Atomoxetin "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Atomoxetin "Actavis" 60 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Atomoxetin "Actavis" 60 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55635
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

15. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Atomoxetin "Actavis", hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

29685

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Atomoxetin "Actavis"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

10 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 10 mg atomoxetin.

18 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 18 mg atomoxetin.

25 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 25 mg atomoxetin.

40 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 40 mg atomoxetin.

60 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 60 mg atomoxetin.

80 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 80 mg atomoxetin.

100 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 100 mg atomoxetin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

10 mg

Hårde kapsler, størrelse 4 (14,3 mm x 5,31 mm), uigennemsigtige hvide, mærket "A910"

med sort blæk.

18 mg

Hårde kapsler, størrelse 3 (15,9 mm x 5,82 mm), uigennemsigtige guld (hætte) og

uigennemsigtige hvide (krop), mærket "A918" med sort blæk.

25 mg

Hårde kapsler, størrelse 3 (15,9 mm x 5,82 mm), uigennemsigtige blå (hætte) og

uigennemsigtige hvide (krop), mærket "A925" med sort blæk.

40 mg

Hårde kapsler, størrelse 2 (18 mm x 6,35 mm), uigennemsigtige blå, mærket "A940" med

sort blæk.

60 mg

55635_spc.docx

Side 1 af 22

Hårde kapsler, størrelse 2 (18 mm x 6,35 mm), uigennemsigtige blå (hætte) og

uigennemsigtige guld (krop), mærket "A960" med sort blæk.

80 mg

Hårde kapsler, størrelse 1 (19,4 mm x 6,91 mm), uigennemsigtige brune (hætte) og

uigennemsigtige hvide (krop), mærket "A980" med sort blæk.

100 mg

Hårde kapsler, størrelse 0 (21,7 mm x 7,65 mm), uigennemsigtige brune, mærket "A900"

med sort blæk.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Atomoxetin "Actavis" er indiceret til behandling af ADHD (Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder) hos børn på 6 år og ældre, hos unge og hos voksne, som en

del af et omfattende behandlingsprogram. Behandlingen skal indledes af en specialist inden

for behandling af ADHD, såsom en pædiater, børne- og ungdomspsykiater eller psykiater.

Diagnosen bør stilles i overensstemmelse med gældende kriterier i DSM eller

retningslinjerne i ICD.

Hos voksne bør tilstedeværelsen af symptomer på ADHD i barndommen bekræftes.

Bestyrkelse fra en tredjepart er ønskeligt, og behandling med Atomoxetin "Actavis" bør

ikke påbegyndes, hvis verificeringen af ADHD-symptomer i barndommen er usikker.

Diagnosen kan ikke stilles alene på baggrund af tilstedeværelsen af et eller flere

symptomer på ADHD. Baseret på en klinisk vurdering bør patienten som minimum have

ADHD af moderat sværhedsgrad, indikeret ved som minimum en moderat

funktionsnedsættelse i to eller flere sammenhænge (f.eks. social, akademisk og/eller

erhvervsmæssig funktion), med påvirkning af flere aspekter i den enkeltes liv.

Yderligere information om sikker anvendelse af dette lægemiddel

Et omfattende behandlingsprogram omfatter typisk psykologiske, uddannelsesmæssige og

sociale foranstaltninger og har til formål at stabilisere patienter med et adfærdsmæssigt

syndrom. Dette er karakteriseret ved symptomer, som kan inkludere langvarig anamnese

med koncentrationsbesvær, lethed ved at blive distraheret, emotionel labilitet, impulsivitet,

moderat til svær hyperaktivitet, mindre neurologiske tegn og abnorm EEG. Indlæring kan

være forringet, men behøver ikke at være forringet.

Medicinsk behandling er ikke indiceret hos alle patienter med dette syndrom, og

beslutningen om at anvende lægemidlet bør baseres på en meget grundig gennemgang af

sværhedsgraden af patientens symptomer og funktionsnedsættelse i forhold til patientens

alder og symptomernes vedholdenhed.

55635_spc.docx

Side 2 af 22

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosering til den pædiatriske population med en legemsvægt op til 70 kg

Behandling med Atomoxetin "Actavis" bør påbegyndes med en samlet daglig dosis på ca.

0,5 mg/kg. Initialdosis bør fastholdes i mindst 7 dage, før dosis titreres op på baggrund af

klinisk respons og tolerance. Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er ca. 1,2 mg/kg/dag

(afhængigt af patientens vægt og de tilgængelige styrker af atomoxetin). Der er ikke påvist

yderligere gavnlig effekt ved doser på over 1,2 mg/kg/dag. Sikkerheden ved enkeltdoser på

over 1,8 mg/kg/dag og samlede daglige doser på over 1,8 mg/kg/dag er ikke systematisk

evalueret. I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at fortsætte behandlingen ind i

voksenalderen.

Dosering til den pædiatriske population med en legemsvægt over 70 kg

Behandling med Atomoxetin "Actavis" bør påbegyndes med en samlet daglig dosis på 40

mg. Initialdosis bør fastholdes i mindst 7 dage, før dosis titreres op på baggrund af klinisk

respons og tolerance. Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 80 mg. Der er ikke påvist

yderligere gavnlig effekt ved doser på over 80 mg. Den anbefalede maksimale samlede

daglige dosis er 100 mg. Sikkerheden ved enkeltdoser på over 120 mg og samlede daglige

doser på over 150 mg er ikke systematisk evalueret.

Dosering til voksne

Behandling med

Atomoxetin "Actavis"

bør påbegyndes med en samlet daglig dosis på 40

mg. Initialdosis bør fastholdes i mindst 7 dage, før dosis titreres op på baggrund af klinisk

respons og tolerance. Den anbefalede daglige vedligeholdelsesdosis er 80 mg til 100 mg.

Den anbefalede maksimale samlede daglige dosis er 100 mg. Sikkerheden ved enkeltdoser

på over 120 mg og samlede daglige doser på over 150 mg er ikke systematisk evalueret.

Yderligere information om sikker anvendelse af dette lægemiddel

Undersøgelser før behandling

Det er nødvendigt at optage en passende anamnese og foretage en baseline evaluering af

patientens kardiovaskulære status, herunder blodtryk og puls før behandling ordineres (se

pkt. 4.3 og 4.4).

Løbende opfølgning

Den kardiovaskulære status skal følges nøje med blodtryk- og pulsmålinger efter hver

dosisjustering, og derefter mindst hver 6. måned. Hos pædiatriske patienter anbefales det at

benytte et percentildiagram. Hos voksne skal gældende retningslinjer for hypertension

følges (se pkt. 4.4).

Seponering

I de kliniske forsøg er der ikke beskrevet særlige abstinenssymptomer. I tilfælde af

betydelige bivirkninger kan atomoxetin seponeres omgående. Alternativt kan lægemidlet

nedtrappes over en passende periode.

Behandling med

Atomoxetin "Actavis"

er ikke nødvendigvis livslang. Behovet for

behandling udover 1 år skal revurderes, særligt når patienten har opnået et stabilt og

tilfredsstillende respons.

55635_spc.docx

Side 3 af 22

Særlige patientgrupper

Leverinsufficiens

Hos patienter med moderat leverinsufficiens (Child-Pugh klasse B) bør startdosis og

vedligeholdelsesdosis reduceres til 50 % af den sædvanlige dosis. Hos patienter med svær

leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C) bør startdosis og vedligeholdelsesdosis reduceres

til 25 % af den sædvanlige dosis (se pkt. 5.2).

Nyreinsufficiens

Forsøgspersoner med terminal nyresygdom havde højere systemisk eksponering for

atomoxetin end raske forsøgspersoner (en stigning på ca. 65 %), men der var ingen forskel,

når eksponeringen blev korrigeret for mg/kg dosis. Atomoxetin "Actavis" kan derfor

administreres til ADHD-patienter med terminal nyresygdom eller mindre grad af

nyreinsufficiens ved brug af det normale dosisregime. Atomoxetin kan forværre hyper-

tension hos patienter med terminal nyresygdom (se pkt. 5.2).

Omtrent 7 % af kaukasiere har en genotype, der svarer til et ikke-fungerende CYP2D6

enzym (kaldet patienter med ringe metabolisering af CYP2D6 (CYP2D6 poor

metabolisers)). Patienter med denne genotype har flere gange højere eksponering overfor

atomoxetin sammenlignet med patienter med et fungerende enzym. Patienter med ringe

metabolisering har derfor en højere risiko for bivirkninger (se pkt. 4.8 og 5.2). Lavere

startdosis og langsommere op-titrering kan overvejes til patienter med kendt ringe

metaboliseringsgenotype.

Ældre

Behandling med atomoxetin hos patienter over 65 år er ikke undersøgt systematisk.

Børn under 6 år

Sikkerheden og effekten af

Atomoxetin "Actavis"

hos børn under 6 år er ikke fastlagt.

Atomoxetin "Actavis"

bør derfor ikke anvendes hos børn under 6 år (se pkt. 4.4).

Administration

Til oral anvendelse.

Atomoxetin "Actavis"

kan administreres som en enkelt daglig dosis om morgenen med eller

uden mad. Patienter, der ikke opnår et tilfredsstillende klinisk respons (tolerance (f.eks.

kvalme eller somnolens) eller effekt), når de tager

Atomoxetin "Actavis"

som en enkelt

daglig dosis, kan have gavn af at tage det to gange daglig, så dosis fordeles ligeligt mellem

morgen og sen eftermiddag eller tidlig aften.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Atomoxetin må ikke anvendes sammen med monoaminooxidasehæmmere (MAO-

hæmmere). Atomoxetin må ikke anvendes før mindst to uger efter, at behandlingen med en

MAO-hæmmer er ophørt. Behandling med en MAO-hæmmer må ikke påbegyndes før to

uger efter, at behandlingen med atomoxetin er ophørt.

Atomoxetin bør ikke anvendes hos patienter med snævervinklet glaukom, da atomoxetin i

kliniske forsøg blev forbundet med en øget forekomst af mydriasis.

55635_spc.docx

Side 4 af 22

Atomoxetin må ikke anvendes hos patienter med alvorlige kardiovaskulære eller

cerebrovaskulære sygdomme (se pkt. 4.4). Alvorlige kardiovaskulære sygdomme

inkluderer svær hypertension, hjertesvigt, arteriel okklusiv sygdom, angina,

hæmodynamisk signifikant medfødt hjertesygdom, kardiomyopati, myokardieinfarkt,

potentielt livstruende arytmier og sygdomme forårsaget af dysfunktion af ionkanaler.

Alvorlige cerebrovaskulære sygdomme inkluderer cerebralt aneurisme eller slagtilfælde.

Atomoxetin må ikke anvendes hos patienter med fæokromocytom eller med

fæokromocytom i anamnesen (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvmordsrelateret adfærd

Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordsforestillinger) er rapporteret hos

patienter i behandling med atomoxetin. I dobbeltblindede kliniske forsøg var

selvmordsrelateret adfærd ikke almindeligt, men hyppigere observeret blandt børn og unge

behandlet med atomoxetin sammenlignet med den gruppe, som fik placebo, hvor der ingen

tilfælde forekom. I dobbeltblindede kliniske forsøg hos voksne var der ikke forskel på

atomoxetin og placebo i hyppigheden af selvmordsrelateret adfærd. De patienter, som

bliver behandlet for ADHD, bør følges nøje for forekomst eller forværring af

selvmordsrelateret adfærd.

Pludselig død og præeksisterende hjerteabnormiteter

Hos patienter med strukturelle hjerteabnormiteter, som tager atomoxetin i normale doser,

er pludselig død rapporteret. Atomoxetin bør kun anvendes med forsigtighed til patienter

med kendte, alvorlige strukturelle hjerteabnormiteter og i samråd med en hjertespecialist,

selv om visse alvorlige strukturelle hjerteabnormiteter alene indebærer en øget risiko for

pludselig død.

Kardiovaskulære virkninger

Atomoxetin kan påvirke puls og blodtryk. De fleste patienter, der tager atomoxetin,

oplever en beskeden stigning i hjertefrekvensen (gennemsnitlig < 10 slag pr. minut)

og/eller en stigning i blodtrykket (gennemsnitlig < 5 mmHg) (se pkt. 4.8).

Samlede data fra kontrollerede og ikke-kontrollerede kliniske forsøg med ADHD viser

imidlertid, at ca. 8 – 12 % af børn og unge, og 6 – 10 % af voksne oplever mere udtalte

ændringer i hjertefrekvens (20 slag i minuttet eller derover) og blodtryk (15 – 20 mmHg

eller derover). En analyse af disse data viste, at omkring 15 – 26 % af de børn og unge og

27 – 32 % af de voksne, som fik sådanne ændringer i blodtryk og hjertefrekvens under

behandlingen med atomoxetin, havde vedvarende eller progressive stigninger heraf.

Vedvarende ændringer i blodtryk over længere tid kan potentielt have kliniske

konsekvenser såsom myokardiehypertrofi.

Som følge af disse resultater, skal patienter, som er i betragtning til behandling med

atomoxetin, have optaget en nøje anamnese og foretaget en grundig fysisk undersøgelse for

at vurdere tilstedeværelsen af hjertesygdom, og skal have foretaget yderligere udredning

hos en kardiolog, såfremt de foreløbige undersøgelser tyder på disse sygdomme.

Det anbefales, at puls og blodtryk måles før behandling påbegyndes samt efter hver

dosisjustering i løbet af behandlingen samt mindst hver 6. måned derefter, for at opdage

55635_spc.docx

Side 5 af 22

mulige klinisk vigtige stigninger. Hos pædiatriske patienter anbefales det at benytte et

percentildiagram. Hos voksne bør gældende retningslinjer for hypertension følges.

Atomoxetin må ikke anvendes hos patienter med alvorlige kardiovaskulære eller

cerebrovaskulære sygdomme (se pkt. 4.3). Atomoxetin bør anvendes med forsigtighed hos

patienter, hvis underliggende sygdomme kan forværres af stigninger i blodtryk og puls,

såsom patienter med hypertension, takykardi eller kardiovaskulær eller cerebrovaskulær

sygdom.

Patienter, som under behandlingen med atomoxetin udvikler symptomer såsom

palpitationer, brystsmerter ved anstrengelse, uforklarlig synkope, dyspnø eller andre

symptomer, der tyder på hjertesygdom, skal omgående udredes af en kardiolog.

Derudover bør atomoxetin anvendes med forsigtighed hos patienter med medfødt eller

erhvervet langt QT-interval eller med QT-forlængelse i familiens anamnese (se pkt. 4.5 og

pkt. 4.8).

Da ortostatisk hypotension også er rapporteret, bør atomoxetin anvendes med forsigtighed

ved enhver tilstand, der kan prædisponere patienter for hypotension eller ved tilstande

forbundet med pludselige ændringer i hjerterytme eller blodtryk.

Cerebrovaskulære virkninger

Patienter med yderligere risikofaktorer for cerebrovaskulære sygdomme (såsom

kardiovaskulære sygdomme i anamnesen eller samtidig behandling med lægemidler, som

kan øge blodtrykket) skal ved hvert besøg vurderes med henblik på neurologiske tegn og

symptomer efter påbegyndt behandling med atomoxetin.

Levervirkninger

Spontane rapporter om leverskade, manifesteret ved forhøjede leverenzymer og forhøjet

bilirubin med gulsot, er indberettet meget sjældent. Alvorlig leverskade, herunder akut

leversvigt, er ligeledes indberettet meget sjældent. Atomoxetin "Actavis" skal seponeres

hos patienter med gulsot eller hvor laboratorieundersøgelser viser tegn på leverskade, og

må ikke genoptages.

Psykotiske eller maniske symptomer

Atomoxetin i sædvanlige doser kan forårsage behandlingsfremkaldte psykotiske eller

maniske symptomer, fx hallucinationer, vrangforestillinger, mani eller agitation, hos

patienter uden tidligere anamnese med psykotisk sygdom eller mani. Hvis sådanne

symptomer forekommer, bør atomoxetins mulige kausale rolle overvejes, og seponering af

behandlingen bør overvejes. Muligheden for at

Atomoxetin "Actavis"

vil medføre

forværring af præeksisterende psykotiske eller maniske symptomer kan ikke udelukkes.

Aggressiv adfærd, fjendtlighed eller emotionel labilitet

Fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede) blev observeret

hyppigere i kliniske forsøg blandt børn, unge og voksne behandlet med atomoxetin

sammenholdt med gruppen behandlet med placebo. I kliniske studier blev emotionel

labilitet hyppigere observeret hos børn behandlet med atomoxetin sammenlignet med de

placebobehandlede. Patienter bør følges nøje for forekomst eller forværring af aggressiv

adfærd, fjendtlighed eller emotionel labilitet.

55635_spc.docx

Side 6 af 22

Mulige allergiske reaktioner

Selv om de ikke er almindelige, er der indberettet allergiske reaktioner, herunder,

anafylaktiske reaktioner, udslæt, angioneurotisk ødem og nældefeber, hos patienter i

behandling med atomoxetin.

Kramper

Der er risiko for krampeanfald med atomoxetin. Atomoxetin bør introduceres med

forsigtighed hos patienter med krampeanfald i anamnesen. Seponering af atomoxetin bør

overvejes hos enhver patient, som udvikler krampeanfald, eller hvis der ses en stigning i

hyppigheden af anfaldene uden anden grund.

Vækst og udvikling

Vækst og udvikling bør overvåges hos børn og unge under behandlingen med atomoxetin.

Patienter, der kræver langvarig behandling, bør overvåges, og det bør overvejes at nedsætte

dosis eller afbryde behandlingen hos børn og unge, der ikke på tilfredsstillende vis vokser

eller tager på i vægt.

De kliniske data tyder ikke på, at atomoxetin har en skadelig virkning på de kognitive

funktioner eller seksuel modning. Mængden af langtidsdata er imidlertid begrænsede.

Patienter, der kræver langvarig behandling, bør derfor overvåges nøje.

Nyopstået eller forværring af komorbid depression, angst og tics

I et kontrolleret pædiatrisk studie hos patienter med ADHD og komorbide kroniske

motoriske tics eller Tourettes sygdom, oplevede patienter behandlet med atomoxetin ikke

en forværring af tics, sammenlignet med placebo-behandlede patienter. I et kontrolleret

studie hos unge patienter med ADHD og komorbid moderat til svær depression, oplevede

patienter behandlet med atomoxetin ikke en forværring af depressionen, sammenlignet

med placebo-behandlede patienter. I to kontrollerede studier (et med en pædiatrisk

population og et med voksne patienter) hos patienter med ADHD og komorbid angst,

oplevede patienter behandlet med atomoxetin ikke en forværring af angsttilstanden,

sammenlignet med placebo-behandlede patienter.

Efter markedsføring har der været sjældne indberetninger om angst og depression eller

nedsat stemningsleje, samt meget sjældne indberetninger om tics, hos patienter behandlet

med atomoxetin (se pkt. 4.8).

Patienter i behandling for ADHD med atomoxetin, bør følges med henblik på opståen eller

forværring af angstsymptomer, nedsat stemningsleje og depression eller tics.

Pædiatrisk population under 6 år

Atomoxetin "Actavis"

bør ikke anvendes til patienter under 6 år, da sikkerhed og effekt ikke

er fastlagt for denne aldersgruppe.

Anden terapeutisk anvendelse

Atomoxetin "Actavis"

er ikke indiceret til behandling af svære depressive episoder og/eller

angst, da resultaterne af kliniske forsøg hos voksne med disse tilstande, hvor ADHD ikke

var til stede, ikke viste en virkning i forhold til placebo (se pkt. 5.1).

55635_spc.docx

Side 7 af 22

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers effekt på atomoxetin

MAO-hæmmere

Atomoxetin må ikke anvendes sammen med MAO-hæmmere (se pkt. 4.3).

CYP2D6-hæmmere (SSRI’er (f.eks. fluoxetin, paroxetin), quinidin, terbinafin)

Hos patienter i behandling med disse lægemidler, kan atomoxetin-eksponeringen blive 6 til

8 gange forhøjet og Css max 3 til 4 gange højere, idet det metaboliseres via CYP2D6-

enzymsystemet. Det kan være nødvendigt med langsommere titrering og lavere slutdosis af

atomoxetin hos patienter, der allerede tager CYP2D6-hæmmere. Hvis behandling med en

CYP2D6-hæmmer påbegyndes eller stoppes efter der er titreret til passende atomoxetin

dosis, skal patientens kliniske respons og tolerabilitet revurderes for at afgøre, om

dosisjustering er nødvendig.

Hos patienter med ringe CYP2D6 metabolisering bør der udvises forsigtighed, når

atomoxetin kombineres med potente hæmmere af andre cytochrom P450 enzymer end

CYP2D6, da risikoen for klinisk relevant stigning i atomoxetin eksposition in vivo er

ukendt.

Salbutamol (eller andre beta

2

-agonister)

Atomoxetin bør administreres med forsigtighed hos patienter, der behandles med høj dosis

nebuliseret eller systemisk administreret salbutamol (eller andre beta

-agonister), da

virkningen på hjerte-karsystemet kan øges.

Der er modstridende fund vedrørende denne interaktion. Systemisk administreret

salbutamol (600 µg i.v. over 2 timer) i kombination med atomoxetin (60 mg to gange

daglig i 5 dage) inducerede stigning i hjertefrekvens og blodtryk. Disse virkninger var mest

udtalte efter den initiale samtidige administration af salbutamol og atomoxetin, men vendte

tilbage til baseline efter 8 timer. I et forsøg med raske asiatiske voksne, som var extensive

metabolisers af atomoxetin, blev effekten på blodtryk og hjertefrekvens af en inhaleret

standard salbutamoldosis (200 µg) dog ikke øget af kortvarig samtidig administration af

atomoxetin (80 mg en gang daglig i 5 dage). Ligeledes, efter multiple inhalationer af

salbutamol (800 µg) var hjertefrekvensen den samme med eller uden atomoxetin.

Hjertefrekvens og blodtryk skal følges nøje, og dosisjustering af enten atomoxetin eller

salbutamol (eller andre beta

-agonister) kan være påkrævet, i tilfælde af signifikante

stigninger i hjertefrekvens eller blodtryk ved samtidig behandling med disse lægemidler.

Der kan være en øget risiko for forlængelse af QT-intervallet, når atomoxetin administreres

sammen med andre QT-forlængende lægemidler (såsom neuroleptika, klasse IA og III

antiarytmika, moxifloxacin, erythromycin, metadon, mefloquin, tricykliske antidepressiva,

lithium eller cisaprid), lægemidler, som medfører elektrolyt-ubalance (såsom thiazid

diuretika) og lægemidler, der hæmmer CYP2D6.

Der er risiko for krampeanfald med atomoxetin. Forsigtighed bør udvises ved samtidig

brug af lægemidler, som vides at sænke krampetærsklen (såsom tricykliske antidepressiva

eller SSRI’er, neuroleptika, phenothiaziner eller butyrophenon, mefloquin, chloroquin,

55635_spc.docx

Side 8 af 22

bupropion eller tramadol) (se pkt. 4.4). Derudover tilrådes forsigtighed ved seponering af

benzodiazepiner på grund af risiko for anfald ved seponering.

Antihypertensiva

Der skal udvises forsigtighed når atomoxetin anvendes samtidig med antihypertensiva. På

grund af en mulig stigning i blodtryk, kan atomoxetin nedsætte virkningen af

antihypertensiva/lægemidler som anvendes til behandling af hypertension. Blodtryk skal

følges nøje, og det kan være nødvendigt at genoverveje behandling med atomoxetin eller

antihypertensiva i tilfælde af signifikante ændringer i blodtryk.

Pressorstoffer eller lægemidler, som øger blodtrykket

Atomoxetin bør anvendes med forsigtighed sammen med pressorstoffer eller lægemidler,

der kan øge blodtrykket (såsom salbutamol) på grund af en mulig øget indvirkning på

blodtrykket. Blodtryk skal følges nøje, og det kan være nødvendigt at genoverveje

behandling med atomoxetin eller pressorstoffer i tilfælde af signifikante ændringer i

blodtryk.

Lægemidler, der påvirker noradrenalin

Lægemidler, der påvirker noradrenalin, bør anvendes med forsigtighed ved samtidig

administration af atomoxetin på grund af risikoen for en additiv eller synergistisk

farmakologisk effekt. Af eksempler kan nævnes antidepressiva, fx imipramin, venlafaxin

og mirtazapin, eller midler mod kongestion, pseudoephedrin eller phenylephrin.

Lægemidler, der påvirker mavens pH-værdi

Lægemidler, der øger mavens pH-værdi (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid,

omeprazol) havde ingen effekt på biotilgængeligheden af atomoxetin.

Lægemidler, der er stærkt bundet til plasmaproteiner

Der er udført in vitro-”drug-displacement”-undersøgelser med atomoxetin og andre

lægemidler, som ved terapeutiske koncentrationer er stærkt bundet til plasmaproteiner.

Warfarin, acetylsalicylsyre, phenytoin og diazepam påvirkede ikke bindingen af

atomoxetin til humant albumin. Tilsvarende påvirkede atomoxetin ikke bindingen af disse

stoffer til humant albumin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dyreforsøg tyder generelt ikke på nogen direkte skadelig effekt med hensyn til graviditet,

udvikling af embryo/foster, fødsel eller post natal udvikling (se pkt. 5.3). Der foreligger

begrænsede kliniske data om atomoxetins virkning på gravide. Disse data er ikke

tilstrækkelige til at kunne indikere en sammenhæng eller mangel på samme mellem

atomoxetin og utilsigtede hændelser under graviditet og/eller amning. Atomoxetin bør ikke

anvendes under graviditet, medmindre den potentielle gavn retfærdiggør den potentielle

risiko for fosteret.

Amning

Atomoxetin og/eller dets metabolitter udskilles i mælken hos rotter. Det vides ikke, om

atomoxetin udskilles i modermælken. På grund af manglende data bør atomoxetin undgås

under amning.

55635_spc.docx

Side 9 af 22

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der foreligger begrænsede data om atomoxetins indflydelse på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Atomoxetin "Actavis"

påvirker i mindre grad evnen til

at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Atomoxetin er hos pædiatriske og voksne

patienter blevet forbundet med øget træthed, somnolens og svimmelhed i forhold til

placebo. Patienter bør rådes til at udvise forsigtighed, når de fører motorkøretøj eller

betjener farlige maskiner, indtil de er rimeligt sikre på, at evnen hertil ikke påvirkes af

atomoxetin.

4.8

Bivirkninger

Pædiatrisk population

Resumé af sikkerhedsprofilen

I placebokontrollerede forsøg hos børn er hovedpine, mavesmerter

og nedsat appetit de

mest almindelige bivirkninger ved atomoxetin. Disse bivirkninger er rapporteret af

henholdsvis ca. 19 %, ca. 18 % og ca. 16 % af patienterne, men de fører sjældent til, at

behandlingen seponeres (seponeringshyppigheden er 0,1 % ved hovedpine, 0,2 % ved

mavesmerter og 0,0 % ved nedsat appetit). Mavesmerter og nedsat appetit er sædvanligvis

forbigående.

Nogle patienter oplevede væksthæmning hvad angår både vægtøgning og højdevækst

tidligt i behandlingsforløbet, hvilket var forbundet med nedsat appetit. I gennemsnit, efter

en indledende nedsat vægtøgning og højdevækst, genvandt patienter i behandling med

atomoxetin deres gennemsnitlige, forventede vægt og højde baseret på baseline

gruppedata, ved langvarig behandling.

Der kan opstå kvalme, opkastning og somnolens

hos ca. 10 % til 11 % af patienterne, især

i behandlingens første måned. Sværhedsgraden af disse tilfælde var imidlertid

sædvanligvis mild til moderat og forbigående og resulterede ikke i et signifikant antal

patienter, som ophørte med behandlingen (seponeringshyppighed ≤ 0,5 %).

I både pædiatriske og voksen placebokontrollerede forsøg oplevede patienter i behandling

med atomoxetin stigninger i hjertefrekvensen samt i det systoliske og diastoliske blodtryk

(se pkt. 4.4).

På grund af atomoxetins virkning på den noradrenerge tonus er der rapporteret ortostatisk

hypotension (0,2 %) og besvimelse (0,8 %) hos patienter i behandling med atomoxetin.

Atomoxetin bør anvendes med forsigtighed ved enhver tilstand, der kan prædisponere

patienter for hypotension.

