Aramo

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Aramo Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 50 g/l tepraloxydim
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Aramo Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Produktresumé

Sikkerhedsdatablad

side: 1/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt:

ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren

ARAMO®

Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel

PR-nr.: 19-110

Firma:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Kontaktadresse:

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15

2300 København S

DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700

Telefax-nummer: +45 32 5-72804

e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

Nødsituation:

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

2. Fareidentifikation

I henhold til FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af

stoffer og blandinger

Klassificering af stoffet og blandingen:

Aspirationsfare: Kat. 1

Hudætsning/hudirritation: Kat. 2

Carcinogenicitet: Kat. 2

Reproduktionstoksicitet: Kat. 2 (Fertilitet)

side: 2/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt: ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

Reproduktionstoksicitet: Kat. 2 (ufødt barn)

Kronisk toksicitet for vandmiljøet: Kat. 3

Mulige farer

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

Irriterer huden.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk beskrivelse

plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel, Emulsionskoncentrat (EC)

Farlige indholdsstoffer

i henhold til Direktiv 1999/45/EF

Tepraloxydim

Indhold (W/W): 5,3 %

CAS-nummer: 149979-41-9

Faresymbol(er): Xn

R-Sætning(er): 40, 62, 63

Solvesso 200 ND

Indhold (W/W): >= 35 % - <= 38,7 %

CAS-nummer: 64742-94-5

Faresymbol(er): Xn, N

R-Sætning(er): 65, 66, 51/53

Diisooctyl sodium sulfo succinate

Indhold (W/W): >= 1,6 % - <= 2,2 %

CAS-nummer: 577-11-7

EF-nummer: 209-406-4

Faresymbol(er): Xi

R-Sætning(er): 36/38

Hvis farlige indholdsstoffer er nævnt, er ordlyden af faresymbolet og R-sætningerne specificeret i

afsnit 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Ved besvær: Gå til

lægen. Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen.

side: 3/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt: ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

Efter indånding:

Ro, frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe. Ved irritation - søg læge.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.

Ved indtagelse:

Skyl straks munden og drik derefter rigelige mængder vand, undgå opkastning, lægehjælp. Fremkald

aldrig opkastning eller giv noget oralt, hvis den tilskadekommende er uden bevidsthed eller har

krampeanfald.

Bemærkninger til lægen:

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift

kendes.

5. Brandbekæmpelse

Egnet slukningsmiddel:

vand, skum, tørt slukningsmiddel, kuldioxid

Særlige farer:

carbonmonoxid, chlorbrinte, nitrogenoxid, organochlorforbindelser

De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

Særlig beskyttelsesudrustning:

Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:

Beholdere udsat for ild afkøles med vand. Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand.

Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale

myndigheders forskrifter.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Forurenet tøj,

undertøj og sko fjernes omgående.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

side: 4/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt: ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

Forholdsregler ved rengøring/opsamling:

Ved små mængder: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld,

universalbindemiddel, kiselgur).

Ved store mængder: Inddæmmes. Produktet pumpes bort.

Brug åndedrætsværn ved rengøringsarbejdet. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til

Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Opbevar affald seperat i velegnede

beholdere, der er mærket og som kan aflåses. Forurenede genstande og gulv rengøres grundigt med

vand og vaskemiddel under overholdelse af miljøforskrifter. Bortskaffes ved forbrænding eller på

godkendt losseplads efter gældende bestemmelser.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler. Sørg for god

rumventilation på lager og arbejdsplads.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Produktet er brandbart. Dampe kan danne en antændelige blanding med luft. Træf foranstaltninger

mod elektrostatisk opladning - holdes borte fra antændelseskilder - ildslukker skal være klar til brug.

Opbevaring

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Må ikke udsættes for varme. Beskyttes mod

fugtighed. Beskyttes mod direkte solpåvirkning.

Lagerstabilitet:

lagringstid: 24 md

Beskyttes mod temperaturer under: -10 °C

Produktet kan krystallisere når temperaturen falder under grænsetemperaturen.

Beskyttes mod temperaturer over: 30 °C

Produktets egenskaber kan forandre sig når stoffet/produktet opbevares i en længere periode ved en

temperatur højere end den tilrådede.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Åndedrætsværn ved tilstedeværelse af gasser/dampe. Åndedrætsværn ved utilstrækkelig udluftning.

Gasfilter for organiske gasser/dampe (kogepunkt > 65 °C, f.eks. EN 14387 type A).

Beskyttelse af hænder:

Passende kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374), også ved langvarig direkte kontakt

(Anbefaling: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374):

f.ex. Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) og andre.

side: 5/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt: ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde,

beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger:

Ved brug af plantebeskyttelsesmidler følges emballagens brugsanvisning om beskyttelsesudstyr.

Gælder kun for plantebeskyttelsesmidler. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Det

anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Opbevar arbejdstøj

adskilt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Under arbejdet må

der ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved

arbejdstidens ophør.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk form:

flydende

Farve:

Lugt:

svag aromatisk

pH-værdi:

3,5 - 5,2

(1 %(m))

(som emulsion)

krystalisationstemperatur:

< -20 °C

Kogepunkt:

ca. > 200 °C

(1.013 mbar)

Information gælder for

opløsningsmiddel.

Flammepunkt:

112 °C

(DIN EN 22719; ISO 2719)

eksplosionsfare:

På grund af strukturen er produktet

klassificeret som ikke

eksplosionsfarligt.

Brandnærende egenskaber: Produktet klassificeres som ikke

brandnærende grundet dets struktur.

Information om: Solvesso 200 ND

Damptryk:

< 0,1 mmHg

(38 °C)

0,003 kPa

(20 °C)

0,025 kPa

(38 °C)

0,028 hPa

(50 °C)

----------------------------------

side: 6/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt: ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

Densitet:

0,937 g/cm3

(20 °C)

Opløselighed i vand:

emulgerbart

Information om: tepraloxydim

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Pow): 1,7

(20 °C; pH-værdi: 7)

----------------------------------

Overfladespænding:

ca. 46,7 mN/m

(20 °C

0,25%)

32,5 mN/m

(25 °C)

Viskositet, dynamisk:

ca. 7,2 mPa.s

(20 °C, 100 1/s)

10. Stabilitet og reaktivitet

Termisk nedbrydning:

Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring

og håndtering overholdes.

Materialer, der skal undgås:

Ikke bekendt med stoffer, som skal undgås

Farlige reaktioner:

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut toksicitet

Eksperimentelle/beregnede data:

LD50 rotte (oral): > 5.000 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 rotte (inhalativ): > 5,7 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

LD50 rotte (dermal): > 4.000 mg/kg (OECD retningslinie 402)

Irritation

Eksperimentelle/beregnede data:

Hudætsning/hudirritation kanin: Lokalirriterende. (OECD Guideline 404)

Alvorlige øjenskader/øjenirritation kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 405)

side: 7/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt: ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Eksperimentelle/beregnede data:

modificeret Bühler-test marsvin: Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg. (OECD Guideline 406)

Kimcellemutagenicitet

Information om: Tepraloxydim

Bedømmelse mutagenitet:

Ved mutagenitetstests er der ikke blevet påvist et genotoksisk potentiale.

----------------------------------

Carcinogenitet

Information om: Tepraloxydim

Bedømmelse carcinogenitet:

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

----------------------------------

reproduktionstoksicitet

Information om: Tepraloxydim

Vurdering af reproduktionstoksicitet:

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

----------------------------------

Udviklingstoksicitet

Information om: Tepraloxydim

Vurdering af teratogenicitet:

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

----------------------------------

Erfaring fra mennesker

Information om: solventnaphtha

Eksperimentelle/beregnede data:

bevidstløshed, hudirriterende, slimhindeirritationer, beskadigelse af lungen:

----------------------------------

Andre relevante infomationer om toksicitet

Misbrug kan medføre sundhedsskader.

12. Miljøoplysninger

Økotoksikologi

Fisketoksicitet:

LC50 (96 h) 10,0 mg/l, Oncorhynchus mykiss

side: 8/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt: ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

Akvatiske hvirvelløse dyr:

EC50 (48 h) 4 mg/l, Daphnia magna

Vandplante:

EC50 (72 h) 13 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O):

ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

Oplysninger om eliminerbarhed:

ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

Supplerende oplysninger

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald.

Spild, affald m.m. opsamles i særlige beholdere mærket:

'Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko', jf.

kræftbekendtgørelsen (Danmark).

Forurenet emballage:

Tøm forurenede emballager på behørig vis og destruer disse på samme måde som

indholdet/produktet.

Beholder eller indlæg skylles som påkrævet for bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtetanken.

Fuldstændigt tømt emballage kan behandles som husholdningsaffald.

14. Transportoplysninger

Landtransport

ADR

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3082

Fareseddel:

9, EHSM

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder SOLVENTNAPHTHA)

RID

side: 9/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt: ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3082

Fareseddel:

9, EHSM

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder SOLVENTNAPHTHA)

Indenrigssøtransport

ADNR

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3082

Fareseddel:

9, EHSM

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder SOLVENTNAPHTHA)

Søtransport

IMDG

Sea transport

IMDG

Fareklasse:

Hazard class:

Pakke gruppe:

Packing group:

ID-nummer:

UN 3082

ID number:

UN 3082

Fareseddel:

9, EHSM

Hazard label:

9, EHSM

Marin forureningsfaktor:

Marine pollutant:

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder

SOLVENTNAPHTHA)

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains

SOLVENT NAPHTHA)

Lufttransport

IATA/ICAO

Air transport

IATA/ICAO

Fareklasse:

Hazard class:

Pakke gruppe:

Packing group:

ID-nummer:

UN 3082

ID number:

UN 3082

Fareseddel:

9, EHSM

Hazard label:

9, EHSM

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder

SOLVENTNAPHTHA)

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains

SOLVENT NAPHTHA)

15. Oplysninger om regulering

Forskrifter i henhold til EU (Etikettering) / Nationale forskrifter

EU-direktiv:

Faresymbol(er)

Sundhedsskadelig.

side: 10/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt: ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

Miljøfarlig.

R-Sætning(er)

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Irriterer huden.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-Sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S20/21

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

S36/37

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående

læge og vis denne beholder eller etiket.

Klassificering/mærkning i henhold til dansk lovgivning.:

Faresymbol(er)

Sundhedsskadelig.

Miljøfarlig.

R-Sætning(er)

Irriterer huden.

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-Sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S20/21

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

S23.1

Undgå indånding af aerosoltåger.

S28.2

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

S36/37

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående

læge og vis denne beholder eller etiket.

side: 11/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt: ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

Stof(fer), der udløser klassificering - til etikketering: Tepraloxydim, SOLVENT NAPHTHA

Øvrig regulering

Ifølge bekendtgørelsen om unges farlige arbejde må unge under 18 år som hovedregel ikke arbejde

med dette produkt (Danmark).

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af

kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. Krav om arbejdspladsbrugsanvisning

(Danmark).

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Alle landmænd, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler i planteavl og selv står for

sprøjtning, skal være i besiddelse af et Sprøjtecertifikat.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt

lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i kartofler, bederoer, ærter, porrer, løg, hvidløg,

skalotteløg, gule-rødder samt planteskolekulturer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 56 dage før høst.

Må i ærter og kartofler ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Må i porrer, løg, hvidløg, skalotteløg, og gulerødder ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må ikke anvendes senere end 1. august.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Vask huden efter arbejdet.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

For anvenderen af dette plantebeskyttelsesmiddel gælder:'For at nedsætte risikoen for mennesker og

miljø skal brugsanvisningen følges nøje' (Direktiv 1999/45/EF, Artikel 10, nr.1.2)

16. Andre oplysninger

Fuldstændig ordlyd af faresymboler og R-sætninger, hvis nævnt i afsnit 3 under 'Farlige

indholdsstoffer':

Sundhedsskadelig.

Miljøfarlig.

Lokalirriterende.

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

side: 12/12

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 16.10.2009

Version: 8.0

Produkt: ARAMO®

620 02 H

(30261367/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 17.10.2009

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

36/38

Irriterer øjnene og huden.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

Hvis De har spørgsmål til dette SDB, dets indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante spørgsmål,

bedes De skrive til følgende e-mailadresse: product-safety-north@basf.com

De oplysninger, som er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og

beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets

egenskaber (produktspecifikation). En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt

anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde

ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her