Aricept

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Aricept 5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Aricept 5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18797
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: information til brugeren

Aricept

Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg

Donepezilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Aricept

til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Aricept

Sådan skal du tage Aricept

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Aricept indeholder det aktive stof donepezilhydrochlorid. Aricept

hører til den gruppe af lægemidler,

som hedder acetylcholinesterase-hæmmere.

Donepezil øger mængden af stoffet acethylcholin, som indgår i hjernens hukommelsesfunktion ved at

nedsætte den hastighed, som acethylcholin omdannes med. Aricept bruges til at behandle symptomer på

demens hos patienter med mild til moderat svær grad af Alzheimers sygdom. Symptomer på demens er

tiltagende hukommelsestab, forvirring og ændring i adfærd. Dette gør, at patienter med Alzheimers

sygdom får sværere og sværere ved at udføre normale dagligdags aktiviteter.

Aricept bruges kun til behandling af voksne.

Lægen kan have givet dig Aricept for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aricept

Tag ikke Aricept:

hvis du er allergisk over for donepezil eller piperidin-derivater eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Aricept (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apoteket, inden du tager Aricept, hvis du har eller har haft:

mavesår eller sår på tolvfingertarmen

krampeanfald eller kramper

en hjertelidelse (uregelmæssige eller meget langsomme hjerteslag)

astma eller anden længerevarende lungesygdom

leverproblemer eller leverbetændelse

vandladningsbesvær eller mild nyresygdom

Fortæl det også til lægen, hvis du er gravid, eller tror du er gravid.

Børn og unge

Aricept bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Aricept

Fortæl lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det gælder også medicin, som du skal tage fremover, hvis du fortsætter med at bruge Aricept. Dette er

fordi, denne medicin kan påvirke virkningen af Aricept.

Det er især vigtigt at du taler med din læge, hvis du tager:

anden medicin mod Alzheimers sygdom, f.eks. galantamin

smertestillende medicin eller medicin mod gigt, f.eks. acetylsalicylsyre, non-steroide

antiinflammatoriske stoffer (NSAID) som ibuprofen eller diclofenacnatrium

antikolinerge midler, f.eks. tolterodin

medicin mod infektion (antibiotika), f.eks. erythromycin, rifampicin

medicin mod svamp, f.eks. ketoconazol

medicin mod depression, f.eks. fluoxetin

medicin mod kramper, f.eks. phenytoin eller carbamazepin

medicin mod hjertelidelser, f.eks. quinidin, betablokkere (propranolol og atenolol)

muskelafslappende medicin, f.eks. diazepam, succinylcholin

fuld bedøvelse

medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. urtemedicin

Hvis du skal opereres og i fuld bedøvelse, skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet at du bruger

Aricept. Medicinen kan påvirke den mængde bedøvelse, der skal bruges.

Du kan bruge Aricept hvis du har nyresygdom eller mild til moderat leversygdom. Tal med lægen, hvis

du har nyre- eller leversygdom. Patienter med svær leversygdom bør ikke tage Aricept.

Fortæl din læge navnet på den pårørende eller omsorgsperson, der skal hjælpe dig med at tage

medicinen.

Brug af Aricept sammen med mad, drikke og alkohol

Mad påvirker ikke virkningen af Aricept.

Du bør ikke drikke alkohol, da alkohol kan påvirke virkningen af Aricept.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager Aricept.

Du bør ikke amme, mens du tager Aricept

Trafik- og arbejdssikkerhed

Demens kan svække evnen til at køre eller at arbejde med maskiner. Du må kun foretage disse

aktiviteter, hvis din læge mener, at det er sikkert. Denne medicin

kan give træthed, svimmelhed og

muskelkramper. Hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Aricept indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Aricept

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Brug altid Aricept nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige startdosis er 5 mg (1 hvid tablet) hver aften inden du går i seng. Efter 1 måned kan

lægen øge dosis til 10 mg (1 gul tablet) hver aften inden du går i seng.

Hvilken styrke tablet du skal tage, afhænger af, hvor længe du har taget denne medicin og hvad lægen

anbefaler. Du må højest tage 10 mg dagligt.

Du må ikke selv ændre dosis uden at have talt med lægen.

Sådan skal du tage din medicin

Synk tabletten med et glas vand om aftenen inden sengetid.

Brug til børn og unge

Aricept bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Hvis du har taget for mange Aricept

Kontakt straks din læge eller skadestuen, hvis du har taget mere af Aricept, end du skulle. Tag altid

denne indlægsseddel og resten af tabletterne med dig.

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning, savlen, sveden, langsom hjerterytme, lavt blodtryk

(giver en følelse af at være omtåget eller svimmel når man står op), vejrtrækningsbesvær, besvimelse og

kramper.

Hvis du har glemt at tage Aricept

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må

ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage medicinen i

mere end en uge, så kontakt lægen, før du tager mere medicin.

Hvis du holder op med at tage Aricept

Du må ikke stoppe behandlingen, medmindre din læge har bedt dig om det. Hvis du stopper med at

tage Aricept, vil fordelene ved behandlingen gradvist forsvinde.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvor længe skal du tage Aricept

Din læge eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor længe du skal tage tabletterne. Din læge vil

regelmæssigt tilse dig og vurdere behandlingen og dine symptomer.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne, der er nævnt her, er oplevet af patienter, der har taget Aricept. Fortæl det til lægen,

hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, mens du tager Aricept.

Alvorlige bivirkninger:

Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever nogle af disse alvorlige bivirkninger. Du kan have brug for

øjeblikkelig lægehjælp.

Leverskade, f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er kvalme eller opkastning,

appetitløshed, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene samt

mørk urin (det sker hos op til 1 ud af 1000 patienter)

Mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Symptomer på mavesår og sår på tolvfingertarmen er

mavesmerter og mavegener (fordøjelsesbesvær) mellem navlen og brystbenet (det sker hos op til

1 ud af 100 patienter)

Blødning i maven eller tarmene. Dette kan give sort tjærelignende afføring eller synligt blod fra

endetarmen (det sker hos op til 1 ud af 100 patienter)

Krampeanfald eller kramper (det sker hos op til 1 ud af 100 patienter)

Feber med muskelstivhed, stærk svedtendens eller sløret bevidsthed (malignt neuroleptika

syndrom) (det sker hos op til 1 ud af 10.000 patienter).

Muskelsvaghed, ømhed eller smerter, især hvis du samtidig føler dig utilpas, har høj feber eller

mørkfarvet urin. Dette kan skyldes nedbrydning af musklerne. Det kan være livstruende og kan

medføre nyresvigt (det kaldes rhabdomyolyse) (det sker hos op til 1 ud af 10.000 patienter).

Meget almindelige bivirkninger

(det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

diarré

kvalme eller opkastning

hovedpine

Almindelige bivirkninger

(det sker hos op til 1 ud af 10 patienter):

muskelkramper

træthed

søvnløshed

snue

appetitløshed

hallucinationer (se eller høre ting som ikke findes i virkeligheden)

unormale drømmer og mareridt

aggressiv opførsel

besvimelsesanfald

svimmelhed

mavegener

udslæt

kløe

inkontinens

smerter

ulykker (patienter kan være mere tilbøjelige til at falde og at komme til skade ved uheld)

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos op til 1 ud af 100 patienter):

langsom hjerterytme

øget spytsekretion

Sjældne bivirkninger

(det sker hos op til 1 ud af 1000 patienter):

stivhed, rysten eller ukontrollable bevægelser, især af ansigtet og tungen, men også af arme og

ben.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Aricept utilgængeligt for børn.

Brug ikke Aricept efter den udløbsdato, der står efter EXP på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Aricept ved temperaturer over 30ºC.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aricept indeholder:

Aktivt stof: donepezilhydrochlorid. Der findes tabletter i to styrker. Hver tablet af 5 mg indeholder

5 mg donepezilhydrochlorid og hver tablet af 10 mg indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat; majsstivelse; mikrokrystallinsk cellulose; hyprolose;

magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder: hypromellose; talcum; macrogol; farvestoffet

titandioxid (E171) og i 10 mg tabletten også farvestoffet gul jernoxid (E172).

Udseende

Aricept filmovertrukne tabletter med 5 mg er hvide, runde tabletter, mærket ’ARICEPT’ på den

ene side og ’5’ på den anden.

Aricept filmovertrukne tabletter med 10 mg er gule, runde tabletter, mærket ’ARICEPT’ på den ene

side og ’10’ på den anden.

Pakningsstørrelser

Tabletterne findes i blisterpakninger med 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 112 eller 120 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2017.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

7-3-2018

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Vensun Pharmaceuticals, Inc.]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Vensun Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [AvKARE, Inc.]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Orally Disintegrating [Cadila Healthcare Limited]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Orally Disintegrating [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-9-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 14, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet [Par Pharmaceutical, Inc.]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

19-6-2017

DONEPEZIL (Donepezil Hydrochloride) Tablet [NuCarePharmaceuticals, Inc.]

DONEPEZIL (Donepezil Hydrochloride) Tablet [NuCarePharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-6-2017

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

DONEPEZIL (Donepezil Hydrochloride) Tablet [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

DONEPEZIL (Donepezil Hydrochloride) Tablet [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed