Atlantis WG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Atlantis WG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 90 g/kg mefenpyr-diethyl; (~ 76,5 g/kg mefenpyr; 6 g/kg iodosulfuron-methyl-Na; (~ 5,59 g/kg iodosulfuron; 30 g/kg mesosulfuron-methyl; (~ 29,2 g/kg mesosulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Atlantis WG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

WG

5x200 g

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

i vinterhvede, rug og triticale

® = Bayer CropScience

Medlem af

Dansk

Planteværn

DK05656434F

UN 3077

WG

PMR:

Form.:

Artwork:

Job no.:

Bayer CropScience DK

Date:

Country:

Colour: CMYK

Use only for corrections

Print Ready PDF for

upload to Server

322x240 mm

7052

27-3526

16-10-2007

DK05656434F

Brugsanvisning:

Afgrøder

Atlantis WG kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug og triticale efterår eller forår.

Anvendelsesområde og virkningsspectrum

Atlantis WG er et bredspektret græsukrudtsmiddel med god effekt på nogle vigtige tokimbladede

ukrudtsarter.

Emballage

Atlantis WG leveres i afmålte mængder på 200 g i vandopløselige poser. Skal nogle af de vandopløselige poser

gemmes til senere brug, lukkes yderposen omhyggeligt med "lynlåsen". Den vandopløselige pose opløses

hurtigt ved kontakt med vandet, og granulatet opløses derefter hurtigt i sprøjtevæsken. (obs: læs "tilberedning

af sprøjtevæske")

Virkemåde og synlig effekt

Atlantis WG indeholder aktivstofferne mesosulfuron-methyl samt iodosulfuron, der begge tilhører stofgruppen

sulfonylurea. Optagelsen sker i altovervejende grad gennem ukrudtets blade, og efter optagelsen transporte-

res aktivstofferne ind i plantens celler, hvor stoffet virker ved at hæmme dannelsen af de for planter så livsvig-

tige aminosyrer, isoleucin og valin. Atlantis WG indeholder en safener der betyder at afgrøden ikke påvirkes.

Efter optagelsen standser væksten i løbet af få dage. Efter 10 - 15 dage ses en gulfarvning af de yngste plan-

tedele, og ukrudtet begynder at falde sammen, for at visne væk i løbet af de næste 2 - 4 uger. Græsukrudt

kan dog stå i bunden af afgrøden i lang tid som små stærkt mørkegrønne planter, men disse planter optager

ikke næring eller generer afgrøden.

Sprøjteteknik

Atlantis WG udsprøjtes med en teknik der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Langsom

fremkørsel og fin forstøvning er vigtig for at sikre god dækning af græsukrudt. Anvend fladsprededyser, f.eks.

en ISO 110-02 dyse med et tryk på 2,3 bar, og 6 km/t. Lowdrift dyse ISO 02 og 2,0 – 3,0 bar med medium

forstøvning kan være et alternativ, hvis man derved kan opretholde det korrekte sprøjtetidspunkt. For at sikre

en optimal optagelse og effekt, udsprøjtes Atlantis WG altid med tilsætning af Biopower.

Der anvendes normalt 150 - 200 ltr vand/ha. I meget tætte og kraftige afgrøder/ved kraftig bestand af græs-

ukrudt kan det være nødvendig at øge vandmængden.

Sprøjtetidspunkt

Atlantis WG virker mest effektivt på småt ukrudt i vækst og på græsukrudt fra 2-3 bladstadiet og frem til

slutning af buskningen. Atlantis WG kan anvendes om efteråret fra ukrudtet er spiret frem og så længe der er

vækst i ukrudt og afgrøde. Om foråret kan Atlantis WG anvendes fra væksten starter og dagtemperaturen er

nået over 5 - 8 °C . Atlantis WG anvendes senest på afgrødens stadie 30.

Efterfølgende afgrøde

Da Atlantis WG hurtigt nedbrydes i jorden, kan der året efter anvendelse dyrkes alle almindelige markafgrøder. I

tilfælde af omsåning f.eks. i forbindelse med udvintring af en efterårsbehandlet afgrøde er det muligt at så vår-

byg og vårhvede hvis der er gået mindst 15 dage efter Atlantis WG behandling og der er udført en pløjning.

Dosering

Atlantis WG udsprøjtes i doseringer fra 100 - 300 g afhængig af ukrudtsart, afgrøde, blandingspartner og

sprøjtetidspunkt. Maximaldosering efterår er 250 g/ha og 300 g/ha om foråret, i rug dog højst 150g pr. ha. Den

samlede mængde må ikke overstige 300 g Atlantis WG pr ha. pr. år. Anvendt under gode sprøjteforhold kan

forventes over 85 % effekt ved anvendelse efter nedenstående doserings- og anvendelsesskema.

Doserings og anvendelsesskema

NB: Husk tilsætning af Biopower. Atlantis WG tilsættes altid Biopower i forholdet 1:2,5. Dvs. 200 g

Atlantis WG tilsættes 500 ml Biopower.

Højeste dosering anvendes ved stor ukrudtsbestand.

Vær opmærksom på at ved kraftige bestande bør dosis hæves til det maksimale og der bør følges op med

midler med en anden virkemekanisme om foråret.

Sideeffekt

Atlantis WG har en ikke uvæsentlig sideeffekt på hejrearter, men sikker bekæmpelse kan ikke påregnes. Der

er ligeledes observeret nogen effekt på kvik, men med meget varierende resultat.

Blandinger

Atlantis WG + Biopower kan normalt blandes med relevante ukrudts- og svampemidler samt med mangan-

chelat og -sulfat. Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg pr. 100 ltr vand. Normalt

blandes højest 2 midler.

Resistensudvikling

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af

resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemeka-

nisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Klimaets indflydelse

Atlantis WG kan udsprøjtes når der er vækst i ukrudt og afgrøde, og temperaturen har nået 5 - 8 °C. Lunt vejr,

og dermed god vækst i ukrudtsplanterne, fremmer en hurtig og sikker effekt. Der bør være mindst 4-6 timers

tørvejr efter en sprøjtning med Atlantis WG + Biopower.

Ved meget kraftig dug, kan en sprøjtning forårsage afløb af dug/sprøjtevæske, og effekten kan i værste fald

blive nedsat eller helt udeblive. Derfor bør der først sprøjtes, når duggen er ved at tørre ind. Der bør ikke

behandles med udsigt til nattefrost.

Jordtype og jordfugt

Jordoptagelsen vil påvirkes af jordfugt på udsprøjtningstidspunket, men da langt den overvejende optagelse

foregår gennem bladene, er dette uden væsentlig betydning for effekten.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld kun så meget rent vand i tanken at der kan opnås en kraftig omrøring i sprøjtevæsken (normalt 15 - 20

% af tankvolumen) og tilsæt det nødvendige antal poser. Posen opløses under omrøring i sprøjtevæsken,

og granulatet fordeles herefter i vandet og opløses. Når alle poser er opløst, efterfyldes med den resterende

vandmængde. Biopower tilsættes til sidst. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Ved omgang med sprøjtemidler bør der altid anvendes egnede værnemidler, herunder handsker og beskyt-

telsesbriller.

Rengøring af sprøjteudstyr

Da nogle afgrøder er meget følsomme for selv små rester af minimidler som eks. Atlantis WG skal sprøjten

rengøres grundigt efter brug. Det anbefales at gennemskylle sprøjten med rent vand lige efter sprøjtningens

afslutning for at undgå at sprøjtevæsken tørrer ind, og herefter rengøre sprøjten som normalt, med vand og

rengøringsmiddel. Der anvendes et ammoniumsbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.

Produktmæssige begrænsninger

• Atlantis WG kan ikke anvendes i vinterbyg, vårbyg eller havre

• Planter

stressede

grund

tørke,

stærk

varme,

frost,

sygdomme

eller

næringsmangel

bør ikke behandles

Rester og tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Opbevares tørt og frostfrit.

7.2007

Uddrag af Leverandørbrugsanvisning

Førstehjælp

Indånding:

Undgå indånding af aerosoltåger. Bring personen i frisk luft. Søg læge ved

betydelig påvirkning.

Hud:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Søg læge

hvis vedværende symptomer. (S28)

Øjne:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og læge kontaktes. Evt.

kontaktlinser fjernes. (S26)

Indtagelse:

Skyl straks munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Personlige værnemidler:

I henhold til Arbejdstilsynets vejledning anbefales:

Ved opblanding: Åndedrætsværn med filter A2P2, beskyttelsesbriller/ansigts-

skærm, beskyttelsesdragt, handsker og støvler.

Udsprøjtning fra traktor (lukket førerhus): Bukser, støvler og handsker. Ved

anden anvendelse henvises til vejledningen.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningens følges nøje.

Risiko for alvorlig øjenskade. (R41)

Irriterer huden. (R38)

Meget giftig for organismer, der lever i vand: kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. (S39)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen, Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, rug og triticale og

ikke senere end 3 måneder før høst.

Må i grønne planter til foder ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder

mesosulfuron-methyl eller iodosulfuron-methyl-natrium, kun anvendes

i de i brugsanvisningen anførte samlede maksimale doseringer for aktivstofferne pr.

afgrøde og pr. år.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening

via dræn fra gårdspladser og veje).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Ukrudtsmiddel, nr. 18-469

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler.

Analyse

Mesosulfuron ................................................30 g/kg

Iodosulfuron.....................................................6 g/kg

Mefenpyr-diethyl (safener) .............................90 g/kg

Netto: 1 kg (5x200 g)

Granulat

Fabr. nr. og dato: se pakningen

Servicetelefon 70 27 81 27

Ukrudtsarter

Vinterhvede, triticale og rug (max. 150 g i rug)

Efterår

Forår

Agerrævehale

Rajgræs

Vindaks

Fuglegræs

150 g Atlantis

150-200 g Atlantis

Kamille

Raps

Enårig rapgræs

150 - 250 g Atlantis

300 g Atlantis

+ Ærenpris, Stedmoder

+ 0,05+0,15 DFF/Oxitril

+ 0,08+0,24 DFF/Oxitril

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse.

Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser.

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Miljøfarlig

Lokalirriterende

WG

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim‐methyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim‐methyl

Published on: Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0100 The applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in Belgium to evaluate the confirmatory data that were identified for kresoxim‐methyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the confirmatory data requirement, a new study on the storage stability of kresoxim‐methyl residues in animal matrices was submitted. The data gap was considered ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-7-2018

Orphan designation: Bardoxolone methyl, for the: Treatment of Alport syndrome

Orphan designation: Bardoxolone methyl, for the: Treatment of Alport syndrome

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-10-2018

EU/3/18/2071 (Loxo Oncology Limited)

EU/3/18/2071 (Loxo Oncology Limited)

EU/3/18/2071 (Active substance: 6-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-4-(6-(6-((6-methoxypyridin-3-yl)methyl)-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)pyridin-3-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7272 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/125/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7273 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/102/18

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/16/1640 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/16/1640 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/16/1640 (Active substance: 2-methyl-1-[(4-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-6-{[2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]propan-2-ol methanesulfonate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6989 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/253/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

EU/3/14/1242 (Neurolixis SAS)

EU/3/14/1242 (Neurolixis SAS)

EU/3/14/1242 (Active substance: 3-Chloro-4-fluorophenyl-[4-fluoro-4-{[(5-methylpyrimidin-2-ylmethyl) amino]methyl}piperidin-1-yl]methanone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6436 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/163/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/18/2019 (Reata UK Limited)

EU/3/18/2019 (Reata UK Limited)

EU/3/18/2019 (Active substance: Bardoxolone methyl) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5055 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/011/18/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Active substance: N-methyl D-(2,3,4,5,6-pentahydroxy-hexyl)-ammonium; 2-(3,5-dichloro-phenyl)-benzoxazole-6-carboxylate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5038 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/032/06/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2029 (Klinikum der UniversitAt MUnchen)

EU/3/18/2029 (Klinikum der UniversitAt MUnchen)

EU/3/18/2029 (Active substance: 2-[(2S)-2-methyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl]-8-nitro-6-trifluoromethyl-4H-1,3-benzothiazin-4-one) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4174 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/004/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide targeted against transthyretin mRNA, with six phosphorothioate linkages in the backbone, and nine 2'-fluoro and thirty-five 2'-O-methyl nucleoside residues in the sequence, which is covalently linked via a phosphodiester group to a ligand containing three N-acetylgalactosamine residues) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3394 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Active substance: Modified mRNA encoding human methylmalonyl-coenzyme A mutase encapsulated into lipid nanoparticles) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3393 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/017/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2019 (Dr Stefan Blesse)

EU/3/18/2019 (Dr Stefan Blesse)

EU/3/18/2019 (Active substance: Bardoxolone methyl) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3386 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/011/18

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3139 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/122/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3140 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/121/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

3-4-2018

EU/3/12/1080 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/12/1080 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/12/1080 (Active substance: 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-N-({3-nitro-4-[(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)amino]phenyl}sulfonyl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2056 of Tue, 03 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/124/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (Active substance: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1818 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/131/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-a-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1823 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety