Atenodan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Atenodan 50 mg tabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Atenodan 50 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14955
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ATENODAN

Tabletter 25 mg, 50 mg og 100 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Atenodan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Atenodan

Sådan skal du tage Atenodan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Atenodan er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker).

Atenodan virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen.

Du kan tage Atenodan:

Ved forhøjet blodtryk.

Ved uregelmæssig hurtig hjerterytme.

Til forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris).

Ved blodprop i hjertet.

Som forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ATENODAN

Tag ikke Atenodan hvis du

Har sygdom i hjerte og pulsårer. Tal med lægen.

Har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).

Får anfald af højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne.

Er overfølsom over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, hvis du:

Får meget lav puls.

Har kolde, hvide og følelsesløse fingre og tæer (Raynauds syndrom).

Har smerter i benene pga. dårligt blodomløb (claudicatio intermittens).

Får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).

Har diabetes.

Har astma.

Tidligere har haft allergiske reaktioner.

Eller din nærmeste familie har psoriasis.

Har en alvorlig leversygdom.

Har en alvorligt nedsat nyrefunktion.

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Atenodan.

Hvis du skal holde op med behandlingen, skal det ske gradvist over 10–14 dage. Tal med lægen.

Brug af anden medicin sammen med Atenodan

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Atenodan, og Atenodan kan påvirke virkningen af

andre lægemidler.

Tal med lægen, hvis du tager følgende medicin:

Medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, kinidin, amiodaron,

lidocain, methyldopa, hjerteglykosider).

Medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin).

Smertestillende medicin (NSAID), (f.eks. ibuprofen, indometacin).

Insulin eller tabletter mod diabetes.

Medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).

Medicin mod epilepsi (barbiturater).

Medicin mod psykoser (phenothiaziner).

Kraftigt smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Brug af Atenodan sammen med mad og drikke

Du kan tage Atenodan sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Atenodan. Tal med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Atenodan, da atenolol bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atenodan kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Atenodan indeholder lactose

Atenodan tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ATENODAN

Tag altid Atenodan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Atenodan 25 mg

Voksne:

-

Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina

pectoris): 2–4 tabletter (50–100 mg) 1 gang daglig.

-

Akut blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger.

-

Forebyggelse efter blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Normal dosis er sædvanligvis 2–

4 tabletter (50–100 mg) daglig. Følg lægens anvisninger.

Atenodan 50 mg

Voksne:

-

Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina

pectoris): 1–2 tabletter (50–100 mg) 1 gang daglig.

-

Akut blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger.

-

Forebyggelse efter blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Normal dosis er sædvanligvis 1–

2 tabletter (50–100 mg) daglig. Følg lægens anvisninger.

Atenodan 100 mg

Voksne:

-

Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina

pectoris): ½–1 tablet (50–100 mg) 1 gang daglig.

-

Akut blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger.

-

Forebyggelse efter blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Normal dosis er sædvanligvis

½–1 tablet (50–100 mg) daglig. Følg lægens anvisninger.

Børn:

Du må ikke give Atenodan til børn. Følg lægens anvisninger.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion:

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis dine nyrer fungerer meget

dårligt. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 1 døgn før.

Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i

behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Atenodan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atenodan, end der står i denne

indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være meget langsom puls, svimmelhed, besvimelse, hjertestop,

vejrtrækningsbesvær, opkastning, blåfarvning af hud og slimhinder.

Hvis du har glemt at tage Atenodan

Hvis du har glemt en dosis Atenodan, tag den, så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på

tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Atenodan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Alvorlige forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og

slimhinder, blå mærker.

Hallucinationer, psykoser. Forværring af hjerteproblemer. Leversygdom. Kontakt læge

eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Langsom

puls, kolde hænder og fødder, svimmelhed. Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse.

Muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens.

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Søvnforstyrrelser. Forhøjede levertal.

Sjældne bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Forværring af en ikke kendt diabetes. Mareridt, depression, forvirring, angst. Svimmelhed,

hovedpine, følelse af brænden, kløen og prikken i huden. Øjentørhed, synsforstyrrelser.

Besvimelse pga. meget lavt blodtryk, smerter i benene, hvide fingre og tæer. Åndenød hos

astmatikere. Mundtørhed. Hårtab, udslæt, mindre blødninger i hud og slimhinder, kløe,

forværring af psoriasis. Muskelkramper. Impotens.

Meget sjældne bivirkninger

(det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Nedsat sexlyst. Forøget forekomst af antinukleære antistoffer (ANA).

Hyppigheden ikke kendt

: For lavt blodsukker, sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen,lupus

lignende syndrom (tilstand med hududslæt og betændelse i bindevæv, led og

organer).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Atenodan utilgængeligt for børn.

Brug ikke Atenodan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Atenodan tabletter 25 mg, 50 mg og 100 mg indeholder:

aktivt stof: Atenolol.

Hjælpestoffer: Majsstivelse; lactosemonohydrat; povidon; natriumlaurilsulfat; silica, kolloid

og magnesiumstearat

.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Atenodan 25 mg tabletter er runde, hvide og flade tabletter mærket ”C23”.

Atenodan 50 mg og 100 mg tabletter er runde, hvide og hvælvede tabletter mærket

henholdsvis ”C24” og ”C25”.

Pakningsstørrelser

100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Fremstiller:

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2016.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

16-3-2018

ATENOLOL Tablet [QPharma Inc]

ATENOLOL Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceutials Inc.]

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceutials Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

ATENOLOL Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ATENOLOL Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

ATENOLOL Tablet [Major Pharmaceuticals]

ATENOLOL Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Cozaar vs. Atenolol

Cozaar vs. Atenolol

Cozaar (losartan) and atenolol are used to treat hypertension. Atenolol is also used to treat chest pain (angina), for management of acute heart attack (myocardial infarction), and occasionally for thyroid storm management. Cozaar and atenolol belong to different drug classes. Cozaar is an angiotensin receptor blocker (ARB) and atenolol is a beta-blocker.

US - RxList

16-1-2018

ATENOLOL Tablet [AvKARE, Inc.]

ATENOLOL Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

TENORMIN (Atenolol) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

TENORMIN (Atenolol) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

ATENOLOL Tablet [Carilion Materials Management]

ATENOLOL Tablet [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc (amlodipine) and Tenormin (atenolol) (and Tenormin IV) are used for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

19-12-2017

ATENOLOL Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Procucts LLC]

ATENOLOL Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Procucts LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ATENOLOL Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ATENOLOL Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ATENOLOL Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ATENOLOL (Atenolol) Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

ATENOLOL (Atenolol) Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

ATENOLOL Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

ATENOLOL Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

ATENOLOL Tablet [Proficient Rx LP]

ATENOLOL Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

ATENOLOL Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

ATENOLOL Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ATENOLOL Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

ATENOLOL Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ATENOLOL Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

ATENOLOL Tablet [DIRECT RX]

ATENOLOL Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

ATENOLOL (Atenolol) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL (Atenolol) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

ATENOLOL Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

ATENOLOL Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Atenolol) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Atenolol) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

ATENOLOL Tablet [American Health Packaging]

ATENOLOL Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

ATENOLOL Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

ATENOLOL Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

TENORETIC (Atenolol And Chlorthalidone) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

TENORETIC (Atenolol And Chlorthalidone) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

ATENOLOL Tablet [Unit Dose Services]

ATENOLOL Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

ATENOLOL Tablet [Cardinal Health]

ATENOLOL Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

23-6-2017

ATENOLOL Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

ATENOLOL Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Jun 23, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

ATENOLOL Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

ATENOLOL Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-6-2017

ATENOLOL Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ATENOLOL Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 14, 2017 EST

US - DailyMed