Nedenstående tabel over bivirkninger er baseret på indberetninger af utilsigtede hændelser

og laboratorieundersøgelser fra kliniske forsøg samt spontan indberetning fra børn ogunge

efter markedsføringen:

Tabel: Bivirkninger

Estimeret hyppighed: Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til

1/10), ikke

almindelig (

1/1.000 til

1/100), sjælden (

1/10.000 til

1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data)

55635_spc.docx

Side 10 af 22

System

organklasse

Meget

almindelig

1/10

Almindelig

1/100 til <1/10

Ikke almindelig

1/1,000 til <1/100

Sjælden

1/10,000 til

<1/1,000

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Anoreksi

(appetitløshed)

Psykiske

forstyrrelser

Irritabilitet,

humørsvingninger,

søvnløshed

agitation*,

angst,

depression og nedsat

stemningsleje*, tics*

Selvmordsrelaterede

hændelser,

aggression,

fjendtlighed,

emotionel labilitet**,

psykose (inklusive

hallucinationer)*

Nervesystemet

Hovedpine,

somnolens

Svimmelhed

Besvimelsesanfald,

rysten,

migræne,

paræstesi*,

hypæstesi*,

krampeanfald**

Øjne

Mydriasis

Sløret syn

Hjerte

Hjertebanken,

sinustakykardi,

forlængelse af QT-

interval**

Vaskulære

sygdomme

Raynauds

syndrom

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (se pkt. 4.4)

Mave-tarm-

kanalen

Mave-smerter

opkastning,

kvalme

Forstoppelse,

dyspepsi

Lever og galdeveje

Forhøjet bilirubin i

blodet*

Abnorme/for-

højede lever-

funktions-

undersøgelser,

gulsot,

hepatitis,

leverskade,

akut leversvigt

Hud og subkutane

væv

Dermatitis, kløe,

udslæt

Hyperhidrose,

allergiske reaktioner

Nyrer og urinveje

Forsinket

vandladning,

urinretention

Det reproduktive

system og

mammae

Priapisme,

genitale smerter

hos mænd

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

Træthed,

letargi,

brystsmerter (se pkt.

4.4)

Asteni

55635_spc.docx

Side 11 af 22

stedet

Undersøgelser

Forhøjet

blodtryk

forhøjet

hjertefrekvens

Vægttab

Inkluderer også smerter øverst i maven, mavegener, abdominale gener og epigastriske gener.

Inkluderer også sedation.

Inkluderer indsovningsbesvær og afbrudt søvnmønster (inkluderer at vågne tidligt om

morgenen).

Hjertefrekvens- og blodtryksfund er baseret på måling af vitale tegn.

Se pkt. 4.4.

** Se pkt. 4.4 og pkt. 4.5.

Ringe metabolisering via CYP2D6 (PM – poor metabolisers)

Følgende utilsigtede hændelser forekom hos mindst 2 % af patienterne med ringe

metabolisering via CYP2D6 (PM – poor metabolisers), og de var statistisk signifikant

hyppigere hos patienter med ringe metabolisering i forhold til patienter med omfattende

metabolisering via CYP2D6 (EM – extensive metabolisers): Nedsat appetit (24,1 % af PM,

17,0 % af EM); søvnløshed kombineret (omfatter søvnløshed, afbrudt søvn og

indsovningsbesvær, 14,9 % af PM og 9,7 % af EM); depression kombineret (omfatter

depression, moderat til svær depressiv episode, depressive symptomer, forstemthed og

dysfori, 6,5 % af PM og 4,1 % af EM, vægttab (7,3 % af PM, 4,4 % af EM), forstoppelse

(6,8 % af PM, 4,3 % af EM), tremor (4,5 % af PM, 0,9 % af EM), sedation (3,9 % af PM,

2,1 % af EM); ekskoriation (3,9 % af PM, 1,7 % af EM); ufrivillig vandladning (3,0 % af

PM, 1,2 % af EM); konjunktivitis (2,5 % af PM, 1,2 % af EM); besvimelse (2,5 % af PM,

0,7 % af EM); vågner tidligt om morgenen (2,3 % af PM, 0,8 % af EM); mydriasis (2,0 %

af PM, 0,6 % af EM). Følgende hændelse oversteg ikke ovennævnte kriterier, men er

betydningsfuld: Generaliseret angst (0,8 % PM og 0,1 % EM). I forsøg af op til 10 ugers

varighed var vægttab endvidere mere udtalt hos PM-patienter (gennemsnitligt 0,6 kg hos

EM og 1,1 kg hos PM).

Voksne

Resumé af sikkerhedsprofilen

I kliniske studier med ADHD hos voksne havde følgende organklasser den største

hyppighed af utilsigtede hændelser ved behandling med atomoxetin: Mave-tarmkanalen,

nervesystemet samt psykiske forstyrrelser. De mest almindelige (

5 %), indberettede

utilsigtede hændelser var nedsat appetit (14,9 %), søvnløshed (11,3 %), hovedpine (16,3

%), mundtørhed (18,4 %) og kvalme (26,7 %). Hovedparten af disse hændelser var lette til

moderate i sværhedsgraden, og de hændelser, som hyppigst blev indberettet med

sværhedsgraden alvorlig, var kvalme, søvnløshed, træthed og hovedpine. En klage over

urinretention eller vandladningshesitation hos voksne bør betragtes som potentielt relateret

til atomoxetin.

Nedenstående tabel over bivirkninger er baseret på indberetninger af utilsigtede hændelser

og laboratorieundersøgelser fra kliniske forsøg samt spontan indberetning fra voksne efter

markedsføringen:

55635_spc.docx

Side 12 af 22

Tabel: Bivirkninger

Estimeret hyppighed: Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til

1/10), ikke

almindelig (

1/1.000 til

1/100), sjælden (

1/10.000 til

1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data)

System

organklasse

Meget

almindelig

1/10

Almindelig

1/100 til <1/10

Ikke almindelig

1/1,000 til <1/100

Sjælden

1/10,000 til

<1/1,000

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Agitation*,

nedsat libido,

søvnforstyrrelser,

depression og

nedsat

stemningsleje*,

angst

Selvmords-relaterede

hændelser

aggression,

fjendtlighed, emotionel

labilitet*,

rastløshed,

tics*

Psykose

(inkluderer

hallucinationer)*

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed,

dysgeusi,

paræstesier,

somnolens

(inkluderer

sedation),

tremor

Besvimelsesanfald,

Migræne, hypæstesi*

Krampeanfald**

Øjne

Sløret syn

Hjerte

Hjertebanken,

takykardi

Forlængelse af QT-

interval**

Vaskulære

sygdomme

Rødmen, hedeture

Perifer kulde-

fornemmelse

Raynauds

syndrom

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø (se pkt. 4.4).

Mave-tarm-

kanalen

Mundtørhed,

kvalme

Mavesmerter

forstoppelse,

dyspepsi,

flatulens,

opkastning

Lever og galdeveje

Abnorme/forhøj

ede lever-

funktions-under-

søgelser, gulsot,

hepatitis,

leverskade, akut

leversvigt,

forhøjet

bilirubin i

blodet*

Hud og subkutane

væv

Dermatitis,

øget perspiration,

udslæt

Allergiske reaktioner

kløe,

nældefeber

55635_spc.docx

Side 13 af 22

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Nyrer og urinveje

Vandladnings-

besvær,

pollakisuri,

vandladnings-

hesitation,

urinretention

Akut

vandladningstrang

Det reproduktive

system og

mammae

Dysmenorrhoea,

ejakulations-

forstyrrelser,

erektil

dysfunktion,

prostatitis,

genitale smerter

hos mænd

Manglende

ejakulation,

uregelmæssig

menstruation, unormal

orgasme,

Priapisme

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Asteni, træthed,

letargi,

kulderystelser,

nervøs følelse,

irritabilitet,

tørst

Kuldefølelse,

brystsmerter (se pkt.

4.4)

Undersøgelser

Forhøjet

blodtryk

forhøjet

hjertefrekvens

Vægttab

Inkluderer også smerter øverst i maven, mavegener, abdominale gener og epigastriske gener.

Inkluderer også indsovningsbesvær og afbrudt søvnmønster (inkluderer at vågne tidligt om

morgenen).

Hjertefrekvens- og blodtryksfund er baseret på måling af vitale tegn.

Inkluderer anafylaktiske reaktioner og angioneurotisk ødem.

Se pkt. 4.4.

** Se pkt. 4.4 og pkt. 4.5.

Ringe metabolisering via CYP2D6 (PM – poor metabolisers)

Følgende utilsigtede hændelser forekom hos mindst 2 % af patienterne med ringe

metabolisering via CYP2D6 (PM – poor metabolisers), og de var statistisk signifikant

hyppigere hos patienter med ringe metabolisering i forhold til patienter med omfattende

metabolisering via CYP2D6 (EM – extensive metabolisers): Sløret syn (3,9 % af PM, 1,3

% af EM), mundtørhed (34,5 % af PM, 17,4 % af EM), forstoppelse (11,3 % af PM, 6,7 %

af EM), nervøs følelse (4,9 % af PM, 1,9 % af EM), nedsat appetit (23,2 % af PM, 14,7 %

af EM), tremor (5,4 % af PM, 1,2 % af EM), søvnløshed (19,2 % af PM, 11,3 % af EM),

søvnforstyrrelse (6,9 % af PM, 3,4 % af EM), afbrudt søvnmønster midtvejs (5,4 % af PM,

2,7 % af EM), afbrudt søvnmønster i slutfasen (3 % af PM, 0,9 % af EM), urinretention

(5,9 % af PM, 1,2 % af EM), erektil dysfunktion (20,9 % af PM, 8,9 % af EM),

ejakulationsforstyrrelse (6,1 % af PM, 2,2 % af EM), hyperhidrose (14,8 % af PM, 6,8 %

af EM), perifer kuldefølelse (3 % af PM, 0,5 % af EM).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

55635_spc.docx

Side 14 af 22

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Tegn og symptomer

Efter markedsføringen er der indberettet ikke-dødelige akutte og kroniske overdoseringer

af atomoxetin givet alene. De mest almindelige symptomer ved akutte og kroniske

overdoseringer er gastrointestinale symptomer, somnolens, svimmelhed, rysten og unormal

adfærd. Hyperaktivitet og agitation er også indberettet. Der blev også observeret tegn og

symptomer, som var i overensstemmelse med mild til moderat aktivering af det sympatiske

nervesystem (fx takykardi, forhøjet blodtryk, mydriasis, mundtørhed), og der er modtaget

rapporter om kløe og udslæt. De fleste tilfælde var lette til moderate i sværhedsgrad. I

nogle tilfælde af overdosering med atomoxetin er der rapporteret om krampeanfald og

meget sjældent om forlængelse af QT-interval. Der er også rapporter om fatal, akut

overdosering ved samtidig indtagelse af atomoxetin og mindst et andet lægemiddel.

Der er begrænset erfaring med overdosis af atomoxetin i kliniske forsøg.

Behandling

Der skal skabes passage i patientens luftveje. Aktivt kul kan være nyttigt til begrænsning af

absorptionen, hvis patienten møder op indenfor 1 time efter indtagelse. Monitorering af

hjerterytme og vitale tegn anbefales sammen med passende symptomatiske og understøt-

tende foranstaltninger. Patienten bør observeres i mindst 6 timer. Da atomoxetin er stærkt

proteinbundet, er dialyse næppe gavnligt ved behandling af overdosering.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 06 BA 09. Psykoanaleptika, centralt virkende sympatomimetika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Atomoxetin er en meget selektiv og potent inhibitor af den præsynaptiske noradrenalin-

transporter, dens formodede virkningsmekanisme, uden direkte at påvirke serotonin- eller

dopamintransporterne. Atomoxetin har minimal affinitet for andre noradrenerge receptorer

eller for andre neurotransmittertransportere eller -receptorer. Atomoxetin har to væsentlige

oxidative metabolitter: 4-hydroxyatomoxetin og N-desmethylatomoxetin. 4-

hydroxyatomoxetin er ækvipotent med atomoxetin som inhibitor af

noradrenalintransporteren, men i modsætning til atomoxetin udviser denne metabolit også

nogen inhibitorisk aktivitet på serotonintransporteren. Imidlertid er enhver påvirkning af

denne transporter sandsynligvis minimal, da størstedelen af 4-hydroxyatomoxetin bliver

55635_spc.docx

Side 15 af 22

metaboliseret yderligere, således at det cirkulerer i plasma i langt lavere koncentrationer

(1 % af atomoxetin koncentrationen hos patienter med omfattende metabolisering og 0,1 %

af atomoxetinkoncentrationen hos patienter med ringe metabolisering). N-desmethyl-

atomoxetin har væsentlig mindre farmakologisk aktivitet i forhold til atomoxetin. Ved

steady state cirkulerer det i plasma i lavere koncentrationer end det oprindelige lægemiddel

hos patienter med omfattende metabolisering og i tilsvarende koncentrationer i forhold til

det oprindelige lægemiddel hos patienter med ringe metabolisering.

Atomoxetin er ikke psykostimulerende og er ikke et amfetaminderivat. I et randomiseret,

dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg vedrørende eventuelt misbrug blandt voksne blev

effekten af atomoxetin og placebo sammenlignet. Atomoxetin blev her ikke forbundet med

et reaktionsmønster, som tydede på stimulerende eller euforiserende egenskaber.

Klinisk virkning og sikkerhed

Pædiatrisk population

Atomoxetin er blevet undersøgt i kliniske forsøg med over 5.000 børn og unge med

ADHD. Atomoxetins umiddelbare effekt i behandlingen af ADHD blev initialt fastslået i

seks randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede forsøg af 6-9 ugers varighed.

Tegn og symptomer på ADHD blev evalueret ved en sammenligning af den

gennemsnitlige ændring fra forsøgenes start- til slutpunkt for atomoxetin og

placebobehandlede patienter. I hvert af de seks forsøg var atomoxetin statistisk signifikant

bedre end placebo til at reducere tegn og symptomer på ADHD.

Desuden blev atomoxetins effekt med hensyn til fastholdelse af respons påvist i et 1-årigt,

placebokontrolleret forsøg med over 400 børn og unge, primært i Europa (ca. 3 måneders

åben akut behandling efterfulgt af 9 måneders dobbeltblind, placebokontrolleret vedlige-

holdelsesbehandling). Andelen af patienter, der fik recidiv efter 1 år, var 18,7 % og 31,4 %

(henholdsvis atomoxetin og placebo). Efter 1 års atomoxetinbehandling var de patienter,

der fortsatte med atomoxetin i yderligere 6 måneder, mindre tilbøjelige til at få recidiv eller

opleve partielt recidiv i forhold til de patienter, der ophørte med aktiv behandling og

skiftede til placebo (henholdsvis 2 % versus 12 %). For børn og unge i langvarig

behandling bør værdien af fortsat behandling med mellemrum vurderes.

Atomoxetin var effektivt, når det blev administreret som en enkelt daglig dosis og som en

opdelt dosis, der blev administreret om morgenen og sen eftermiddag/tidlig aften. I

henhold til læreres og forældres bedømmelse viste atomoxetin, administreret en gang

daglig, en statistisk signifikant større reduktion i sværhedsgraden af ADHD-symptomerne i

forhold til placebo.

Forsøg med aktiv komparator

I et randomiseret, dobbeltblindet, parallelt, 6 ugers pædiatrisk forsøg for at undersøge non-

inferiority af atomoxetin i forhold til en standard depot-methylphenidat komparator, viste

komparator at være forbundet med responsrater, der var superior, sammenlignet med

atomoxetin. Andelen af patienter klassificeret som respondere var 23,5 % (placebo), 44,6

% (atomoxetin) og 56,4 % (methylphenidat). Både atomoxetin og komparator var statistisk

superior sammenlignet med placebo, og methylphenidat var statistisk superior

sammenlignet med atomoxetin (p = 0,016). Dette forsøg udelukkede imidlertid stimulant

nonrespondere.

Voksen population

55635_spc.docx

Side 16 af 22

Atomoxetin er blevet undersøgt i forsøg med over 4800 voksne som opfyldte DSM-IV

diagnosekriterierne for ADHD. Den akutte behandlingseffekt af atomoxetin hos voksne

blev påvist i seks randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg af ti til

seksten ugers varighed. Tegn og symptomer på ADHD blev evalueret ved en

sammenligning af middelændringen fra baseline til endepunkt for atomoxetin-behandlede

og placebo-behandlede patienter. I hvert af de seks forsøg var atomoxetin statistisk

signifikant bedre end placebo til at reducere tegn og symptomer på ADHD (tabel X).

I samtlige 6 akut-forsøg, oplevede patienter behandlet med atomoxetin en statistisk

signifikant større forbedring i Clinical Global Impression af sværhedsgraden (CGI-S) ved

endepunkt sammenlignet med placebobehandlede patienter, og en statistisk signifikant

større forbedring i ADHD-relateret funktionsniveau i de 3 akut-studier, hvor dette blev

evalueret (tabel X). Langtidsvirkningen blev bekræftet i 2 placebo-kontrollerede studier af

seks måneders varighed, men blev ikke påvist i et tredje (tabel X).

Tabel X Gennemsnitlige ændringer i effektparametre i placebokontrollerede studier

Ændringer fra baseline hos patienter med mindst en post-baseline værdi (LOCF)

CAARS-Inv:SV eller

AISRS

CGI-S

AAQoL

Studie

Behand

ling

N

Gennemsnitli

g ændring

p-

værd

i

Gennemsnitlig

ændring

p-

værdi

Gennemsnitli

g ændring

p-

værd

i

Akut-studier

LYAA

-9,5

-6,0

0,006

-0,8

-0,4

0,011

LYAO

-10,5

-6,7

0,002

-0,9

-0,5

0,002

LYBY

-13,6

-8,3

0,007

-1,0

-0,7

0,048

LYDQ

-8,7

-5,6

< 0,001

-0,8

-0,6

0,022

14,9

11,1

0,030

LYDZ

-10,7

-7,2

< 0,001

-1,1

-0,7

< 0,001

15,8

11,0

0,005

LYEE

-14,3

-8,8

< 0,001

-1,3

-0,8

< 0,001

12,83

8,20

< 0,001

Langtidsstudier

LYBV

-11,6

-11,5

0,412

-1,0

-0,9

0,173

13,90

11,18

0,045

LYCU

-13,2

-10,2

0,005

-1,2

-0,9

0,001

13,14

8,62

0,004

55635_spc.docx

Side 17 af 22

-14,3

-8,3

< 0,001

-1,2

-0,7

< 0,001

Forkortelser: AAQoL = Adult ADHD Quality of Life Total Score; AISRS = Adult ADHD

Investigator Symptom Rating Scale Total Score; ATX = atomoxetin; CAARS-Inv:SV = Conners

Adult ADHD Rating Scale, Investigator Rated, screening version Total ADHD Symptom Score;

CGI-S = Clinical Global Impression of Severity; LOCF = last observation carried forward; PBO =

placebo.

ADHD symptom-skalaer; De viste resultater fra LYBY-studiet er for AISRS; de viste resultater

fra alle andre studier er for CAARS-Inv:SV.

Ved sensitivitetsanalyser med anvendelse af en baseline-observation-carried-forward-

metode for patienter, som ikke havde en post-baseline værdi (dvs. samtlige behandlede

patienter), stemte resultaterne overens med resultaterne vist i tabel X.

I analyser af klinisk betydningsfuldt respons i samtlige 6 akut-studier samt begge

vellykkede langtidsstudier, hvor en række a priori og post hoc definitioner anvendtes,

havde atomoxetin-behandlede patienter konsekvent en statistisk signifikant højere respons-

rate end placebo-behandlede patienter (tabel Y).

Tabel Y: Antal (n) og procentdel af patienter, som opfylder responskriterier, i en samlet

datapulje fra placebokontrollerede studier

Respons defineret som

forbedring på mindst 1 point på

CGI-S

Respons defineret som

40 % forbedring af CAARS-Inv:

SV ved endepunkt

Gruppe

behandling

N

n (%)

p-værdi

N

n (%)

p-

værdi

Akut-studier datapulje

a

401 (62,7%)

283 (43,4%)

< 0,001

347 (41,3%)

215 (25,3%)

< 0,001

Langtidsstudier

datapulje

a

482 (63,6%)

301 (49,3%)

< 0,001

292 (44,0%)

175 (31,4%)

< 0,001

a

Inkluderer samtlige studier i tabel X undtaget: Akut CGI-S respons-analysen omfatter ikke 2

studier hos patienter med komorbide tilstande (LYBY, LYDQ); Akut CAARS respons-analysen

omfatter ikke 1 studie i hvilket CAARS ikke blev anvendt (LYBY).

I to akut-forsøg blev patienter med ADHD og komorbid alkoholisme eller social angst

undersøgt, og i begge forsøg blev ADHD symptomerne forbedredet. I forsøget med

komorbid alkoholisme var der ingen forskel på atomoxetin og placebo mht. adfærd

relateret til brug af alkohol. I forsøget med komorbid angst, blev den komorbide

angsttilstand ikke forværret ved behandling med atomoxetin.

Atomoxetins virkning mht. vedligeholdelse af symptomrespons blev vist i et studie, hvor

patienter, som opfyldte kriterierne for klinisk betydningsfuldt respons (defineret ved

forbedring af både CAARS-Inv:SV og CGI-S score), efter en indledende periode på 24

uger med aktiv behandling, blev randomiseret til enten atomoxetin eller placebo i

yderligere 6 måneder med dobbeltblind, placebo-kontrolleret behandling. Større andele af

de atomoxetin-behandlede patienter sammenlignet med de placebo-behandlede patienter

55635_spc.docx

Side 18 af 22

opfyldte kriterierne for vedligeholdelse af klinisk betydningsfuldt respons ved udgangen af

de 6 måneder (64,3 % vs. 50,0 %, p = 0,001).

Atomoxetin-behandlede patienter oplevede en statistisk signifikant bedre vedligeholdelse

af det generelle funktionsniveau sammenlignet med placebo-behandlede patienter som vist

ved en mindre gennemsnitsændring af den samlede score på Adult ADHD Quality of Life

(AAQoL) efter 3 måneder (p = 0,003) og efter 6 måneder (p = 0,002).

QT/QTc studie

Et grundigt QT/QTc studie, udført hos raske voksne, som har en ringe CYP2D6-

metabolisme (PM) og som fik doser på op til 60 mg atomoxetin to gange daglig, viste, at

virkningen af atomoxetin på QTc-intervallet ikke var signifikant forskelligt fra placebo ved

maksimalt forventede koncentrationer. Ved øget atomoxetinkoncentration var der en lille

øgning i QTc-intervallet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De farmakokinetiske egenskaber af atomoxetin hos børn og unge svarer til egenskaberne

hos voksne. Atomoxetins farmakokinetiske egenskaber er ikke evalueret hos børn på under

6 år.

Farmakokinetiske studier har vist, at atomoxetin kapsler og oral opløsning er

bioækvivalente.

Absorption

Atomoxetin absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt efter oral adminitration og når en

gennemsnitlig maksimal plasmakoncentration (Cmax) omkring 1-2 timer efter dosering.

Den absolutte biotilgængelighed af atomoxetin efter oral administration varierede fra 63 %

til 94 %, afhængigt af forskellene fra person til person i den beskedne first pass-

metabolisme. Atomoxetin kan administreres med eller uden mad.

Distribution

Atomoxetin distribueres i vidt omfang og er i høj grad (98 %) bundet til plasmaproteiner,

primært albumin.

Biotransformation

Atomoxetin gennemgår primært biotransformation gennem cytokrom P450 2D6

(CYP2D6) enzymsystemet. Personer med nedsat aktivitet af dette system (patienter med

ringe metabolisering) repræsenterer omkring 7 % af den kaukasiske population. Disse

personer har højere plasmakoncentration af atomoxetin sammenlignet med personer med

normal aktivitet (patienter med omfattende metabolisering). For patienter med ringe

metabolisering er AUC for atomoxetin omkring 10 gange højere og Css, max er omkring 5

gange højere end hos patienter med omfattende metabolisering. Den væsentligste oxidative

metabolit, der dannes, er 4-hydroxyatomoxetin, som hurtigt glukuronideres. 4-hydroxy-

atomoxetin er ækvipotent med atomoxetin, men cirkulerer i plasma i langt lavere

koncentrationer. Selv om 4-hydroxyatomoxetin hovedsageligt dannes af CYP2D6, kan 4-

hydroxyatomoxetin dannes af flere andre cytokrom P450-enzymer hos personer, der

mangler CYP2D6-aktivitet, dog ved en langsommere hastighed. Atomoxetin hverken

hæmmer eller inducerer CYP2D6 ved terapeutiske doser.

Cytokrom P450-enzymer: Atomoxetin forårsagede ikke en klinisk signifikant hæmning

eller induktion af cytokrom P450-enzymer, inklusive CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 og

CYP2C9.

55635_spc.docx

Side 19 af 22

Elimination

Den gennemsnitlige halveringstid af atomoxetin efter oral administration er 3,6 timer hos

patienter med omfattende metabolisering og 21 timer hos patienter med ringe

metabolisering. Atomoxetin udskilles primært som 4-hydroxyatomoxetin-O-glukuronid,

hovedsageligt med urinen.

Linearitet/non-linearitet

Atomoxetins farmakokinetiske egenskaber er lineære i det dosisinterval, som er undersøgt

hos patienter med både omfattende metabolisering og ringe metabolisering.

Særlige patientgrupper

Leverinsufficiens resulterer i en nedsat atomoxetin clearance, forøget atomoxetin

eksponering (AUC forøget 2 gange ved moderat insufficiens og 4 gange ved svær

insufficiens), og en forlænget halveringstid af atomoxetin sammenlignet med raske

kontrolpersoner med den samme CYP2D6 omfattende metaboliserings-genotype. Hos

patienter med moderat til svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse B og C) skal start- og

slutdosis justeres (se pkt. 4.2).

Atomoxetins gennemsnitlige plasmakoncentration hos patienter med terminal nyresygdom

(ESRD) var generelt højere, end gennemsnittet for raske kontrolpersoner vist ved

forhøjelser i C

(7 % forskel) og AUC

(omkring 65 % forskel). Efter justering for

legemsvægt blev forskellen mellem de to grupper minimeret. Farmakokinetikken for

atomoxetin og dets metabolitter hos individer med ESRD tyder på, at det ikke er

nødvendigt med justering af dosis (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data afslørede ingen særlige risici for mennesker baseret på konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, gentagen dosistoksicitet, genotoksicitet,

carcinogenicitet eller reproduktion og udvikling. På grund af begrænsning af dosis på

baggrund af forsøgsdyrenes kliniske (eller forøget farmakologisk) respons på stoffet i kom-

bination med den metaboliske forskel mellem arter, gav den maksimale tolererede dosis i

dyr brugt i non-kliniske forsøg atomoxetin eksponeringer svarende til eller let højere end

det, der blev opnået hos patienter med ringe CYP2D6 metabolisering ved den maksimalt

anbefalede daglige dosis.

Der blev foretaget et forsøg med unge rotter for at evaluere effekten af atomoxetin på

væksten og den neuroadfærdsmæssige og seksuelle udvikling. Der blev observeret små

forsinkelser i forekomsten af vaginal åbenhed (alle doser) og preputial separation (

mg/kg/dag) samt små reduktioner i vægten af epididymis og antallet af sædceller (

mg/kg/dag). Fertiliteten og reproduktionsevnen blev imidlertid ikke påvirket. Betydningen

af disse resultater i forhold til mennesker kendes ikke.

Drægtige kaniner blev behandlet med op til 100 mg/kg/dag af atomoxetin via sonde i hele

organogeneseperioden. Ved denne dosis blev der i 1 af 3 forsøg observeret en reduktion i

antallet af levende fostre, en stigning i tidlig resorption, små stigninger i forekomsten af

atypisk oprindelse for carotis-arterie samt manglende arteria subclavia. Disse resultater

blev observeret ved doser, der forårsagede lille maternel toksicitet. Forekomsten af disse

resultater ligger inden for de historiske kontrolværdier. Den ikke-toksiske dosis for disse

fund var 30 mg/kg/dag. Eksponeringen (AUC) for frit atomoxetin hos kaniner ved 100

mg/kg/dag var ca. 3,3 gange (patienter med omfattende metabolisering via CYP2D6) og

0,4 gange (patienter med ringe metabolisering via CYP2D6) så stor som hos mennesker

55635_spc.docx

Side 20 af 22

ved den maksimale daglige dosis på 1,4 mg/kg/dag. Fundene i 1 af 3 kaninforsøg var

dobbelttydig og relevansen for mennesker er ukendt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Forarbejdet majsstivelse der indeholder majsstivelse og prægelatineret stivelse

Dimeticon 350 cs

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Kapselskal

Gelatine

Titandioxid (E171)

Desuden for:

18 mg:

Gul jernoxid (E172).

25 og 40 mg:

Indigotin (E132) og sort jernoxid (E172).

60 mg:

Indigotin (E132), sort jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

80 og 100 mg:Gul jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172).

Printblæk

Shellac

Propylenglycol

Ammoniakopløsning

Sort jernoxid (E172)

Kaliumhydroxid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

PVC/PVdC/PVC/aluminiumblister

2 år.

HDPE-beholder

2 år.

Efter første åbning: 6 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Uigennemsigtigt PVC/PVdC/PVC/aluminiumblister

Pakningsstørrelser: 7 (styrkerne 10, 18, 25 og 40 mg), 28, 30, 56 og 60 stk.

HDPE-beholder med polypropylenlåg

55635_spc.docx

Side 21 af 22

Pakningsstørrelser: 28 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kapslerne er ikke tiltænkt at skulle åbnes.

Atomoxetin irriterer øjnene. Hvis kapselindholdet kommer i kontakt med øjet, skylles øjet

straks grundigt med vand og lægen kontaktes.

Hænder og overflader, der muligvis er blevet kontamineret, skal vaskes snarest muligt.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

Repræsentant

Actavis Nordic A/S

Co/ Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg:

55631

18 mg:

55632

25 mg:

55633

40 mg:

55634

60 mg:

55635

80 mg:

55636

100 mg: 55637

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. juni 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. december 2017

55635_spc.docx

Side 22 af 22

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6488 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3348 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety