Apiguard Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Apiguard Vet. 12,5 g/50 g gel
 • Dosering:
 • 12,5 g/50 g
 • Lægemiddelform:
 • gel
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Apiguard Vet. 12,5 g/50 g gel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Bier

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 33998
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

28. juli 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Apiguard Vet., gel

0.

D.SP.NR

21505

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Apiguard Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Thymol:

12,5 g

Constituens QSP 1 bakke med 50 g gel

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Gel, 25 % thymol til brug i bistader

Let opaliserende, farveløs til pink gel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Honningbier.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af varroatose forårsaget af Varroa destructor.

4.3

Kontraindikationer

Ingen kendte.

4.4

Særlige advarsler

Doseringsprogrammet skal nøje overholdes da forkert dosering kan skade bifamilien.

33998_spc.doc

Side 1 af 5

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der må ikke behandles imens honningen indsamles, for at undgå indvirkning på

honningens smag.

Behandling kan finde sted umiddelbart efter fjernelse af honningmagasinerne.

Produktet bør ikke anvendes, hvis den forventede højeste dagtemperatur under

behandlingen er under 15° C, hvis der er ringe aktivitet i bistadet eller hvis temperaturen

overstiger 40° C.

Svage bifamilier skal slås sammen før behandling.

Alle bistader i en bigård bør behandles samtidig.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Doseringsprogrammet skal nøje overholdes da forkert dosering kan skade bifamilien.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Man bør undgå direkte kontakt med hud og øjne, da dette kan medføre kontaktdermatis og

irritation af hud og øjne.

Ved håndtering af produktet bør biavleren bære uigennemtrængelige handsker og andet

sædvanligt beskyttelsesudstyr.

Efter anvendelse bør man vaske hænder og det materiale der har været i kontakt med gelen

bør vaskes med vand og sæbe.

Hvis produktet kommer i kontakt med huden, bør de udsatte områder vaskes grundigt med

vand og sæbe.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene skylles grundigt med store

mængder rent, rindende vand og der bør søges lægehjælp.

Må ikke inhaleres.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

I visse tilfælde kan der opstå mindre uro i bifamilien under behandlingen. Ved høje

temperaturer kan mængden af yngel blive reduceret i behandlingsperioden. Dette er af

forbigående karakter og har ingen indvirkning på bifamiliens udvikling.

Lokaliseret fjernelse af biyngel kan sommetider opstå i behandlede bifamilier. Normal

biadfærd involverer fjernelse eller rengøring af gel fra bakken over yngelrammerne uden

påvirkning af bifamilier; men nogle bier, især dem med høj hygiejneaktivitet, kan fra tid til

anden fjerne åben yngel også fra området omkring Apiguard-bakken. Hvis dette

observeres, skal produktet fjernes fra bifamilier.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling i bistadet: 2 behandlinger med 50 g gel pr. sværm med 2 ugers mellemrum.

Der må højest behandles 2 gange om året.

33998_spc.doc

Side 2 af 5

Behandling:

Åbn bistadet. Træk bakkens folielåg tilbage, men lad et af hjørnerne på låget forblive

fastgjort til bakken. Anbring den åbne bakke i midten over rammerne med gelsiden opad.

Sørg for at der er mindst 0,5 cm frit rum mellem bakkens øverste kant og bistadets

dækbræt. Luk bistadet. Efter 2 uger udskiftes den første bakke med en ny ved at følge

samme fremgangsmåde. Lad produktet blive i bifamilien indtil bakken er tom. Fjern

produktet når honningmagasinerne installeres.

Produktet er mest effektivt, hvis det anvendes sent på sommeren efter at honningen er

høstet (når mængden af yngel mindskes), men i tilfælde af et alvorligt angreb, kan

produktet også anvendes om foråret ved temperaturer over 15° C.

Effektiviteten af produktet kan variere fra den ene bifamilie til den anden pga.

anvendelsesmåden. Apiguard Vet. bør derfor anvendes sammen med andre produkter som

en del af et integreret program til kontrol af skadedyr og omfanget af nedfaldne mider

kontrolleres med jævne mellemrum. Hvis der konstateres et stor antal af nedfaldne mider i

løbet af den efterfølgende vinter eller forår, anbefales det at behandle igen med et andet

middel mod varroa i løbet af vinteren eller foråret i tilslutning til Apiguard

4.10

Overdosering

Hvis den anbefalede dosis (50 g gel pr. behandling, svarende til 12,5 g thymol)

overskrides, kan det forårsage forstyrrelser i bifamilien (bierne bliver urolige, flyver bort

eller mortaliteten stiger). Hvis overdosering finder sted, bør det overskydende produkt

fjernes fra bistadet.

4.11

Tilbageholdelsestid

Honning:

0 dage

Må ikke anvendes når honningen indsamles.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

QP 53 AX 22

5.1

Farmakodynamiske og immunologiske egenskaber

Thymol er et midedræbende middel hvis nøjagtige virkemåde ikke er fuldstændig kendt.

Det indvirker direkte på miderne gennem inhalering og kontakt.

Proteindenaturering er en af de formodede virkemåder hos mider.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Det menes at 2/3 af virkningen skyldes inhalering og 1/3 direkte kontakt med honningbier.

Det relative forhold mellem de to virkemåder kan dog variere, afhængig af temperatur og

graden af aktivitet hos honningbierne.

5.3

Miljømæssige forhold

33998_spc.doc

Side 3 af 5

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Carbomer

Triethanolamin

Vand, renset

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Må ikke fryses.

Opbevares uåbnet i den originale emballage.

Må ikke udsættes for direkte sollys.

Produktet må ikke opbevares i nærheden af pesticider eller andre kemiske stoffer som kan

kontaminere produktet.

Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer.

6.5

Emballage

Emballagetype:

Aluminiumbakke.

Aluminiumlåg.

Pakningstype(r) til salg:

Æske med 10 bakker á 50 g gel.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne skal destrueres i overensstemmelse med de

lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vita (Europe) Ltd.

Vita House

London Street

Basingstoke

Hampshire

RG21 7PG

England

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

33998

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. februar 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. juli 2016

33998_spc.doc

Side 4 af 5

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

33998_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden.



 • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-4-2018

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTISEPTIC (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Rinse [DZA Brands, LLC]

ANTISEPTIC (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Rinse [DZA Brands, LLC]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

RINSE (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Mouthwash [Walgreen Co]

RINSE (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Mouthwash [Walgreen Co]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

ANTISPETIC (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Mouthwash [Lidl US, LLC]

ANTISPETIC (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Mouthwash [Lidl US, LLC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-1-2018

ANTISEPTIC (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Mouthwash [Vi Jon, Inc]

ANTISEPTIC (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Mouthwash [Vi Jon, Inc]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed