Arax Extra

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Arax Extra 500 mg+65 mg tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg+65 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Arax Extra 500 mg+65 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45222
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Arax Extra 500 mg/65mg tabletter

paracetamol/caffein

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Du kan få Arax Extra uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge

anvisningerne for Arax Extra

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Hvis du får bivirkninger, skal du sige det til lægen. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke

er medtaget i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Arax Extra til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotek spersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Arax Extra

Sådan skal du tage Arax Extra

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Arax Extra er et smertestillende og febernedsættende lægemiddel (analgetisk og antipyretisk). Arax Extra

indeholder to aktive stoffer, paracetamol og caffein. Paracetamol lindrer smerter og nedsætter feber og

koffein øger den smertestillende virkning.

Arax Extra bruges til at behandle lette eller moderate smertesymptomer, f.eks. hovedpine, tandpine,

menstruationssmerter og/eller høj temperatur.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ARAX EXTRA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Arax Extra

hvis du er allergisk over for paracetamol eller caffein eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i afsnit 6).

hvis du er et barn i alderen under 12 år.

hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion (Child-Pugh >9).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med en læge inden du tager Arax Extra:

hvis du har en alvorlig lever- eller nyresygdom (herunder alkoholisk leversygdom).

hvis du drikker store mængder kaffe eller te, der indeholder koffein. Samtidig brug kan medføre

irritabilitet og en følelse af anspændthed på grund af koffein.

hvis du har alkoholproblemer eller en leversygdom. Du må ikke tage Arax Extra og drikke alkohol

samtidig; virkningen af alkohol øges ikke af Arax Extra.

hvis du er kronisk fejl-/underernæret og har glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.

hvis du har Gilberts syndrom (arvelig gulsot, der ikke ødelægger de røde blodlegemer).

Der skal udvises forsigtighed

hvis du bruger lægemidler, der påvirker leverfunktionen

hvis du er dehydreret

hvis du har en kronisk ernæringssygdom

hvis du har astma og er følsom for acetylsalicylsyre

Hvis du tager andre smertestlillende midler, der indeholder paracetamol, må du ikke tage Arax Extra uden at

tale med lægen. Tag aldrig større doser paracetamol end anbefalet. Højere doser end anbefalet giver ikke

bedre smertelindring, men medfører en risiko for leverskade. Symptomer på en leverskade forekommer

sædvanligvis få dage efter indtagelse af en for stor mængde paracetamol. Hvis du har taget en for stor dosis

er det derfor vigtigt, at du kontakter din læge hurtigst muligt.

Brug af anden medicin sammen med Arax Extra

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, da lægemidler kan påvirke andre lægemidler.

Du skal især være forsigtig med følgende lægemidler og naturprodukter:

blodfortyndende medicin (medicin, der bruges til at forebygge blodpropper)

metoclopramid og domperidon (medicin mod kvalme og opkastning)

chloramphenicol (som er et antibiotikum

kolestyramin (medicin, der sænker blodets indhold af kolesterol)

phenobarbital, phenytoin og carbamazepin (medicin, der bruges mod epilepsi)

rifampicin (medicin til behandling af tuberkulose)

probenecid (medicin til behandling af urinsyregigt)

ziduvodin (medicin mod HIV)

perikum (hyperikum perforatum, i nogle naturprodukter).

Ligesom andre lægemidler mod migræne kan for meget Arax Extra give daglig hovedpine eller forværre din

migræne. Spørg lægen, hvis du tror, at dette gælder for dig. Det kan være nødvendigt at stoppe med Arax

Extra for at imødegå problemet.

Hvis du tager nogle af de ovenfor nævnte lægemidler eller naturprodukter, skal du tale med lægen inden du

tager Arax Extra.

Lejlighedsvis kan Arax Extra og blodfortyndende lægemidler tages sammen, men hvis du har behov for at

tage smertestillende medicin dagligt i længere tid, skal du tale med lægen.

BØRN ELLER UNGE

I HJEMMET?

Læs advarslen og vær omhyggelig med,

hvordan du opbevarer denne medicin

Brug af Arax Extra sammen med mad og drikke

Du må ikke tage dette lægemiddel sammen med alkoholiske drikke. Du bør begrænse drikkevarer, der

indeholder koffein (kaffe, te, cola).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Arax Extra kan anvendes under graviditet og amning under normale behandlingsmæssige forhold. Det bør

dog kun anvendes efter at en læge omhyggeligt har vurderet fordele og ulemper.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arax Extra har ingen kendt virkning, der påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller til at betjene maskiner.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ARAX EXTRA

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Kun til indtagelse gennem munden og kortvarig anvendelse.

Voksne og børn i alderen over 12 år:

Den normale dosis er 1-2 tabletter op til 3 gange dagligt eller efter behov.

Doser på 1-2 tabletter må ikke gives med færre end 6 timers mellemrum. De specifikke mellemrum mellem

doserne afhænger af symptomerne og af den totale højeste daglige dosis.

Du må ikke overskride den højeste anbefalede daglige dosis på 6 tabletter inden for 24 timer.

Hvis generne varer længere end 3 dage, bør du søge læge.

Ældre:

Som for voksne.

Anvendelse hos børn:

Bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Hvis du har taget for mange Arax Extra tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Arax Extra, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet. I tilfælde af overdosering og forgiftning skal du, på grund

af risikoen for udvikling af senere, alvorlig leverskade, omgående kontakte læge eller skadestue, selv om du

har det godt. Symptomer i tilfælde af en overdosis er bleghed, kvalme, opkastning appetitløshed,

mavesmerter, rysten, nervøsitet, ophidselse, øget vandladning, mave-tarm-forstyrrelser, hurtig puls eller

uregelmæssig hjerterytme.

Hvis du har glemt at tage Arax Extra

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Arax Extra kan medføre et nedsat antal hvide blodlegemer og nedsætte din modstandskraft over for

infektioner. Hold omgående op med at tage Arax Extra og søg læge, hvis du får en infektion med

symptomer som feber og alvorlig forværring af din almentilstand eller feber med lokale infektionssymptomer

som ondt i halsen, svælget, munden eller vandladningsproblemer, skal du straks søge læge. Der vil blive

taget en blodprøve for at undersøge om der muligvis er nedsat indhold af hvide blodlegemer

(agranulocytose).

Følgende oversigt viser, opdelt efter hyppighed, bivirkninger der til dato er indberettet:

Almindelig (forekommer hos indtil 1 ud af 10 behandlede ):

kvalme

søvnløshed

rastløshed

hurtig puls (takykardi).

Sjælden (forekommer hos indtil 1 ud af 1 000 behandlede ):

overfølsomhedsreaktioner (herunder udslæt).

Meget sjælden (forekommer hos indtil 1 af 10 000 behandlede):

lavt antal blodplader, der viser sig ved blødning eller blå mærker hurtigere end normalt (hæmatopoietisk

malfunktion herunder trombocytopeni) og nedsat antal hvide blodlegemer granulocytter (agranulocytose)

alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi), hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem), som også kan

være dødelig

der er beskrevet alvorlige hudreaktioner i meget sjældne tilfælde

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1 DK- 2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Arax Extra efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Aflever altid

medicinrester på apoteket. Dette vil medvirke til at skåne miljøet.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Arax Extra indeholder:

Aktive stoffer: paracetamol og koffein. Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol og 65 mg

koffein.

Øvrige indholdsstoffer: povidon 29-32, mikrokrystallinsk cellulose, stearinsyre og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, kapselformede tabletter med delekærv på den ene side, diameter i bredden 7,5 mm og i længden 18

mm. Tabletten kan deles i to lige store dele.

Pakningsstørrelser: 10 og 20 tabletter. 30, 60 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500 Hämeenlinna

FINLAND

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Paracut Comp: SE

Paramax Comp: FI, HU, PL, SI

Paramax Extra: EE, LT, LV, SK

Para-Caf: DE

Paramax Combi: CZ

Arax Extra: DK

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01-12-2015

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

19-4-2018

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Tablet, Chewable [Rite Aid Corporation]

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Tablet, Chewable [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

EXTRA STRENGTH GAS RELIEF (Simethicone) Tablet [Walgreen Company]

EXTRA STRENGTH GAS RELIEF (Simethicone) Tablet [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

STOPAIN EXTRA STRENGTH CONTINUOUS (Menthol) Spray [Troy Manufacturing, Inc.]

STOPAIN EXTRA STRENGTH CONTINUOUS (Menthol) Spray [Troy Manufacturing, Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

EXTRA STRENGTH STOPAIN COLD PAIN RELIEVING (Menthol) Spray [TROY MANUFACTURING, INC]

EXTRA STRENGTH STOPAIN COLD PAIN RELIEVING (Menthol) Spray [TROY MANUFACTURING, INC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [MEIJER, INC.]

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [MEIJER, INC.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [Freds Inc]

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [Freds Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet, Film Coated [Harmon Store Inc.]

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet, Film Coated [Harmon Store Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

EXTRA STRENGTH ACETAMINOPHEN (Acetaminophen) Tablet [Spirit Pharmaceutical LLC]

EXTRA STRENGTH ACETAMINOPHEN (Acetaminophen) Tablet [Spirit Pharmaceutical LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [DIRECT RX]

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [L.N.K. International, Inc.]

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [L.N.K. International, Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

3-3-2018

Nonsmokers Favor Extra Vacation Days to Match Smoke Breaks

Nonsmokers Favor Extra Vacation Days to Match Smoke Breaks

Title: Nonsmokers Favor Extra Vacation Days to Match Smoke BreaksCategory: Health NewsCreated: 3/1/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-3-2018

CVS EXTRA STRENGTH COLD AND HOT MEDICATED (Menthol) Patch [Bershtel Enterprises]

CVS EXTRA STRENGTH COLD AND HOT MEDICATED (Menthol) Patch [Bershtel Enterprises]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

TYLENOL EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Navajo Manufacturing Company Inc.]

TYLENOL EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Navajo Manufacturing Company Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

EXTRA STRENGTH PAIN RELIEF (Acetaminophen) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

EXTRA PAIN RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet, Film Coated [AvPAK]

EXTRA PAIN RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet, Film Coated [AvPAK]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Harmon Store Inc.]

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Harmon Store Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

ACETAMINOPHEN EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Wal-Mart Stores Inc]

ACETAMINOPHEN EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [CVS Pharmacy]

PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH (Acetaminophen) Tablet [CVS Pharmacy]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [P L Development, LLC]

GAS RELIEF EXTRA STRENGTH (Simethicone) Capsule, Liquid Filled [P L Development, LLC]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed