Aromasin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Aromasin 25 mg overtrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • overtrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Aromasin 25 mg overtrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30970
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aromasin

25 mg overtrukne tabletter

exemestan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, Du vil vide.

Lægen har ordineret Aromasin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Aromasin

Sådan skal du tage Aromasin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Medicinen hedder Aromasin. Aromasin tilhører den gruppe medicin, som kaldes

aromatasehæmmere. Aromasin påvirker stoffet aromatase, som især hos kvinder efter

overgangsalderen er nødvendigt for dannelsen af det kvindelige kønshormon østrogen.

Hormonafhængig brystkræft kan behandles ved at nedsætte østrogenniveauet i kroppen.

Aromasin bruges til at behandle tidlig brystkræft hos kvinder, der har passeret overgangsalderen,

når de har fået behandling med tamoxifen i 2-3 år.

Aromasin

bruges også til at behandle fremskreden brystkræft, hvor behandling med et andet

hormonpræparat ikke har haft tilstrækkelig virkning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før

begynder at tage Aromasin

Tag ikke Aromasin

hvis du er allergisk over for exemestan eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis du

ikke

allerede har passeret overgangsalderen dvs., at du stadig har menstruation.

hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen vil tage blodprøver for at sikre, at du er kommet i overgangsalderen inden du bliver

behandlet med Aromasin.

Der vil også blive foretaget et rutinetjek af dit D-vitaminniveau inden behandlingen, da niveauet

kan være meget lavt i de tidlige stadier af brystkræft. Du vil få et D-vitamintilskud, hvis

niveauet er under det normale.

Tal med lægen, inden du tager Aromasin, hvis du har lever- eller nyreproblemer.

Fortæl det til lægen, hvis du eller andre i din familie lider af tilstande, som kan påvirke

knoglernes styrke. Lægen vil undersøge knoglernes styrke før og under behandlingen med

Aromasin. Dette skyldes, at knoglerne kan miste noget af deres styrke, når mængden af

kønshormon falder på grund af behandling med Aromasin.

Brug af anden medicin sammen med Aromasin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer

og mineraler.

Du må ikke tage Aromasin sammen med medicin mod overgangsalderen (hormonerstatning).

Når du tager Aromasin, skal du være forsigtig med at bruge den medicin, der er nævnt nedenfor.

Tal med lægen, hvis du tager:

rifampicin (antibiotikum)

carbamazepin eller phenytoin (medicin mod kramper/epilepsi)

produkter der indeholder Perikon (naturmedicin)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge til råds, før du tager Aromasin.

Drøft prævention med din læge, hvis der er mulighed for, at du kan blive gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner. Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Aromasin kan give

bivirkninger (døsighed, træthed, svimmelhed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Aromasin indeholder saccharose og methylparahydroxybenzoat, hvor advarsel er påkrævet

Saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

Methylparahydroxybenzoat, som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter

behandlingen).

3. Sådan skal du tage Aromasin

Tag altid Aromasin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Aromasin

skal tages gennem munden. Det er bedst at tage Aromasin efter et måltid, helst på samme

tidspunkt hver dag. Din læge vil fortælle dig, hvor ofte og hvor længe du skal tage Aromasin

.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og ældre:

1 tablet (25 mg) 1 gang daglig.

Hvis du bliver indlagt på sygehus, skal du fortælle, at du er i behandling med Aromasin

Brug til børn:

Aromasin må ikke bruges til børn.

Hvis du har taget for mange Aromasin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Aromasin, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet. Vis æsken med Aromasin tabletter.

Hvis du har glemt at tage Aromasin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage

næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Hvis du holder op med at tage Aromasin

Selv om du føler dig rask, må du kun stoppe eller afbryde behandlingen med Aromasin

efter aftale med

lægen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Normalt kan de fleste tage Aromasin uden problemer og bivirkningerne nævnt herunder er ofte

milde til moderate. De fleste bivirkninger skyldes mangel på østrogen f.eks. hedeture.

Overfølsomhed, leverbetændelse (hepatitis) og betændelse i leverens galdeveje, som farver huden

gul (kolestatisk hepatitis) kan forekomme. Symptomerne er generel utilpashed, kvalme, gulsot

(gulfarvning af huden og det hvide i øjnene), kløe, mavesmerter i højre side og appetitløshed.

Kontakt straks lægen for at få akut lægelig rådgivning, hvis du mener, at du har et eller flere af disse

symptomer.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end l ud af 10 patienter):

Depression

Søvnbesvær

Hovedpine

Hedeture

Svimmelhed

Kvalme

Øget svedtendens

Muskel- og ledsmerter (herunder slidgigt, bensmerter, leddegigt og stive led)

Træthed

Et fald i antallet af hvide blodlegemer

Mavesmerter

Forhøjet niveau af leverenzymer

Øget nedbrydning af hæmoglobin i blodet

Forhøjet niveau af et blodenzym i blodet, der skyldes leverskader

Smerter

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Appetitløshed

En kombination af sovende/prikkende fornemmelse i fingrene, følelsesløshed og smerter,

som påvirker hele hånden undtagen lillefingeren (karpaltunnelsyndrom) eller

snurren/prikken i huden

Mavesmerter, opkastning, forstoppelse, fordøjelsesproblemer, diarré

Hårtab

Hududslæt, nældefeber og kløe

Knogleskørhed, som kan nedsætte knoglernes styrke (osteoporose). Det kan føre til

knoglebrud

Smerte, hævede hænder og fødder

Et fald i antallet af blodplader i blodet

Muskelsvækkelse

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Overfølsomhed

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Et udbrud af små blister på et område af huden som udslæt

Søvnighed

Leverbetændelse

Betændelse i leverens galdeveje, der farver huden gul

Ikke kendt bivirkning

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Et lavt antal af visse hvide blodlegemer i blodet

Ændring i mængden af blodplader og hvide blodlegemer kan også forekomme. Påvirkning af

blodlegemerne ses oftest hos personer, der i forvejen har for få af disse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Aromasin utilgængeligt for børn.

Brug ikke Aromasin

efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aromasin

indeholder

Aktivt stof: exemestan.

Øvrige indholdsstoffer: kolloid silica (E551), crospovidon, hypromellose (E464), magnesiumstearat

(E272), mannitol (E421), mikrokrystallinsk cellulose (E460), natriumstivelsesglycollat (A),

polysorbat 80 (E433), polyvinylalkohol, simethicon, macrogol 6000, saccharose, let

magnesiumcarbonat (E504), methylparahydroxybenzoat (E218), cetylestervoks, talkum,

carnaubavoks, ethanol, shellak, titandioxid (E171) og sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Aromasin er en rund, bikonveks, råhvid, overtrukken tablet, der er mærket 7663 på den ene side.

Aromasin kan fås i blisterpakninger på 15, 20, 30, 90, 100 og 120 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller:

Pfizer Italia S.r.l, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno (AP), Italien.

Denne indlægsseddel blev

senest

revideret november 2015.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Aromasin:

Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg,

Nederlandene, Portugal, Sverige, Storbritannien, Østrig

Aromasine:

Frankrig

Aromasil:

Spanien