ophører umiddelbart efter kontakt med aktivstoffet. Den bedste og hurtigste virkning

opnås, når de klimatiske forhold betinger god vækst af ukrudtet.

Anvendelse

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Skadevolder

Dosering (L/ha)

Bemærkninger

Majs

BBCH 12-19

(majsens 2-9

bladstadium)

Agersennep

Amarant

Burresnerre

Fuglegræs

Hvidmelet gåsefod

Hanekro

Hanespore*

Hundepersille

Hyrdetaske

Kamille, lugtløs

Kamille, vellugtende

Lægejordrøg

Mælde, svine

Natskygge, sort

Pengeurt, alm.

Pileurt, fersken

Pileurt, bleg

Pileurt, snerle

Pileurt, vej

Raps

Spildkartofler

Stedmoder, ager

Tvetand, rød

Ærenpris

1 L/ha

eller

1,5 L/ha

eller

2 x 0,75 L/ha

Splitbehandling:

2 x 0,75 L/ha udsprøjtes med 8-10 dages interval.

1. behandling foretages, når ukrudtet har max. 1-2 løvblade.

2. behandling foretages efter

fremspiring af nyt ukrudt, og dette har max. 1-2 løvblade. Typisk 10-12 dage

efter 1. behandling.

Med splitbehandling opnås den mest sikre virkning, og den bør altid

foretrækkes, når forholdene betinger det.

Enkeltbehandling:

1 x 1,5 L/ha når ukrudtet har max. 3-4 løvblade.

Enkeltbehandling kan anvendes, hvis ugunstige vejrforhold har medført, at

tidspunktet for splitbehandling er overskredet. Såfremt koldt vejr medfører

vækststandsning og gulfarvning af

majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen begynder at få grøn farve.

For at opnå en sikker effekt på alle arter, er det vigtigt, at der sprøjtes på småt ukrudt. Mod let bekæmpelige arter som fuglegræs, hvidmelet gåsefod, sort natskygge,

alm. pengeurt, rød tvetand og fuglegræs vil 2 x 0,5 L/ha ofte være tilstrækkeligt, når der sprøjtes på småt ukrudt.

Hvor ærenpris dominerer bør den bekæmpes på max 2-4 bladstadiet med 2 x 0,75 L/ha.

Amarant, kamille, snerle-pileurt, svinemælde og agerstedmoder kan bekæmpes indtil ukrudtets 2-4 bladstadium.

* Mod hanespore bør altid anvendes højeste dosis og sprøjtes på småt ukrudt (indtil ukrudtets 3 bladstadium).

På stort ukrudt bør altid anvendes højeste dosis.

ATR Mesotrion 100 SC vil desuden have en svidningseffekt på agersvinemælk.

Omsåning; efterfølgende afgrøder

Efter anvendelse af ATR Mesotrion 100 SC må der det efterfølgende år ikke sås/plantes følsomme afgrøder/kulturer, som roer, spinat, ærter, salat, kål og andre

grønsager. Før såning af vårraps bør jorden pløjes. Lettere jordbearbejdning som harvning er tilstrækkelig før såning af korn og græsser. Ved omsåning kan der kun sås

majs og vårbyg. Der må tidligst sås efterfølgende afgrøder 4 måneder efter sprøjtning.

Optimale virkningsforhold

Effekten af ATR Mesotrion 100 SC er uafhængig af temperaturen. Synlige symp

tomer på, at midlet har virket, ses hurtigere, når ukrudtet er i god vækst. Flest

mulige solskinstimer øger også effekten, hvorfor morgensprøjtninger på ikke

dugvåde planter er at foretrække. Såfremt koldt vejr eller stor temperaturforskel

mellem nat og dag, dårlig jordstruktur eller andre forhold medfører vækst

standsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen

fortsætter væksten og begynder at få grøn farve.

Tankblanding

Ved anvendelse af ATR Mesotrion 100 SC i tankblandinger, tilsættes ATR

Mesotrion 100 SC først. Lad omrøringen køre under den fortsatte opfyldning

med vand. Blandingen udsprøjtes straks.

ATR Mesotrion 100 SC kan under normale omstændigheder tankblandes med

Harmony® SX, MaisTer®, Tomahawk® 180 EC og Fighter® 480. Tankblanding

med produkter, som indeholder bentazon f.eks. Fighter® 480, kan give risiko for

skade på majsen. Risko for evt. skade af tankblandinger er størst når vejret er

koldt og majsafgrøden er stresset.

Resistens

Mesotrion tilhører gruppen 4-HPPD (HRAC F2). Risikoen for udvikling af

resistens anses for at være meget lille. For nærværende findes der ingen andre

produkter på markedet som har samme virkningsmekanisme, og man kender

ikke til krydsresistens i ukrudt som er resistent over for andre ukrudtsmidler.

Majs i sædskiftet er derfor med til at forebygge opbygningen af resistente

ukrudtsarter.

Sprøjteteknik

ATR Mesotrion 100 SC skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte),

som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er

givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes

præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Ved valg af sprøjteteknik

skal der sikres en ensartet og god dækning af ukrudtsplanterne, men undgå

vinddrift. Der anvendes 200-300 liter vand pr. ha. Højeste vandmængde skal

vælges på stort ukrudt, samt ved sene behandlinger, hvor majsen kan dække

over ukrudtet.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har

været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Sprøjtebeholderen fyldes

halvt med vand og omrøring startes.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den

ønskede mængde ATR Mesotrion 100 SC, som herefter suges op i sprøjtetanken

(dunken omrystes kraftigt inden tilsætning). Efterfølgende skylles præparat

fyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at

åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af ATR Mesotrion 100 SC

i fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat

automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift

og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring

af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Blandingen udsprøjtes straks. Hvor der er risiko for afdrift til søer og vandløb,

bør der anvendes ”lowdrift” dyser.

Forslag til sprøjteteknik (normale forhold):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO F 015

ISO F 025

ISO F 03

Forslag til sprøjteteknik ved risiko for afdrift (“Low drift”):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO LD 015

ISO LD 025

ISO LD 03

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller

på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på

vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til

indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat

vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyn

des og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken

skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behand

lede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel

herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler

(se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger)

samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle

belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gæl

dende regler.I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning

og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler , jf. Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagre

novationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

Producenten fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader,

som er opstået i forbindelsemed ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring

af produktet.

Vejret, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke

effekten.

Optimale virkningsforhold

Effekten af ATR Mesotrion 100 SC er uafhængig af temperaturen. Synlige symp

tomer på, at midlet har virket, ses hurtigere, når ukrudtet er i god vækst. Flest

mulige solskinstimer øger også effekten, hvorfor morgensprøjtninger på ikke

dugvåde planter er at foretrække. Såfremt koldt vejr eller stor temperaturforskel

mellem nat og dag, dårlig jordstruktur eller andre forhold medfører vækst

standsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen

fortsætter væksten og begynder at få grøn farve.

Tankblanding

Ved anvendelse af ATR Mesotrion 100 SC i tankblandinger, tilsættes ATR

Mesotrion 100 SC først. Lad omrøringen køre under den fortsatte opfyldning

med vand. Blandingen udsprøjtes straks.

ATR Mesotrion 100 SC kan under normale omstændigheder tankblandes med

Harmony® SX, MaisTer®, Tomahawk® 180 EC og Fighter® 480. Tankblanding

med produkter, som indeholder bentazon f.eks. Fighter® 480, kan give risiko for

skade på majsen. Risko for evt. skade af tankblandinger er størst når vejret er

koldt og majsafgrøden er stresset.

Resistens

Mesotrion tilhører gruppen 4-HPPD (HRAC F2). Risikoen for udvikling af

resistens anses for at være meget lille. For nærværende findes der ingen andre

produkter på markedet som har samme virkningsmekanisme, og man kender

ikke til krydsresistens i ukrudt som er resistent over for andre ukrudtsmidler.

Majs i sædskiftet er derfor med til at forebygge opbygningen af resistente

ukrudtsarter.

Sprøjteteknik

ATR Mesotrion 100 SC skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte),

som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er

givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes

præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Ved valg af sprøjteteknik

skal der sikres en ensartet og god dækning af ukrudtsplanterne, men undgå

vinddrift. Der anvendes 200-300 liter vand pr. ha. Højeste vandmængde skal

vælges på stort ukrudt, samt ved sene behandlinger, hvor majsen kan dække

over ukrudtet.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har

været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Sprøjtebeholderen fyldes

halvt med vand og omrøring startes.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den

ønskede mængde ATR Mesotrion 100 SC, som herefter suges op i sprøjtetanken

(dunken omrystes kraftigt inden tilsætning). Efterfølgende skylles præparat

fyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at

åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af ATR Mesotrion 100 SC

i fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat

automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift

og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring

af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Blandingen udsprøjtes straks. Hvor der er risiko for afdrift til søer og vandløb,

bør der anvendes ”lowdrift” dyser.

Forslag til sprøjteteknik (normale forhold):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO F 015

ISO F 025

ISO F 03

Forslag til sprøjteteknik ved risiko for afdrift (“Low drift”):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO LD 015

ISO LD 025

ISO LD 03

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller

på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på

vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til

indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat

vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyn

des og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken

skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behand

lede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel

herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler

(se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger)

samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle

belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gæl

dende regler.I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning

og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler , jf. Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagre

novationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

Producenten fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader,

som er opstået i forbindelsemed ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring

af produktet.

Vejret, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke

effekten.

ATR MESOTRION 100 SC

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 826-14

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelses-middelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Mesotrion 100 g/L (9,4 % w/w), suspensionskoncentrat

Batchnummer og produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: 2 år i forhold til produktionsdatoen

Indhold: 5 Liter

Registreringsindehaver

Distributør

STEFES GmbH

ATR Landhandel GmbH & Co. KG

Wendenstr. 21b, 20097 Hamborg

Bahnhofsallee 44, 23909 Ratzeburg

Tyskland

Tyskland

Tlf.: +49 (0)40 5330 8330, E-mail: info@stefes.eu

Tlf.: +49 (0)4541 8060, E-mail: info@atr-landhandel.de

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)

for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte

vilde planter (Spe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.

Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj, og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand. Forurenet tøj bør

vaskes, før det anvendes igen. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.

Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks

lægehjælp.

Indtagelse: Skyl munden med vand, hvis personen er ved bevidsthed. Ved indtagelse, kontakt omgående

læge og vis denne beholder eller etiket.

Registreringsindehaver: STEFES GmbH, Wendenstr. 21b, 20097 Hamborg, Tyskland • tlf. +49 40 5330 8330 • E-mail: info@stefes.eu

Distributør: ATR Landhandel GmbH & Co. KG, Bahnhofsallee 44, 23909 Ratzeburg, Tyskland • tlf. +49 4541 8060 • E-mail: info@atr-landhandel.de

ATR MESOTRION 100 SC

Mesotrion 100 g/L SC

Nettoindhold: 5 L

21-7-2018

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Shearer’s Foods, LLC of Massillon, OH is recalling Food Lion brand 7.75 ounce packages of Dill Pickle Flavored Potato Chips because they may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product. The recalled Dill Pickle Flavored Potato Chips were distributed to Food Lion stores in NC, SC, GA, PA, KY, VA, TN, DE, MD, and WV between Dec 1st, 2017 and July 19, 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3-5-2018

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM will host the first of a three-part webinar series to provide information on the use of CVM’s electronic submission tool, eSubmitter, in the new animal drug application approval process. These webinars will support the use of eSubmitter as we move to 100% electronic submission.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-9-2017

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector. The Agency is looking for a candidate who is willing and able to work on demanding and interesting tasks, including travels in Iceland and abroad on behalf of the Agency. The vacancy is a full post (100%).

IMA - Icelandic Medicines Agency

3-7-2017

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Agency advertises two vacancies for experts in its Quality Assessment Team. The Agency is looking for strong candidates who are willing to work on challenging and interesting tasks. Each vacancy is a full position (100%). Application deadline is up to and including 16 July 2017.

IMA - Icelandic Medicines Agency

18-5-2018

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Active substance: 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)-3-(3-chloro-2-fluoro-phenyl)-4-cyano-5-(2,2-dimethyl-propyl)-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-3-methoxy-benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3149 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety