Arthrotec Forte

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Arthrotec Forte 75+0,2 mg tabletter
 • Dosering:
 • 75+0,2 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Arthrotec Forte 75+0,2 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 60158
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

17. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Arthrotec Forte, tabletter (2care4)

0.

D.SP.NR.

08909

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Arthrotec Forte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Arthrotec Forte:

Diclofenacnatrium 75 mg + misoprostol 0,2 mg

Hver tablet består af en mavesyreresistent kerne med 75 mg diclofenacnatrium

omgivet af en skal med 0,2 mg misoprostol.

Hjælpestoffer: Lactosemonohydrat, 19,5 mg.

Ricinusolie, hydrogeneret.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter (2care4)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatiske sygdomme og andre inflammatoriske lidelser hos patienter med særlig stort

behov for profylakse mod NSAID-inducerede gastroduodenale ulcera.

Alder over 75 år, tidligere peptisk ulcus, tidligere gastrointestinal blødning og iskæmisk

hjertesygdom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Bivirkningerne kan minimeres ved at anvende den laveste effektive dosis i så kort tid som

muligt til at kontrollere symptomerne (se pkt. 4.4).

Voksne

Arthrotec Forte:

1 tablet 2 gange dagligt i forbindelse med et måltid.

60158_spc.doc

Side 1 af 14

Ældre og patienter med nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis til ældre eller til patienter med nedsat leverfunktion

eller mild til moderat nyreinsufficiens, idet farmakokinetikken ikke ændres i klinisk

relevant udstrækning. Dog bør ældre patienter og patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller

leverfunktion kontrolleres nøje (se pkt. 4.4 og 4.8).

Kontraindiceret til patienter med alvorlig lever- eller nyresvigt (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Arthrotec Forte hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Administration

Tabletten skal synkes hel, og må ikke tygges, knuses eller opløses.

4.3

Kontraindikationer

Arthrotec Forte er kontraindiceret:

ved aktivt eller tilbagevendende gastrointestinalt ulcus eller gastrointestinal blødning (dvs.

to eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus eller blødning)

ved andre aktive blødninger, f. eks. hjerneblødning

hos gravide kvinder, og kvinder, der planlægger graviditet (se pkt. 4.6)

hos patienter med kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer (diclofenac og

misoprostol), acetylsalicylsyre, andre NSAID-præparater, andre prostaglandiner, eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

hos patienter, hvor behandling med acetylsalicylsyre eller andre stoffer af NSAID-typen

fremprovokerer anfald af astma, urticaria eller akut rinitis

gastrointestinale blødninger eller perforationer i anamnesen i forbindelse med tidligere

NSAID-behandling.

ved behandling af peri-operative smerter i forbindelse med koronararterie-bypassoperation

(CABG)

hos patienter med alvorlig nyre- og leversvigt

Kronisk venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV), iskæmisk hjertesygdom, perifer

arteriel sygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler:

Samtidig brug af diclofenac/misoprostol og andre systemiske NSAID-præparater inklusive

cyclooxygenase-2 (COX-2) hæmmere bør undgås, undtaget hos patienter, der har behov

for lave doser acetylsalicylsyre – forsigtighed og tæt kontrol tilrådes hos disse patienter.

Samtidig brug af et systemisk NSAID-præparat og andre systemiske NSAID-præparater

kan øge risikoen for gastrointestinale ulcus og blødning.

Brug til præmenopausale kvinder (se pkt. 4.3):

Arthrotec Forte må ikke gives til præmenopausale kvinder, med mindre de bruger effektiv

prævention, og er blevet informeret om risici ved at tage produktet under graviditet (se pkt.

4.6).

Forsigtighedsregler:

Bivirkninger kan minimeres ved at symptomerne behandles i så kort tid og med så lav

dosis som muligt (se pkt. 4.2 samt nedenstående om gastrointestinale og kardiovaskulære

risici).

60158_spc.doc

Side 2 af 14

Nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Forsigtighed skal udvises hos patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion og hos

ældre, da brugen af NSAID-præparater kan resultere i forværring af nyrefunktionen. Ved

følgende sygdomme bør Arthrotec Forte kun anvendes i ekstraordinære tilfælde og under nøje

klinisk overvågning: Fremskreden hjerteinsufficiens, fremskreden nyresvigt, fremskreden

leversygdom og alvorlig dehydrering.

I et stort klinisk forsøg, hvor patienter i gennemsnit fik diclofenac i 18 måneder, ses forhøjet

ALAT/ASAT hos 3,1% af patienterne. ALAT/ASAT-forhøjelse ses typisk inden for 1-6

måneder. I kliniske forsøg ses hepatitis hos patienter, der fik diclofenac, og efter markeds-

føring er andre hepatiske reaktioner blevet rapporteret, herunder gulsot og leversvigt. Under

behandling med diclofenac/misoprostol bør leverfunktionen kontrolleres regelmæssigt. Hvis

diclofenac/misoprostol anvendes til patienter med nedsat leverfunktion, er tæt kontrol

nødvendig. Hvis unormale levertest varer ved eller forværres, hvis der opstår kliniske tegn

eller symptomer på leversygdom, eller hvis der opstår systemiske manifestationer, skal

behandling med diclofenac seponeres.

Diclofenacs metabolitter udskilles primært via nyrerne (se pkt. 5.2). Omfanget af akkumu-

lation af metabolitterne hos patienter med nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt. Som for

andre NSAID-præparater, hvor metabolitterne udskilles via nyrerne, bør patienter med

signifikant nedsat nyrefunktion overvåges nøje.

I sjældne tilfælde kan NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, føre til interstitial

nefrit, glomerulitis, papilnekrose og nefrotisk syndrom. NSAID-præparater hæmmer den re-

nale prostaglandinsyntese, som spiller en understøttende rolle i opretholdelse af perfusion i

nyrerne hos patienter med nedsat blodgennemstrømning og blodvolumen i nyrerne. Hos disse

patienter kan administration af et NSAID-præparat fremskynde manifest renal dekompense-

ring, som typisk efterfølges af bedring eller til niveau før behandling, når NSAID-behandling-

en seponeres. Patienter med størst risiko for disse reaktioner er patienter med kronisk hjerte-

insufficiens, levercirrose, nefrotisk syndrom, manifest nyresygdom og ældre. Disse

patienter skal overvåges nøje, mens de er i NSAID- behandling.

Patienter med hypertension og/eller mild til moderat kronisk hjerteinsufficiens i anamnesen

bør monitoreres og rådgives fyldestgørende, da væskeretention og ødemer er rapporteret i

forbindelse med brug af NSAID-præparater.

Som ved alle NSAID-præparater kan diclofenac/misoprostol føre til udvikling af ny

hypertension eller forværring af eksisterende hypertension. Begge tilstande kan være

medvirkende årsag til udvikling af flere kardiovaskulære hændelser. NSAID-præparater,

herunder diclofenac/misoprostol, bør anvendes med forsigtighed til patienter med hyper-

tension. Blodtrykket skal kontrolleres nøje under opstart af behandling med diclofe-

nac/misoprostol og gennem hele behandlingsforløbet.

Patienter med væsentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hyperten-

sion, hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med diclofenac efter

nøje overvejelse. Da de kardiovaskulære risici ved brug af diclofenac kan øges med dosis

og behandlingsvarighed, bør den kortest mulige behandlingstid og den laveste effektive

daglige dosis anvendes. Patientens behov for symptomlindring og behandlingsrespons bør

evalueres med jævne mellemrum.

60158_spc.doc

Side 3 af 14

Kliniske forsøg og epidemiologiske data tyder på, at der er en let øget risiko for alvorlige

arterielle tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og slagtilfælde) ved brug af diclofenac,

specielt i høje doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling.

Læger og patienter skal være opmærksomme på udvikling af sådanne tilstande, også selv om

patienten ikke tidligere har haft kardiovaskulære symptomer. Patienten skal informeres om

tegn og/eller symptomer på alvorlig kardiovaskulær toksicitet, og hvad de skal gøre, hvis de

opstår (se pkt. 4.3).

Blodsystem og gastrointestinale påvirkninger

NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, kan forårsage alvorlige gastrointesti-

nale bivirkninger, som f.eks. inflammation, blødning, ulceration og perforation af mave,

tyndtarm eller tyktarm, og disse kan være fatale. Hvis gastrointestinal blødning eller ulcera-

tion opstår hos patienter, som er i behandling med diclofenac/misoprostol, skal behandlingen

seponeres. Disse bivirkninger kan opstå på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller

uden advarende symptomer eller alvorlige gastrointestinale fortilfælde.

Patienter, der er i størst risiko for udvikling af disse gastrointestinale komplikationer med

NSAID-præparater, er dem, der behandles med højere doser, ældre, patienter med kardio-

vaskulær sygdom, patienter i samtidig behandling med acetylsalicylsyre, systemiske

kortikosteroider, selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI), patienter, der drikker

alkohol, eller patienter med fortilfælde af eller aktiv gastrointestinal sygdom, som f.eks.

ulceration, gastrointestinal blødning eller inflammatoriske lidelser.

Diclofenac/misoprostol bør anvendes med forsigtighed til disse patienter, og behandlingen

bør indledes med den lavest mulige dosis (se pkt. 4.3).

Patienter, særligt ældre, med gastrointestinal toksicitet i anamnesen bør rapportere alle usæd-

vanlige abdominale symptomer (særligt gastrointestinal blødning) i særdeleshed i behandling-

ens startfase. Forsigtighed tilrådes, hvis patienter samtidig bruger medicin, som øger risikoen

for gastrointestinalt ulcus eller blødning, såsom orale kortikosteroider, selektive serotonin-

genoptagshæmmere (SSRI) eller trombocythæmmende midler som f.eks. acetylsalicylsyre (se

pkt. 4.5). Samtidig brug af NSAID-præparater inklusive Arthrotec Forte og orale

antikoagulantia øger risikoen for gastrointestinal og ikke-gastrointestinal blødning og bør

derfor gives med forsigtighed. Orale antikoagulantia omfatter warfarin/af coumarin-typen og

nye orale antikoagulantia (f.eks. apixaban, dabigatran, rivaroxaban). Antikoagulation/INR bør

kontrolleres hos patienter, der er i behandling med warfarin/antikoagulantia af coumarin-

typen (se pkt. 4.5).

Som for andre NSAID-præparater kan Arthrotec Forte hæmme trombocytaggregationen og

forlænge blødningstiden. Patienter med sygdom i det hæmatopoietiske system eller

koagulationsforstyrrelser eller patienter med fortilfælde af cerebrovaskulær blødning bør

observeres særlig omhyggeligt.

Forsigtighed tilrådes ved behandling af patienter med gastrointestinale lidelser i anamnesen

(særligt colitis ulcerosa eller Crohns sygdom, da behandling med NSAID-præparater kan

forværre disse tilstande (se pkt. 4.8).

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter og patienter i behandling med

kortikosteroider, andre NSAID-præparater eller antikoagulantia (se pkt. 4.5).

60158_spc.doc

Side 4 af 14

Hudreaktioner

Alvorlige hudreaktioner, som kan være fatale, er rapporteret meget sjældent i forbindelse

med brugen af NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, bl.a. eksfoliativ

dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (se pkt. 4.8).

Risikoen for sådanne reaktioner synes at være størst tidligt i behandlingen, idet de fleste

hudreaktioner forekommer inden for behandlingens første måned. Behandling med

diclofenac/misoprostol bør straks seponeres ved symptomer som udslæt, slimhindelæsioner

eller anden overfølsomhedsreaktion.

Overfølsomhed

NSAID-præparater kan udløse bronkospasmer hos patienter, der lider af eller har

fortilfælde af astma bronkiale eller allergisk sygdom.

Langtidsbehandling

Alle patienter, der er i langtidsbehandling med NSAID-præparater, bør kontrolleres

forebyggende (dvs. undersøgelse af f. eks. nyre- og leverfunktion samt blodbillede).

Medicinoverforbrugshovedpine

Ved længerevarende brug og behandling med høje doser af enhver type

analgetika/antiinflammatoriske midler kan hovedpine udvikles

(medicinoverforbrugshovedpine). Hovedpine udløst af overforbrug af analgetika bør ikke

behandles med dosisøgning. I sådanne tilfælde bør behandlingen seponeres.

Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes hos patienter med hyppige eller daglige

hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af analgetika.

Arthrotec Forte kan maskere tegn og symptomer på feber, og dermed en underliggende

infektion.

Arthrotec Forte tabletter indeholder lactose og bør derfor ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase

deficiency) eller glucose-galactose malabsorption.

4.5

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diuretika

NSAID-præparater kan svække den natriuretiske virkning af diuretika på grund af hæmning

af den intrarenale prostaglandinsyntese. Samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika

kan forårsage øgede serumkalium niveauer. Derfor bør serumkalium monitoreres.

Ciclosporin og tacrolimus

NSAID-præparater, som f.eks. diclofenac kan øge ciclosporins nyretoksicitet, på grund af

deres virkning på prostaglandiner i nyren. Ved samtidig administration med ciclosporin er den

systemiske eksponering af diclofenac fordoblet. Det tilrådes at starte behandlingen med den

laveste dosis af Arthrotec Forte, og nøje at kontrollere patienten for tegn på toksicitet.

Der er en mulig øget risiko for nefrotoksicitet, hvis NSAID-præparater gives samtidig med

tacrolimus.

Lithium, digoxin og ketoconazol

Steady-state-plasmakoncentrationer af lithium og digoxin kan øges, og ketoconazolkoncen-

trationer kan nedsættes.

60158_spc.doc

Side 5 af 14

Monitorering af serum-lithium-, serum-digoxin- og serum-ketoconazol-niveauer anbefales.

Orale antidiabetika

Farmakodynamiske forsøg med diclofenac har ikke vist nogen øget effekt af orale anti-

diabetika. Da der er rapporteret om tilfælde af interaktion med diclofenac og andre NSAID-

præparater, anbefales der imidlertid forsigtighed og passende kontrol af blod glukose.

Tilfælde af hypo- og hyperglykæmi er rapporteret, når diclofenac gives samtidig med

antidiabetika.

Antikoagulantia, antitrombotika og lægemidler med virkning på trombocytfunktionen (inkl.

acetylsalicylsyre og SSRI)

På grund af mindsket trombocytaggregation tilrådes også forsigtighed ved brug af

Arthrotec Forte sammen med antikoagulantia. NSAID-præparater kan forstærke effekten af

antikoagulantia, f.eks. warfarin og af midler med trombocythæmmende virkning f.eks.

acetylsalicylsyre og selektive serotonin-genoptagelses-hæmmere (SSRI) og kan dermed

øge risikoen for gastrointestinal blødning (se pkt. 4.4).

Når diclofenac administreres samtidig med acetylsalicylsyre nedsættes proteinbindingen af

diclofenac, selv om clearance af frit diclofenac ikke ændres. Den kliniske betydning af

denne interaktion er ikke kendt. Som for andre NSAID-præparater frarådes samtidig brug

af diclofenac/misoprostol og acetylsalicylsyre på grund af mulig risiko for øget risiko for

gastrointestinale bivirkninger.

Methotrexat og kortikosteroider)

Forsigtighed bør udvises i tilfælde, hvor NSAID-præparater og methotrexat gives

samtidigt, da plasmakoncentrationen af methotrexat kan stige, hvilket kan føre til toksiske

koncentrationer af methotrexat. Denne risiko er muligvis størst, hvis patienten får høje

doser af methotrexat.

Samtidig administration af NSAID-præparater og kortikosteroider kan øge risikoen for

gastrointestinalt ulcus eller blødning (se pkt. 4.4) og bivirkninger generelt.

Antihypertensiva og diuretika

Antihypertensiva, herunder diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagoniser (AIIA) og

betablokkere: NSAID-præparater kan nedsætte virkningen af diuretika og andre antihyper-

tensive stoffer, inklusive ACE-hæmmere, AIIA og betablokkere.

Hos patienter med nedsat nyrefunktion (f.eks. dehydrerede patienter eller ældre patienter med

kompromitteret nyrefunktion) kan samtidig administration af en ACE-hæmmer eller en AIIA

og/eller diuretika med en cyclo-oxygenasehæmmer øge forværring af nyrefunktionen

herunder risiko for akut nyresvigt, som sædvanligvis er reversibel. Forekomsten af disse

interaktioner bør overvejes hos patienter, der behandles med diclofenac/misoprostol samtidig

med en ACE-hæmmer eller en AIIA og/eller diuretika.

Antacida

Antacida kan forsinke absorptionen af diclofenac. Magnesium-holdige antacida har vist at

forværre misoprostol-associeret diarré.

Antibiotika af quinolon-typen

Resultater fra dyreforsøg tyder på, at NSAID-præparater kan øge risikoen for kramper

60158_spc.doc

Side 6 af 14

forårsaget af antibiotika af quinolon-typen. Patienter, der tager NSAID-præparater og

quinoloner, kan have en øget risiko for udvikling af kramper.

Mifepriston

NSAID-præparater bør ikke anvendes i 8-12 dage efter administration af mifepriston, da

NSAID-præparater kan nedsætte virkningen af mifepriston.

Voriconazol og andre CYP2C9-hæmmere

Forsigtighed tilrådes hvis diclofenac udskrives samtidigt med en potent CYP2C9-hæmmer

(f.eks. sulfinpyrazon og voriconazol), da dette kan føre til en signifikant stigning i den

maksimale plasmakoncentration og eksponering for diclofenac på grund af hæmning af

metabolisen af diclofenac.

Voriconazol øger diclofenacs C

med 114% og AUC med 78% (ved 50 mg engangsdosis).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Som følge af virkningsmekanismen kan NSAID-præparater, herunder diclofenac/misopro-

stol, forsinke eller forhindre ovariel follikelruptur, som har været forbundet med reversibel

infertilitet hos nogle kvinder. Hos kvinder, der har svært ved at blive gravide, eller som går

til undersøgelse for infertilitet, bør seponering af NSAID-præparater, herunder diclofe-

nac/misoprostol, overvejes.

Graviditet

Arthrotec Forte er kontraindiceret under graviditet og til kvinder, der planlægger at blive

gravide, da misoprostol inducerer uteruskontraktion, hvilket kan føre til abort, præmatur

fødsel og fosterdød. Brug af misoprostol har været forbundet med misdannelser. Diclofenac

kan også føre til præmatur lukning af ductus arteriosus.

Hæmning af prostaglandinsyntesen kan påvirke graviditeten negativt. Data fra

epidemiologiske forsøg tyder på en øget risiko for spontan abort efter indtagelse af

prostaglandinsyntese-hæmmere tidligt i graviditeten. Hos dyr ses øget præ- og

postimplantationstab efter administration af prostaglandinsyntese-hæmmere.

Kvinder i den fødedygtige alder bør ikke påbegynde behandling med misoprostol/diclofenac

før graviditet er udelukket, og de bør rådgives omhyggeligt om vigtigheden af at anvende

sikker prævention under behandlingen. Hvis graviditet mistænkes, bør behandlingen

seponeres.

Amning

Hos moderen metaboliseres misoprostol hurtigt til misoprostolsyre, som er biologisk aktiv og

som udskilles i modermælk. Diclofenac udskilles i modermælk i meget små mængder.

Generelt er de potentielle virkninger på det ammede barn ved koncentrationer af

misoprostol og dets metabolitter ved amning ikke kendt. Diarré er dog en kendt bivirkning

til misoprostol og kan forekomme hos spædbørn af ammende mødre. Arthrotec Forte bør

derfor ikke anvendes i ammeperioden.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

60158_spc.doc

Side 7 af 14

Patienter, som oplever svimmelhed og andre påvirkninger af centralnervesystemet ved

indtagelse af NSAID-præparater, bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger rapporteret fra kontrollerede kliniske forsøg med Arthrotec

Forte givet til mere end 2000 patienter fremgår af følgende tabel. Derudover er

bivirkninger rapporteret fra overvågningen efter markedsføring, hvor frekvens ikke kan

beregnes ud fra forhåndenværende data, f.eks. spontane bivirkningsrapporter, anført som

”ikke kendt”.

De mest almindelige observerede bivirkninger er gastrointestinalt relaterede. Der er set

peptisk ulcus, perforation eller gastrointestinal blødning, som kan være fatal, især hos

ældre (se pkt. 4.4). Der er rapporteret kvalme, opkast, diarré, flatulens, forstoppelse,

dyspepsi, mavesmerter, melæna, hæmatemese, ulcerøs stomatit, forværring af colitis

ulcerosa og Crohns sygdom (se pkt. 4.4) som følge af administrationen. Gastritis er

observeret med en lavere frekvens.

Generelt svarer bivirkningsprofilen for diclofenac/misoprostol hos patienter på 65 år eller

ældre til den hos yngre patienter. Den eneste klinisk relevante forskel er, at patienter på 65

år eller ældre tilsyneladende tolererer de gastrointestinale virkninger af

diclofenac/misoprostol ved administration 3 gange dagligt dårligere.

Organ system

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10,000

til

<1/1,000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Vaginal

infektion

Blod og

lymfesystem

Trombo-

cytopeni,

leukopeni,

Aplastisk anæmi,

agranulocytose,

hæmolytisk anæmi,

hæmning af trom-

bocytaggregation

Immunsystemet

Overfølsomhed

Anafylak-

tisk reaktion

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Væskeretention

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Depression,

angst

Mareridt

Psykotiske lidelser,

desorientering,

humørsvingninger,

irritabilitet

Nervesystemet

Hovedpine,

svimmelhed

Cerebro-

vaskulære

hændelser,

søvnighed

tremor,

paræstesi

Aseptisk

meningitis

, kram-

per, hukommelses-

svigt, dysgeusi

Øjne

Sløret syn

Synsnedsættelse

Øre og labyrint

Tinnitus

60158_spc.doc

Side 8 af 14

Hjerte

Hjertesvigt,

myokardie-

infarkt,

palpitationer

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Hypoten-

sion

Shock, vaskulit

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø

Pneumonitis

Astma

Mave-tarm-

kanalen

Abdominal-

smerter,

diarré

kvalme,

dyspepsi

Gastrit,

opkastning

flatulens,

opstød,

obstipation,

ulcus

pepticum,

gastrointesti-

nal inflam-

mation,

gastroin-

testinal

ulceration,

duodenitis,

øsofagitis

Stomatit,

melæna,

mundsår,

mundtørhed,

gastrointestinal

blødning

Pancreatitis,

hæmateme-

se, kolit,

øsofagus-

sygdom,

glossit

Gastrointestinal

perforation

Crohns sygdom,

tungeødem

Lever og

galdeveje

Hepatitis,

ikterus

Leversvigt

Fulminant hepatit

Hud og

subkutane væv

Udslæt,

pruritus

Purpura,

urticaria

Angioødem,

bulløs der-

matitis, fo-

tosensitive

reaktioner,

hårtab

Erythema

multiforme,

Toksisk epidermal

nekrolyse

Stevens-Johnsons

syndrom

eksfoliativ

dermatit

Schönlein-Henoch

purpura,

mukokutant udslæt,

vesikuløst udslæt

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt, akut

nyresvigt, renal pa-

pilnekrose,

tubulointerstitiel

nefrit, nefrotisk

syndrom, pro-

teinuri, hæmaturi,

glomerulonefritis,

minimal læsion

glomerulonefritis,

membranøs

glomerulonefritis,

nedsat nyrefunk-

tion

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

Fosterdød, ufuld-

stændig abort, præ-

matur fødsel,

anafylaktoid gra-

60158_spc.doc

Side 9 af 14

viditetssyndrom,

placentaretention

eller fosterhinde-

retention, unormale

uteruskontraktioner

Det

reproduktive

system og

mammae

Menoragi,

methoragi,

vaginal-

blødning,

postmeno-

pausal blød-

ning, men-

strua-

tionsfor-

styrrelser

Mastodyni,

dysmenoré

Uterinblødning,

uterine spasmer,

infertilitet hos

kvinder (nedsat

fertilitet hos

kvinder)

Medfødte,

familiære og

genetiske

sygdomme

Fødselsde-

fekter

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations

-stedet

Smerter i brys-

tet, an-

sigtsødem,

ødem

, feber,

kulde-

gysninger,

træthed

Inflammation

Undersøgelser

Forhøjet

alaninamino-

transferase,

forhøjet

basisk

fosfatase i

blodet, ned-

sat hæma-

tokrit

Forhøjet

bilirubin i

blodet, forhøjet

aspartatamino-

transferase

Traumer,

forgiftninger og

behandlings-

komplikationer

Uterusruptur,

uterusperforation

Symptomer på aseptisk meningitis (nakkestivhed, hovedpine, kvalme, opkastning, feber

eller nedsat bevidsthed) er rapporteret i forbindelse med behandling med NSAID-

præparater. Patienter, der lider af en autoimmun sygdom (f.eks. lupus erythematose,

blandet bindevævssygdom (MCTD)) synes at være mere følsomme.

Diarré er sædvanligvis mild til moderat og forbigående, og kan mindskes, ved at

Arthrotec Forte tages i forbindelse med et måltid, og ved at undgå brug af antacida, der

overvejende er magnesiumholdige.

Gastrointestinal perforation eller blødning kan til tider være fatal, især hos ældre (se

pkt. 4.4).

Alvorlige hudreaktioner, nogle fatale, er blevet rapporteret i meget sjældne tilfælde (se

pkt. 4.4).

Særligt hos patienter med hypertension eller nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4).

60158_spc.doc

Side 10 af 14

På grund af mangel på præcise og/eller pålidelige tal (nævner og tæller), kan det spontane

bivirkningsrapporteringssystem, hvor sikkerhedsdata indsamles ved overvågning efter

markedsføring, ikke bruges til en medicinsk meningsfyldt frekvensberegning af uønskede

hændelser.

Med hensyn til den relative rapporteringshyppighed af uønskede hændelser ved overvågning

efter markedsføring er de uønskede hændelser, der rapporteres hyppigst til indehaveren af

markedsføringstilladelsen, af gastrointestinal karakter (ca. 45% af alle spontane rapporter i

firmaets sikkerhedsdatabase) efterfulgt af kutane/overfølsomhedsreaktioner, hvilket er i

overensstemmelse med den kendte bivirkningsprofil for klassen af NSAID-præparater.

Kliniske forsøg og epidemiologiske data tyder på, at der er en øget risiko for arterielle

tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og apopleksi) ved brug af diclofenac, især ved brug af

høje doser (150 mg dagligt) og ved langtidsbehandling (se pkt. 4.3 og 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Den toksiske dosis af Arthrotec Forte er ikke fastsat, og der er ikke nogen erfaringer med

overdosering. Forstærkning af den farmakologiske effekt kan forekomme ved overdosering.

Følgende tegn på overdosering for enkeltkomponenterne er dog beskrevet.

Kliniske tegn på overdosering af diclofenac omfatter gastrointestinale klager, konfusion,

døsighed og generel hypotoni.

Kliniske tegn på overdosering af misoprostol er sedation, tremor, kramper, dyspnø,

abdominalsmerter, diaré, feber, palpitationer, hypotension og bradykardi.

Det anbefales at kontrollere vitale funktioner (blodtryk, puls, temperatur), og at tage

konventionelle laboratorieprøver; herunder måling af hæmatologiske parametre, nyre- og

leverfunktion og metabolisk profil (A-punktur) i tilfælde af moderat til alvorlig forgiftning.

Ved akut forgiftning med NSAID-præparater bør der behandles understøttende og

symptomatisk. Hvis der er mistanke om, at lægemidlet kan være indtaget for nyligt,

anbefales oral indtagelse af aktivt kul for at reducere absorptionen af lægemidlet.

Forceret diurese kan have gavnlig virkning, da metabolitter af diclofenac og misoprostol

udskilles i urinen. Da diclofenac og misoprostol i udstrakt grad er proteinbundet og undergår

omfattende metabolisering, vil eksempelvis dialyse og hæmoperfusion sandsynligvis ikke

hjælpe til at nedsætte koncentrationen af diclofenac og misoprostol.

4.10

Udlevering

60158_spc.doc

Side 11 af 14

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: M 01 AB 55. Non-steroide antiinflammatoriske/antireumatiske midler (NSAID).

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Arthrotec Forte er et non-steroidholdigt, antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID), som er

effektivt ved behandling af reumatiske sygdomme.

Denne virkning skyldes diclofenac, som har dokumenteret antiinflammatoriske og analgetiske

egenskaber.

Arthrotec Forte indeholder også misoprostol, en syntetisk prostaglandin E

analog, som er et

stof, der beskytter slimhinden i ventriklen og duodenum, og som forstærker flere af de

faktorer, der holder slimhinden i ventriklen og duodenum intakt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den farmakokinetiske profil efter oral administration af en enkelt dosis eller gentagne doser af

diclofenacnatrium og misoprostol givet som Arthrotec Forte er de samme, som når de 2

lægemidler gives hver for sig. Der er ingen farmakokinetiske interaktioner mellem de 2

komponenter, ud over et lille fald i C

for diclofenacnatrium, når dette gives samtidigt med

misoprostol.

Diclofenacnatrium absorberes fuldstændigt i mave-tarmkanalen efter fastende oral indtagelse.

Kun 50% af den absorberede dosis er systemisk tilgængelig som følge af first-pass metabo-

lisme. Maksimale plasmakoncentrationer opnås indenfor 2 timer (interval 1-4 timer), når det

gives som enkeltdosis under fastende betingelser. Ved samtidig fødeindtagelse øges

diclofenac T

til 4 timer. Arealet under plasmakoncentrationskurven (AUC) er proportionalt

med dosis i intervallet mellem 25 mg og 150 mg. Absorption af diclofenac ved steady-state

nedsættes ved samtidig fødeindtagelse og Arthrotec Forte. C

, og AUC nedsættes med

henholdsvis ca. 40% og 20%.

Halveringstiden er ca. 2 timer. Clearance er ca. 350 ml/min og distributionsvolumen er ca.

550 ml/kg. Mere end 99% af diclofenacnatrium er reversibelt bundet til human plasma-

albumin, og er ikke afhængig af alder. Diclofenacs metabolisme er primært medieret via

cytokrom P450 CYP2C9 i leveren. Patienter med kendt eller formodet nedsat CYP2C9-

metabolisering baseret på tidligere anamnese/erfaring med andre CYP2C9-substrater bør

behandles med forsigtighed med diclofenac, da de kan have unormalt høje plasmaniveauer

på grund af nedsat metabolisk clearance.

Diclofenacnatrium elimineres via metabolisering og efterfølgende ved udskillelse i urin- og

galde som glukoronid og sulfatkonjugater af metabolitterne. Ca. 65% af dosis udskilles i

urinen og 35% i galden. Mindre end 1% af modersubstansen udskilles uændret.

Misoprostol absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt, og gennemgår hurtig metabolisering

til dets aktive metabolit, misoprostolsyre, som har en halveringstid på ca. 30 min. Der blev

ikke fundet akkumuleret misoprostolsyre i flerdosis-forsøg, og plasma steady-state ses inden

for 2 døgn. Misoprostolsyrens proteinbinding i serum er mindre end 90%. Ca. 70% af den

indtagne dosis udskilles i urinen, hovedsageligt som biologisk inaktive metabolitter.

60158_spc.doc

Side 12 af 14

Der er gennemført én- og flerdosisforsøg, der sammenligner farmakokinetikken mellem

Arthrotec Forte og komponenterne diclofenac 75 mg og misoprostol 0,2 mg givet hver for sig.

Bioekvivalensen mellem de 2 metoder at give diclofenac på kunne vises for AUC og for

absorptionshastigheden (C

/AUC). I steady-state-sammenligningen i fastende tilstand kunne

bioekvivalensen påvises for AUC. Mad reducerer absorptionshastighed og -omfang af

diclofenac både for Arthrotec Forte og samtidig indtaget diclofenac. På trods af de næsten

identiske middel-AUC-værdier hos ikke-fastende, kunne statistisk steady-state-bioekvivalens

ikke påvises. Dette skyldes imidlertid den brede variations-koefficient i disse forsøg på grund

af brede inter-individuelle forskellige i absorptionstid, og den omfattende first-pass

metabolisme, som forekommer med diclofenac.

Bioækvivalens i AUC-termer (0-24 timer) kan påvises, når man sammenligner steady-state-

farmakokinetikken af Arthrotec Forte givet 2 gange dagligt med diclofenac 50 mg/misopro-

stol 0,2 mg givet 3 gange dagligt. Begge regimer giver en total daglig dosis på 150 mg

diclofenac.

Med hensyn til indtagelse af misoprostol, kunne bioækvivalens påvises efter en enkelt dosis

Arthrotec Forte eller misoprostol givet alene. Mad mindsker under steady-state-forhold

misoprostols C

efter administration af Arthrotec Forte, og forsinker absorptionen

ubetydeligt, men AUC er ækvivalent.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyreforsøg med samtidig administration medførte tillæg af misoprostol ingen øgning i

diclofenacs toksiske virkninger. Det viste sig også at kombinationen hverken var teratogen

eller mutagen. De individuelle komponenter viser ingen tegn på karcinogent potentiale.

I flere gange den anbefalede terapeutiske dosis har misoprostol ført til gastrisk hyperplasi i

mucosa hos dyr. Dette karakteristiske respons på prostaglandiner i E-serien normaliseres,

når stoffet seponeres.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Arthrotec Forte:

Lactosemonohydrat; Cellulose, mikrokrystallinsk; Majsstivelse; Povidon K 30;

Magnesiumstearat; Methylacrylsyre copolymer type C; Natriumhydroxid; Talcum;

Triethylcitrat; Hypromellose; Crospovidon; Silica, kolloid, vandfri; Ricinusolie,

hydrogeneret.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

60158_spc.doc

Side 13 af 14

Blisterpakning.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retnings-

linjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

60158

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. november 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

17. april 2018

60158_spc.doc

Side 14 af 14

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety