Atenativ

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Atenativ 50 IE/ml pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 50 IE/ml
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Atenativ 50 IE/ml pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10813
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

1/4

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ATENATIV 50 IE/mL pulver og solvens til infusionsvæske

Human Antithrombin III

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apoteketpersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apoteketpersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide før du begynder at bruge Atenativ

Sådan skal du bruge Atenativ

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsindhold og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Atenativ er en såkaldt antithrombitisk (blodfortyndende) medicin, som indeholder antithrombin

IIIder er et humant blodderivat. Antithrombin III er en normal bestanddel af humant plasma og et

vigtigt antikoagulerende stof.

Atenativ bruges til behandling af mangel på antithrombin III.

2.

DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ATENATIV

Lægen kann have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Atenativ

hvis du er allergisk over for humant antithrombin III eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Atenativ (angivet i punkt 6).

Advarsel og forsigtighedsregler

Kontakt lægen , apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før De bruger Atenativ.

Virussikkerhed

Når medicin fremstilles af humant blod eller plasma, tages der særlige forholdsregler for at

forhindre, at virus overføres fra én patient til en anden. Disse indbefatter omhyggelig udvælgelse af

blod- og plasmadonorer for at sikre, at eventuelle bærere af infektioner udelukkes, samt for test af

hver enkelt blodportion og plasmapool for tegn på virus/infektioner. Fremstillerne af disse

produkter anvender endvidere processer under fremstillingen af blod eller plasma, der kan

inaktivere eller fjerne virus. På trods af disse forholdsregler kan risikoen for at overføre infektion

ikke elimineres helt i forbindelse med fremstilling af medicin af humant blod eller plasma. Dette

gælder også for en hvilken som helst ukendt eller opstået virus eller andre infektionstyper.

De forholdsregler, der tages, betragtes som værende effektive over for kappebærende virus, såsom

human immundefekt virus (HIV), hepatitis B-virus og hepatitis C-virus.

Forholdsreglerne kan have begrænset virkning over for ikke-kappebærende virus, såsom hepatitis

A-virus og parvovirus B19.

2/4

Det anbefales, at sundhedspersonalet så vidt muligt registrerer produktets navn og batchnummer,

hver gang du får en dosis Atenativ.

Din læge vil muligvis anbefale, at du skal vaccineres mod hepatitis A og B, hvis du

regelmæssigt/gentagne gange modtager antithrombin-produkter udvundet af humant plasma.

Brug af anden medicin sammen med Atenativ

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tageranden medicin eller har gjort det for

nylig.

Heparins antikoagulerende virkning øges ved behandling med Atenativ, og risikoen for blødninger

kan øges. Hvis du har øget risiko for blødninger, skal samtidig behandling med heparin overvejes

meget nøje. Hvis lægen beslutter, at du skal tage heparin, vil du blive kontrolleret nøje med

laboratorieundersøgelser.

Brug af Atenativ sammen med mad og drikke

Ikke relevant

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke observeret nogen indvirkning på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Du er

personligt ansvarlig for at vurdere, om du er i stand til at føre motorkøretøj eller udføre andre

opgaver, der kræver øget opmærksomhed.

Vigtige oplysninger om nogle af indholdsstofferne i Atenativ

Dette lægemiddel indeholder 6,3 – 10,5 mmol (eller 144,9 – 241,5 mg) natrium pr. dosis (30-50

IE/kg). Hvis du er på natrium- eller saltfattig

diæt

, skal du tage hensyn hertil.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE ATENATIV

Din læge beslutter, om du skal behandles med Atenativ og med hvilken dosis. Atenativ gives som

infusion af sundhedspersonale. Du vil blive kontrolleret med de nødvendige

laboratorieundersøgelser under behandlingen.

Hvis du har fået for meget Atenativ

Der er ingen symptomer rapporteret ved overdosis af Atenativ.

Hvis du har glemt at tage Atenativ

Din læge er ansvarlig for at følge behandlingen og at sikre at laboratorieværdierne holdes inden for

det angivne område.

Hvis du holder op med at bruge Atenativ

Baseret på laboratorieværdierne beslutter din læge, hvornår behandlingen med Atenativ skal

stoppes, og han vurderer mulige risici.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Brugen af plasmaderivater kan - men gør det sjældent - føre til overfølsomhedsreaktioner (f.eks.

feber, nældefeber, opkast, dyspnø (åndenød), lavt blodtryk eller chok).

3/4

Hvis der er mistanke om allergi eller overfølsomhed, reaktioner med symptomer som feber,

kvalme, opkast, svimmelhed, bankende hjerte, åndenød, kløen, udslæt, lavt blodtryk og chok, skal

behandlingen omgående stoppes. De almindelige retningslinjer for behandling af chok skal følges

af din læge.

Indberetning af mistanke om bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, børdu tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at skaffe flere oplysninger om sikkerheden ved

denne medicin.

5.

OPBEVARING

Opbevares Atenativ lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i et køleskab (2

C – 8

C). Opbevar hætteglassene i emballagen, så de beskyttes mod

lys.

Brug ikke Atenativ efter den udløbsdatoen, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Produktet kan opbevares ved rumtemperatur (25 °C) op til en måned uden at komme i køleskab

igen, men skal kasseres, hvis det ikke anvendes efter denne periode.

Efter rekonstitution skal produktet anvendes så hurtigt som muligt. Hvis det ikke anvendes straks,

ligger ansvaret for opbevaring og betingelser før brug hos brugeren og må normalt ikke være mere

end 24 timer ved 2 til 8

C, med mindre produktet er rekonstitueret under kontrollerede og

aseptiske omgivelser. Kassér al ubrugt opløsning.

Anvend ikke Atenativ, hvis opløsningen er uklar eller indeholder partikler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Atenativ indeholder:

Aktive stof: Humant antithrombin III (50 IU/ml).

Øvrige indholdsstoffer:

Pulver:

Natriumchlorid, humant albumin, N-acetyltryptophan og caprylsyre.

Solvens:

Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Atenativ er et pulver til opløsning til infusionsvæske. Pakken indeholder et frysetørret pulver i et

hætteglas (type II glas) og en solvens (vand til injektionsvæsker) i et hætteglas (type I glas), der

4/4

bruges til rekonstitution af pulveret. Normalt er opløsningen klar eller en anelse opaliserende. Den

rekonstituerede opløsning indeholder 50 IU/ ml humant antithrombin III.

Atenativ leveres i to forskellige pakningsstørrelser: 500 IE eller 1000 IE. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

SE-112 75 Stockholm

Sverige

Fremstiller:

Octapharma AB

SE-112 75 Stockholm

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Finland, Grækenland, Italien, Kroatien, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal,

Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østrig: Atenativ

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

11/2015

20-3-2018

FDA expands approval of Adcetris for first-line treatment of Stage III or IV classical Hodgkin lymphoma in combination with chemotherapy

FDA expands approval of Adcetris for first-line treatment of Stage III or IV classical Hodgkin lymphoma in combination with chemotherapy

FDA approves Adcetris (brentuximab vedotin) to treat adult patients with previously untreated stage III or IV classical Hodgkin lymphoma (cHL) in combination with chemotherapy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-2-2018

FDA expands approval of Imfinzi to reduce the risk of non-small cell lung cancer progressing

FDA expands approval of Imfinzi to reduce the risk of non-small cell lung cancer progressing

FDA approves drug to reduce the risk of stage III non-small cell lung cancer progressing

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2017

Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - Type III Endoleaks Associated with Use

Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - Type III Endoleaks Associated with Use

Type III endoleak may require treatment with additional interventions such as re-lining, insertion of additional endograft components, or open surgical repair. Interventions to address endoleaks carry added risks for impacted patients.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

Potentially Unsafe Prescribing Common in Patients With CKD

Potentially Unsafe Prescribing Common in Patients With CKD

Almost half of patients with stage III/IV chronic kidney disease (CKD) were prescribed one or more relatively contraindicated medications, and more than a third were prescribed nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), a study found.

US - RxList

8-12-2017

CATEGORY III (Immune System Booster) Liquid [Vitality Works, Inc.]

CATEGORY III (Immune System Booster) Liquid [Vitality Works, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

ATryn (Laboratoire franCais du Fractionnement et des Biotechnologies)

ATryn (Laboratoire franCais du Fractionnement et des Biotechnologies)

ATryn (Active substance: antithrombin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017)7806 of Mon, 20 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/587/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

28-9-2017

#FDA issues letter to health care providers RE: risk of Type III endoleaks associated with Endovascular Grafts! https://go.usa.gov/xRh6K 

#FDA issues letter to health care providers RE: risk of Type III endoleaks associated with Endovascular Grafts! https://go.usa.gov/xRh6K 

#FDA issues letter to health care providers RE: risk of Type III endoleaks associated with Endovascular Grafts! https://go.usa.gov/xRh6K 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2017

SUSTAIN III (Sulfamethazine Sustained Release) Tablet, Extended Release [Durvet]

SUSTAIN III (Sulfamethazine Sustained Release) Tablet, Extended Release [Durvet]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

10-7-2017

EU/3/14/1249 (Akcea Therapeutics UK Ltd.)

EU/3/14/1249 (Akcea Therapeutics UK Ltd.)

EU/3/14/1249 (Active substance: Phosphorothioate oligonucleotide targeted to apolipoprotein C-III) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)4921 of Mon, 10 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/180/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety